Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 22: Luyện tập chương 2 Kim loại

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 22: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Qua tiết luyện tập HS hệ thống lại:
- Dãy HĐHH của kim loại, tính chất hoá học của kim loại.
- Tính chất hoá học của Al và Fe.
- Nguyên liệu, nguyên tắc và quá trình sản xuất gang, thép.
- Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.
2. Kỹ năng:
- Biết hệ thống hoá, rút ra những kiến thức cơ bản của chương.
- Biết so sánh rút ra được những kiến thức, tính chất khác và giống nhau của kim
loại.
- Biết vận dụng để giải các bài tập hoá học có liên quan.
3. Thái đô: Yêu thích môn học.
II. CHUẨN BI:
1. Giáo viên: Chuẩn bị một số câu hỏi, bài tập, phiếu học tập.
2. Học sinh: Các kiến thức tổng hợp đã học của toàn chương.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Bài cu: không kiểm tra

3. Bài mới:
Hoạt đông của GV

Hoạt đông của HS

Nôi dung

Hoạt đông 1: KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
- Yêu cầu HS thảo luận

- Thảo luận nhóm trả lời.

1. Tính chất hoá học


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

nhóm hoàn thành các câu
hỏi sau:
1. Hãy viết dãy HĐHH của
kim loại?
2. Nêu ý nghĩa của dãy
HĐHH của kim loại? (HS
nêu 4 ý nghĩa) → từ đó hãy
cho biết kim loại có những
tính chất hoá học nào?
3. Nêu tính chất hoá học
của các kim loại Al và Fe?
4. Hãy so sánh tính chất
hoá học của 2 kim loại
này?
5. Hợp kim là gì? Gang và
thép là gì?
6. Gang và thép khác nhau
chổ nào về thành phần và
nguyên tắc sản xuất?

của kim loại:
- Dãy hoạt động hoá
học của kim loại:


K, Na, Mg, Al, Zn, Fe,
Pb, H, Cu, Ag, Au.
- Tính chất hoá học của
kim loại:
+ Tác dụng với phi kim
+ Tác dụng với axit
+ Tác dụng với dung
dịch muối.
2. Tính chất của kim
loại Al và Fe:
- Al, Fe đều có đầy đủ
các tính chất hoá học
của kim loại.
- Al có PƯ với kiềm,
sản phẩm tạo hợp chất
của Al có hoá trị III, sản
phẩm của Fe có hoá trị
II, III.
3. Hợp kim của Fe và
sự ăn mòn kim loại:
- Gang: 2-5% C;
- Thép: < 2% C.
- Sự ăn mòn kim loại là
sự phá huỷ của kim
loại, hợp kim dưới tác


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

dụng của môi trường.
Hoạt đông 2: BÀI TẬP:
Yêu cầu hs sửa bài tập 4a
(SGK - 69).
-GV hướng dẫn HS nhớ lại
1 số kiến thức tính chất
hoá học có liên quan đến
kim loại Al và hợp chất
của Al.
- Gọi 1 HS lên bảng sửa

HS làm bài tập 4

(1) 4Al + 2O2 → 2Al2O3.
(2) Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3
+ 3H2O.
(3)AlCl3+3NaOH

Al(OH)3 + 3NaCl.
to
(4)2Al(OH)3→Al2O3
+
3H2O.
đp
(5) 2Al2O3 → 4Al + 2O2.
to
(6) 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3.
Sửa bài tập 5SGK/69
- Một HS đọc yêu cầu bài
tập.
- 1 HS tóm tắt yêu cầu.
Cho mA = 9,2g; A + Cl 2;
mACl = 23,4g.
Yêu cầu hs sửa bài tập
A là gì?
5SGK/69
Giải:
- Gọi kim loại A có khối
lượng mol là MA.
- Theo bài ra ta có số mol:
n
A = 9,2/MA.
+ Số mol của SP: nACl =
23,4/MA+ 35,5.
to
PTHH: A + ½ Cl2 → ACl
1mol
- Cả lớp làm vào giấy 1mol
nháp.
9,2/MA
23,4/MA+
- Cho cả lớp nhận xét kết 35,5


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

quả → GV đưa ra đáp án - Theo PTHH: nA = nACl
⇔ 9,2/MA = 23,4/MA+
đúng.
35,5
⇔ MA = 23
?Tìm số mol A và số mol Vậy A là Na.
ACl: nA, nACl = ?
- Gọi HS viết PTHH.
?Theo PTHH nA và nACl
như thế nào? Thực tế số
mol của 2 chất này là
9,2/MA và 23,4/MA+ 35,5,
vậy làm thế nào để tìm
MA?

Hoạt đông 3: CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- GV cho HS làm tiếp bài HS làm bài tập
tập số 4b và hướng dẫn bài
tập 4c (nếu còn thời gian)
- Về nhà làm các bài tập
2,3,5,7 (SGK - 69).
- Chuẩn bị ôn tập các tính
chất hoá học của Al và Fe,
kẽ sẵn bảng tường trình thí
nghiệm
__________________________________________________________
___Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×