Tải bản đầy đủ

Hệ thống điều khiển số

3.2.2. Hệ thống điều khiển số
Điểu khiển số là hệ thống điều khiển mà mỗi hành trình được điều khiển theo số.
Mỗi một thông tin đơn vị ứng với một dịch chuyển gián đoạn của cơ cấu chấp hành.
Đại lượng này có tên gọi là “khả năng giải quyết” của hệ thống hay còn gọi là giá trị
xung. Cơ cấu chấp hành có thể dịch chuyển với một đại lượng bất kì nào ứng với giá
trị các xung. Như vậy khi biết giá trị xung q và đại lượng dịch chuyển L của cơ cấu
chấp hành có thể xác định được số lượng xung N cần thiết tác động để có lượng dịch
chuyển L :
L=q.N
Số lượng xung N được ghi trên kênh thông tin được gọi là một chương trình xác
định đại lượng thông tin kích thước. Các thông tin cần thiết được ghi trên băng đục lỗ,
băng từ, đĩa mềm hoặc bộ nhớ của máy vi tính. Số lượng thông tin được ghi trong một
hệ thống mã hóa nhất định.
Sử dụng hệ thống điều khiển số cho phép đạt được các mục đích sau:
1. Tự động hóa các thiết bị sản xuất với khả năng linh hoạt cao, có nghĩa khả
năng điều chỉnh nhanh các máy hoặc dây chuyền để thay đổi đối tượng gai
công.
2. Hiệu chỉnh chương trình gia công rất đơn giản và nhanh chóng khi đối
tượng gia công có sự thay đổi về kết cấu.
3. Tổ chức lập trình tập trung ( có thể lập trình ở ngoài nhà máy ) và có thể
chuyển chương trình gia công từ trung tâm tới các nhà máy bằng điện

thoại, fax hoặc bằng thư tín qua bưu điện.
4. Các chương trình có thể được lưu trữ để sử dụng lại
5. Có thể lập trình tự động ( với sự trợ giúp của máy vi tính ) để nâng cao
năng suất và độ chính xác gia công.
Hệ thống điều khiển số được chia ra các loại: hệ thống điều khiển NC, hệ thông
điều khiển CNC, hệ thống điều khiển DNC và hệ thống thích nghi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×