Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 48: LUYỆN TẬP CHƯƠNG
RƯỢU ETYLIC – AXIT AXETIC – CHẤT BÉO
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức: Củng cố các kiến thức đã học về rượu etylic, axit axetic và chất béo
2. Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng làm bài tập theo phương trình, kĩ năng viết PTHH.
3. Thái đô: Hs nghiêm túc trong học tập.
II. CHUẨN BI:
1. Giáo viên: Phiếu học tập, bảng phụ.
2. Học sinh: Ôn tập kiến thức rượu etylic, axit axetic và chất béo.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Bài cu: Kiểm tra vở bài tập của một số Hs.
3. Bài mới:

Hoạt đông của GV

Hoạt đông của HS

Nôi

dung

Hoạt đông 1: I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
- Yêu cầu Hs thảo luận nhóm, hoàn thành bảng
sau:

CT
Cấu

tạo

TC

TC

Vật lí

Hóa
học

- Thảo luận nhóm, hoàn thành.

I. Kiến
thức cần
nhớ:


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

Rượu etylic

Axit axetic

Chất béo

- Gọi đại diện các nhóm lên bảng hoàn
thành, viết PTHH.

- Cử đại diện lên bảng.


Hoạt đông 2: II. BÀI TẬP:
-Gv: Yêu cầu Hs làm bài
tập.
Bài tập 2 SGK/148

-Hs: Làm bài tập.

II. Bài
tập:

Bài tập 2.
Các PTHH:
- CH3COOC2H5 + H2O  HCl

  CH3COOH +
C2H5OH

Bài tập 3: SGK/149

- CH3COOC2H5 + NaOH t  CH3COONa +
C2H5OH
0

Bài tập 3.
a) 2C2H5OH + 2Na   2C2H5ONa + H2
b) C2H5OH + 3O2 t  2CO2 + H2O
0

- Hoàn
thành các
bài tập
vào vở


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

c) CH3COOH + KOH   CH3COOK + H2O
d) CH3COOH+C2H5OH  HSO,d,t 
CH3COOC2H5+H2O
2

4

0

e) 2CH3COOH + Na2CO3   2CH3COONa
+H2O+CO2
f) 2CH3COOH + 2Na   2CH3COONa + H2
Bài tập 7. SGK/149

h) Chất béo + dd kiềm   glixerin + muối của các
axit béo
Bài tập 7.
a. PTHH:
CH3COOH + NaHCO3   CH3COONa + H2O +
CO2

m

CH 3COOH

=

12.100
= 12 (gam)
100

Số mol của CH3COOH:

n

CH 3COOH

=

16
= 0,2 (mol)
60

Theo PTHH ta có

n

NaHCO3

= nCH COOH = 0,2 mol
3

Khối lượng NaHCO3:

m

NaHCO3

= 0,2.84 = 16,8 (gam)

Khối lượng dung dịch NaHCO3 đã dùng là:

m

NaHCO3

( cần dùng) =

16,8 x100
= 200 (gam)
8,4

b. Khối lượng muối CH3COONa


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

m = 0,2.82 =16,4 (gam)
Khối lượng dung dịch sau phản ứng:
m dd = 100 + 200 – 0,2. 44 = 291,2 (gam)
Nồng độ % của dung dịch muối thu được là:
C% =

mCH 3COÔNa
mdd

.100% 

16,4
.100%
291,2

= 5,63%

Hoạt đông 3: Củng cố , dặn dò
- Dặn Hs về nhà học bài, làm bài tập 1, 4,
5, 6 SGK/148- 149

- Ghi nhớ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×