Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

Bài 48: LUYỆN TẬP: RƯỢU ETYLIC, AXIT AXETIC VÀ
CHẤT BÉO
A/MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cơ bản về rượu etylic, axit axetic và chất béo ;
mối quan hệ giữa chúng. CTCT, đặc điểm cấu tạo, tính chất hóa học (phản ứng đặc
trưng), ứng dụng chính của ancol etylic, axit axetic, chất béo. Cách điều chế axit
axetic, ancol etylic, chất béo.
2. Kỹ năng:
 Viết CTCT của ancol etylic, axit axetic, CT chung và CT của một số chất béo
đơn giản.
 Viết phương trình hóa học thể hiện tính chất hóa học của các chất trên
 Phân biệt hóa chất (ancol etylic, axit axetic, dầu ăn tan trong ancol etylic)
 Tính toán theo phương trình hóa học.
 Xác định cấu tạo đúng của hóa chất khi biết tính chất
1. Thái độ:
- Giúp HS yêu thích bộ môn hóa học. Rèn luyện tính quan sát, cẩn thận, khéo léo.
Hiểu được mối quan hệ giữa các chất trong tự nhiên.
B/CHUẨN BỊ:
-GV : chuẩn bị bảng tổng kết như sgk để trống.

-GV chuẩn bị bảng phụ và nội dung bài tập
Bảng 1:
CTCT
Rượu etylic
Axit axetic

Tính chất vật lí

Tính chất hoá học


GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

Chất béo
-HS: Ôn tập lại kiến thức cũ có liên quan.
C./TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
T
G

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Ghi bảng

HĐ1: Ổn định – kiểm tra bài củ
7’

GV: Kiểm tra sĩ số lớp

GV: Báo cáo

GV: Nêu câu hỏi kiểm tra bài
củ
1/ Nêu thành phần,tính chất vật
lý,tính chất hoá học của chất
béo? Viết PTHH minh hoạ.

HS1: Trả lời lí thuyết và
viết PTHH


HS2: Nhận xét

GV: Nh/xét và ghi điểm cho
HS

Bài 48: LUYỆN TẬP:
RƯỢU ETYLIC,
AXIT AXETIC VÀ
CHẤT BÉO

GV: Chúng ta đã được trang bị
kiến thức về một số hợp chất
dẫn xuất hyđrô các bon đơn
giản. Vậy những hợp chất này
có những tính chất hoá học nào
cần ghi nhớ và khắc sâu
HĐ 2 : I/ Kiến thức cần nhớ:
Mục tiêu: Biết được những kiến hức cần nhớ liên quan đến rượu, axit và chất béo.
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, trực quan, thảo luận nhóm,
10’

GV:Treo bảng phụ kẻ sẵn yêu
cầu hs lần lượt trả lời để hoàn
chỉnh bảng.

HS: Thảo luận nhóm hoàn
thành nội dung theo bảng.

GV: Nhận xét và hoàn chỉnh
HĐ 3 : II/ Luyện tập:

I/ Kiến thức cần nhớ:


GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

Mục tiêu: Biết vận dụng những kiến thức liên quan đến rượu, axit, chất béo để làm các bài tập liên
quan.
Phương pháp: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận nhóm, trực quan.
25’

BT1: Y/c hs hoàn thành bảng.
( Phiếu học tập)

HS: Thảo luận hoàn thành
bảng trên phiếu học tập

Rư A Ch HS: Các nhóm báo cáo kết
ợu x ất quả
it bé
o
Phân tử có nhóm
–OH

+

+ -

Phân tử có nhóm
–COOH

-

+ -

Tác dụng với K

+

+ -

Tác dụng với Zn

-

+ -

Tác dụng với
NaOH

-

+ +

HS: Lần lượt lên bảng viết
PTHH

Tác dụng với
Na2CO3

-

+ -

HS: 2 HS lên bảng làm
BT2

GV: Nhận xét và kết luận
GV: Gọi lần lượt từng học sinh
lên viết PTHH minh hoạ
BT2: Y/c hs làm bài tập
2/148sgk

CH3COOC2H5+H2OCH3
COOH+C2H5OH
CH3COOC2H5+ NaOH
CH3COONa +C2H5OH

II/ Luyện tập:
BT1:
BT2: Để chứng minh
C2H6O là rượu etylic
cần cho C2H6O tác
dụng với Na nếu có khí
bay ra là rượu etylic
.Để chứng minh
C2H4O2 là axit axetic ta
cho C2H4O2 tác dụng
với Na2CO3 nếu thấy có
khí thoát ra chứng tỏ
C2H4O2 là axit axetic
BT3: Làm bài tập 7/149
sgk
+Tìm kl của
CH3COOH =>số mol
CH3COOH
+Viết PTHH
+Số mol NaHCO3 pứ
=> kl NaHCO3 pứ.
a)KL NaHCO3 pứ.

BT3:Hs tiến hành làm bài
b) số mol muối =>KL
tập theo hướng dẫn của GV
muối.
Kl dd sau pứ = kl dd


GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

GV: Nhận xét và kết luận

NaHCO3 + kl dd
CH3COOH - kl CO2

BT3: Làm bài tập 7/149 sgk

C% muối

GV: Hướng dẫn hs các bước
tiến hành:
+Tìm kl của CH3COOH =>số
mol CH3COOH
+Viết PTHH
+Số mol NaHCO3 pứ => kl
NaHCO3 pứ.
a)KL NaHCO3 pứ.
b) số mol muối =>KL muối.
Kl dd sau pứ = kl dd NaHCO3
+ kl dd CH3COOH - kl CO2
 C% muối
HĐ 4: Dặn dò:
3’

-Ôn lại kiến thức cần nhớ + làm HS: Nắm TT dặn dò của
HS
bài tập 17sgk
- Chuẩn bị cho bài TH
GV: Nhận xét giờ học của HS
HS: Rút kinh nghiệm

Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………
------------------------------Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×