Tải bản đầy đủ

Báo cáo đánh giá cán bộ

HÔI CCB TỈNH LÀO CAI
HỘI CCB HUYỆN BÁT XÁT
Số:

/BC-CCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bát Xát, ngày

tháng

năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả khảo sát, đánh giá về tổ chức Hội
Thực hiện Công văn số 109/CV-CCB, ngày 04/7/2018 của Thường trực Hội
Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai về việc báo cáo kết quả thực trạng về tổ chức Hội,
chất lượng đội ngũ cán bộ Hội. Hội CCB huyện Bát Xát báo cáo đánh giá thực
trạng về tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội như sau:

I. Thực trạng về tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên và hiệu
quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội.
1. Về tổ chức.
- Tổng số tổ chức cơ sở Hội hiện có: 26; trong đó: 23 xã, Thị trấn; 03 Khối 487.
- Tổng số chi hội 160 trong đó: 150 chi hội ở thôn, bản; 10 chi hội tổ dân phố.
- Số thôn bản, tổ dân phố chưa có chi hội là: 75.
- Tổng số hội viên hiện có: 1768. Trong đó: CCB chống Pháp 24 đ/c = 1,4
%; chống Mỹ 213 đ/c = 12,1%; Hội viên bảo vệ tổ quốc và giúp bạn CămPuChia
1531 đ/c = 86,5%. Số Cựu quân nhân là 86,59 %.
- Số tổ chức tổ chức Hội cơ sở đủ điều kiện để bầu BCH, BTV là : 07 ( Cốc
San, Quang Kim, Thị trấn, Bản Qua, Bản Vược, Cốc Mỳ, Trịnh Tường ).
- Số tổ chức tổ chức Hội cơ sở chỉ đủ điều kiện để bầu BCH ( không bầu ban
thường vụ) là : 16.
- Số tổ chức Hội không đủ điều kiện bầu BCH là : 03.
- Tổ chức Hội cơ sở có đông hội viên nhất là: Hội CCB xã Quang Kim với
240 hội viên ; Tổ chức Hội cơ sở có ít hội viên nhất là : Đối với Hội cơ sở vùng
cao là Hội CCB xã Pa Cheo, với 18 hội viên ; đối với Hội CCB khối 487 là Chi
Cục Thuế với 05 hội viên.
2. Về cán bộ.
- Tổng số Chủ tịch Hội cơ sở hiện có 26. Trong đó
+ Là hạ sĩ quan, binh sĩ phụ viên được hưởng hệ số lương 1,75 là 23 đ/c,
chiếm tỷ lệ 100%.
+ Là công chức 23, chiếm tỷ lệ 88,46 %.
+ Dưới 60 tuổi là 04 đ/c, chiếm tỷ 22,26 %
- Tổng số cán bộ chi hội trưởng hiện có : 160, trong đó : 160 đ/c là CQN
3. Về chế độ đãi ngộ.


- Phó chủ tịch Hội cơ sở được hưởng trợ cấp hàng tháng là: 0 đ/c.
- Chi hội có kinh phí hỗ trợ hoạt động hàng năm là: 160 = 100 % chi hội (
theo Nghị Quyết số 37/2016 / NQ-HĐND của HĐND tỉnh Lào Cai )
- Chi hội trưởng có phụ cấp hàng tháng là 160 đ/c.
4. Về chất lượng hoạt động.
- Sau Đại hội BCH khóa VI nhiệm kỳ 2017 2022 Hội CCB từ huyện đến cơ sở
đã xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác toàn khóa và phân công nhiệm
vụ các đồng chí trong BCH, BTV. Trên tinh thần các chương trình và sự phân nhiệm
từng ủy viên BCH, BTV Hội Cựu chiến binh từ huyện đến cơ sở đã đi vào hoạt động
nề nếp hiệu quả, cụ thể như sau :
Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, hội viên về đường lối, chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chương trình phát triển kinh tếxã hội của địa phương, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu


toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW 5,6 khóa XII của Đảng gắn
với học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Quy định số 28-QĐ/TU của Tỉnh
uỷ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Hội
Cựu chiến binh các cấp tới 100 % Chi hội trực thuộc; Làm tốt công tác bảo vệ xây
dựng Đảng, Chính quyền ; kết nạp hội viên CCB vào Đảng, nâng tổng số đảng viên
trong toàn Hội lên 475 đồng chí = 26,9 % so với tổng số hội viên.
- Chế độ sinh hoạt BCH, BTV, của các tổ chức Hội và Chi hội trực thuộc
luôn được bảo đảm, đúng theo Điều lệ. ( Ban Chấp hành tổ chức Hội cơ sở, Hội
nơi có BTV họp 3 tháng 1 lần ; Ban Chấp hành tổ chức Hội cơ sở Hội nơi không
có BTV họp thường lệ 1 tháng 1 lần; Chi hội họp thường kỳ 1 tháng 1 lần )
- Hiệu quả thực hiện các phong trào: Thực hiện phong trào “ CCB gương
mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hàng năm đã có 100% cán bộ chủ trốt từ chi
hội trở lên đăng ký tự giác, gương mẫu đi với cấp ủy và tổ chức Hội cơ sở, 97,3 %
hội viên đăng ký với chi hội trực thuộc cơ sở. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận
động ‘‘ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’, phong trào
(5 không), mô hình lan toả (1+5). Thường xuyên duy trì tốt các tổ an ninh tự quản
do CCB làm nòng cốt ở 160/225 thôn bản có chi hội CCB. Góp phần giữ vững
ANTTATXH ở cơ sở.
- Phong trào “xây dựng nông thôn mới”, “ Vệ sinh môi trường nông thôn” đã
được tổ chức Hội từ huyện đến cơ sở tích cực triển khai. Toàn Hội đã giúp nhau
chỉnh trang nhà cửa được 8980 ngày công, ủng hộ được 488,5 triệu đồng. Chỉ đạo
160/160 chi hội CCB xây dựng được tổ làng bản an ninh trật tự, xã hội theo tiêu
chí 19. Phong trào ‘‘ Vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay đã có 1664/1741 =
95,6 % hộ gia đình hội viên có nhà vệ sinh đạt chuẩn ; tham gia làm đường giao
thông, các công trình phúc lợi được 586 ngày công, 13 hộ hội viên hiến 1000 m 2
đất làm đường giao thông.


- Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo nâng cao đời
sống cho hội viên đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong những năm qua Hội đã
phối hợp với Ngân hành CSXH huyện nhận ủy thác cho hội viên vay với tổng vốn
vay 49,727 tỷ đồng với 60 tổ vay vốn và 1540 hộ vay vốn. Tổng quỹ hội cơ sở là
864 triệu đồng tăng so với năm trước là 55 triệu đồng, bình quân đạt 490.000 đ/hội.
Tiêu biểu cho công tác xây dựng chân quỹ đạt cao thị trấn Bát Xát, Bản Vược,
Quang Kim. Vốn nội bộ cho nhau vay trong toàn Hội là: 910 triệu từ đó đã giúp
các hộ hội viên nghèo có vốn để đầu tư vào phát triển sản xuất từng bước xoá đói
giảm nghèo bền vững.
- Hiệu quả thực hiện các chương trình: Hội CCB huyện phối hợp Ban Dân
Vận Huyện ủy, tổ chức kiểm tra, về kết quả, chất lượng hoạt động đối với đội ngũ
cán bộ không chuyên trách thôn bản, tổ dân phố sau khi sắp xếp các chức danh
theo Quyết định 65/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh Lào Cai tại
xã Dền Sáng, Y Tý; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể ở cơ sở tại xã Phìn Ngan, Nậm Chạc, Mường Hum; phối hợp BCH
Quân sự, Công an, Phòng LĐTB&XH huyện giám sát có hiệu quả việc giải quyết
chế độ 62, chế độ mai táng phí đối với CCB theo Nghị định 150 của Chính phủ,
tìm và quy tập mộ liệt sỹ ; việc thực hiện toàn dân BVANTQ, phòng chống tội
phạm mua bán người, ma túy, mại dâm và các chế độ khác..., theo Chương trình,
Kế hoạch liên tịch đã ký kết, tại xã Y Tý, Bản Qua, Bản Vược. Hội CCB cấp cơ cở
phối hợp với chính quyền và các ban ngành đoàn thể tuyên truyền tham gia chương
trình xây dựng nông thôn mới ở cơ sở được 211 buổi thu hút 8.626 lượt cán bộ, hội
viên, Nhân dân tham gia ; vận động hộ gia đình hội viên CCB làm được 24 nhà vệ
sinh, 28 hố rác nâng tổng số hộ hội viên CCB có nhà tiêu hợp vệ sinh là 1664/1741
= 95,6 % ; làm đường giao thông, các công trình phúc lợi được 586 ngày công, 13
hộ hội viên hiến trên 1000 m2 đất làm đường giao thông; tham gia hoà giải thành
công 39/42 vụ mâu thuẫn trong nhân dân.
5. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các
ban ngành đoàn thể đối với công tác Cựu chiến binh và Hội Cựu chiến binh.
a. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.
Hội Cựu chiến binh huyện là một tổ chức chính trị - xã hội có chức năng tập
hợp, vận động, giáo dục hội viên và CCB phát huy bản chất truyền thông “ Bộ đội
cụ Hồ”, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; tham gia xây
dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chăm lo, bảo vệ quyền và
lợi ích chính đáng, hợp pháp của CCB. Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực
UBND huyện Bát Xát luôn coi trọng và quan tâm đúng mức đối với công tác Cựu
chiến binh; Huyện ủy, UBND đã ban hành các văn bản chỉ đạo kịp thời việc củng
cố, xây dựng và phát triển tổ chức Hội Cựu chiến binh sát với chức năng nhiệm vụ
theo Điều lệ, Pháp lệnh và Nghị định, hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt
Nam, đồng thời quán triệt tới các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể Chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, khối 487 tạo điều kiện thuận lợi
trong việc tổ chức và hoạt động của Hội CCB tại đơn vị mình. Vì vậy, ở hầu hết
các tổ chức Hội cơ sở và khối 487 đi vào hoạt động có hiệu quả.


b. Sự phối hợp hoạt động của các đoàn thể ở địa phương.
Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB đã được quy định trong,
Điều lệ Hội cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền về công
tác xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh và định hướng hoạt động của hội.
Trong những năm qua. Hội Cựu chiến binh thường xuyên Phối hợp với các Đoàn
thể từ huyện đến cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền về “ Xây dựng thế hệ
trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống cao đẹp, có
bản lĩnh văn hoá con người Việt Nam”, Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam;
phòng chống bạo lực gia đình, phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương, cưới con tảo hôn....,
đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ; công tác phát
triển hội viên, duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi hội, chi đoàn ; tích
cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua của Hội và các cơ quan
phát động, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn
viên và Nhân dân đúng quy định của Nhà nước, góp phần xây dựng tổ chức hội
trong sạch vững mạnh.
6. Đánh giá tổng quát tình hình cơ sở Hội.
Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ
Huyện ủy, các cấp ủy cơ sở, sự chỉ đạo sát sao của Hội Cựu chiến binh tỉnh, sự tạo điều
kiện của chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cán bộ, hội viên Hội
CCB huyện Bát Xát đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
đã đạt được kết quả toàn diện, hoàn thành 100% các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ
huyện, Nghị quyết của Hội CCB các cấp đề ra.
Công tác xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh được quan tâm cả về ba nội
dung chính trị, tư tưởng và tổ chức ; Mọi quyền lợi và chế độ, chính sách của Đảng, Nhà
nước đối với cán bộ, hội viên CCB ngày càng được quan tâm và đảm bảo, tăng thêm sự
gắn bó, tin tưởng của hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó nâng cao tinh thần trách
nhiệm, phấn khởi, hăng hái thực hiện các nhiệm vụ của Hội.
Phương thức hoạt động của Hội thường xuyên được đổi mới, cán bộ, Hội viên có
tinh thần đoàn kết thống nhất cao, phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
trong việc tổ chức, thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ
kịp thời những khó khăn vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó đã
khẳng định vai trò, vị thế của Hội trong hệ thống chính trị và sự trưởng thành,
những đóng góp to lớn của Hội CCB.
- Những tồn tại, hạn chế: Việc tổ chức quán triệt, tuyên truyền trong Hội ở
cơ sở chưa sâu, một số đơn vị cơ sở chưa làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy
triển khai, chính quyền để phối hợp thực hiện.
Việc tổ chức sinh hoạt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ của cấp cơ sở có lúc,
có nơi chưa thực hiện theo Điều lệ quy định, nội dung sinh hoạt ở một số chi hội còn
nghèo nàn, chưa bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương.
- Công tác chỉ đạo, điều hành của BCH một số việc hiệu quả đạt thấp, công
tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên.
- Một số ủy viên BCH chưa thường xuyên bám sát cơ sở, công tác nắm bắt
diễn biến tư tưởng của cán bộ, hội viên chưa kịp thời, chưa có giải pháp cụ thể để


tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở địa bàn được phân công, chưa chịu khó học
tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ.
- Công tác xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội có những
việc chưa sát với tình hình của địa phương.
- Công tác cán bộ tuy đã được quan tâm củng cố, kiện toàn, công tác tham
mưu cho cấp ủy, chính quyền và tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế.
- Nguyên nhân, hạn chế: Là huyện vùng cao biên giới, địa bàn rộng, nhiều
dân tộc, trình độ dân trí trong cán bộ, hội viên không đồng đều. Đội ngũ Ban Chấp
hành từ huyện đến cơ sở đặc biệt là cán bộ chủ chốt của Hội còn trẻ, kinh nghiệm
công tác còn thiếu, một số ít cán bộ chưa nhiệt tình tâm huyết với công tác Hội.
- Bài học kinh nghiệm:
Một là: Tuân thủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, giữ vững sự
đoàn kết thống nhất trong Ban chấp hành, nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện
nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể và trí tuệ cá nhân.
Hai là: Nắm vững nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Hội là tham gia xây dựng bảo
vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN, thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị
tư tưởng, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên
quyết đấu tranh bảo vệ các quan điểm của Đảng.
Ba là: Động viên các thế hệ Cựu chiến binh thực hiện có hiệu quả các nhiệm
vụ chính trị gắn với quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền
lợi chính đáng và lợi ích hợp pháp của Cựu chiến binh.
Bốn là: Thường xuyên củng cố kiện toàn xây dựng tổ chức Hội trong sạch
vững mạnh, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt Hội cơ sở.
Năm là: Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, xây dựng
tổ chức Hội; chủ động bám sát thực tiễn, quan tâm phát động các phong trào thi
đua, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.
Sáu là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Hội và hội viên, nắm chắc
tình hình diễn biến tư tưởng, đời sống của cán bộ, hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp của Cựu chiến binh.
Bảy là: Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ
cho cán bộ để nâng cao nhận thức về chính trị, kiến thức chuyên môn về công tác
Hội, đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình.
II. Chủ trương, biện pháp xây dựng tổ cvhwcs cơ sở Hội trong sạch
vững mạnh trong thời gian tới.
1. Xây dựng tổ chức Hội.
- Xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ
cán bộ Hội từ huyện đến cơ sở, chú trọng xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững
mạnh, làm tốt công tác phát triển hội viên mới.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ
thị của Đảng, Pháp lệnh CCB, Nghị định của Chính phủ về tổ chức, biên chế, chế độ,
chính sách đối với Cựu chiến binh.


- Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, đặc biệt là
chi Hội, phân hội; Thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao; Giúp nhau phát triển kinh tế
gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững, giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa.
2. Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội:
- Tham mưu giúp cấp ủy bố trí đủ biên chế, để đáp ứng yêu cầu của Hội.
- Nắm vững tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ có phẩm chất đạo đức, sức khỏe, uy tín
với CCB, với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.
- Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy để quy hoạch đội ngũ cán bộ Hội, chú trọng
đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận.
- Bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ, hội viên theo đúng pháp luật.
3. Hình thức, hoạt động của Hội:
- Xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của BCH và phân
công nhiệm vụ cho ủy viên BCH, Ban Thường vụ, phụ trách từng địa bàn cơ sở.
- Tập trung hướng mạnh về cơ sở, chủ động thực hiện tốt công tác dự báo
tình hình, nâng cao năng lực, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền.
Trên đây là báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá về tổ chức Hội của Hội Cựu
chiến binh huyện Bát Xát./.
Nơi nhận:
- TT Hội CCB tỉnh (b/c);
- Lưu: Hội CCB huyện.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Dương Văn HồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×