Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE bien ban ban giao mat bang

PL-PRO-512/F10 (01-1/8/12)

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG THI CÔNG
Hôm nay, lúc ……giờ…….phút, ngày ……..tháng…….năm…….
Tại:...........................................................................Chúng tôi gồm:
Bên bàn giao (bên A): CTY TNHH SAINT-GOBAIN VN.
Đại diện:
1. Mr/Mss:.........................................................Chức
......................................................................

vụ:

2. Mr/Mss..........................................................Chức
......................................................................

vụ:

Bên nhận bàn giao (bên B):...............................................................................................
Đại diện:
1. Mr/Mss:.........................................................Chức
......................................................................


vụ:

2. Mr/Mss..........................................................Chức
......................................................................

vụ:

Nội dung bàn giao bao gồm:
TT
Nội dung
1 Mặt bằng thi công, vị trí tập kết vật tư
2 Hướng dẫn vị trí đặt phương tiện PCCC, tràn
3
4
5
6
7

Co

Không

Ghi chu

đổ hóa chất, vị trí tập trung
Hướng dẫn lối đi bộ, thoát hiểm.
Vị trí hút thuốc, nước uống, nhà vệ sinh, Căntin
Các khu vực nguy hiểm, cấm xâm nhập.
Vị trí các khu vực chứa, xử lý rác
Sổ tay Các qui định về An toàn, vệ sinh lao
động và các biểu mẫu liên quan.

8
9
10
Bên B xác nhận đã nhận đầy đủ, hiểu rõ các nội dung trên và cam kết

`


Biên bản được lập lúc……..giờ……..ngày………tháng………năm…….và gồm 2 bản,
mỗi bên giữ một bản có giá trị ngang nhau.
Đại diện bên A

Đại diện bên BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×