Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

Bài 48. Luyện tập:
Rượu etylic, axit axetic và chất béo

Kiến thức cũ liên quan bài học

Kiến thức mới cần hình thành

−CTCT, Tcvl, tchh của rượu etylic, axit axetic và −Từ CTCT, tính chất hoá học của
chất béo.
rượu etylic, axit axetic, chất béo
−Từ nhóm OH, COOH rút ra được tchh đặc trưng.
thực hiện những bài tập liên quan.
I) Mục tiêu:
1) Kthức: c.cố các tính chất về mqh giữa rượu etylic, axit axetic và chất béo.
2) Kỹ năng: rèn kỹ năng viết PTPƯ các chất hữu cơ và tính toán.
II) Chuẩn bị: Bảng phụ ghi nội dung bảng trang 148.
III) Phương pháp: Đàm thoại củng cố

IV) Tiến trình dạy học:
1) KTBC: Em hãy nêu th.phần và t.c.h.h của axit béo ? viết PTPƯ minh họa ?
2) Mở bài: Các em đã tìm hiểu xong về rượu etylic, axit axetic và chất béo.
Vậy, CTCT, tính chất của những chất này như thế nào ? chúng ta sẽ tóm tắc lại qua
nội dung bài học hôm nay !
Đồ
tg Hđ của gv Hđ của hs
Nội dung
dùng
  Y/c h/s
th.luận
nhóm: hoàn
thành bảng
so
sánh
rượu etylic,
axit axetic,
chất béo về
CTCT , t.c
v. lý, t.c.
hhọc.
 Y/c h/s
viết
các
PTPƯ minh
họa
 Bs

 Th.luận
nhóm hoàn
thành phần
điền
vào
bảng, đdiện
pbiểu,
nhóm khác
bs.

Bảng
I. Kiến thức cần nhớ:


phụ ghi
CTCT
nội
dung
bảng
Rượu
C2H5OH
trang
etylic
148.
Axit
CH3COOH
axetic
Chất
béo

 Các

(RCOO)3C3H5

T. chất
vật lý

T. chất
hóa học

…tan vô
hạn …

Td với
kloại

…tan vô
hạn …

Td
với .. (1
axit)

không tan
trong nước

Thủy
phân

* Các phương trình phản ứng minh họa:


Giáo án Hóa học 9
h.chỉnh nội
dung.
 Lưu ý:
Axit axetic
là 1 axit hữu
cơ đại diện,
yếu;
chỉ
tdụng
với
muối
cacbonat –
gốc của axit
H2CO3 yếu
hơn .

Năm học 2013 - 2014
nhóm trao
đổi
viết
PTPƯ
minh họa.
 Nghe gv
thông báo
về tính chất
của
axit
axetic .

− Rượu etylic:
+ Tdụng với kloại:
C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2
+ Tdụng với axit axetic: H SO
2

4đặc

, to

C2H5OH + CH3COOH
CH3COOC2H5 + H2O.
− Axit axetic:
+ Là 1 axit: tdụng với kloại, muối cacbonat,
oxit bazơ, bazơ.
+ Tdụng với rượu etylic.
− Chất béo: phản ứng thủy phân
+ Trong môi trường axit:
(RCOO)3C3H5
3RCOOH

+

to
3H2O →
C3H5(OH)3

+

+ Trong môi trường bazơ (pứ xà phòng hóa)
to
(RCOO)3C3H5 + 3NaOH →
C3H5(OH)3 +
3RCOONa

II. Bài tập: hướng dẫn hs làm bài tập 1 – 7 sgk,
3) Củng cố:
Bài 5: * Ứng với CTPT C2H6O có 2 CTCT là:
CH3 – O – CH3 ; CH3 – CH2 – OH
Cho A tdụng với Na nếu có khí sinh ra thì A là rượu etylic:
C2H5OH + Na → C2H5ONa + H2
* Ứng với CTPT C2H4O2 có 3 CTCT:
CH3 – C – OH ; CH3 – O – CH ; CH – CH2 – OH


Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014







O

O

O.

Cho B tdụng với muối Na2CO3 nếu có khí sinh ra thì đó là axit axetic.
CH3COOH + Na2CO3 → CH3COONa + H2O + CO2 ↑
Bài 6: CH3 – CH2 – OH + O2 −men giấm→ CH3COOH + H2O
a) V C2H5OH có trong 10 (l) rượu 8o :
Trong 100 (l) dd C2H5OH có 8 (l) rượu
…….. 10 (l) …………….. x ? (l) …. => x = 10 . 8 / 100 = 0,8 (l) = 800 ml
m C2H5OH = 800 . 0,8 = 640 (g); nC2H5OH = 640 / 46 (mol)
mCH3COOH = 60 . 640/46 . 92/100 = 768 (g)
b) Ta có: 100 g dd giấm 4% có 4g axit axetic
x ? g ……………. 768 g ….
m giấm = 768 . 100 / 4 = 19200g = 19,2 (kg)
Bài 7: a) CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2↑
Ta có: 100g dd CH3COOH 12% => mCH3COOH = 12g
nCH3COOH = 12 / 60 = 0,2 (mol) = nNaHCO3
mNaHCO3 = 0,2 . 84 = 16,8g ; m dd NaHCO3 là: 16,8 . 100 / 8,4 = 200 (g)
b) m CH3COONa = 0,2 . 82 = 16,4 (g)
Theo Đl BTKL, ta có:
m dd CH3COONa = m dd CH3COOH + m dd NaHCO3 – m CO2
= 100 + 200 – 0,2 . 44 = 291,2 (g)
C% dd CH3COONa = 16,4 . 100 / 291,2 = 5,63 (%)


Giáo án Hóa học 9
V) Dặn dò:
− Xem trước nội dung bài thực hành
− Nhóm chuẩn bị xem lại mẫu bài tường trình,
VI) Rút kinh nghiệm:

Năm học 2013 - 2014Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×