Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE theo doi rac thai

PHIẾU THEO DÕI CHẤT THẢI

PL-PRO-512/F12 (02-1/8/2012)
(00-15/7/10)

A. THÔNG TIN ĐƠN VỊ PHÁT THẢI
1. Tên công ty:
2. Dự án thực hiện:
3. Thời

gian

thực

hiện:

từ

ngày………………………

đến……………………...

4. Người liên hệ:
B. THÔNG TIN CHẤT THẢI
Ngày phát thải

Nhóm chất thải
(Sinh hoạt, công
nghiệp, nguy hại
(ghi chi tiết từng
loại)

Xác nhận của đơn vi phát thải

Khối lượng

Đơn vi
(kg)

Biện pháp xử ly

Xác nhận của Bảo vệTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×