Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 49: Thực hành Tính chất của rượu và axit

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 49: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ
AXIT
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Thí nghiệm thể hiện tính axit của axit axetic.
- Thí nghiệm tạo este etyl axetat.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ axit axetic có những tính chất chung của một
axit ( tác dụng với CuO, CaCO3, quỳ tím, Zn).
- Thực hiện thí nghiệm điều chế este etyl axetat.
- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng.
- Viết phương trình phản ứng minh họa các thí thí nghiệm đã thực hiện.
3. Thái đô: Hs có tính cẩn thận ,ý thức tiết kiệm trong quá trình làm thí nghiệm
II. CHUẨN BI:
1. Giáo viên:
-Dụng cụ: Ống nghiệm, giá thí nghiệm, cốc thuỷ tinh, kẹp ống nghiệm, giá sắt.
-Hóa chất: Axit axetic đặc, axit sunfuric đặc, nước, Zn, CaCO3, CuO, giấy quỳ
tím.
2. Học sinh: Xem trước nội dung thực hành.

III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số Hs, dụng cụ, hóa chất thí nghiệm.
2. Bài cu: Nêu tính chất hóa học của rượu etylic và axit axetic.
3. Bài mới:


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

Hoạt đông của GV

Hoạt đông của HS

Nôi dung

Hoạt đông 1: I. THÍ NGHIỆM
1. Thí nghiệm 1: Tính axit
của axit axetic.
-Gv hướng dẫn thao tác thí
nghiệm : Cho các nhóm tiến
hành thí nghiệm, chú ý quan
sát hiện tượng để mô tả ,giải
thích hiện tượng và viết
phương trình phản ứng ?

- Axit axetic có
tính chất hóa
học của axit
-Thực hành theo hướng dẫn

- Gọi Hs trình bày cách tiến
hành thí nghiệm
-Gv : hướng dẫn thao tác
Cho Hs làm thí nghiệm

- Cho vào lần lược vào 4 ống nghiệm :
Giấy quỳ tím, Zn , CaCO3, CuO

- Yêu cầu quan sát hiện tượng Cho tiếp vài ml CH3COOH vào từng ống
nhận xét và viết PTHH
nghiệm


- Hiện tượng :
+ Ống 1 : quỳ chuyển đỏ
+ Ống 2 và 3 có xuất hiện chất khí
+ Ống 4 : Chất tan dung dịch có màu xanh
- Nhận xét :
+ Ống 1 : dd CH3COOH làm đổi màu chất
chỉ thị
+ Ống 2 và 3 :có chất khí đó là : H2 và CO2
2CH3COOH + Zn→ (CH3COO)2Zn

+


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

H2
2CH3COOH+CaCO3→ (CH3COO)2Ca
+H2O
+
CO2
2.Thí nghiệm 2: Phản ứng
- Ống 4 :
của rượu etylic với axit
axetic
2CH3COOH+ CuO → 2(CH3COO)2Cu +
H2O
- Gọi Hs trình bày cách tiến
hành thí nghiệm 2.
- Trả lời.
- Yêu cầu Hs tiến hành thí - Tiến hành thí nghiệm 2.
nghiệm
- Hiện tượng : Có mùi thơm bay ra, lớp
chất lỏng tạo thành không tan nổi lên trên
mặt nước
- Quan sát hiện tượng và rút
ra kết luận
- Giải thích : phản ứng xảy ra tạo este
(Chất có mùi thơm ) và nước
PTHH :
0

CH3COOH + C2H5OH  HSOt 
CH3COOC2H5 + H2O
2

4,

Hoạt đông 2: II. TƯỜNG TRÌNH
-Gv: yêu cầu Hs thu dọn Hs: Thu dọn dụng cụ thực hành.
phòng thực hành, lau chùi
dụng cụ.
-Hs: viết bản tường trình.
- Viết bản tường trình theo
mẫu.
STT

Tên thí
nghiệm

Hiện tượng quan sát
được

Kết luận

PTHH


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

1
2
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×