Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE BAO CAO NHANH TAI NAN DIEN

Mẫu số 01. Báo cáo nhanh tai nạn điện
Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

--------------Tên địa danh, ngày ... tháng ... năm ...

BÁO CÁO NHANH TAI NẠN ĐIỆN
Thời điểm xảy ra tai nạn: …………………………………………………………………
Địa điểm xảy ra tai nạn: …………………………………………………………………..
Thời tiết: …………………………………………………………………………………….
Tên nạn nhân: …………………………….. Giới tính: ……………… Năm sinh: …….
Trú quán: ……………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………
Tóm tắt diễn biến vụ việc: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Mức độ thiệt hại: ……………………………………………………………………………
Nguyên nhân sơ bộ: ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Biện pháp đã khắc phục: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Hướng giải quyết tiếp theo: …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(Ghi tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản) báo cáo./.

Lãnh đạo cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
Nơi nhận:

(Ký tên, đóng dấu)


- Lưu:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×