Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE BAO CAO DINH KI TAI NAN DIEN

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TAI NẠN ĐIỆN
(Tính từ ngày ... tháng ... năm đến ngày ... tháng ... năm ...)

TT

Đơn vị - địa phương

Họ và tên nạn

có tai nạn

nhân

Tuổi

Nghề nghiệp,
bậc thợ

Ngày, giờ xảy ra
tai nạn, điện áp
gây tai nạn


Nơi xảy ra tai nạn

Nguyên nhân, diễn
biến

Đơn vị báo cáo
(Ký tên, đóng dấu)

Tình trạng

Tổng số

(nhẹ, nặng,

ngày nghỉ vì

chết)

tai nạnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×