Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP CÔNG TRÌNH ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐIỀU TIẾT CỦA HỒ CHỨA

Lu n v n th c s k thu t

1

L IC M

N

Lu n v n th c s k thu t chuyên nghành công trình th y đi n v i đ tài
“NGHIÊN C U CÁC GI I PHÁP CÔNG TRÌNH
I U TI T C A TT

CÓ H

NÂNG CAO KH

CH A V A VÀ NH ” đ

N NG

c hoàn thành v i s c


g ng n l c c a b n thân tác gi cùng v i s giúp đ nhi t tình c a Khoa Sau đ i h c,
Khoa Công trình, Khoa N ng l

ng, các th y cô giáo Tr

ng

i H c Th y L i. Tác

gi xin chân thành c m n các c quan, đ n v , t ch c và cá nhân nói trên.
tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c t i Th y giáo h
đã h

c bi t,

ng d n TS. Nguy n V n S n

ng d n t n tình và giúp đ trong th i gian th c hi n lu n v n.
Trong khuôn kh lu n v n th c s , do đi u ki n th i gian có h n nên không th

tránh kh i nh ng khuy t đi m. Tác gi r t mong nh n đ

c s đóng góp, giúp đ chân

thành c a các Th y Cô.
TÁC GI

V

V

ng Thanh Hà

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

2M CL C
L I C M N ........................................................................................................ 1
M C L C .............................................................................................................. 2
B NG KÊ DANH M C HÌNH V ...................................................................... 4
B NG KÊ DANH M C B NG BI U ................................................................. 5
M

U ................................................................................................................ 7

I. Tính c p thi t c a đ tài ...................................................................................... 7
II. M c đích c a đ tài............................................................................................ 7
CH

NG 1: T NG QUAN .................................................................................. 8

1.1. Yêu c u dùng đi n c a h th ng và các thành ph n c a HT đi n ............. 8
1.1.1. Nhu c u dùng đi n .................................................................................. 8
1.1.2. Các thành ph n tr m phát đi n c a h th ng ........................................ 10
1.1.3. T l th y đi n trong h th ng .............................................................. 12
1.2. Vai trò c a các tr m th y đi n trong h th ng .......................................... 13
1.2.1. Các lo i tr m th y đi n .......................................................................... 13
1.2.2. Vai trò c a các tr m th y đi n trong h th ng ...........................................17
1.3. Ý ngh a c a vi c dùng gi i pháp công trình nâng cao kh n ng đi u ti t c a TT
có h ch a v a và nh .......................................................................................... 27
CH

NG 2: C S LÝ LU N GI I QUY T BÀI TOÁN ............................. 28

2.1. Th y n ng và kinh t n ng l

ng.............................................................. 28

2.1.1. C s kinh t ......................................................................................... 28
2.1.2. Th y n ng và kinh t n ng l

ng........................................................... 35

2.2. Các gi i pháp công trình nâng cao hi u qu đi u ti t .............................. 35
2.2.1. C s và ch n lo i hình đi u ti t............................................................ 35
2.2.2. Các gi i pháp công trình cho TT đi u ti t ngày ................................ 36
CH

NG 3: H

3.1. Ph

I U TI T NGÀY VÀ HI U QU KINH T .................... 40

ng pháp tính toán kinh t n ng l

ng ............................................... 40

3.1.1. Tính toán đi n n ng theo gi s d ng trong ngày ................................. 40
3.1.2. Tính toán kinh t n ng l

V

ng Thanh Hà

ng ................................................................. 43


Lu n v n th c s k thu t
3.1.3.

3

nh ngh a và công th c tính

K, GCN ............................................... 46

3.2. Tài li u thu th p ........................................................................................ 47
3.2.1. TT Su i S p ......................................................................................... 47
3.2.2. TT Hát Lìu ........................................................................................... 50
3.2.3. TT N m C n ....................................................................................... 54
3.2.4. TT N m Má ........................................................................................ 57
3.2.5. TT S Pán ........................................................................................... 60
3.2.6. TT To Buông ....................................................................................... 63
3.2.7. TT Yantansien ..................................................................................... 66
3.2.8. TT

Giao An ........................................................................................ 68

3.2.9. TT Xím Vàng ..................................................................................... 72
3.3. Xây d ng quan h c t n
3.4.
CH

c và GCN ........................................................ 74

xu t các gi i pháp công trình ............................................................... 77
NG 4: K T QU NGHIÊN C U CHO TT SU I L M 1 .................. 79

4.1. Gi i thi u t ng quan v công trình Su i L m 1 ....................................... 79
4.1.1. Tài li u th y đi n ................................................................................... 82
4.1.2. Tài li u đ a hình ..................................................................................... 83
4.1.3. Quan h l u l

ng và m c n

c h l u nhà máy ................................. 84

4.1.4. Tài li u b c h i ..................................................................................... 84
4.1.5. T n th t c t n

c ................................................................................... 84

4.2. Tính toán và đ xu t gi i pháp công trình áp d ng cho TT ................... 84
4.3. L a ch n gi i pháp công trình .................................................................. 88
4.4. K t lu n ..................................................................................................... 94
K T LU N VÀ KI N NGH .............................................................................. 95
1. K t qu đ t đ

c .......................................................................................... 95

2. V n đ t n t i và ph

ng h

ng nghiên c u ti p theo ................................ 95

3. Ki n ngh ...................................................................................................... 95
PH L C TÍNH TOÁN ..........................................................................................96
TÀI LI U THAM KH O .................................................................................... 107

V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

4

B NG KÊ DANH M C HÌNH V
Hình 1.1: T l ngu n đi n
Hình 1.2: T l các thành ph n đi n
Hình 1.3: Bi u đ l u l

ng TT không đi u ti t

Hình 1.4: Bi u đ l u l

ng TT đi u ti t ngày

Hình 1.5: Bi u đ l u l

ng TT đi u ti t n m hoàn toàn

Hình 1.6: Bi u đ l u l

ng TT đi u ti t mùa

Hình 1.7: Bi u đ l u l

ng TT đi u ti t nhi u n m

Hình 1.8: Bi u đ ph t i n m
Hình 1.9: Bi u đ ph t i n m
Hình 1.10: Bi u đ l u l

ng công su t

Hình 1.11: Bi u đ ph t i ngày đêm
Hình 1.12: Bi u đ ph t i ngày đêm và n m.
Hình 1.13: Bi u đ ph t i n m.
Hình 2.1: Bi u đ ph t i ngày đêm B n Chát trong h th ng
Hình 2.2: Bi u đ ph t i ngày đêm Lai Châu trong h th ng
Hình 2.3: B đi u ti t ngày c a TT
Hình 2.4: Các ph

ng án b trí b đi u ti t ngày c a TT

Hình 3.1: Bi u đ quan h c t n

c và GCN p.a bán đi n theo gi

Hình 3.2: Bi u đ quan h c t n

c và GCN p.a bán đi n bình quân

Hình 4.1: Bi u đ quan h c t n

c và GCN

Hình 4.2: Bình đ m t b ng đ t b đi u ti t TT Su i L m

V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

5

B NG KÊ DANH M C B NG BI U
B ng 1.1: T c đ phát tri n nhu c u đi n n ng
B ng 1.2 : Giá m t s công trình theo ngu n s d ng
B ng 1.3 : D báo t l th y đi n trong h th ng
B ng 2.1 : D báo phát tri n th y đi n đ n n m 2025
B ng 2.2 : B ng giá bán đi n theo mùa 3 mi n.
B ng 2.3 : B ng giá đi n tính toán
B ng 3.1 : K t qu tính toán th y n ng TT Su i S p 3
B ng 3.2 : K t qu tính l i ích c a TT Su i S p 3 theo gi
B ng 3.3 : K t qu tính NPW
B ng 3.4 : K t qu tính toán th y n ng TT Hát Lìu
B ng 3.5 : K t qu tính l i ích c a TT Hát Lìu theo gi
B ng 3.6 : K t qu tính NPW
B ng 3.7 : K t qu tính toán th y n ng TT N m C n
B ng 3.8 : K t qu tính l i ích c a TT N m C n theo gi
B ng 3.9 : K t qu tính NPW
B ng 3.10 : K t qu tính toán th y n ng TT N m Má
B ng 3.11 : K t qu tính l i ích c a TT N m Má theo gi
B ng 3.12 : K t qu tính NPW
B ng 3.13 : K t qu tính toán th y n ng TT S Pán 2
B ng 3.14 : K t qu tính l i ích c a TT S Pán 2theo gi
B ng 3.15 : K t qu tính NPW
B ng 3.16 : K t qu tính toán th y n ng TT To Buông
B ng 3.17 : K t qu tính l i ích c a TT To Buông theo gi
B ng 3.18 : K t qu tính NPW
B ng 3.19 : K t qu tính toán th y n ng TT Yantansien
B ng 3.20 : K t qu tính l i ích c a TT Yantansien theo gi
B ng 3.21 : K t qu tính NPW
V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

6

B ng 3.22 : K t qu tính toán th y n ng TT Giao An 1
B ng 3.23 : K t qu tính l i ích c a TT Giao An 1theo gi
B ng 3.24 : K t qu tính NPW
B ng 3.25 : K t qu tính toán th y n ng TT Xím Vàng
B ng 3.26 : K t qu tính l i ích c a TT Xím Vàng theo gi
B ng 3.27 : K t qu tính NPW
B ng 3.28 : B ng t ng h p GCN các công trình tính
B ng 3.29 : B ng t ng h p GCN các công trình tính p.a giá bình quân
B ng 4.1 : Các thông s chính TT Su i L m
B ng 4.2 : T a đ đ

ng duy trì l u l

ng ngày đêm

B ng 4.3 : Quan h b đi u ti t
B ng 4.4 : Quan h l u l

ng và m c n

c h l u nhà máy

B ng 4.5 : Phân ph i t n th t b c h i m t h
B ng 4.6 : T n th t tuy n n ng l

ng

B ng 4.7 : K t qu tính th y n ng cho TT Su i L m
B ng 4.8 : Các thông s b đi u ti t
B ng 4.9 : B ng d toán s b b đi u ti t ngày TT Su i L m
B ng 4.10 : B ng tính l i ích thu đ
B ng 4.11 : Tính

c do bán đi n theo gi

NPW

B ng 4.12 : Tính NPW ph

ng án không đi u ti t

B ng 4.13 : Tính NPW ph

ng án đi u ti t

V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

7

NGHIÊN C U CÁC GI I PHÁP CÔNG TRÌNH
N NG I U TI T C A TT CÓ H
M

NÂNG CAO KH

CH A V A VÀ NH

U

I. Tính c p thi t c a đ tài:
Hi n nay trong đi u ki n kinh t phát tri n, đ i s ng nhân dân nâng cao nhu c u
dùng đi n n ng trong các l nh v c kinh t c ng không ng ng t ng. Theo th ng kê nhu
c u dùng đi n n m 2005 là 53,6 t kWh/n m, d báo n m 2010 là 87,82 t kWh/n m
và n m 2020 nhu c u v đi n s t ng g p đôi.
đáp ng đ

c nhu c u đó, h th ng đi n ph i ngày càng phát tri n. Các

ngu n phát đi n truy n th ng nh : thu đi n, nhi t đi n than, d u, khí . . . v n đang
đ

c xây d ng và khai thác ngày càng nhi u song ch a đáp ng đ

là vào gi cao đi m. Trong t

c nhu c u và nh t

ng lai, vi c đ a các ngu n đi n m i nh : đi n nguyên

t , đi n gió, đi n m t tr i … vào h th ng càng khi n h th ng phát tri n. Tuy nhiên,
t tr ng th y đi n trong h th ng s gi m xu ng. Vi c ph đ nh bi u đ ph t i h
th ng vào các gi cao đi m hi n nay đã c ng th ng thì càng tr nên nóng b ng, gay g t
và càng không th đáp ng đ

c.

Do đó, gi m c ng th ng cho h th ng tác gi đ xu t gi i pháp nâng cao kh
n ng đi u ti t c a các TT có h ch a v a và nh b ng các bi n pháp công trình. V n
đ này gi i quy t đ

c có ý ngh a r t l n trong th c ti n.

II. M c đích c a đ tài:
- Nghiên c u các gi i pháp công trình và ph m vi kh n ng ng d ng cho các
TT

đ nâng cao kh n ng đi u ti t c a TT

có h ch a v a và nh nh m gi m c ng

th ng trong gi cao đi m c ng nh hi u qu v kinh t cho h th ng.
- Áp d ng tính toán cho công trình th y đi n Su i L m 1 – B c Yên – S n La

V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

8

CH

NG 1: T NG QUAN

1.1. Yêu c u d̀ng đi n c a h th ng và các thành ph n c a h th ng đi n .
H th ng đi n g m n hi u tr m phát đi n n i v i li n v i nhau b ng nh ng
đ

ng dây t i đi n (trên không hay cáp ng m d

i đ t) đ cung c p cho các h

dùng đi n. Nh v y h th ng đi n bao g m các tr m phát đi n, các tr m t ng áp, các
đ

ng dây t i đi n, cá h tiêu th và các xí nghi p ph vv…
Vi c h p m t s tr m phát đi n nh t là khi các tr m phát đi n mang l i nh ng

hi u qu r t l n v kinh t và k thu t cho n n kinh t qu c dân. V m t nhu c u
đi n, do các gi cao đi m c a các h tiêu th khác nhau nên trong h th ng gi m đi
đ

c tr s ph t i l n nh t. M t khác nh s ph i h p c a các tr m đi n trong h

th ng, có th gi m đ

c công su t d tr , có th l p đ

c t máy có công su t l n,

t ng kh n ng cung c p đi n an toàn, liên t c và ch t l

ng cao, đ ng th i t o đi u

ki n thu n l i cho các tr m phát đi n làm vi c thu n l i đ nâng cao hi u ích kinh t
và h giá thành đi n n ng. Quy mô c a h th ng đi n càng l n, hi u ích kinh t k
thu t c a nó càng cao. Cho nên h th ng đi n
càng ngày càng đ

n

c ta c ng nh các n

c khác

c m r ng.

1.1.1. Nhu c u d̀ng đi n.
Theo báo Lao
l

ng tháng 07/2009, T p đoàn

ng đi n trung bình tháng 7 n m 2009 ch

i n l c Vi t Nam cho bi t, s n

trên 250 tri u KWh/ngày, công su t c a

ngày cao nh t đ t t 13.800 đ n 14.000 MW. Tuy nhiên, do có m t s t máy ph i s a
ch a nên t ngày 17 đ n 19/7, công su t d phòng c a h th ng đi n c n

c s không

cao. Do đó, tình hình cung c p đi n ti p t c c ng th ng.
Trong khi đó, theo nh n đ nh c a ông Kimio Yoshida, Tr
t ng s đ s d ng n ng l

ng nhóm nghiên c u

ng hi u qu t i Vi t Nam c a T ch c H p tác Qu c t

Nh t B n (JICA): “D báo đ n n m 2020, nhu c u s d ng đi n c a Vi t Nam s t ng
3,5 l n so v i hi n nay” . H n th n a, ông còn phát bi u t i H i th o Nghiên c u T ng
s đ s d ng n ng l

ng ti t ki m và hi u qu t i Vi t Nam t ch c sáng 11/09/09 :

" i n cho nhu c u s d ng t i Vi t Nam đang thi u h t thì vi c t ng nhu c u s d ng

V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

9

đi n trong nh ng n m t i là v n đ r t nghi m tr ng và Vi t Nam c n có nh ng gi i
pháp s d ng n ng l

ng ti t ki m và hi u qu ngay t bây gi ". (Trích báo TBKTSG

Online)
M t khác, theo V n phòng Ti t ki m n ng l
trên 3.800 nhà cao t ng và công trình th

ng, B Công th

ng, c n

c có

ng m i có quy mô l n. Tuy nhiên, qua đi u

tra cho th y có kho ng 95% các công trình nhà cao t ng này không đ a ch tiêu ti t
ki m n ng l
vi c n

ng vào khâu thi t k công trình. Ngoài ra, tính đ n n m 2008, trên ph m

c có 2.270 c s s n xu t tr ng đi m (là nh ng c s s n xu t có m c m c s

d ng n ng l

ng trong m t n m l n h n 1.000 t n d u t

ng đ

trên 3 tri u kWh đi n/n m. Trong khi đó, ông Tr n M nh Hùng, Tr
- D báo - Qu n lý nhu c u n ng l

ng c a Vi n N ng l

ng) có m c tiêu th
ng phòng Kinh t

ng l i cho r ng: Vi t Nam

s g p r t nhi u khó kh n trong nh p kh u than đá đ s n xu t đi n trong t
d báo ngu n than các qu c gia khác c ng đang c n ki t. Tr

ng lai vì

c đó, B Công th

ng

d báo, Vi t Nam s nh p kh u ít nh t kho ng 800 ngàn t n than đá m i n m đ ph c
v vi c s n xu t đi n cho nhu c u trong n

c. ( Trích báo TBKTSG Online)

a. Ngu n và l i đi n hi n t i:
Tính đ n cu i n m 2006, t ng công su t l p máy c a các nhà máy đi n
11717MW, trong đó:
- EVN:
9278 MW (~ 79%)
- Ngoài EVN: 2439 MW (~21%)
Hình 1.1. T l ngu n đi n

C c u ngu n c a h th ng đi n n c ta trong giai đo n hi n t i nh sau :
- Thu đi n:
38%
- Nhi t đi n than:
18%
- Nhi t đi n khí:
40%
- Diêzen, các ngu n khác: 4%
Hình 1.2. T l các thành ph n đi n

V

ng Thanh Hà

Vi t Nam là


Lu n v n th c s k thu t
V l

10

i đi n truy n t i:

- 500KV:

2469km

- 220KV:

4795km

- 66KV-110KV:

9819km

i nl

ng s n xu t n m 2006 là 60,6 t kwh, đi n th
i kho ng 600kwh/ng

trung bình cho 1 ng

i/n m.

ng ph m là 51,5t kwh. Tính
n cu i n m 2006:

- 64/64 t nh, 100% s huy n
- 96% s xã, 91,5% s h trong c n

c đã đ

c c p đi n

b. T c đ phát tri n 18-20%
B ng 1.1: T c đ phát tri n nhu c u đi n n ng.
N m
Nlm (MW)
ES n xu t (t kwh)
ETh ng ph m

2005
11286
53,5

2010
25857-27000
124

2015
60000-70000
257

45,6

107

223

550

1200

2300

(t kwh)
Eo th

ng ph m

(kwh/ng

i/n m)

Giai đo n 2005-2010 trung bình m t n m t ng thêm trên 3000MW.
Giai đo n 2010-2015 trung bình m t n m t ng thêm 7000MW.
Rõ ràng, nhu c u s d ng đi n c a h th ng t ng lên không ng ng trong nh ng
n m g n đây . R t c ng th ng trong giai đo n hi n t i , khi mà, trong n m 2009 l
m a ít và h n ḱo dài
l

ng n

nhi u n i .

i u ki n th y v n không n đ nh , ḱo theo gi m

c đ n cho nhi u h ch a th y đi n , gây khó kh n đi u ti t h ch a đ đáp

ng nhu c u phát đi n c ng nh l i d ng t ng h p
n ng đáp ng nhu c u trong t

. Và càng khó kh n h n cho kh

ng lai.

1.1.2. Ćc th̀nh ph n tr m ph́t đi n c a h th ng đi n.

V

ng

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

11

S phát tri n h th ng đi n

m i qu c gia ph thu c nhi u vào đi u ki n t

nhiên, vào ti m l c khoa h c k thu t, ti m n ng kinh t và m c đ phát tri n các
ngành c a n n kinh t .
Các nhà máy trong h th ng có nhi m v bi n đ i n ng l
đi n n ng đ

c g i là nhà máy đi n. N ng l

ng thiên nhiên thành

ng thiên nhiên d tr d

khác nhau và có th bi n đ i thành đi n n ng. T các d ng n ng l

i nhi u d ng

ng d tr này có

th cho ph́p ta xây d ng các lo i nhà máy đi n khác nhau:
+ T n ng l

ng c a nhiên li u h u c có th xây d ng nhà máy nhi t đi n.

+ T n ng l

ng c a dòng n

+ T n ng l

ng gió có th xây d ng nhà máy đi n s c gió.

+ T n ng l

ng sóng bi n có th xây d ng nhà máy đi n th y tri u.

+ T n ng l

ng m t tr i có th xây d ng nhà máy đi n m t tr i.

c có th xây d ng nhà máy th y đi n.

+ T ngu n nóng trong lòng đ t có th xây d ng nhà máy đi n đ a nhi t.
+ T n ng l

ng h t nhân có th xây d ng nhà máy đi n h t nhân.

C c u ngu n c a h th ng đi n n

c ta và giá c hi n tai đ i v i t ng lo i

ngu n trong giai đo n hi n t i nh b ng 1.2:
B ng 1.2: Giá m t s công trình theo ngu n s d ng.
STT

Lo i nhiên li u

T tr ng (%)

Giá ( đ/kwh)

Nhà máy

Ngu n

1

Th y đi n

38

620

Na D

Giá bán

2

Nhi t đi n than

18

634,65

Ph L i

đi n tháng

3

Nhi t đi n khí

40

1.106

Phú M 22

8/2008

ng

do C.ty c
4

Diêzen và ngu n khác

4

_không xét_

ph n mua
bán đi n

Hi n nay, giá bán đi n đang đ

c đi u ch nh thay đ i d n cho phù h p v i s

phát tri n kinh t . N m 2010, giá bán đi n đ

V

ng Thanh Hà

c tính theo Thông t s 08/2010/TT-


Lu n v n th c s k thu t

12

BCT ngày 24/2/2010 th c hi n t ngày 1/3. Theo cách tính m i này, giá bán đi n bình
quân s t ng kho ng 6,8% đ c bi t đ i v i các ngu n nhiên li u than, khí và các ngu n
khác ngoài th y đi n: “Thông t s 08/2010/TT-BCT công khai các thông s đ u vào
hình thành giá, bao g m: T ng s n l

ng đi n th

ng ph m d ki n n m 2010 là 85 t

kWh (h n so v i n m 2009 là 74,701 t kWh). T ng s n l

ng đi n s n xu t và nh p

kh u d ki n n m 2010: 96,7 t kWh; giá than cho đi n: than cám 4b là 648.000
đ ng/t n, than cám 5 là 520.000 đ ng/t n, than cám 6a là 450.000 đ ng/t n và than
cám 6b là 395.000đ ng/t n; giá khí trung bình cho nhà máy đi n Cà Mau: 5,98
USD/tri u BTU; giá d u DO bình quân n m 2010 cho phát đi n: 14.300 đ ng/lit, m c
này t ng khá cao so v i n m ngoái là 11.000đ/lít; d u FO bình quân: 12.600 đ ng/kg,
c ng t ng cao so v i 8.500đ/lít c a n m 2009...
Nh v y, giá than s n xu t đi n n m 2010 t ng 47% đ i v i than cám 4b và
28% đ i v i than cám 5 so v i giá than n m 2009. Theo tính toán c a B Công
Th

ng, m c t ng trên s làm t ng chi phí đ u vào cho ngành đi n kho ng 1.280 t

đ ng.
Ti p đ n, t

giá ngo i t t ng cao (t

17.000 VND/USD lên đ n 18.500

VND/USD vào tháng 12/2009) làm t ng chi phí s n xu t và mua đi n g n 800 t đ ng.
Giá d u DO, FO t ng 16% và 29% so v i tính toán (t ng chi phí phát đi n 156 t
đ ng)…”_ Theo báo đi n t chính ph , baodientu.chinhphu.vn ngày 26/02/2010.
Nh v y, so v i các ngu n nhiên li u khác trong h th ng, ngu n n ng l

ng

th y đi n chi m t tr ng l n và giá thành so v i ngu n khác là chi m u th h n h n.
1.1.3. T l thu đi n trong h th ng
Theo thông tin trong h i th o công b k t qu nghiên c u
n ng l

K ho ch phát tri n

ng qu c gia Vi t Nam do các nhà khoa h c thu c Liên hi p Các h i khoa h c

k thu t Vi t Nam ti n hành trong 2 n m 2008 -2009, t nay đ n n m 2050, s tr m
thu đi n có công su t trên 50MW đ

c xây d ng và đ a vào v n hành khá l n (10

công trình đã có tính đ n 2005 và 48 công trình đã, đang và s xây d ng tính đ n n m
2025 có t ng công su t theo quy ho ch là 21.300MW).
V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

13

Tuy nhiên, đ i v i nhu c u c a h th ng đi n Vi t Nam thì t l công su t và
đi n n ng c a thu đi n so v i công su t và đi n n ng các ngu n đi n khác theo th i
gian gi m đi m t cách rõ r t.
Lý do là tr n ng kinh t c a thu đi n Vi t Nam ch có gi i h n, các ngu n
thu n ng kinh t ngày càng ít nh ng nhu c u s d ng l i ngày càng t ng.
Do đó, các nhà khoa h c đã tính đ n các gi i pháp thay th nh s d ng n ng
l

ng tái t o t gió, m t tr i, khí sinh h c, n ng l

ng bi n, v.v…

K t qu nghiên c u đ a ra nh trong b ng 1.3:
B ng 1.3: D báo t l th y đi n trong h th ng.
N m

2005

T ng Nlm (MW)

11286

2010

2015

25857-

60.000-

Thu đi n

4198

27000
10211

T l thu đi n

36,5%

38-40%

2020

2025

112.000

181.000

70.000
19874

24148

30548

28-33%

22%

17%

1.2. Vai trò c a các tr m th y đi n trong h th ng.
1.2.1. Ćc lo i tr m th y đi n.
Theo cách t p trung và th i gian đi u ti t l u l

ng (chu k đi u ti t Tck) ta có

các lo i tr m th y đi n nh sau:
a. Tr m th y đi n không đi u ti t :
Tck = 0, phát đi n v i l u l
QTđ (t ) = Qtn (t )

Z tl = MNDBT

 H (t ) = MNDBT − Z hl (t )

 N Td = K N .Qtd .H t

V

ng Thanh Hà

ng thiên nhiên. Ta có:


Lu n v n th c s k thu t

14

Q,Z

QTD (t)
MNDBT

0

t1

Hình 1.3: Bi u đ l u l

t

t3

t2

ng TT không đi u ti t

b. Tr m th y đi n đi u ti t ngày:
Tck = (ngày – đêm), là tr m th y đi n phân ph i đ

cl ul

ng thiên nhien g n

nh không đ i trong vòng m t ngày đêm cho phù h p v i nhu c u phát đi n thay đ i r t
l n trong vòng m t ngày đêm.
QTđ ( t ) = Qtn = const

MNDBT + MNC

− Z hl ( Q )
 H ( t ) = Z tl − Z hl =
td
2

 N Td = K N .Qtd .H t


+ t1 < t < t2: QT = Qtn – Qh : th i gian c p n

c

+ 0 < t < t1 và t2 < t < t3 : QT = Qtn + Qh : th i gian tr n

c.

Q,Z

_
Q tn
QTD (t)
MNDBT

MNC

0

t1

Hình 1.4: Bi u đ l u l
V

ng Thanh Hà

t2

t3

t

ng TT đi u ti t ngày


Lu n v n th c s k thu t

15

c. Tr m th y đi n đi u ti t n m:
Phân ph i l i l u l

ng thiên nhiên thay đ i r t l n trong vòng m t n m cho

phù h p v i nhu c u dùng đi n và n

c ít thay đ i h n trong vòng m t n m.

- i u ti t n m hoàn toàn:
Wc = Wtr = Vhi
+ t1 < t < t2: QT = Qtn – Qhtr : th i gian c p n

c

+ 0 < t < t1 và t2 < t < t3 : QT = Qtn + Qhc : th i gian tr n

c.


∑ Qtn(t ) ± Vhi
QTđ (t ) =
n
2,62.10 6.n


 H = Z tl − Z hl (Qtd )

 N Td = K N .Qtd .H


Q,Z

QTD(t)

Qtn(t)
MNDBT

Z TL
MNC

0

t1

t2

t3

t

Hình 1.5: Bi u đ l u l ng TT đi u ti t n m hoàn toàn
- i u ti t n m không hoàn toàn (đi u ti t mùa):
+ t1 < t < t2: QT = Qtn – Qh
+ 0 < t < t1 và t3 < t < t4 : QT = Qtn + Qh
+ t2 < t < t3: QT = Qtn – Qx

V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

16
Q xt

Q,Z

Q TD(t)

Q tn(t)
MNDBT

Z TL
MNC

0

t2

t1

Hình 1.6: Bi u đ l u l
d. i u ti t nhi u n m.

t3

t4

t

ng TT đi u ti t mùa

Phân ph i l i dòng ch y bi n đ i r t l n trong vòng nhi u n m cho phù h p v i
yêu c u dung n

c ít thay đ i gi a các n m.

- Xét tài li u có 5 n m:
Q

1

2

3

4

5

t

ZTL
MNDBT

ZTLo

MNC

ZHL
Day

t

Hình 1.7: Bi u đ l u l

V

ng Thanh Hà

ng TT đi u ti t nhi u n m


Lu n v n th c s k thu t

17

1.2.2. Vai tr̀ c a ćc tr m th y đi n trong h th ng.
X́t công su t c a h th ng đi n:
TD
ND
N lmHT = N dm
+ N dm

- Theo quan đi m thi t k :
TD
ND
N lmHT = N ctTDmax + N dfTD + N dsTD + N dsc
+ N trTD + N ctNDmax + N dfND + N dsND + N dsc

Gi s ch x́t riêng th y đi n:
TD
N lmHT = N ctTDmax + N dfTD + N dsTD + N dsc
+ N trTD

Trong đó:
+ NlmT : công su t đ nh m c c a các máy phát đi n l p trên các nhà máy th y
đi n.
+ NctmaxT : công su t công tác là công su t tr m th y đi n phát ra

th i đi m t

nào đó đ th a mãn nhu c u dùng đi n t i th i đi m đó.
N

TD

N ctmax
TD

ND

ND

N ctmax

Hình 1.8: Bi u đ ph t i n m
+ NdfT : công su t d tr ph t i, là công su t l p thêm cho các TT

đ th a

mãn nhu c u dùng đi n thay đ i không đ nh k và x y ra trong th i gian ng n. Mu n
đ m nh n đ

c NdfT đòi h i NMT ph i nhanh chóng thay đ i công su t.

+ NdsT : công su t d tr s c , là công su t có tác d ng thay th các t máy
m t TT

nào đó v a b s c nh m b o đ m an toàn cung c p đi n. Ph i có đi u ti t

n m tr lên m i có kh n ng đ m nh n m t ph n công su t d tr s c .

V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

18

+ NdscT : công su t d tr s a ch a, là công su t l p thêm đ th a mãn nhu c u
dùng đi n, thay đ i theo đ nh k .
+ Ntr : công su t trùng, là công su t l p thêm nh m m c đích t ng công su t
TT vào mùa l .
- Theo quan đi m v n hành:
HT
HT
N lmHT = N KD
( t ) + N hc ( t )
TD
TD
ND
ND
ND
ND
N lmHT = N ctTD(t ) + ∑ N dTD(t ) + N hc
( t ) + N bk ( t ) + N ct ( t ) + ∑ N d ( t ) + N hc ( t ) + N bk ( t )

Gi s ch x́t riêng cho th y đi n:
TD
TD
N lmHT = N ctTD(t ) + ∑ N dTD(t ) + N hc
( t ) + N bk ( t )

Trong đó:
+ Nct(t)T : công su t công tác là công su t tr m th y đi n phát ra

th i đi m t

nào đó đ th a mãn nhu c u dùng đi n t i th i đi m đó.
+ ∑Nd(t)T : t ng các công su t d tr tai th i đi m t nào đó.
+ Nkd(t)T : ph n công su t l p máy đ m nh n ph t i ho c có kh n ng đ m nh n
ph t i.
TD
TD
N kdTD(t ) = N lm
( t ) − N hc ( t )

+ Nhc(t)T : là công su t vì lý do nào đó mà ta không th s d ng đ
ch a, do ch t l

ng nhiên li u, do kh n ng qua n

c ( do s a

c turbine ...).

+ Nbk(t)T : là công su t xu t hi n trong th i k Nkd c a TT

nh h n Nct v i

công su t d tr c n thi t.
TD
TD
TD
N bkTD( t ) = N kd
( t ) − N ct ( t ) − ∑ N d ( t )

=> Công su t t t y u: công su t mà tr m th y đi n đ m b o an toàn cung c p
đi n cho toàn b h th ng, công su t này có kh n ng thay th công su t l p máy c a
nhà máy nhi t đi n:
TD
N ty = N ctTDmax + N dfTD + N dsTD + N dsc

Trong ph n này, ch y u chúng ta xét đ n kh n ng tham gia ph bi u đ

V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

19

ph t i h th ng c a các lo i tr m thu đi n

nh ng đi u ki n thu v n khác nhau.

a. Ch đ làm vi c c a tr m th y đi n đi u ti t nhi u n m trong cân b ng c a h
th ng.
TT

đi u ti t nhi u n m có th tr n

cho nh ng n m ít n

c

c. Th i gian x c a TT

nh ng n m nhi u n

cđ c pn

c

đi u ti t nhi u n m Tx = 0 nên có th

làm vi c v i ph t i thay đ i trong su t th i gian v n hành. L u l

ng đ m b o cho t t

c các lo i công su t d tr , không bao g m công su t trùng.
b. Ch đ làm vi c c a tr m th y đi n đi u ti t n m trong cân b ng c a h th ng.
H đi u ti t n m c a tr m th y đi n có kh n ng phân ph i l i dòng ch y trong
n m cho phù h p v i yêu c u dùng đi n. M c đ phân ph i l i dòng ch y trong n m
ph thu c vào dung tích h . G m 4 th i k sau:
+ Th i k th nh t là th i k c p n
d ng l

ng n

c thiên nhiên và m t ph n l

không th phân ph i l i l
n

ng n

c trong h . Dung tích t

c. Trong th i k này tr m th y đi n s
ng n

c có trong h . T t nhiên là h

c thiên nhiên, mà ch có th phân ph i l i l

ng đ i c a h càng l n thì vi c đi u ch nh l u l

ng

ng và

công su t c a tr m th đi n càng d dàng.
Gi a các tr s l u l

ng đi u ti t và công su t c a tr m th y đi n trong các

ngày thu c mùa c p có liên quan m t thi t v i nhau. N u đ u th i k c p, tr m th y
đi n làm vi c v i công su t l n thì h s chóng c n và không th phát đ
l n vào cu i th i k đó. M c đ gi m công su t và đi n l
nhanh do vi c gi m l u l

ng và c t n

ng

c công su t

cu i th i k c p càng

c công tác c a tr m th y đi n.

Ch đ làm vi c c a tr m th y đi n trong mùa c p rõ rang ph thu c vào ch đ
c a dòng ch y thiên nhiên và ch đ đi u ti t c a h . Ng

c l i, đ u mùa c p tr m làm

vi c v i công su t nh , thì cu i mùa c p nó có th phát ra công su t l n, vì l
n

ng

c còn l i trong h nhi u.
H đi u ti t n m có kh n ng ti n hành đi u ti t ngày. Cho nên trong mùa c p,

tr m th y đi n đi u ti t n m c ng làm vi c
th y đi n đi u ti t ngày trong mùa ít n
V

ng Thanh Hà

c.

ph n đ nh c a bi u đ ph t i nh tr m


Lu n v n th c s k thu t

20

+ Th i k th hai là th i k tr n
thiên nhiên đ n đ

c. Trong th i k này, m t ph n l u l

ng

c tr trong h , ph n còn l i m i cho ch y qua turbine. Rõ ràng

dung tích h u ích càng nh so v i l

ng n

c trong mùa l thì ph n l u l

ng ch y

qua turbine trong th i k này càng l n, nên công su t c a tr m th y đi n càng l n.
Tr

ng h p dung tích c a h đi u ti t n m t

vi c
Ng

ng đ i nh , tr m th y đi n có th làm

ph n g c c a bi u đ ph t i v i toàn b công su t l p máy trong c th i k l .
c l i, dung tích c a h đi u ti t n m t

tr tr m th y đi n ch có th làm vi c

ng đ i l n, đ tr đ y h thì trong th i k

ph n đ nh c a bi u đ ph t i v i công su t

nh .
Nh th là tùy theo dung tích t
tr m th y đi n có th làm vi c

ng đ i c a h đi u ti t n m trong th i k tr ,

ph n đ nh hay ph n g c c a bi u đ ph t i. C n ph i

nói thêm r ng, ch đ làm vi c c a tr m th y đi n trong mùa tr còn ph thu c vào ch
đ tr n

c s m hay mu n c a h .

+ Th i k th 3 là th i k x n
đi u ti t n m r t nh so v i l u l
l

c th a. Th i k này xu t hi n khi dung tích

ng n

c c a mùa l . Khi h đã tr đ y mà l u

ng thiên nhiên đ n v n l n h n kh n ng tháo n

đi m t l

ng n

c th a. Th i gian x n

c l n nh t c a turbine thì ph i x

c th a ḱo dài cho đ n khi l u l

ng thiên

nhiên đ n b ng kh n ng tháo l n nh t c a turbine.
Nh v y là trong th i k x n

c th a ch đ làm vi c c a tr m th y đi n hoàn

toàn ph thu c vào đi u ki n th y v n, không có liên quan v i nh ng th i k khác và
hoàn toàn gi ng ch đ làm vi c c a tr m th y đi n không có kh n ng đi u ti t.
+ Th i k th 4 là th i k tr m th y đi n làm vi c theo l u l
Th i k này xu t hi n ti p sau th i k x n
nh h n kh n ng tháo n
này đ

c duy trì

m cn

c, khi l u l

ng thiên nhiên đã b ng ho c

c l n nh t c a turbine. M c n
c dâng bình th

ng thiên nhiên.

c c a h trong th i gian

ng cho đ n khi l u l

ng thiên nhiên

không đ đ m b o công su t yêu c u c a h th ng. Ti p theo là m t chu k đi u ti t
khác l i b t đ u.

V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

21

Th c t trong th i k tr m th y đi n làm vi c theo l u l
n

c trong h không ph i bao gi c ng

m cn

ng thiên nhiên, m c

c dâng bình th

k này, tr m luôn luôn có kh n ng đi u ti t ngày, m c n

ng. Vì trong th i

c trong h s giao đ ng

trong m t chu k ngày đêm. Song do h đi u ti t n m có di n tích l n, nên giao đ ng
m cn

c trong h khi đi u ti t ngày là không đáng k . i n l

ng ngày đêm c a tr m

th y đi n đi u ti t n m trong th i k này hoàn toàn ph thu c vào l u l
nhiên.

i nl

ng thiên

ng ngày đêm c a tr m th y đi n đi u ti t n m trong th i k này hoàn

toàn ph thu c vào l u l

ng thiên nhiên đ n.

Nh v y trong th i k tr m th y đi n làm vi c theo l u l

ng thiên nhiên thì

ch đ làm vi c c a nó gi ng nh ch đ làm vi c c a tr m th y đi n có h đi u ti t
ngày.
u th i k làm vi c theo l u l

ng thiên nhiên, tr m làm vi c

bi u đ ph t i. Sau đó theo m c đ gi m c a l u l

ph n g c c a

ng thiên nhiên mà v trí làm vi c

c a tr m th y đi n trong bi u đ ph t i n m cao d n lên.
Tr m th y đi n có h đi u ti t n m, có đ kh n ng đ m nh n d tr ph t i.
T t nhiên, trong th i k tr m th y đi n làm vi c v i toàn b công su t l p máy khi có
c c uh

ng n

c đã m hoàn toàn thì tr m th y đi n không đ m nh n d tr ph t i.

Khi dung tích c a h đi u ti t n m l n, tr m th y đi n có th l p thêm công su t
d tr s c . Trong mùa l , ph n công su t d tr s c này c a tr m th y đi n đ

c

s d ng là công su t công tác và thay vào đó tr m nhi t đi n s đ m nh n d tr s c
cho h th ng.
Trong tr

ng h p này dung tích t

ng đ i c a h đi u ti t n m nh thì tr m

th y đi n có th l p thêm công su t trùng. Hi u ích n ng l
tr m th y đi n có h đi u ti t n m ḱm h n do v i

ng c a công su t trùng

tr m th y đi n có kh n ng đi u

ti t ng n h n. Công su t trùng có th làm công su t d tr s c và công su t d tr
s a ch a cho b n thân tr m th y đi n và do đó gi m b t d tr chung c a h th ng.
TD
Nh v y, N lmTD = N ctTDmax + N dfTD + N dsTD + N dsc
+ N trTD

V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

22

N

P"(t)

TD

ND

Ttr

N ctmax

Ttr

Tc

Hình 1.9: Bi u đ ph t i n m
X́t trong mùa nhi u n

c, N lmTD nên phân ph i nh hình 1.10:

Qxt
Q

P"(t)

Q TD(t)
Q tn(t)
max

Q TD

TQtn
Tc

Ttr

Tx

Tc

Hình 1.10: Bi u đ l u l ng, công su t
+ Th i gian c p n c: TT làm vi c ph n ph t i thay đ i.
+ Th i gian tr n
Ngoài ra c ng đ m nh n đ
+ Th i gian x :

c: TT

hoàn toàn có th làm vi c

ph n ph t i thay đ i.

c t t c các lo i công su t.
gi m b t l u l

ng x , TT

nên làm vi c v i toàn b công

su t kh d ng c a nó và ch đ làm vi c duy trì su t ngày đêm, có ngh a là nên cho làm
vi c ph n g c bi u đ đ gi m b t l
+ Th i gian làm vi c v i l u l

ng x .
ng thiên nhiên.

c. S tham gia c a tr m thu đi n không đi u ti t.

V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

23

c đi m c a tr m thu
công su t

đi n không đi u ti t là dung tích h ch a b ng 0,

m i th i đi m ph thu c hoàn toàn vào l u l

m t ngày đêm v mùa ki t l u l

ng thiên nhiên. Trong

ng thiên nhiên h u nh không thay đ i, nên công

su t c a tr m thu đi n không đi u ti t có th xem nh c đ nh trong m t ngày đêm.
T đ c đi m trên ta th y đ i v i tr m thu đi n không có h đi u ti t thì t t
nh t nên b trí cho nó làm vi c
làm vi c

ph n g c c a bi u đ ph t i vì r ng n u cho nó

ph n đ nh ho c ph n thân thì không th tránh kh i t n th t n ng l

do ph i tháo b l

c th a. Trong mùa l tr m thu đi n không đi u ti t làm

ng n

vi c v i toàn b công su t l p máy, còn trong mùa ít n
công su t dùng đ

c gi m xu ng.

công su t dùng đ

i v i tr m thu đi n không đi u ti t c t n

c h l u trong

c gi m xu ng quá th p.

c r t nh . Nh ng ph t i l n nh t c a h th ng l i th

c.

ng trùng

đ m b o đi u ki n cung c p đi n an toàn, công su t t t y u

c a tr m thu đi n không đi u ti t ph i ch n trong mùa ít n
t n d ng tri t đ l
ki m l

c th p

ng c a tr m thu đi n không đi u ti t s n xu t ra trong m t ngày

đêm vào mùa ít n
vào mùa ít n

c công su t công tác,

c có th gi m ngày c trong mùa l , do m c n

mùa đó dâng cao làm cho c t n
i n l

ng

ng n

ng nhiên li u ….. ng

c, nên có tr s nh .

c đ n trong mùa l , gi m giá thành đi n n ng, ti t
i ta l p thêm công su t trùng.

Vì không có h nên tr m thu đi n không đi u ti t luôn luôn làm vi c v i
toàn b công su t dùng đ

tr ph t i NdfT

c và do đó không th đ m nh n d

c n thi t cho vi c đi u ch nh t n s c a h th ng.
Mu n đ m nh n d
ph i có m t l

ng n

không đ m nh n đ

tr

s

c NdsT c a h th ng đi n thì tr m thu

đi n

c d tr nh t đ nh cho nên tr m thu đi n không đi u ti t
c lo i d

tr

này (k c tr m th y đi n có l p thêm công su t

trùng). Công su t trùng ch có th s

d ng làm ch c n ng d

tr

s

c cho b n

thân tr m thu đi n. Th c v y khi có công su t trùng thì vào mùa ki t tr m thu
đi n luôn luôn có m t ph n công su t vì thi u n

c ch a đ m nh n ph t i, ph n

công su t này ch có th dùng thay th cho t máy thu đi n b s c . Còn trong mùa
V

ng Thanh Hà


Lu n v n th c s k thu t

24

c, công su t trùng đóng vai trò công su t công tác và s thay th m t

nhi u n

ph n công su t t

ng ng

tr m nhi t đi n

Công su t d tr s a ch a NdscT không ph i đ i v i h th ng nào c ng có
nh ng n u có thì không th giao cho tr m thu đi n không đi u ti t vì r ng d tr
s a ch a c ng c n ph i có d tr v n

c.

TD
Do Vh = 0, Qtđ = Qtn = Const nên N lmTD = N ctTDmax + N tr ( N dfTD = N dsTD = N dsc
= 0 ).

V trí làm vi c c a TT

không đi u ti t luôn làm vi c

ph n g c. Có bi u đ

ph t i nh hình 1.11:
N

N

TD

N tr
TD

N ct

0

TD

N ct

1

24

12

Hình 1.11: Bi u đ ph t i ngày đêm
d. S tham gia c a tr m thu đi n đi u ti t ngày trong cân b ng n ng l
H
t

đi u ti t ngày có nhi m v

phân ph i l i l u l

ng.

ng thiên nhiên đ n

ng đ i đ ng đ u trong ngày đêm cho phù h p v i bi u đ ph t i. T t nhiên s

phân ph i đó ph

thu c vào tr s

không làm thay đ i l
đi n l

ng n

l u l

ng thiên nhiên trong ngày đêm và

c thiên nhiên trong ngày đêm.T i đó ta th y r ng

ng ngày đêm ph thu c hoàn toàn vào l

ng n

c thiên nhiên trong ngày

đêm và công su t gi a các gi có liên quan v i nhau.
M t khác thi t b c a tr m th y đi n có tính linh ho t cao, quá trình thay đ i
không gây ra t n th t nên tr m th y đi n đi u ti t ngày có đ kh n ng làm vi c
ph n đ nh c a bi u đ ph t i ngày đêm. Khi làm vi c
s s d ng công su t t i đa, m c dù đi n l

V

ng Thanh Hà

ph n đ nh, tr m th y đi n

ng ngày đêm nh , đ ng th i t o đi u


Lu n v n th c s k thu t

25

ki n cho tr m nhi t đi n làm vi c v i công su t ít thay đ i, hi u su t cao, l
nhiên li u tiêu th cho m t đ n v đi n l

ng

ng nh . T t nhiên th i gian làm vi c

ph n đ nh ho c phân thân nhi u hay ít tùy thu c kh n ng đi u ti t c a h và đi u
ki n th y v n. Trong mùa nhi u n
phát đ

c đi n l

ng t i đa, ti t ki m đ

tr m th y đi n đi u ti t ngày làm vi c
Nh

c, đ t n d ng l

ng n

c thiên nhiên đ n

c nhi u nhien li u cho h th ng, lúc này

ph n g c c a bi u đ ph t i.

đã bi t, công su t gi a các gi trong m t ngày đêm c a tr m th y đi n

đi u ti t ngày có liên quan m t thi t v i nhau. Vì v y mu n xác đ nh đ
làm vi c c a tr m, ta ph i bi t tr
bi u đ

ph

t i ngày đêm.

Khi đã bi t l u l

c ít nh t m t ngày l u l

c ch đ

ng thiên nhiên và

i u ki n đó hi n nay hoàn toàn có th đáp ng đ

ng thiên nhiên và bi u đ ph t i ngày đêm, ta có th tìm đ

trí làm vi c c a tr m th y đi n đi u ti t ngày v a s d ng h t l
trong ngày đêm v a phát huy đ

c công su t công tác l n nh đ

ng n

c.
cv

c thiên nhiên

ng l y tích ph t i.

N u tr m th y đi n có l p thêm công su t trùng thì m c đ c n thi t ph i h n ch
đi u ti t ngày s gi m xu ng. Vì trong th i gian ít n

c công su t trùng không th

đ m nh n ph t i và do đó có kh n ng đ i tu m t s t máy.
Nh tính linh ho t c a turbine và nh có h đi u ti t ngày mà tr m th y đi n
có th đ m nh n m t ph n d tr ph t i cho h th ng. Trong th i gian nhi u n
ph n công su t d tr ph t i c a tr m th y đi n đ

c

c s d ng đ đ m nh n công

su t công tác, nên tr m nhi t đi n ph i đ m nh n d tr ph t i này.
H đi u ti t ngày t

ng đ i nh , nên nó không th đ m nh n d tr s c và

d tr s a ch a cho h th ng đi n. V m t này thì tr m th y đi n đi u ti t ngày
ch ng khác gì tr m th y đi n không đi u ti t. Nh ng n u tr m th y đi n đi u ti t
ngày có l p thêm công su t trùng, thì nh đã bi t, có th s d ng công su t đó làm
công su t d tr s c ho c d tr s a ch a cho b n thân tr m.
TD
TD
N lm
= N ctTDmax + N df + N tr ( N dsTD = N dsc
= 0 ).

Công su t l p máy tr m th y đi n có kh

V

ng Thanh Hà

n ng đ m nh n ph

t i thay


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×