Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE BIEN BAN VI PHAM

PL-REG-500/F03(01-01/8/2012)

EHS NON-COMPLIANCE NOTICE
BIÊN BẢN VI PHẠM AN TOÀN-MÔI TRƯỜNG

Tên

Giám sát

Công ty

Ngày

Hợp đồng
Khu vực làm việc
Details of Non-Compliance/Chi tiết vi phạm
Ngày
Giơ
Vị tri
Diễn biến hành vi


Ngươi làm chứng

Mức độ vi phạm
Tương ứng

0

 Nhắc nhở

 200.000  300.000  400.000

 Thẻ vàng

 Thẻ đỏ

 600.000  Cấm vào công ty

Xác nhận
Ngươi vi phạm
Ngày

Ngươi lập biên bản
Ngày

Authorization – Xem xét
Giám sát dự án

Đại diện nhà thầu


Của SGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×