Tải bản đầy đủ

Phân tích tài chính Công ty cổ phần xây dựng số 1 Vinaconex

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

TRẦN THỊ HẢI ANH

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

Hà Nội – 2015


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
---------------------

TRẦN THỊ HẢI ANH


PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG SỐ 1- VINACONEX
Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
Mã số: 60 34 05

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN THẾ HÙNG

Hà Nội - 2015


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn “ Phân tích tài chính Công ty cổ phần xây
dựng số 1- Vinaconex1” là công trình nghiên cứu của tiêng tôi.
Các số liệu được sử dụng trong luận văn là trung thực, xuất phát từ tình
hình thực tế của đơn vị và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình
nào khác.


LỜI CẢM Ơ N
Với kiến thức đã học từ Chương trình đào tạo thạc sỹ chuyên ngành
quản trị kinh doanh do các thầy các cô Trường Đại học kinh tế - Đại học
Quốc Gia Hà Nội, giảng dạy, bản thân tôi đã tích cực nghiên cứu, vận dụng
vào giải quyết đối với một vấn đề có tính cấp thiết trong giai đoạn hiện nay
tại Công ty cổ phần xây dựng số 1 – Vinaconex 1. Tuy nhiên thời gian hạn
hẹp, kinh nghiệm chưa nhiều, đồng thời đề tài “ Phân tích tài chính Công ty
cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex 1” là một vấn đề đang rất được nhiều đối
tượng quan tâm. Bản thân tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ tận tình
của các thầy cô Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội về tri
thức, sự động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi về vật chất lẫn tinh thần của
gia đình và công ty… đã giúp tôi hoàn thành Luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Trường Đại học
Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã truyền đạt kiến thức cho tôi trong
suốt thời gian học tại trường.
Tôi xin chân thành cám ơn TS. Nguyễn Thế Hùng đã tận tình hướng
dẫn tôi hoàn thành tốt luận văn này.MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN............................................................................................3
DANH MỤC BẢNG BIỂU..............................................................................i
DANH MỤC CÁC HÌNH..............................................................................iii
MỞ ĐẦU..........................................................................................................1
CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÁC
DOANH NGHIỆP...........................................................................................5
1.1 Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính..............................................5
1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính...............................................................................................5
1.1.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính.............................................................................................5
1.1.3 Vai trò của phân tích tài chính..............................................................................................6

1.2 Tài liệu và một số phương pháp phân tích tài chính..............................10
1.2.1 Tài liệu dùng để phân tích tài chính...................................................................................10
1.2.2 Các phương pháp dùng để phân tích tài chính..................................................................14

1.3 Nội dung phân tích tình hình tài chính...................................................17
1.3.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp.......................................................17
1.3.2 Phân tích các nhóm hệ số tài chính....................................................................................19

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính doanh nghiệp...............27
1.4.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp.................................................................................27
1.4.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp................................................................................28

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
DỰNG SỐ 1- VINACONEX.........................................................................30
2.1 Giới thiệu công ty cổ phần xây dựng số 1 (VINACONEX 1)...............30
2.1.1 Lịch sử hình thành công ty..................................................................................................30
2.1.2 Lĩnh vực hoạt động của Công ty.........................................................................................31
2.1.3 Sơ đồ tổ chức của Công ty..................................................................................................32
2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán......................................................................................................33

2.2 Thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng số 1VINACONEX 1...........................................................................................35
2.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty...........................................................35


2.2.2 Phân tích các chỉ số tài chính của Công ty cổ phần xây dựng số 1 – VINACONEX 1.........52

2.3 Đánh giá chung:.....................................................................................71
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1VINACONEX................................................................................................75
3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của công ty.........................................75
3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty Cổ
phần xây dựng số 1- Vinaconex...................................................................77
3.2.1 Cắt giảm chi phí để đạt được mức lợi nhuận tối đa..........................................................77
3.2.2 Huy động và sử dụng vốn hiệu quả....................................................................................79
3.2.3 Đầu tư vào công tác tiếp thị nhằm phát triển thị trường,.................................................79
3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực................................................................................80
3.2.5. Tăng doanh thu :................................................................................................................81
3.2.6 Nâng cao hệ số Z.................................................................................................................82

3.3 Kiến nghị................................................................................................83
3.3.1 Kiến nghị với Công ty:.........................................................................................................83
3.3.2 Kiến nghị với nhà nước:......................................................................................................83

KẾT LUẬN....................................................................................................85
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................86


DANH MỤC BẢNG BIỂU

STT

BẢNG

1

Bảng 2.1

2
3
4
5
6
7
8
9

Bảng 2.2
Bảng 2.3
Bảng 2.4

NỘI DUNG
Phân tích sự biến động về cơ cấu tài sản

36

Phân tích sự biến động về cơ cấu nguồn vốn

43

Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

49

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán của công ty
2012-2014

Bảng 2.5
Bảng 2.6
Bảng 2.7
Bảng 2.8
Bảng 2.9
Bảng 2.10
Bảng 2.11
Bảng 2.12
Bảng 2.13
Bảng 2.14
Bảng 2.15

TRANG

53

Tỷ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn

54

Tỷ số khả năng thanh toán nhanh

55

Tỷ số khả năng thanh toán bằng tiền

56

Vòng quay hàng tồn kho

57

Kỳ thu tiền trung bình

58

Vòng quay tài sản cố định

59

Vòng quay toàn bộ tài sản

60

Tỷ số nợ trên tổng tài sản

61

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu

62

Tỷ số khả năng trả lãi vay

63

Tỷ số khả năng trả nợ dài hạn

63

i


Bảng 2.16
Bảng 2.17
Bảng 2.18
Bảng 2.19
Bảng 2.20
Bảng 2.21
Bảng 2.22
Bảng 2.23

Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu

64

Tỷ số sức sinh lợi căn bản

65

Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản

65

Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu

66

Mô hình chỉ số Z

68

Tỷ số EPS

69

Tỷ số P/E

70

Tỷ số M/B

70

ii


DANH MỤC CÁC HÌNH

STT

HÌNH

NỘI DUNG

TRANG

1

Hình 2.1 Biểu đồ tăng trưởng tài sản qua các năm

41

2

Hình 2.2 Biểu đồ tăng trưởng nguồn vốn qua các năm

47

iii


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài:
Trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế cùng với việc Việt Nam gia nhập
WTO, quá trình sàng lọc và cạnh tranh lẫn nhau giữa các doanh nghiệp là tất
yếu xảy ra. Để thắng trong cạnh tranh, doanh nghiệp cần nâng cao hiệu quả
hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, cần quản lý và sử dụng tốt mọi
nguồn lực của công ty. Như các cụ nhà ta có câu “ Đồng tiền đi liền khúc
ruột” thì tài chính công ty có vai trò rất quan trọng. Để các nhà lãnh đạo
doanh nghiệp và các nhà đầu tư đưa ra các quyết định tối ưu cần dựa trên cơ
sở các thông tin tài chính được phân tích đầy đủ và kịp thời.
Phân tích tài chính có ý nghĩa như thế nào với doanh nghiệp?
Phân tích tài chính của mỗi doanh nghiệp sẽ cho biết tình hình tài chính
của doanh nghiệp trong quá khứ, ở hiện tại, và dự báo các vấn đề tài chính
trong tương lai. Đồng thời cung các các thông tin cho các đối tượng quan tâm.
Như vậy phân tích tình hình tài chính không những cung cấp thông tin
quan trọng nhất cho chủ doanh nghiệp trong việc đánh giá những tiềm lực vốn
có của doanh nghiệp, xem xét khả năng và thế mạnh trong sản xuất kinh
doanh mà còn thông qua đó xác định được xu hướng phát triển của doanh
nghiệp, tìm ra những bước đi vững chắc, hiệu quả trong một tương lai gần.
Việc phân tích tài chính là một công cụ quan trọng cho công tác quản lý của
chủ Công ty nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.
Công ty cổ phần xây dựng số 1 - VINACONEX 1 là một doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đây là một lĩnh vực đòi hỏi tiềm
lực về tài chính lớn. Hoạt động của Công ty lại chủ yếu gắn với các dự án đầu
tư với số vốn lớn, thời gian thi công và thu hồi vốn lại kéo dài nên sẽ có nhiều
mối quan hệ tài chính phát sinh. Công ty lại trực thuộc một tổng công ty lớn

1


là Tổng công ty VINACONEX với nhiều đơn vị thành viên, vì vậy cần thiết
phải tiến hành phân tích tài chính, nhất là trong môi trường tài chính phát
triển sôi động nhưng cũng đầy biến động hiện nay.
Vì lý do đó tôi đã chọn đề tài “ Phân tích tài chính Công ty Cổ phần xây
dựng số 1- Vinaconex 1” làm luận văn thạc sỹ.
2. Tình hình nghiên cứu
Phân tích tài chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các
doanh nghiệp là đề tài đã được sử quan tâm của nhiều tác giả không chỉ ở
nước ta mà còn ở tất cả các nước trên thế giới. Đã có nhiều công trình nghiên
cứu đề cập đến phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp như:
-

Hệ thống chế độ quản lý tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính, năm 1999

-

Chuyên đề tốt nghiệp “ Phân tích tình hình tài chính tại Công ty cổ
phần đá ốp lát cao cấp VINACONEX” của tác giả Nguyễn Phương
Thúy, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2008

-

Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Minh Kiều, NXB
Thống kê năm 2009.

-

Giáo trình quản trị tài chính doanh nghiệp, TS. Nguyễn Minh Kiều,
NXB Thống kê năm 2009

-

Luận văn thạc sỹ “ Phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Tập đoàn
Hoà Phát” của tác giả Hoàng Văn Long, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2009

-

Luận văn thạc sỹ “ Phân tích tài chính Công ty TNHH Bảo hiểm nhân
thọ AIA” của tác giả Ngô Thị Tân Thành, Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2010

-

...
Về phân tích báo cáo tài chính của công ty cổ phân xây dựng số 1-

Vinaconex1 đã có một số công ty chứng khoán và tư vấn tài chính thực hiện

2


phân tích và đưa ra các đánh giá. Các bản phân tích và đánh giá này đã đưa ra
được những ưu điểm và hạn chế trong hoạt động tài chính của công ty và là
những thông tin cần thiết cho các đối tượng bên trong và ngoài công ty.
Tuy nhiên trong các phân tích này, một số vấn đề như chi phí vốn của
công ty, giá trị kinh tế gia tăng, giá trị thị trường gia tăng, mô hình điểm Z,
các yếu tố tác động phi tài chính và tốc độ tăng trưởng bền vững chưa được
nhắc đến. Chính vì vậy, nghiên cứu và phân tích tình hình tài chính của công
ty cổ phần xây dựng số 1 – Vinaconex1 có bổ sung thêm các các tiêu chí nói
trên và các thông tin về báo cáo tài chính mới nhất của công ty trong thời gian
cuối sẽ cho đánh giá tổng quát hơn về hoạt động tài chính của công ty và là
một việc làm cần thiết.
3. Mục đích nghiên cứu:
- Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính doanh
nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
- Phân tích tài chính tại công ty cổ phần xây dựng số 1- Vinaconex 1 dựa
trên các số liệu báo cáo tài chính của Công ty và từ cơ sở đó đánh giá tình
hình tài chính của Công ty. Nhằm làm rõ thực trạng tài chính của doanh
nghiệp từ đó chỉ ra những điểm mạnh cũng như những hạn chế của công ty.
- Giúp cho những doanh nghiệp nắm rõ những biến động tình hình tài
chính trong tương lai của mình mà có biện pháp đối phó thích hợp.
- Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
quản lý tài chính của Công ty.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu: Là hoạt động tài chính của công ty cổ phần xây
dựng số 1 – Vinaconex 1.
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động tài chính của công ty trong
giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014.

3


5. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình thực hiện luận văn, những phương pháp nghiên cứu chủ
yếu được sử dụng là:
- Phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập số liệu thực tế
- Phương pháp xử lý số liệu: Từ số liệu thực tế có được sử dụng phương
pháp phân tích theo chiều ngang, chiều dọc phân tích các tỷ số chủ yếu để so
sánh, phân tích, tổng hợp các biến số biến động qua các năm, qua đó có thể
thấy thực trạng doanh nghiệp trong những năm qua, trong hiện tại và cả
những định hướng trong tương lai.
6. Dự kiến đóng góp mới của luận văn
Luận văn đã phân tích một cách hệ thống tài chính của công ty cổ phần
xây dựng số 1- Vinaconex1 khi sử dụng các phương pháp phân tích truyền
thống, các nhóm hệ số tài chính và các chỉ tiêu mô hình điểm Z, tốc độ tăng
trưởng bền vững, xem xét tác động của các yếu tố phi tài chính.
Đánh giá được thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần xây dựng
số 1- Vinaconex1 m ột c ách khoa h ọc, xác định được điểm mạnh, điểm yếu
trong hoạt động tài chính
Đề xuất các giải pháp cải thiện tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả
hoạt động quản lý tài chính.
Đây cũng là cơ sở để giúp cho việc lập kế hoạch tài chính cho tương lai.
7. Bố cục của luận văn
Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn có bố cục như sau:
CHƯƠNG 1: Cở sở lý luận về phân tích tài chính tại doanh nghiệp
CHƯƠNG 2: Phân tích tài chính Công ty Cổ phần xây dựng số 1VINACONEX 1
CHƯƠNG 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của
Công ty Cổ phần xây dựng số 1- VINACONEX 1

4


CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TẠI CÁC
DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm, ý nghĩa của phân tích tài chính
1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính
Tài chính của doanh nghiệp quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ảnh hưởng đến tình
hình tài chính của doanh nghiệp. Tài chính có thể thúc đẩy hay kìm hãm hoạt
động sản xuất kinh doanh, đồng thời hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có
thể thúc đẩy hay kìm hãm hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
Phân tích tài chính là tổng thể các phương pháp dùng để đánh giá tình hình
tài chính đã qua và hiện nay để có thể đưa ra được quyết định chuẩn và đánh
giá đúng khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp. (2)
Mối quan tâm hàng đầu của các nhà phân tích là đánh giá rủi ro phá sản
tác động tới doanh nghiệp mà biểu hiện của nó là khả năng thanh toán, đánh giá
khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lãi của doanh
nghiệp. Trên cơ sở đó, các nhà phân tích tài chính tiếp tục nghiên cứu và đưa ra
những dự đoán về kết quả hoạt động nói chung và mức doanh lợi nói riêng của
doanh nghiệp trong tương lai. Nói các khác, phân tích tài chính là cơ sở dự đoán
tài chính – một trong các hướng dự đoán doanh nghiệp. Phân tích tài chính có
thể ứng dụng theo nhiều hướng khác nhau: với mục đích tác nghiệp( chuẩn bị
các quyết định nội bộ), với mục đích nghiên cứu, thông tin hoặc theo vị trí của
nhà phân tích trong doanh nghiệp hoặc ngoài doanh nghiệp.
1.1.2 Ý nghĩa của phân tích tài chính
- Cung cấp các thông tin chính xác và đầy đủ cho từng đối tượng sử dụng
thông tin tài chính.
- Giúp người sử dụng đưa ra được các quyết định có lợi nhất về tài chính.
Như đã nói, mỗi người sử dụng có một nhu cầu thông tin tài chính khác
nhau. Đôi khi các thông tin tài chính này không được thể hiện trên các trang

5


báo cáo tài chính mà nó nằm ẩn trong các hệ số tài chính. Người sử dụng
muốn có được thông tin này buộc phải tiến hành phân tích nó. Vì vậy mà
phân tích tài chính hết sức quan trọng.(2)
1.1.3 Vai trò của phân tích tài chính
Trong hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường có sự quản lý của
nhà nước, các doanh nghiệp thuộc các loại hình sở hữu khác nhau đều bình
đẳng trước pháp luật trong việc lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh. Do
vậy, sẽ có nhiều đối tượng quan tâm đến tình hình tài chính của doanh nghiệp
như: Chủ doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà cung cấp, khách hàng...kể các cơ
quan nhà nước và người làm công, mỗi đối tượng quan tâm đến tình hình tài
chính của doanh nghiệp trên các góc độ khác nhau. Vì vây, phân tích tài chính
có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp.
• Đối với người quản lý doanh nghiệp
Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, nhà doanh nghiệp phải giải
quyết 3 vấn đề quan trọng sau đây:
Thứ nhất: Doanh nghiệp nên đầu tư vào đâu cho phù hợp với loại hình sản
xuất kinh doanh lựa chọn. Đây chính là chiến lược đầu tư dài hạn của doanh
nghiệp.
Thứ hai: Nguồn tài trợ là nguồn nào? Để đầu tư vào các tài sản, doanh nghiệp
phải có nguồn tài trợ nghĩa là phải có tiền để đầu tư. Một doanh nghiệp có thể
phát hành cổ phiếu hoặc vay nợ ngắn hạn, dài hạn. Vấn đề đặt ra ở đây là
doanh nghiệp sẽ huy động nguồn tài trợ với cơ cấu như thế nào cho phù hợp
và mang lại lợi nhuận cao nhất.
Thứ ba: Nhà quản lý tài chính phải chịu trách nhiệm điều hành hoạt động tài
chính và dựa trên cơ sở các nghiệp vụ tài chính thường ngày để đưa ra các quyết
định vị lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp. Các quyết định và hành động của
nhà quản lý tài chính đều nhằm vào các mục tiêu tài chính của doanh nghiệp: Đó

6


là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, tránh được sự căng thẳng về tài
chính và phá sản, có khả năng cạnh tranh và chiếm được thị phần tối đa trên
thương trường, tối thiểu hóa chi phí, tối đa hóa lợi nhuận và tăng trưởng thu
nhập một cách bền vững. Doanh nghiệp chỉ có thể hoạt động tốt và mang lại sự
giàu có cho chủ sử hữu khi các quyết định của nhà quản lý được đưa ra đúng
đắn. Muốn vậy, họ phải thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp
Trên cơ sở phân tích tài chính mà nội dung chủ yếu là phân tích tài năng khả
toán, khả năng cân đối vốn, năng lực hoạt động cũng như khả năng sinh lãi,
nhà quản lý tài chính có thể dự đoán kết quả hoạt động nói chung và mức
doanh lợi nói riêng của doanh nghiệp trong tương lai. Từ đó, họ có thể định
hướng cho giám đốc tài chính cũng như hội đồng quản trị trong các quyết
định đầu tư, tài trợ, phân tích, phân chia lợi tức cổ phần và lập kế hoạch dự
báo tài chính. Cuối cùng phân tích tài chính còn là công cụ để kiểm soát các
hoạt động quản lý.
• Đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp
Các cổ đông là người bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp và họ có thể phải
gánh chịu rủi ro. Những rủi ro này liên quan tới việc giảm giá cổ phiếu trên thị
trường, dẫn đến nguy cơ phá sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, quyết định của
họ luôn có sự cân nhắc giữa mức độ rủi ro và doanh nghiệp đạt được.
Đối với các cổ đông, mối quan tâm hàng đầu của họ là khả năng tăng
trưởng tối đa hóa giá trị của chủ sở hữu. Do đó, họ quan tâm trước hết tới lĩnh
vực đầu tư và nguồn tài trợ. Trên cơ sở phân tích các thông tin về tình hình
hoạt động và kết quả kinh doanh hàng năm, cac nhà đầu tư sẽ đánh giá được
khả năng sinh lợi và triển vọng phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra
những quyết định phù hợp. Các nhà đầu tư sẽ chỉ chấp thuận đầu tư và một dự
án nếu ít nhất có một điều kiện là giá trị hiện tại ròng của nó dương. Khi đó
lượng tiền của dự án tạo ra sẽ lớn hơn lượng tiền cần thiết để trả nợ và cung

7


cấp một mức lãi suất yêu cầu cho nhà đầu tư. Số tiền vượt quá đó đang mang
lại sự giàu có cho những người sở hữu doanh nghiệp.
Chính sách phân phối cổ tức và cơ cấu nguồn tài trợ của doanh nghiệp
cũng là vấn đề được các nhà đầu tư hết sức coi trọng vị nó trực tiếp tác động
đến thu nhập của họ. Ta biết rằng thu nhập của cổ đông bao gồm phần cổ tức
chia hàng năm và phần giá trị tăng thêm và cổ phiếu trên thị trường. Một
nguồn tài trợ với tỷ trọng nợ và vốn chủ sở hữu hợp lý sẽ tạo đòn bẩy tài
chính tích cực vừa giúp doanh nghiệp tăng vốn đầu tư vừa làm tăng giá cổ
phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Hơn nữa các cổ đông chỉ chấp nhận đầu
tư mở rộng quy mô doanh nghiệp khi quyền lợi của họ ít nhất không bị ảnh
hưởng. Bởi vậy, các yếu tố như tổng lợi nhuận ròng trong kỳ có thể dùng để
trả lợi tức cổ phần, mức chia lãi trên 1cổ phiếu năm trước, sự xếp hạng cổ
phiếu trên thị trường và tính ổn định của trị giá cổ phiếu của doanh nghiệp
cũng như hiệu quả của việc tái đầu tư luân được các nhà đầu tư xem xét trước
tiên khi thực hiện phân tích tài chính.
• Đối với các chủ nợ của doanh nghiệp
Nếu phân tích tài chính được các nhà đầu tư và quản lý doanh nghiệp
thực hiện nhằm mục đích đánh giá khả năng sinh lợi và tăng trưởng của doanh
nghiệp thì phân tích tài chính lại được các ngân hàng và các nhà cung cấp tín
dụng thương mại cho doanh nghiệp sử dụng nhằm đảm bảo khả năng trả nợ
của doanh nghiệp.
Trong nội dung phân tích này, khả năng thanh toán của doanh nghiệp
được xem xét trên hai khía cạnh là ngắn hạn và dài hạn. Nếu là những khoản
cho vay ngắn hạn, người cho vay đặc biệt quan tâm đến khả năng thanh toán
nhanh của doanh nghiệp, nghĩa là khả năng ứng phó của doanh nghiệp đối với
các món nợ khi đến hạn trả. Nếu là những khoản cho vay dài hạn, người cho

8


vay phải tin chắc khả năng hoàn trả và khả năng sinh lời của doanh nghiệp
mà việc hoàn trả vốn và lãi sẽ tùy thuộc vào khả năng sinh lời này.
Bên cạnh đó,các chủ ngân và các nhà cho vay khác cũng rất quan tâm đến
số lượng vốn c ủa chủ sở hữu và số lượng vốn của chủ sở hữu này là khoản tiền
bảo hiểm cho họ trong trường hợp doanh nghiêp rủa ro. Như vậy, kỹ thuật phân
tích có thể thay đổi theo bản chất và theo thời hạn của các khoản nợ nhưng cho
dù đó là cho vay dài hạn hay ngắn hạn thì người cho vay đều quan tâm đến cơ
cấu tài chính biểu hiện mức độ mạo hiểm của doanh nghiệp đi vay.
• Đối với người hưởng lương của doanh nghiệp
Bên cạnh các nhà đầu tư, các nhà quản lý và các chủ nợ của doanh
nghiệp, người được hưởng lương trong doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới
các thông tin tài chính của doanh nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu bởi kết quả
hoạt động của doanh nghiệp có tác động trực tiếp tới tiền lương, khoản thu
nhập chính của người lao động. Ngoài ra, trong một số doanh nghiệp, người
lao động được tham gia góp vốn mua một lượng cổ phần nhất định. Như vậy,
họ cũng là những người chủ doanh nghiệp nên có quyền lợi và trách nhiệm
gắn với doanh nghiệp.
• Đối với cơ quan quản lý nhà nước
Dựa vào các báo cáo tài chính doanh nghiệp, các cơ quan quản lý của nhà
nước thực hiện phân tích tài chính để đánh giá, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động
kinh doanh, hoạt động tài chính tiền tệ của doanh nghiệp có tuân thủ theo đúng
chính sách, chế độ và luật pháp quy định không, tình hình hạch toán chi phí, giá
thành, tình hình thực hiện nhiệm vụ với nhà nước và khách hàng...
Tóm lại, phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp mà trọng tâm là
phân tích các báo cáo tài chính và các chỉ tiêu tài chính đặc trưng thông qua
một hệ thống các phương pháp, công cụ và kỹ thuật phân tích, giúp người sử
dụng thông tin các góc độ khác nhau, vừa đánh giá toàn diện, tổng hợp khái

9


quát, lại vừa xem xét một cách chi tiết hoạt động tài chính doanh nghiệp, tìm
ra điểm mạnh và điểm yếu, về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp, để nhận biết, phán đoán, dự báo và đưa ra quyết định tài chính, quyết
định tài trợ và đầu tư phù hợp.
1.2 Tài liệu và một số phương pháp phân tích tài chính
1.2.1 Tài liệu dùng để phân tích tài chính.
Đó là hệ thống báo cáo tài chính gồm Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết
quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ,thuyết minh báo cáo tài chính.
Nhưng trong phân tích chúng ta sử dụng chủ yếu là hai bảng: Bảng cân đối kế
toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
*Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính có ý nghĩa rất quan trọng
trong phân tích tài chính doanh nghiệp. Nó mô tả tình trạng tài chính của một
doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Các chỉ tiêu của bảng cân đối kế
toán được phản ánh dưới hình thái giá trị và theo nguyên tắc cân đối là tổng
tài sản bằng tổng nguồn vốn.
Phân tích bảng cân đối kế toán sẽ giúp đánh giá khái quát tình hình tài
chính doanh nghiệp ở những thời điểm sau:
- Phần tài sản: phản ánh giá trị tài sản hiện có tới thời điểm lập báo cáo.
Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu thuộc phần tài sản phản ánh dưới hình
thái giá trị quy mô, kết cấu các loại tài sản như tài sản bằng tiền, tài sản tồn
kho, các khoản phải thu, tài sản cố định,… mà doanh nghiệp hiện có.
Xét về mặt pháp lý, cố liệu ở phần tài sản phản ánh số tài sản đang
thuộc quyền quản lý , sử dụng của doanh nghiệp.
- Phần nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành các loại tài sản của doanh
nghiệp hiện có.

10


Xét về mặt kinh tế, các chỉ tiêu ở phần nguồn vốn phản ánh quy mô, kết
cấu và đặc điểm sở hữu các nguồn vốn đã được doanh nghiệp huy động vào
sản xuất kinh doanh.
Xét về mặt pháp lý, đây là các chỉ tiêu thể hiện trách nhiệm pháp lý về mặt
vật chất của doanh nghiệp đối với các đối tượng cấp vốn cho doanh
nghiệp( cổ đông, ngân hang,nhà cung cấp,…)
*Báo cáo kết quả kinh doanh
Báo cáo kết quả kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh
tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh theo từng loại hoạt động của doanh
nghiệp tại một thời kỳ nhất định. Số liệu trên báo cáo này cung cấp những
thông tin tổng hợp về phương thức kinh doanh, về việc sử dụng các tiềm năng
vốn, lao động, kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý của doanh nghiệp , và chỉ ra rằng
các hoạt động kinh doanh đó đem lại lợi nhuận hay gây ra tình trạng lỗ vốn.
Đây là một báo cáo tài chính được những nhà lập kế hoạch rất quan
tâm, vì nó cung cấp các số liệu về hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp đã
thực hiện trong kỳ. Nó còn được coi như một bản hướng dẫn để dự báo xem
doanh nghiệp sẽ hoạt động ra sao trong tương lai.
Nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có thể thay đổi
theo từng thời kỳ tùy theo yêu cầu quản lý, nhưng phản ánh được các nội
dung cơ bản như doanh thu, giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí
quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận và được xác định qua đẳng thức:
Lợi nhuận hoạt động kinh doanh = doanh thu thuần –giá vốn hàng bán
– chi phí ban hàng – chi phí quản lý DN
* Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đối một doanh nghiệp, nếu Bảng cân đối kế toán cho biết những nguồn
lực của cải( tài sản) và nguồn gốc của những tài sản đó được hình thành từ
đâu vào cuối kì báo cáo; và báo cáo kết quả kinh doanh cho biết thu nhập và

11


chi phí phát sinh để tính kết quả lãi, lỗ trong một kỳ kinh doanh, thì báo cáo
lưu chuyển tiền tệ được lập để trả lời các vấn đề liên quan đến luồng tiền vào
– ra trong doanh nghiệp, tình hình thu chi ngắn hạn của doanh nghiệp.
Thực chất báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một báo cáo cung cấp thông tin
về những sự kiện và nghiệp vụ kinh tế phát sinh có ảnh hưởng đến luồng tiền
của một doanh nghiệp, cụ thể là những thông tin sau:
-

Doanh nghiệp đã thu được tiền từ đâu và chi tiêu như thế nào?

-

Quá trình đi vay và trả nợ của doanh nghiệp.

-

Quá trình thanh toán cổ tức và các quá trình phân phối khác cho chủ
sở hữu và cho các đối tượng khác.

Các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
* Thuyết minh báo cáo tài chính.
Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành hệ thống báo
cáo tài chính kế toán của doanh nghiệp. Được lập để giải thích một số vấn đề
về hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp trong
kỳ báo cáo mà các báo cáo tài chính kế toán khác không thể trình bày rõ ràng
và chi tiết được.
Thuyết minh báo cáo tài chính trình bày khái quát đặc điểm hoạt động
của doanh nghiệp, nội dung một số chế độ kế toán được doanh nghiệp lựa
chọn để áp dụng, tình hình và lý do biến động của một số đối tượng tài sản
và nguồn vốn quan trọng, phân tích một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu và
các kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời, thuyết minh báo cáo tài chính
cũng có thể trình bày thông tin riêng tùy theo yêu cầu quản lý của nhà
nước và doanh nghiệp, tùy thuộc vào tính chất đặc thù của từng loại hình
doanh nghiệp, quy mô, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức bộ
máy và phân cấp quản lý của doanh nghiệp. Thuyết minh báo cáo tài chính
được lập căn cứ vào số liệu trong

12


- Các sổ kế toán kỳ báo cáo.
- Bảng cân đối kế toán kỳ báo cáo.
- Báo cáo kết quả kinh doanh kỳ báo cáo.
- Thuyết minh báo cáo kỳ trước, năm trước.
- Thuyết minh báo cáo tài chính được lập cùng với bảng cân đối kế toán,
báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nội dung của
thuyết minh báo cáo tài chính thể hiện:
- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp.
- Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp bao gồm các thông tin về niên độ
kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán, nguyên tắc, phương
pháp kế toán tài sản cố định, kế toán hàng tồn kho, phương pháp tính toán
các khoản dự phòng, tình hình trích lập và hoàn nhập dự phòng.
- Chi tiết một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính kế toán:
+ Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố.
+ Tình hình tăng giảm theo từng nhóm tài sản cố định, từng loại tài sản
cố định.
+ Tình hình thu nhập của công nhân viên.
+ Tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu.
+ Tình hình tăng, giảm các khoản đầu tư vào các đơn vị khác.
+ Các khoản phải thu và nợ phải trả.
+ Giải thích và thuyết minh một số tình hình và kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh.
+ Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanh
nghiệp như chỉ tiêu bố trí cơ cấu vốn, tỷ suất lợi nhuận, tình hình tài
chính…
+ Phương hướng sản xuất kinh doanh trong kỳ tới.
- Các kiến nghị.

13


Các báo cáo trên là nguồn thông tin quan trọng quyết định đến chất lượng
phân tích tài chính. Bởi thông tin kế toán được tổn hợp khá đầy đủ trong hệ thống
báo cáo tài chính, phản ánh khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Sau khi thu thập thông tin bao gồm thông tin từ bên trong và bên ngoài
doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải xử lý các thông tin đó, xử lý thông tin là
quá trình chọn lọc, kiểm tra, loại bỏ những thông tin sai, sắp xếp các thông tin
đã được lựa chọn đẻ phục vụ cho các bước tiếp theo.
Đối với các thông tin bên ngoài, do nguồn cung cấp thông tin phong phú,
đa dạng, nhà phân tích cần đặc biệt lưu ý trong việc chọn lọc các thông tin
liên quan có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,
từ thông tin chung, thông tin ngành đến thông tin pháp lý… nhằm tránh các
thông tin không chính thống.
Đối với các thông tin bên trong doanh nghiệp mà nguồn thông tin quan
trọng nhất là thông tin kế toán. Tuy nhiên, các thông tin kế toán này lại phụ
thuộc vào phương thức kế toán bao gồm việc lựa chọn, áp dụng các hình thức
kế toán và thực hiện đúng các nguyên tắc, cơ sở, quy ước, quy tắc và các
thông lệ cụ thể tại doanh nghiệp theo chuẩn mực Việt Nam và quốc tế. Do
vậy, trước khi sử dụng các thông tin này, nhà phân tích cần điều chỉnh dữ liệu
nhằm đảm bảo tính nhất quán thông tin và loại trừ các nhân tố ảnh hưởng
trọng yếu làm sai lệch thông tin của báo cáo tài chính.
Tuy nhiên, mỗi đối tượng sử dụng thông tin có mục đích riêng của mình,
nên trong xử lý thông tin có những cách xử lý khác nhau, nhằm tạo điều kiện
có được những thông tin mà mình mong muốn.
1.2.2 Các phương pháp dùng để phân tích tài chính.
Để phân tích tài chính doanh nghiệp người ta có thể sử dụng một hay tổng
hợp nhiều phương pháp khác nhau trong hệ thống các phương pháp phân tích
tài chính doanh nghiệp. Những phương pháp tài chính sử dụng phổ biến là:

14


- Phương pháp đánh giá gồm: + Phương pháp so sánh.+ Phương pháp phân
chia. + Phương pháp liên hệ đối chiếu
- Phương pháp phân tích nhân tố gồm:
+ Phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng: phương pháp thay thế liên
hoàn, phương pháp số chênh lệch, phương pháp cân đối.
+ Phương pháp phân tích tính chất các nhân tố
-Phương pháp dự đoán gồm: + Phương pháp hồi quy. +Phương pháp quy
hoạch tuyến tính. + Phương pháp sử dụng mô hình kinh tế.
- Phân tích cơ cấu, phân tích tỷ số, phân tích xu hướng, phân tích Dupont
(Nguồn: 6)
* Phương pháp so sánh
- So sánh giữa số thực hiện kì này và số thực hiện kì trước để thấy rõ xu
hướng thay đổi về tài chính của doanh nghiệp, thấy được tình hình được cải
thiện hay xấu đi như thế nào để có biện pháp khắc phục trong kỳ tới.
- So sánh giữa số thực hiện với số kế hoạch để thấy rõ mức độ phấn đấu
của doanh nghiệp.
- So sánh giữa số thực hiện kì này với mức trung bình của ngành để
thấy tình hình tài chính doanh nghiệp đang ở trong tình trạng tốt hay xấu,
được hay chưa được so với doanh nghiệp cùng ngành.
- So sánh theo chiều dọc để thấy được tỉ trọng của từng tổng số ở mỗi
bản báo cáo và qua đó chỉ ra ý nghĩa tương đối của các loại, các mục, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc so sánh.
- So sánh theo chiều ngang để thấy sự biến động cả về số tuyệt đối và
số tương đối của một khoản mục nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp.
* Phương pháp tỉ lệ
- Phương pháp này dựa trên các ý nghĩa chuẩn mực các tỉ lệ của đại
lượng tài chính trong các quan hệ tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp này

15


yêu cầu phải xác định được các ngưỡng, các định mức để nhận xét, đánh giá
tình hình tài chính doanh nghiệp, trên cơ sở so sánh các tỷ lệ của doanh
nghiệp với giá trị các tỷ lệ tham chiếu. Đây là phương pháp có tính hiện thực
cao với các điều kiện được áp dụng ngày càng được bổ sung và hoàn thiện
hơn, vì:
- Nguồn thông tin kế toán và tài chính được cải tiến và cung cấp đầy đủ
hơn là cơ sở để hình thành những tham chiếu tin cậy nhằm đánh giá một tỷ
lệ của một doanh nghiệp hay một nhóm doanh nghiệp.
- Việc áp dụng tin học cho phép tích lũy dữ liệu và thúc đẩy nhanh quá
trình tính toán hàng loạt các tỷ lệ.
- Phương pháp này giúp các nhà phân tích khai thác có hiệu quả những
số liệu và phân tích một cách hệ thống hàng loạt tỷ lệ theo chuỗi thời gian
liên tục hoặc theo từng giai đoạn.
* Phương pháp Dupont
Phân tích Dupont là kỹ thuật phân tích bằng cách chia tỷ số ROA và
ROE thành những bộ phận có liên hệ với nhau để đánh giá tác động của
từng bộ phận lên kết quả cuối cùng. Kỹ thuật này thường được sử dụng bởi
các nhà quản lý trong nội bộ công ty để có cái nhìn cụ thể và ra quyết định
xem nên cải thiện tình hình tài chính công ty bằng cách nào. Kỹ thuật phân
tích Dupont dựa vào hai phương trình căn bản sau, gọi chung là phương
trình Dupont
ROA =

Lãi gộp x Vòng quay tổng tài sản
LNST

LNST

= ------------------------------ = ---------------- x
Bình quân tổng tài sản

Doanh thu

16

Doanh thu
----------------------Bình quân tổng TS


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x