Tải bản đầy đủ

mau tom tat luan van new

QUY ĐỊNH BIỂU MẪU BẢN TÓM TẮT LUẬN ÁN
NỘP TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Trung tâm Thông tin - Thư viện
Nguyễn Thúc Hào

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
(Tên luận án)
(Yêu cầu: Font: Times New Roman, Size: 24)
Tên tác giả (Yêu cầu: Font: Times New Roman, Size: 18)
1. Các thông tin chung (Yêu cầu: Font: Times New Roman, Size: 14)
1.1. Họ và tên nghiên cứu sinh:
1.2. Giới tính:
1.3. Ngày sinh
1.4. Nơi sinh:
1.5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:
1.6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
1.7. Tên đề tài luận án:

1.8. Chuyên ngành:
1.9. Mã số:
1.10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
1.
2.
2. Tóm tắt kết quả (Yêu cầu: Font: Times New Roman, Size: 14)
.....................................................................................................................................
..................................
3. Khả năng ứng dụng thực tiễn (Yêu cầu: Font: Times New Roman, Size: 14))
.....................................................................................................................................
..................................
4. Những hướng nghiên cứu tiếp theo (Yêu cầu: Font: Times New Roman, Size: 14))
.....................................................................................................................................
..................................
5. Các công trình công bố có liên quan (Yêu cầu: Font: Times New Roman, Size: 14)
[1]
[2]
[3]Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×