Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE job safety analysis form VN

BIỂU MẪU PHÂN TÍCH AN TOÀN CÔNG VIỆC
Nơi làm việc/vị trí (Địa điểm thực hiện công việc)
Công việc / hoạt động (Ghi rõ công việc cần được phân tích)
Tên

Chữ ký

Ngày tháng

Người thực hiện JSA

BƯỚC

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

CÁC BƯỚC LÀM VIỆC CƠ BẢN

MỐI NGUY (CÓ KHẢ NĂNG GÂY THƯƠNG TÍCH)

BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT MỐI NGUY


BIỂU MẪU PHÂN TÍCH AN TOÀN CÔNG VIỆC
Sử dụng phần này để ghi nhận những người tham gia thực hiện JSA
Tham dự:
Tên

Soát xét bởi:

Chữ ký

Ngày tháng

Sử dụng phần này để ghi nhận những người đã được hướng
và đã hiểu JSA
Mục thông tin
Tên

Chữ ký

Ngày tháTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×