Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 49: Thực hành Tính chất của rượu và axit

Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

Bài 49 : Thực hành:
Tính chất của rượu và axit

Kiến thức cũ liên quan bài học

Kiến thức mới cần hình thành

−Tchh của rượu etylic, axit axetic.
−Làm thí nghiệm với axit axetic và rượu.
I) Mục tiêu :
1) Kthức : củng cố các tính chất hóa học của rượu và axit.
2) Kỹ năng : Rèn kỹ năng thao tác thực hiện tn, qsát tn.
II) Chuẩn bị : (giáo viên chuẩn bị các mẫu đá vôi rữa sạch.)
1) Hóa chất : quỳ tím, kẽm viên, CuO, CaCO3, CH3COOH, C2H5OH, H2SO4đ
2) Dụng cụ : (6 nhóm) (1 chén sứ để đá vôi, 2 ống nhỏ giọt, 2 thìa nhựa), 1 giá
ốn., 1 giá sắt, 1 kẹp sắt, 1 ống L, 1 dây dẫn cao su ngắn, 1 đèn cồn, 1 cốc 250 ml, 5
ốn., 1 ốn. nhánh, 1 nút cao su không lỗ.

III) Phương pháp : thực hành
IV) Tiến trình dạy học :
1) KTBC :
2) Mở bài : Nhằm khắc sâu các t.c. hhọc của rượu etylic và axit axetic, chúng
ta sẽ cùng thực hiện bài thực hành hôm nay !

tg

Hoạt động của
giáo viên

Hoạt động của
học sinh

Đồ dùng

Nội dung

−Ống nghiệm, 1. Thí nghiệm 1: Tính axit
ống nhỏ giọt, của axit axetic :
 Qsát cách lấy quỳ tím, Zn, đá
hóa chất; lắp đặt vôi, CuO, axit − Cho lần lược vào 4 ốn.
dụng cụ, thật kín, axetic.
(trên giá gỗ): quỳ tím, kẽm
viên, đá vôi, ít bột CuO.
− Nhỏ 2 ml axit axetic vào
 Tiến hành làm
từng ốn.
thí
nghiệm,
− Qsát , ghi chép h tượng
+ Lắp đặc dcụ tn qsát , nx h.tượng
x.ra ?
 Y/c h/s lên x.ra. viết PTPƯ .
− Viết PTHH minh họa ?
nhận dụng cụ
hóa chất.

15’  Hdẫn hs cách:
(làm mẫu các


thao tác)
+ Cách để quỳ
tím, kẽm viên, đá
vôi, bột CuO vào
ốn.


Giáo án Hóa học 9
 Qsát kiểm tra
thao tác các
nhóm của hs.
 Y/c h/s tường
 Qsát các th
trình tn.
tác thực hiện.
 Tiến hành thí
nghiệm:
 Hdẫn hs :
+ Cho hóa chất
+ Cách cho hóa
10’ chất vào ốn. vào ốn. nhánh

Năm học 2013 - 2014

−Giá sắt, kẹp
sắt, đèn cồn,
ống
nghiệm
nhánh, nút cao
su không lỗ,
nhánh.
+ Lắp dụng cụ ống nhiệm, dây
dẫn cao su, giá
+ Cách lắp thật kín, thuyết gỗ, axit axetic,
trình este, làm
dụng cụ.
rượu
etylic
lạnh.
khan, H2SO4 đặc.
+ Cách đun hỗn
 Viết PTPƯ
hợp,
x.ra.
+ Cách thêm
nước, qsát .
 Kiểm tra thao
tác, nx kết quả
các nhóm.

2. Thí nghiệm 2: phản ứng
của axit axetic với rượu
etylic:
− Cho vào ốn. nhánh: 3 ml
rượu etylic khan, 3ml axit
axetic và 1 ml H2SO4 đặc.
− Lắp dụng cụ như H 5.5
trang 141, đun nhẹ hỗn hợp,
thu chất lỏng bay hơi sang
ống nghiệm B.
− Khi dd trong ống nghiệm
nhánh còn 1/3 so với ban
đầu thì dừng.
− Lấy ống nghiệm B ra,
thêm 2 ml nước vào lắc nhẹ,
để yên.
− Nhận xét mùi của lớp
chất lỏng nổi trên mặt
nước ?
− Viết PTPƯ minh họa ?

Tổng kết:
− Cho học sinh thu dọn, vệ sinh ; nộp dụng cụ.
− Thông báo điểm, kết quả các nhóm, thu bài tường trình.
− Nhận xét rút kinh nghiệm các nhóm sau buổi thực hành.
V) Dặn dò: xem trước nội dung bài 50.
VI) Rút kinh nghiệm:
3)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×