Tải bản đầy đủ

Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Savannakhet nước CHDCND Lào (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LANOY MINGMEUNGSEN

GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SAVANNAKHET
NUỚC CHDCND LÀO

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

THÁI NGUYÊN - 2018


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

LANOY MINGMEUNGSEN

GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM CHO SINH VIÊN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SAVANNAKHET

NUỚC CHDCND LÀO
Chuyên ngành: Giáo dục học
Mã số: 8.14.01.01

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC

Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ NGỌC

THÁI NGUYÊN - 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn:“Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên
trường Cao đẳng sư phạm savannakhet nuớc CHDCND Lào” là công trình
nghiên cứu thực sự của cá nhân, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học
của TS. Nguyễn Thị Ngọc.
Các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và
chưa từng được công bố trong bất kỳ một công trình nào khác.
Tôi xin chịu trách nhiệm về nghiên cứu của mình.
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2018
Tác giả luận văn

LANOY MINGMEUNGSEN

i


LỜI CẢM ƠN
Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn đến
Ban giám hiệu, Cán bộ, Giảng viên Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên; Ban
Giám hiệu; Giảng viên và sinh viên trường Cao đẳng sư phạm Savannakhet
nuớc CHDCND Lào đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả trong quá
trình học tập, nghiên cứu và thực hiện luận văn!
Luận văn là thành quả học tập nghiên cứu của tác giả và sự tận tâm giảng
dạy, giúp đỡ, động viên của quý thầy cô giáo Trường ĐHSP - ĐH Thái Nguyên.
Đặc biệt, tác giả xin trân trọng bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn đến TS.
Nguyễn Thị Ngọc đã tận tâm hướng dẫn, bồi dưỡng cho tác giả phương pháp
nghiên cứu khoa học và kiến thức khoa học giáo dục hết sức bổ ích.
Mặc dù đã rất cố gắng, song chắc chắn luận văn không thể tránh khỏi
những thiếu sót. Kính mong quý thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp đóng


góp, giúp đỡ để luận văn được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2018
Tác giả luận văn

LANOY MINGMEUNGSEN

ii


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... ii
MỤC LỤC ..........................................................................................................iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .................................................................... iv
DANH MỤC CÁC BẢNG .................................................................................. v
DANH MỤC BIỂU ĐỒ ..................................................................................... vi
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1. Lý do chọn đề tài ............................................................................................. 1
2. Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 3
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu ................................................................. 3
4. Giả thuyết khoa học ......................................................................................... 3
5. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 3
6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu .......................................................................... 4
7. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................. 4
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM
CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM .................................................... 5
1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề....................................................................... 5
1.1.1.Tổng quan các nghiên cứu về kỹ năng mềm và giáo dục kỹ năng
mềm trên thế giới ................................................................................................. 5
1.1.2. Tổng quan các nghiên cứu về kỹ năng mềm và giáo dục kỹ năng
mềm ở Lào ......................................................................................................... 10
1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài ................................................................. 12
1.2.1. Kỹ năng, kỹ năng sống, kỹ năng mềm; ................................................... 12
1.2.2. Giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm ....................................... 20
1.3. Cơ sở lí luận về giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm ................ 22
1.3.1. Mục tiêu giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm ........................ 22
1.3.2. Hệ thống các kỹ năng mềm cần giáo dục cho sinh viên sư phạm. .......... 22
1.3.3. Phương pháp giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm ................. 28

iii


1.3.4. Hình thức giáo dục KNM cho sinh viên sư phạm ................................... 30
Kết luận chương 1.............................................................................................. 38
Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM CHO
SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SAVANNAKHET
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO .................................... 39
2.1. Khái quát về truờng CĐSP Savannakhet nuớc CHDCND Lào ................. 39
2.2. Khái quát về khảo sát thực trạng giáo dục kỹ năng mềm cho sinh
viên trường cao đẳng sư phạm Savannakhet nước CHDCND Lào ................... 41
2.2.1. Mục đích khảo sát .................................................................................... 41
2.2.2. Nội dung khảo sát .................................................................................... 41
2.2.3. Đối tượng khảo sát................................................................................... 41
2.2.4. Phương pháp khảo sát và xử lý kết quả khảo sát..................................... 41
2.3. Kết quả khảo sát thực trạng giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên
trường CĐSP Savannakhet nước Cộng hòa DCND Lào. .................................. 42
2.3.1. Thực trạng nhận thức của giảng viên và sinh viên Trường CĐSP
Savannakhet về khái niệm kỹ năng mềm, giáo dục kỹ năng mềm.................... 42
2.3.2. Thực trạng giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên ở Trường CĐSP
Savannakhet nước CHDCND Lào..................................................................... 47
Kết luận chương 2.............................................................................................. 60
Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG MỀM CHO
SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SAVANAKHET
NƯỚC CHDCND LÀO ................................................................................... 61
3.1. Nguyên tắc xây dựng biện pháp ................................................................. 61
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống .......................................................... 61
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích ......................................................... 61
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn .......................................................... 62
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ giữa các lực lượng tham gia
giáo dục .............................................................................................................. 62
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính chất lượng và hiệu quả ................................... 62
3.1.6. Đảm bảo tính kế thừa và phát triển ......................................................... 62

iv


3.2. Biện pháp giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên trường Cao đẳng sư
phạm nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. ................................................... 63
3.2.1 Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBQL, giảng
viên và sinh viên trường CĐSP Savannakhet về tầm quan trọng của giáo
dục kỹ năng mềm ............................................................................................... 63
3.2.2. Hoàn thiện danh mục các kỹ năng mềm cốt lõi dành cho sinh viên
trường CĐSP sư phạm Savannakhet ................................................................. 65
3.2.3. Biện pháp 3: Thiết kế tài liệu hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo
dục kỹ năng mềm cho sinh viên trường CĐSP Savannakhet ............................ 67
3.2.4. Biện pháp 4: Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giảng viên trường CĐSP
Savannakhet thực hiện nhiệm vụ giáo dục KNM cho sinh viên. ...................... 71
3.2.5. Biện pháp 5: Đổi mới hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả rèn
luyện kỹ năng mềm của sinh viên ..................................................................... 73
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp ................................................................. 74
3.4. Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp
giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên trường CĐSP Savannakhet .................... 74
3.4.1. Mô tả cách thức thực hiện khảo nghiệm ................................................. 75
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm và phân tích .......................................................... 75
Kết luận chương 3.............................................................................................. 79
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ................................................................. 80
1. Kết luận .......................................................................................................... 80
2. Khuyến nghị................................................................................................... 81
2.1. Đối với BGH trường Cao đẳng sư phạm Savannakhet, nước CHDCND Lào .. 81
2.2. Đối với đội ngũ giảng viên ................................................................................. 82
2.3. Đối sinh viên ........................................................................................................ 82
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 83
PHỤ LỤC

v


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BGH

Ban giám hiệu

CBQL

Cán bộ quản lý

CĐSP

Cao đẳng sư phạm

CSVC

Cơ sở vật chất

GD

Giáo dục

GV

Giảng viên

KN

Kỹ năng

KNGT

Kỹ năng giao tiếp

KNM

Kỹ năng mềm

PHHS

Phụ huynh học sinh

QL

Quản lý

QLGD

Quản lý giáo dục

SV

Sinh viên

iv


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: So sánh nhận thức của giảng viên và sinh viên trường CĐSP
Savannakhet về kỹ năng mềm và giáo dục kỹ năng mềm ............................ 46
Bảng 2.2: Tần suất tham gia và hứng thú của sinh viên Trường CĐSP Savannakhet
với các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm do nhà trường tổ chức.........................48
Bảng 2.3: So sánh đánh giá của giảng viên với sinh viên về tần suất tham gia và
hứng thú của sinh viên Trường CĐSP Savannakhet với các hoạt động
giáo dục kỹ năng mềm do nhà trường tổ chức ............................................. 49
Bảng 2.4: Những kỹ năng mềm thường được Trường CĐSP Savannakhet tổ
chức giáo dục cho sinh viên ......................................................................... 50
Bảng 2.5: Thực trạng sử dụng các phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục
kỹ năng mềm cho sinh viên ở Trường CĐSP Savannakhet. ........................ 53
Bảng 2.6: Thực trạng hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng mềm cho
sinh viên ở Trường CĐSP Savannakhet ....................................................... 54
Bảng 2.7: Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục kỹ năng mềm
cho sinh viên ở Trường CĐSP Savannakhet ................................................ 56
Bảng 2.8: Nhận định của giảng viên và sinh viên về các yếu tố cần thay đổi trong
quá trình giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên ở Trường CĐSP
Savannakhet .................................................................................................. 57
Bảng 3.1: Tính cần thiết của các biện pháp giáo dục KNM cho sinh viên trường
CĐSP Savannakhet nước CHDCND Lào .................................................... 76
Bảng 3.2 Tính khả thi của các biện pháp biện pháp giáo dục KNM cho sinh viên
trường CĐSP Savannakhet ........................................................................... 77

v


DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Nhân thức của sinh viên về khái niệm kỹ năng mềm ................... 42
Biểu đồ 2.2: Nhận thức của sinh viên về khái niệm giáo dục kỹ năng mềm .... 43
Biểu đồ 2.3: Nhận thức của giảng viên về khái niệm kỹ năng mềm ................. 44
Biểu đồ 2.4: Nhận thức của giảng viên về khái niệm giáo dục kỹ năng mềm .. 45

vi


MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thế kỷ XXI, nền kinh tế thế giới đang phát triển trong những điều kiện
và bối cảnh mới với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, sự
bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông cùng với nền kinh tế thị
trường chuyển dần sang nền kinh tế tri thức. Những thay đổi này tác động trực
tiếp đến sự phát triển của các nền giáo dục trên thế giới và làm thay đổi hoàn
toàn triết lý giáo dục của thế kỷ XXI. Đó là “giáo dục không thể thực hiện được
chức năng truyền thống là truyền đạt lại khối kiến thức khổng lồ của nhân loại,
mà chỉ cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng, chủ yếu tập trung rèn luyện
cho người học các kỹ năng như: tư duy, ngôn ngữ, diễn đạt, khai thác và xử lý
thông tin sau đó áp dụng, sử dụng có ích các thông tin đó và trên cơ sở đó, biến
thông tin thành tri thức”
Đối với các nước đang phát triển như Lào, xu hướng đổi mới giáo dục để
nâng cao chất lượng càng trở nên quan trọng bởi đây chính là chìa khóa mở ra
cánh cửa tương lai để từ đó giáo dục quốc gia sẽ tiến được một bước dài, từ đó
có thể giúp thu hẹp khoảng cách đối với giáo dục của các quốc gia trong khu
cực và trên thế giới. Những năm gần đây Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thể thao
Lào đã quan tâm đến xu hướng đổi mới trong giáo dục, tiếp cận giáo dục
chuyển dần từ quan tâm đến nội dung sang quan tâm đến cả giáo dục kỹ năng
cho học sinh, sinh viên.
Thời gian gần đây, những kỹ năng được xã hội quan tâm nhất chính là kỹ
năng mềm. Bởi trước những thách thức của thời kỳ hội nhập quốc tế, kỹ năng
mềm trở nên vô cùng quan trọng để mỗi cá nhân có thể tồn tại, phát triển, quản
lý và làm chủ công việc cũng như cuộc sống của mình. Sinh viên là tầng lớp
nhạy cảm và dễ “tiếp nhận” các xu hướng, trào lưu mới trong khoa học và công
nghệ, văn hóa xã hội nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế như hiện nay.
Chính vì thế, trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên là một vấn đề mang tính thời

1


sự và cần được quan tâm, để họ bước vào cuộc sống lập nghiệp vững vàng, dễ
thích nghi với môi trường làm việc mới, dễ hòa nhập với mọi người mà vẫn giữ
được những giá trị tốt đẹp riêng của bản thân.
Một bộ phận sinh viên sẽ trở thành trụ cột của nền giáo dục quốc gia
trong tương lai chính là sinh viên sư phạm. Có thể nói, sinh viên sư phạm trong
tương lai, sẽ trở thành lực lượng “gây hiệu ứng lan tỏa” bởi tất cả mọi người
trong xã hội đều được thụ hưởng từ nhỏ nền giáo dục quốc gia mà sinh viên sư
phạm chính là đội ngũ cán bộ, giáo viên. Chính vì thế, sinh viên sư phạm cần
phải có kỹ năng mềm để tiếp tục giáo dục kỹ năng mềm cho những thế hệ học
sinh của chính họ. Hơn nữa, trong công cuộc đổi mới nền giáo dục nước nhà,
sinh viên cần phải có đủ “nội lực” bao gồm kiến thức và những kỹ năng cần
thiết, trong đó có kỹ năng mềm để tiếp tục công cuộc đổi mới căn bản, toàn
diện nền giáo dục và thúc đẩy nó diễn ra hiệu quả.
Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, một bộ phận không nhỏ sinh viên
sư phạm ra trường chủ yếu mới được trang bị kiến thức chuyên môn, mà còn
thiếu các kỹ năng sư phạm và kỹ năng mềm để trở thành người giáo viên tốt,
điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng giáo dục. Nhiều tác giả đã nghiên
cứu và chỉ ra rằng một trong những nguyên nhân là do chương trình đào tạo
giáo viên trong các trường đại học sư phạm hiện nay vẫn thiên về trang bị lí
luận, xem nhẹ rèn luyện kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Nhìn ra thế giới,
nhiều quốc gia có nền giáo dục thành công đã chú trọng tập trung nghiên cứu,
sau đó tiến hành giáo dục kỹ năng mềm cho sinh viên nói chung và sinh viên sư
phạm nói riêng dưới nhiều hình thức đa dạng và đã đạt được những thành tựu
đáng kể. Đặc biệt, một số nước như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Australia... đã
xây dựng thành công khung kỹ năng mềm và áp dụng thành công những cách
thức giáo dục kỹ năng mềm cho sư phạm.
Để tiếp tục những có những bước thay đổi mạnh mẽ về việc phát triển kỹ
năng mềm cho sinh viên sư phạm ở Lào, với tư cách là giảng viên giảng dạy tại

2


Luận văn đủ ở file: Luận văn full


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×