Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 46: MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC
VÀ AXIT AXETIC
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Mối liên hệ giữa các chất: etylen, ancol etylic, axit axetic, este etyl axetat.
2. Kỹ năng:
- Thiết lập được sơ đồ mối liên hệ giữa etylen, ancol etylic, axit axetic, este etyl
axetat.
- Viết PTHH minh họa cho các mối liên hệ.
- Tính hiệu suất phản ứng este hóa, tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn
hợp lỏng.
3. Thái đô: Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên: Phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Bài cu: (10’) 1. Nêu tính chất hóa học của axit axetic, viết PTHH minh họa.
2. Nêu phương pháp điều chế axit axetic. Viết PTHH.

3. Chữa bài tập 7 SGK/ 143
3. Bài mới:
Hoạt đông của GV

Hoạt đông của HS

Nôi dung

Hoạt đông 1: I. SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN, RƯỢU ETYLIC


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

VÀ AXIT AXETIC (10’)
- Yêu cầu Hs thảo luận, hoàn
thành yêu cầu phiếu học tập.
- Gọi đại diện nhóm, lên bảng
viết PTHH.

- Thảo luận, hoàn thành phiếu học
tập.

I. Sơ đồ về mối
liên hệ giữa etilen,
rượu etylic và axit
axetic(SGK)

- Viết PTHH.
PTHH:
→ C2H5OH
a) C2H4 + H2O axit

→
b) C2H5OH + O2  mengiam
CH3COOH+ H2O
t
c) CH3COOH + C2H5OH HSO
→
2


4,

0

CH3COOC2H5 + H2O
Hoạt đông 2: II. BÀI TẬP (20’)
- Yêu cầu Hs làm bài tập 1
SGK /144
- Gv hướng dẫn HS làm bài
tập 4 SGK trang 144.
- Gọi 2 Hs lên bảng làm, các
Hs khác làm vào vở.

- Làm bài tập.
Bài tập 1:
a) A là: C2H4
B là: CH3COOH
→ C2H5OH
C2H4 + H2O axit

 → CH3COOH+
C2H5OH + O2  mengiam
H2O

b) D là: CH2Br - CH2Br
E là: (- CH2 - CH2 -)n
PTHH:
→ CH2Br CH2= CH2 + Br2 
CH2Br

- Hoàn thành các
bài tập vào vở.


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9
t0
n CH2=CH2 →
(- CH2 - CH2 -)n

- Làm bài tập.
- Yêu cầu Hs làm bài tập 4
SGK/ 144.

Bài tập 4:

n

CO2

=

44
= 1 (mol)
44

Khối lượng cacbon có trong 23 gam
chất hữu cơ A là: mC = 1.12 = 12 (g)

n

H 2O

=

27
= 1,5 (mol)
18

Khối lương H: mH = 1,5.2 = 3 (g)
mO = 23 - (3 + 12) = 8 (g)
a) Vậy trong A có: C, H, O.
b) Giả sử CTHH của A: CxHyOz
Ta có: x : y : z =

12 3 8
: :
= 1: 3: 0,5
12 1 16

= 2: 6 :
1.
Vậy công thức của A là: (C2H6O)k
( k nguyên dương).
Ta có: MA = (12.2 + 6 + 16 .1).k =
46.
=> k = 1. Vậy công thức phân tử của
A là: C2H6O.
- Làm bài tập 5.

- Gọi Hs lên bảng làm bài tập


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

5 SGK/144

- Nghe và hoàn thành bài tập.

- Nhận xét, bổ sung.
Hoạt đông 3: III. CỦNG CỐ - DẶN DÒ (5’)
- Dặn Hs về nhà ôn tập kiến
thức để tiết sau kiểm tra định
kì.

- Ghi nhớ

Làm bài tập 2, 3SGK.
Phiếu học tập.
Hoàn thành sơ đồ sau:
Etilen

+?

Rượu etylic

Viết các PTHH minh họa.

+?

?

+ rượu etylic

etyl axêtatTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×