Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

Bài 46: Mối liên hệ giữa:
Etilen, rượu Etylic và axit Axetic.

Kiến thức cũ liên quan bài học

Kiến thức mới cần hình thành

 Tính chất hoá học, điều chế etilen, rượu  Sơ đồ biến đổi từ etilen đến muối etyl
etylic, axit axetic
axetat.
I) Mục tiêu: 1. Kthức: hiểu được mối liên hệ giữa hidrocacbon với rượu, axit,
este với etilen, axit axetic và etyl axetat.
2. Kỹ năng:viết được PTHH ch,đổi giữa các chất, Làm toán theo H,
đốt HCHC.
II) Chuẩn bị:
III) Phương pháp: Đàm thoại củng cố.
IV) Tiến trình dạy học:

Mở bài: Các em đã học về những hidrocacbon và dẫn xuất của hidrocacbon như: etilen, rượu etylic và
axit axetic. Vậy, giữa những chất này có sự ch.đổi ntn ?

tg

Hđ của gv

15’  Y/c h/s th.luận nhóm:
xác định các chất để điền
vào sơ đồ cho phù hợp.
 Bs h.chỉnh nội dung
 Lưu ý hs pứ : đốt cháy
và lên men rượu etylic:
* CH3CH2OH + O2
 
  CH3COOH+H2
mengiam

O
* C2H6O + 3O2 to 
CO2 + H2O

Hđ của hs
 Th.luận
nhóm chọn
những chất
phù
hợp
điền vào sơ
đồ.
 Đdiện
pbiểu, nhóm
khác bs.
 Lưu ý 2
pứ của rượu
dể
nhầm
lẫn.

Đồ


dùng
Bảng
phụ
ghi
nội
dung
các
sơ đồ

Nội dung
I. Sơ đồ mối liên hệ giữa etilen,
rượu etylic và axit axetic:
Etilen

rượu etylic
     axit axetic
 oxi,
 mengiam
 
H2SO4đặc, to
rượu etylic
etyl axetat
axit
 nuoc,



oxi, mengiam

Phương trình phản ứng minh họa:
H2SO4đặc, men

C2H4
C2H5OH

+

H2O

CH3CH2OH + O2
Men giấm

CH3COOH + H2O


Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014
H2SO4đặc, to

CH3COOH + C2H5OH
CH3COOC2H5 +
H2O
Bài 3: A,& C + Na => (C2H4O2, C2H6O); B ít tan trong nước là C2H4, CTCT: CH2 =
CH2
C + Na2CO3 => C là C2H4O2, CTCT là: CH3 – COOH ;
còn lại là A : C2H6O : CH3 – CH2 – OH
Bài 4: a) Trong 44g CO2 có 12g C;
18g H2O có 2g H; => trong 27g H2O có mH =

27.2
= 3(g)
18

Trong 23 g A có: 12g C; 3g H ; vậy mO = 23 – (12 + 3) = 8g O ;
MA

b) CTPT của A là: CxHyOz: dA/H 2 = M = 23 => MA = 23 . 2 = 46(g) ;
H2
Cứ 23g A có 12g C
=> 46g A có 24 (g) C

=> MC x = 24 = 12.2 => x = 2

Cứ 23 g A có 3g H
=> 46g A có 6 (g) H => M H y = 6 = 1.6 => y = 6
Cứ 23g A có 8g O
=> 46g A có 16g O => MO Z = 16 = 1.16 => z = 1
CTPT của A là: C2H6O.
Bài 5: Hpứ = 0,3 . 100 / 1 = 30(%)
V) Dặn dò: ôn tập lại từ bài 34 (trọng tâm từ bài 39) – kiểm tra viết.
VI) Rút kinh nghiệm:


Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×