Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE INTERNAL TRAINING RECORD

TRAINING RECORD
HỒ SƠ ĐÀO TẠO
Training Content/Nội dung đào tạo: …………………………………………………………………………………………………….
 External Training/Đào tạo do bên ngoài thực hiện
 Internal Training/Đào tạo do nội bộ thực hiện
If a SOP is trained, please fill all information required as below/Nếu đào tạo về qui trình, vui lòng
cung cấp thêm thông tin như sau:
1. Deploy date/ Ngày QMR phân phối: ……………………………………………………………………………………………
2. Procedure no./ Mã số qui trình: ……………………………Rev: ……Issued date:……… /….……./… …………….
3.

Procedure name/ Tên qui trình:…………………………………………………………………………………………………...

Trainer name/Giảng viên:

………………………………………………………………………………………………………

Date/Ngày:

………………………………………………………………………………………………………


Attendant list/ Danh sách tham gia đào tạo:
No.
Số

Trainee name
Tên người được đào tạo

Dept.
Bộ phận

Position
Chức vụ

Trainer confirmation/ Xác nhận của người đào tạo:
Signature/Chữ ký:……………………………………………………………………

This form is kept at department in charge for tracking, one copy will be sent to QMR .
Hồ sơ đào tạo được lưu tại bộ phận chịu trách nhiệm để theo dõi, bảng sao sẽ được gửi về QMR

Signature
Ký tênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×