Tải bản đầy đủ

CHÍNH SÁCH TĂNG CA CÔNG TY TNHH ĐẠI MỘC

CÔNG TY TNHH ĐẠI MỘC
2/5B, DT 743, Bình Hòa, Thuận An, BD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

CHÍNH SÁCH TĂNG CA
-

-

-

-

Căn cứ Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 23 tháng
06 năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động có hiệu lực từ
ngày 01/05/2013.
Căn cứ Nghị Định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng
dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm.

Căn cứ tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong doanh nghiêp. Sau khi trao
đổi thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn, Tổng Giám Đốc công ty TNHH Đại Mộc
ban hành các chính sách về giờ tăng ca như sau:
1. Thời gian tăng ca cho phép:
Ban Giám Đốc không ép buộc người lao động làm việc tăng ca.
Việc tăng ca (làm thêm giờ) là sự tự nguyện của người lao động và được Ban
Chấp hành Công Đoàn cơ sở nhất trí thông qua. Và thời gian tăng ca cho phép
được xác định như sau:
a. Tổng số giờ làm việc tăng ca trong một ngày không được vượt quá 04 giờ.
b. Tổng số giờ làm việc tăng ca cộng dồn trong một tháng không được vượt
quá 30 giờ.
c. Tổng số giờ làm việc tăng ca cộng dồn trong một nsmw không được vượt
quá 300 giờ.
2. Giờ nghỉ và ngày nghỉ:
Nếu tăng ca trên 2 giờ, công nhân được nghỉ 30 phút trước giờ làm việc tiếp theo và công
ty vẫn trả tiền tăng ca 30 phút cho công nhân.
Trường hợp do yêu cầu hàng gấp cần người lao động tăng ca thì Ban Giám Đốc sẽ thông
báo trước cho người lao động. Người lao động làm việc tăng ca trên tinh thần tự nguyện.
Nếu vì lý do khách quan buộc phải làm việc vào ngày chủ nhật hoặc các ngày lễ thì các
Giám sát viên phải tuyệt đối tuân thủ theo các quy định sau:
+ Phải thông báo trước 24 giờ cho công nhân viên và Công đoàn bằng văn bản trước khi
quyết định làm ngày chủ nhật (trễ nhất là vào ngày thứ 6).
+ Nhân viên phải có ngày nghỉ bù trong vòng 06 ngày làm việc kế tiếp, thay cho ngày
chủ nhật đã làm.
+ Nhân viên phải được nghỉ ít nhất 12 giờ trước khi chuyển sang ca khác.
3. Cách tính tiền tăng ca:
Tiền lương trả cho giờ làm việc tăng ca được tính như sau:
Tăng ca ngày thường: tính bằng 150% đơn giá tiền lương ngày làm việc bình thường.
Tăng ca ngày thường từ 22 giờ trở đi (ban đêm): tính bằng 215% đơn giá tiền lương ngày
làm việc bình thường.
Tăng ca ngày chủ nhật: tính bằng 200% đơn giá tiền lương ngày làm việc bình thường.
Tăng ca ngày lễ: tính bằng 300% đơn giá tiền lương ngày làm việc bình thường.
Nếu tăng ca trên 2 giờ, công nhân được nghỉ 30 phút trước giờ làm việc tiếp theo và công
ty vẫn trả tiền tăng ca 30 phút cho công nhân.


-

Người lao động làm việc ca đêm được trả thêm 30% đơn giá tiền lương ngày làm việc
bình thường.


Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm việc thêm thì chỉ được nhận phần tiền
chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc
đang làm của ngày làm việc bình thường.
4. Các trường hợp đặc biệt:
a. Thai phụ từ tháng thứ bảy trở lên, hoặc bà mẹ nuôi con dưới 01 tuổi không
được tăng ca vì bất cứ lý do gì.
b. Lao động chưa thành niên (trên dưới 16 tuổi và dưới 18 tuổi) không được
tăng ca vì bất cứ lý do gì.
Chú ý: Công ty đã ban hành các thủ tục về tuyển dụng để đảm bảo rằng lao động
chưa thành niên (dưới 18 tuổi) không được tuyển dụng cho bất cứ vị trí nào trong
công ty. Quy định trên chỉ áp dụng cho các trường hợp nằm ngoài mong muốn
của công ty.
5. Trình tự đăng ký làm ngoài giờ:
a. Thông báo cho nhân viên biết về yêu cầu làm tăng ca và phải có chữ ký
xác nhận đồng ý sẵn sàng tăng ca của họ trên “Phiếu đăng ký tự nguyện
tăng ca”. Nhân viên đồng ý tăng ca phải tự mình ký vào phiếu trên, không
được nhờ người khác ký thay.
b. Kiểm tra giờ tăng ca cộng dồn của từng nhân viên và phải bảo đảm rằng
họ không vượt quá giới hạn giờ tăng ca cho phép đã nêu ở điểm 1 trong
thông báo này.
c. Phải có sự chấp thuận của Trưởng bộ phận (trong trường hợp Trưởng bộ
phận vắng mặt phải có sự chấp thuận của người kế nhiệm).
d. Phải có sự chấp thuận của Tổng Giám Đốc (trong trường hợp Tổng Giám
Đốc vắng mặt phải có sự chấp thuận của Giám Đốc nhà máy hoặc người
được Tổng Giám Đốc ủy quyền).
e. Phiếu đăng ký làm ngoài giờ này phải được gửi về Phòng Nhân sự trước
14 giờ chiều (thông báo cho người lao động biết trước 24 giờ).
6. Quy định chung:
Tất cả giám sát và các Trưởng bộ phận phải tuân thủ đúng theo các hướng dẫn
này. Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo Nội quy công ty.
Bình Dương, ngày 02 tháng 05 năm 2013
BAN GIÁM ĐỐC

LEE SOON OHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×