Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE ke khai thiet bi

CONTROL OF CONTROACTOR PROCEDURE
QUI TRÌNH KIỂM SOÁT NHÀ THẦU

MẤU KÊ KHAI MÁY MÓC, THIẾT BỊ
List of Equiments

Code: PL-PRO-512/F05
Revision:01
Revised date: 15/7/2012
Effective date: 01/8/2012

Page:1/1

Ngày:………………..
Ông/Bà/Allow for Mr/Ms:_____________________________________________Số CMND:_______________________
Thuộc công ty/From:

___________________________________________________________________________

Vui lòng điền đầy đủ chi tiết tât cả thiết bị, vật tư vào nhà máy. Những thiết bị, vật tư nào không có tên trong
danh mục bên dưới sẽ không được phép đem trở ra sau khi kết thúc công việc.

To bring into the site the following items
Bảo vệ kiểm tra
TT
Mô tả
ĐVT
Số lượng
Cheked by Guard
No.

Description

Unit

Quantity

Ra/out

Ký tên

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Xác nhận bởi nhà thầu
Confirmed by Contractor

Vào

Ra

Tên và chữ ký…………………………………………
Name and Sign

Tên và chữ ký…………………………………………..


Name and Sign

Ngày/Giờ vào:……………………………...

Ngày giờ ra:……………………………………………

Time and Date:

Time and Date:

PHÒNG BẢO VỆ

PHÒNG BẢO VỆ

Tôi đã kiểm tra các hàng hóa trên và cho phép mang vào NM

Tôi đã kiểm tra hàng hóa trên và cho phép Mang ra khỏi NM

Ngày

Ngày

tháng

năm

Tên và chữ ký:…………………………………………

tháng

năm

Tên và chữ ký:…………………………………………….Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×