Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 23: Thực hành tính chất hóa học của Nhôm và sắt

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 23: THỰC HÀNH
TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA NHÔM VÀ SẮT
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí
nghiệm:
- Nhôm tác dụng với oxi
- Sắt tác dụng với lưu huỳnh
- Nhận biết kim loại nhôm và sắt.
2. Kỹ năng:
- Sử dụng dụng cụ và hóa chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm
trên
- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình
hóa học.
- Viết tường trình thí nghiệm.
3. Thái đô: Giáo dục lòng yêu môn học, ý thức sử dụng hợp lý, tiết kiệm, cẩn thận
trong thực hành và học tập hóa học.
II. CHUẨN BI:
1. Giáo viên:
Chuẩn bị dụng cụ hóa chất để thực hiện thực hành thí nghiệm theo nhóm.

- Dụng cụ: Đèn cồn, giá sắt, kẹp gỗ, ống nghiệm, giá ống nghiệm, nam
châm.
- Hóa chất: Bột nhôm, bột sắt, bột lưu huỳnh, dd NaOH.
2. Học sinh: Đọc trước thí nghiệm
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Bài cu:
1. Thế nào là hợp kim? So sánh thành phần, tính chất, ứng dụng của gang và thép?
2. Nêu nguyên liệu, nguyên tắc sản xuất gang? Viết PTHH minh họa?
3. Bài mới:
Hoạt đông của GV

Hoạt đông của HS

Nôi dung

Hoạt đông 1: I. Tiến hành thí nghiệm:
Thí nghiệm 1: Tác dụng của nhôm với oxi
GV hướng dẫn học sinh
làm thí nghiệm 1

HS làm thí nghiệm theo
hướng dẫn của GV

? Các em hãy nêu nhận
xét các hiện tượng và viết
PTPU để giải thích
(Quan sát kĩ trạng thái,
màu sắc các chất tạo
thành)

- Nhận xét hiện tượng và
giải thích

Thí nghiệm 2: Tác dụng của sắt với lưu huỳnh
HD học sinh làm thí


nghiệm:
- Lấy 1 thìa nhỏ hỗn hợp
goomg bột sắt và lưu
huỳnh theo tỉ lệ 7: 4 về
khối lượng vào ống
nghiệm
- Đun ống nghiệm trên
ngọn lửa đèn cồn


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

? Hãy quan sát hiện
HS làm thí nghiệm
tượng . màu sắc của sát và
lưu huỳnh trước và sau thí
nghiệm
Khi đun trên ngọn lửa đèn
cồn hỗn hợp cháy nóng đỏ,
phản ứng tỏa nhiệt
Sản phẩm tạo thành sau
phản ứng là chất rắn màu
đen
Fe + S FeS
Thí nghiệm 3: Nhận biết kim loại nhôm, sắt
Có hai lọ không nhãn
đựng 2 kim loại riêng biệt:
Al và Fe
? Em hãy nêu cách nhận
biết hai kim loại trên
? Yêu cầu học sinh tiến
hành thí nghiệm nhận biết

HS nêu cách nhận biết

HS tiến hành thí nghiệm

Hoạt đông 2: Viết bản tường trình thí nghiệm – Dọn rửa
Yêu cầu hs viết bản tường
trình thí nghiệm

Viết tường trình

- Thu dọn và rử dụng cụ
hóa chất
- Quét dọn phòng thí
nghiệm
- Xem trước bài 25: “Tính
chất chung của phi kim”

- Dọn rửa dụng cụ

- Nghe và ghi nhớ


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×