Tải bản đầy đủ

Biểu mẫu HSE GIAYCHUNGNHANNHIEMHIVNGHENGHIEP

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ
NGHIỆP, GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ NHIỄM HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 120/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng
Chính phủ)
Mẫu 1.
GIẤY CHỨNG NHẬN
BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP
TÊN CƠ QUAN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
-----Số:
/GCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

GIẤY CHỨNG NHẬN
Bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
......................................... chứng nhận:
Ông/Bà: ............................................................................. Tuổi: ................................
Nghề nghiệp: ...............................................................................................................

Nơi công tác: ..............................................................................................................
bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
........., ngày.......... tháng ........ năm .........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu 2.
GIẤY CHỨNG NHẬN
BỊ NHIỄM HIV DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP
TÊN CƠ QUAN
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
-----Số:
/GCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

GIẤY CHỨNG NHẬN
Bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
......................................... chứng nhận:
Ông/Bà: ............................................................................. Tuổi: ................................


Nghề nghiệp: ...............................................................................................................
Nơi công tác: ..............................................................................................................
bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
........., ngày.......... tháng ........ năm .........
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×