Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE BAO CAO HOA CHAT MOI

PHỤ LỤC 18
(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------…….., ngày ….. tháng …….. năm ……….
BÁO CÁO HÓA CHẤT MỚI
PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đơn vị, cá nhân khai báo:

2. Địa chỉ
- Trụ sở chính:
- Nơi đặt cơ sở sản xuất, cất giữ:
3. Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

4. Họ và tên người đại diện:

5. Loại hình:

Sản xuất ;

Nhập khẩu ;

Sử dụng ;

Cất giữ ;

7. Cửa khẩu nhập hóa chất:
8. Tên hóa chất:
8.1 Dạng thành phẩm: Đơn chất, hợp chất, tạp chất ;

Thành phần của hỗn hợp ;

8.2 Tên hỗn hợp chứa hóa chất:
9. Khối lượng hóa chất (tấn/năm):
10. Quốc gia, khu vực đã đăng ký (nếu có)
Tên Quốc gia

Tên danh mục

Số đăng ký

Số CAS

11. Tài liệu kèm theo
Loại tài liệu

Tên tổ chức đánh giá

Mã tài liệu thử nghiệm

Số
trang

12. Thông tin sơ bộ về ảnh hưởng của hóa chất đối với con người và môi trường
Rủi ro nghề nghiệp


Rủi ro với cộng đồng

Rủi ro với môi trường


13. Xếp loại hóa chất

PHẦN II. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT, ĐẶC TÍNH NGUY HẠI
1. Nhận dạng hóa chất

Tiêu chuẩn
thử nghiệm

Mã tài liệu
kèm theo

Tiêu chuẩn
thử nghiệm

Mã tài liệu
kèm theo

a) Tên hóa chất theo IUPAC
b) Tên hóa chất theo Việt Nam
c) Các tên thương mại
d) Tên khác
e) Mã số CAS
g) Trọng lượng phân tử
h) Cấu trúc phân tử
i) Công thức phân tử
2. Thành phần
a) Hàm lượng % theo trọng lượng
b) Tạp chất % theo trọng lượng
3. Tính chất hóa lý
a) Trạng thái
b) Điểm nóng chảy (0C)
c) Điểm sôi (0C)
d) Khối lượng riêng (kg/m3)
e) Áp suất hóa hơi (kPa ở nhiệt độ 0C xác
định)
g) Tỷ trọng hơi/không khí
h) Độ hòa tan trong nước (mg/l ở nhiệt độ 0C
xác định)
i) Hệ số Octanol/Water
k) Nhiệt độ bùng cháy (0C)
l) Giới hạn cháy, nổ dưới và trên (% ở nhiệt
độ xác định)
m) Nhiệt độ tự bắt cháy (0C)

Thông số


n) Khả năng oxy hóa
o) Khả năng nhạy nổ
p) Phản ứng nguy hiểm (với nước hoặc
không khí)
q) Độ thủy phân và pH
4. Loại mẫu phân tích
5. Độc tính với người
a) LD50 theo đường miệng (mg/kg thể trọng)
b) LD50 theo đường da (mg/kg)
c) LC50 trong không khí (mg/l)
d) Khả năng gây biến đổi gen
e) Khả năng gây ung thư hoặc có nguy cơ
gây ung thư
g) Khả năng gây độc đối với sinh sản
h) Khả năng gây dị ứng
i) Khả năng ăn mòn/kích ứng
Đánh giá về độc tính trên người
Các tiêu chuẩn về môi trường lao động
Các chỉ tiêu

Ngưỡng cho phép

6. Độc tính với môi trường sinh thái

a) Độc tính với thực vật thủy sinh (mg/l)
b) Độc tính với động vật thủy sinh
(mg/l)
c) Khả năng ức chế vi khuẩn
d) Khả năng hấp thụ, nhả hấp thụ
e) Khả năng phân hủy sinh học
g) Khả năng tích lũy sinh học

Kết quả
thử
nghiệm

Quốc gia, tổ chức
quy định

Tiêu chuẩn
thử nghiệm

Tài liệu tham
khảo

Ảnh
hưởng đã
quan sát

Mã tài
liệu kèm
theo


h) Các ảnh hưởng khác
Đánh giá về độc tính với môi trường sinh thái
Các tiêu chuẩn về môi trường
Các chỉ tiêu

Ngưỡng cho phép

Quốc gia, tổ chức quy
định

Tài liệu tham khảo

PHẦN III. CÁC HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT DỰ KIẾN VÀ BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA RỦI RO
HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT DỰ KIẾN
1. Sản xuất, chế biến tại Việt Nam
a) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở sản xuất:
b) Khối lượng trong một năm (tấn):
c) Quy trình sản xuất
Các bước công nghệ chính
(Công đoạn)

Chuyển
đổi hóa
học

Vị trí trên sơ đồ
dây chuyền công
nghệ

Dự kiến số
người tiếp
xúc

Mã sơ đồ
công nghệ
kèm theo

d) Ước lượng về ảnh hưởng nguy hại trong quá trình sản xuất
Các bước công nghệ
chính
(Công đoạn)

Mức độ ảnh
hưởng nghề
nghiệp

Mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng và môi
trường do phát thải hóa chất

2. Sử dụng
a) Dạng sản phẩm thương mại khi đưa vào sử dụng
b) Các lĩnh vực, ngành nghề sử dụng:
c) Phạm vi sử dụng thương mại chủ yếu của hóa chất:

Bình thường

Sự cố


d) Ước lượng ảnh hưởng nguy hại trong quá trình sử dụng
Những ứng
dụng phổ
biến

Dự kiến
nồng độ
của chất sử
dụng

Dự kiến
thiết bị sử
dụng

Dự kiến
số người
tiếp xúc

Mức độ
ảnh hưởng
nghề
nghiệp

Mức độ ảnh
hưởng đến
cộng đồng
và môi
trường

Tài liệu
tham
khảo

Dự kiến
khối lượng
cất giữ

Thiết bị,
phương
tiện cất giữ

Dự kiến
số người
tiếp xúc

Mức độ
ảnh hưởng
nghề
nghiệp

Mức độ ảnh
hưởng đến
cộng đồng
và môi
trường

Tài liệu
tham
khảo

Khối lượng
vận chuyển
lớn nhất

Thiết bị,
phương
tiện vận
chuyển

Dự kiến
số người
tiếp xúc

Mức độ
ảnh hưởng
nghề
nghiệp

Mức độ ảnh
hưởng đến
cộng đồng
và môi
trường

Tài liệu
tham
khảo

Khối lượng
tiêu hủy
lớn nhất

Thiết bị,
phương
tiện tiêu
hủy

Dự kiến
số người
tiếp xúc

Mức độ
ảnh hưởng
nghề
nghiệp

Mức độ ảnh
hưởng đến
cộng đồng
và môi
trường

Tài liệu
tham
khảo

3. Cất giữ
Các loại
hình cất
giữ

4. Vận chuyển
Các loại
hình vận
chuyển

5. Tiêu hủy
Các
phương
pháp tiêu
hủy

BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA RỦI RO
1. Sản xuất, sử dụng
Công đoạn

Yêu cầu

Biện pháp


chính

Thủ tục
pháp lý

Vận hành

Con
người

Phương tiện
bảo hộ

Thiết bị
vệ sinh
lao động

khẩn cấp
phương tiện
xử lý

2. Cất giữ
Dạng bao bì

Yêu cầu
Thủ tục
pháp lý

Môi
trường

Khối
lượng

Xếp đặt

Chất cần
tránh

Biện pháp
khẩn cấp
phương tiện
xử lý

3. Vận chuyển
Các loại
hình vận
chuyển

Các hạn chế trong vận chuyển
Thủ tục
pháp lý

Phương
tiện

Khối
lượng

Tuyến
đường

Thời
gian

Tránh
vận
chuyển
chung

Biện pháp
khẩn cấp
phương tiện
xử lý

4. Tiêu hủy
Các phương
pháp tiêu
hủy

Yêu cầu
Thủ tục
pháp lý

Địa điểm

Khối
lượng

Thiết bị

Phương
tiện bảo
hộ

Biện pháp
khẩn cấp
phương tiện
xử lý

5. Phiếu an toàn hóa chất kèm theo:
6. Nhãn, mác hàng hóa nguy hiểm (nếu có):

….., ngày … tháng … năm ……..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×