Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE TOM TAT LY LICH CAC CHAT CO YEU CAU NGHIEM NGAT

PHỤ LỤC 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 05/1999/TT-BYT ngày 27 tháng 3 năm 1999)
TÓM TẮT LÝ LỊCH CÁC CHẤT * CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ VỆ SINH LAO
ĐỘNG
1. Tên hoá chất
Tên khoa học:.................................................................................
Tên thương mại:..............................................................................
Công thức hoá học:
2. Công dụng:
3. Nước sản xuất: ngày tháng năm
4. Ký hiệu trên nhãn:
5. Chất lượng:
6. Các vị trí công việc phải tiếp xúc:
7. Tính chất độc hại
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Biện pháp đảm bảo vệ sinh lao động.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

9. Phương án xử lý sự cố, cấp cứu.
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Ghi chú: * Mỗi một chất phải có 1 bản lý lịch riêng.
Thủ trưởng đơn vị
( Ký tên và đóng dấu )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×