Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 23: Thực hành tính chất hóa học của Nhôm và sắt

Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

Bài 23 : Thực hành:
Tính chất hoá học của nhôm và sắt.

Kiến thức cũ liên quan bài học
 Phản ứng nhôm với oxi.
 Tác dụng của Fe với S

Kiến thức mới cần hình thành
 Thao tác thực hiện thí nghiệm: của nhôm với oxi,
sắt với S.
 Nhận biết Al, Fe bằng phương pháp hoá học.

I) Mục tiêu:
1) Kiến thức: củng cố và khắc sâu những tc hh và biết cách làm 1 số tn.hhọc.
2) Kỹ năng: rèn kỹ năng quan sát, nhận xét, giải thích các hiện tượng.
II) Chuẩn bị:
1) Hóa chất: bột Al, bột Fe, bột S, dd NaOH,

2) Dụng cụ: 1 khay nhựa , 1 giá ố.n. , 4 ống nghiệm , 1 ống nhỏ giọt , 1 kẹp gỗ ,
1 đèn cồn ( 1 chén sứ, 1 đũa thủy tinh, 2 thìa nhựa ).
III) Phương pháp: thực hành.
IV) Tiến trình dạy học:
1) KTBC:
2) Mở bài: Nhằm hệ củng cố các kiến thức đã học về tính chất hóa học của nhôm và sắt, chúng
Ta có: sẽ tiến hành làm thí nghiệm để chứng minh những điều chúng Ta có: đã được học.

TG

Hoạt động của giáo
viên

Hoạt động của
học sinh

Đồ dùng

 Phân dụng cụ, Yêu  Nhận dụng cụ
cầu học sinh kiểm tra số và kiểm tra theo
lượng.
số lượng giáo viên
nêu.
 Al bột,
 Nghe giáo viên
đèn
cồn,
hướng dẫn cách
7’
giấy gấp.
tiến hành thí
 Hướng dẫn học sinh:
nghiệm.
+ Cách xếp tờ bìa,
 Tiến hành thí
theo
+ Cách lấy bột nhôm nghiệm
cho vào tờ bìa cứng và hướng dẫn.
 Ghi lại hiện
rắc trên ngọn lửa.


tượng vào bài
tường trình.

Nội dung
1. Thí nghiệm 1: Tác
dụng của nhôm với
oxi:
 Lấy nữa thìa bột
nhôm cho vào giấy bìa
gấp.
 Gõ nhẹ tờ bìa để
bột nhôm rơi nhẹ trên
lửa đèn cồn .
 Quan sát, nêu hiện
tượng ? Giải thích ?
Viết PTHH minh họa ?


Giáo án Hóa học 9
 Lưu ý: để bột nhôm
rơi gần ngọn lửa, không
 Quan sát cách
để rơi vào tim đèn.
 Kiểm tra kết quả các tiến hành thí
nghiệm ,
nhóm.
 Thực hiện theo
hướng dẫn: nhận
 Hướng dẫn học sinh: xét hiện tượng .
cách tiến hành thí
nghiệm: cách kẹp ống
nghiệm bằng kẹp gỗ và  Đại diện nêu
12’ đun trên lửa đèn cồn.
tính chất Al + dd
 Yêu cầu học sinh chú NaOH.
ý sự thay đổi màu sắc  Quan sát cách
tiến hành thí
của hỗn hợp.
 Kiểm tra kết quả các nghiệm .
 Thực hiện thí
nhóm.
nghiệm theo hd.

Năm học 2013 - 2014

2. Thí nghiệm 2: Tác
dụng của sắt với lưu
huỳnh:
 Lấy nữa thìa bột
hỗn hợp Fe – S chén sứ
vào ống nghiệm .
 Đun nóng trên
ngọn lửa đèn cồn .
 Bột Fe,
 Quan sát, nêu sự
S,
ống
thay đổi màu sắc trước
nghiệm,
và sau phản ứng ? Viết
đèn
cồn,
PTHH minh họa ?
kẹp gỗ.
3. Thí ngiệm 3: Nhận
biết mỗi kim loại Fe,
Al trong 2 lọ đựng
không dán nhãn.

Nêu tính chất hóa
học khác biệt giữa Al và
Fe ?
 Hướng dẫn học sinh
trình tự tiến hành thí
nghiệm nhận biết hóa
chất.
 Cách lấy bột nhôm
cho vào ống nghiệm rồi
cho dd NaOH vào, nhận
xét hiện tượng xảy ra.
 Kiểm tra kết quả thực
hiện của các nhóm.

10’

 Lấy nữa thìa mỗi
loại bột kim loại cho
vào 2 ống nghiệm (1)
và (2).
 Nhỏ 4 – 5 giọt dd
NaOH vào từng ống
nghiệm (1) và (2).
 Quan sát, nêu hiện
tượng ? Giải thích ?
Viết PTHH minh họa ?

 Al bột,
Fe bột, dd
NaOH, ống
nghiệm,


Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014
ống
giọt.

nhỏ

3) Tổng kết:
 Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tường trình,
 Cho học sinh các nhóm thu dọn, vệ sinh dụng cụ.
 Đánh giá kết quả thực hiện của các nhóm: thao tác, kết quả, vệ sinh,
trật tự.
 Giáo viên đánh giá buổi thực hành, học sinh nộp bài tường trình.
V) Dặn dò: Xem trước nội dung bài 21
VI) Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×