Tải bản đầy đủ

4 nhân tố để trở thành người vĩ đại – jay abraham

4 nhân t ốđể tr ởthành ng ười V ĩ Đại – Jay Abraham
By Quang Ngoc 18 January, 2013 Góc chuyên gia Leave a comment
Share23
B ạn thân m ến,
Cu ộc s ống c ủa tôi là dành cho s ự T ỐI ƯU, tôi mu ốn nói đế n t ừ th ực s ự “V Ĩ ĐẠ I”. Tôi
không chỉ phát tri ển s ự “V Ĩ ĐẠ I” trong b ản thân mình, mà còn t ập trung vào gia t ăng s ự
v ĩ đạ i mà tôi có th ể mô ph ỏng, phát tri ển, h ỗ tr ợ, đị nh h ướng và t ập trung trên ng ười
khác – để cho h ọ và cho t ất c ả m ọi ng ười mà H Ọ ảnh h ưởng đều đạt đượ c.
G ần đây tôi b ắt đầ u suy ngh ĩ v ề đi ều này t ổng quát h ơn, đa chi ều và ch ặt ch ẽ h ơn, và
tôi nh ận ra r ằng có 4 tiêu chu ẩn “tuy ệt đố i” t ạo nên s ự V Ĩ ĐẠ I.
Đầu tiên, s ự v ĩ đại ĐÃ có s ẵn bên trong m ỗi ng ười. Chúng ta có đi ều đó trong DNA c ủa
chúng ta. Tôi tin r ằng, chúng ta đề u đượ c cài đặ t tr ước cho s ự v ĩ đại. Không có ai mà tôi
đã t ừng g ặp TH ỰC S Ự mu ốn chỉ ở m ức độ trung bình hay trung l ưu. B ạn không mu ốn
bình th ường ở “b ất c ứ đi ều gì b ạn làm” ví d ụ nh ư m ột nhà qu ản lý b ất động s ản, ng ười
gi ữ nhà, hay ng ười doanh nhân.
B ạn c ũng không mu ốn chỉ bình th ường ở vai trò m ột ng ười đối tác, ng ười cha, ng ười
m ẹ, ng ười đóng góp vào trong c ộng đồng c ủa b ạn, đóng góp cho th ế gi ới hay cho xã
h ội. B ạn mu ốn cu ộc s ống c ủa b ạn là m ột cái gì đó còn h ơn c ả s ự trung bình, h ơn
ng ưỡng bình th ường.
N ếu nh ư b ạn đã đượ c cài đặ t s ẵn để mong mu ốn s ự v ĩ đạ i (và đượ c d ẫn d ắt để đạt
được đi ều vĩ đại), v ậy t ại sao, có r ất ít ng ười nh ận ra được đi ều đó, ý th ức được v ề đi ều

đó, b ộc l ộ ra được đi ều đó và đạt được đi ều đó trong cu ộc s ống c ủa h ọ? Đó là m ột câu
h ỏi. Câu tr ả l ời là, có b ốn l ực hay nhân t ố thú vị hi ện đang ho ạt động ch ống l ại b ạn.
Không có nhân t ố nào là do l ỗi c ủa b ạn, b ạn c ần ph ải hi ểu đượ c chúng. Và đi ều ng ạc
nhiên là chúng r ất d ễ để v ượt qua.Nhân t ố đầ u tiên là…. Không ai v ẽ s ẵn cho b ạn m ột b ức tranh th ể hi ện s ự v ĩ đạ i
th ực s ự là CÁI GÌ, nó có th ể (nên) trông nh ư th ế nào trong m ọi khía c ạnh cu ộc s ống
c ủa b ạn, ngh ề nghi ệp, ti ền b ạc và cá nhân. Không ai t ừng nói, “ Đây là nh ững TIÊU
CHÍ để tr ở thành m ột c ố v ấn chuyên nghi ệp…,” “ Đây là tiêu chí để tr ở thành chuyên
gia k ỹ thu ật vĩ đạ i.” và d ường nh ư không có tiêu chí chu ẩn cho m ọi l ĩnh v ực trong
cu ộc s ống.
Nh ưng, không chỉ là nh ư v ậy, b ạn c ần nhìn vào chúng m ột cách h ết s ức chính xác, bao
quát và tìm ra m ột đi ểm c ốt lõi để t ập trung..


B ạn c ần ai đó chỉ cho b ạn, “ Đây là nh ững tiêu chí c ần đạt được để giúp b ạn có được
khách hàng c ủa b ạn,” “ Đây là nh ững gì c ần ph ải đạt được để giúp b ạn k ết n ối được v ới
khách hàng, đội nhóm, nhà cung c ấp.” “ Đây là nh ững gì b ạn c ần đạt được để b ạn có th ể
tri ển khai được các ho ạt động,” “ Đây là nh ững gì b ạn c ần đạt được để gieo được nh ững
ưu đãi/l ợi ích/khuy ến mãi c ủa b ạn cho khách hàng,” “ Đây là nh ững gì c ần ph ải đạt được
để đạt được k ết qu ả nh ư ý mu ốn”.
2. Ph ần th ứ 2: N ếu nh ư b ạn không có m ột b ức tranh c ực rõ v ề nh ững khao khát c ủa
b ạn, làm th ế nào để b ạn có th ể đạt được? Đi ều này c ũng gi ống nh ư ki ểu, “tôi không bi ết
tôi đang ở đâu. Tôi không bi ết tôi đang ở Los Angeles hay New York. Tôi mu ốn đi du
lịch, nh ưng tôi không bi ết tôi mu ốn đi đâu. Tôi không bi ết là tôi mu ốn đi lên phía b ắc hay
đi xu ống phía nam.” N ếu b ạn không bi ết b ạn đang ở đâu và b ạn không bi ết b ạn đang
mu ốn đi v ề đâu, thì h ỏi r ằng làm sao b ạn có th ể bi ết được con đường để đi đến?
3. Th ứ 3: H ầu h ết m ọi ng ười đều không có m ột t ầm nhìn c ụ th ể v ề con đường mình c ần
ph ải đi b ởi lý do đầu tiên. H ọ không bi ết h ọ đang đi v ề đâu. Và dù h ọ BI ẾT h ọ đang đi v ề
đâu, thì h ọ v ẫn không bi ết LÀM TH Ế NÀO để đến được đó, và không ai th ực s ự ch ỉ cho
h ọ m ột con đường th ẳng t ắp (ch ậm, an toàn, liên t ục ti ến đến) gi ống nh ư vi ệc c ố g ắng
chạm đến đỉnh Olympic nh ưng l ại chúc đầu đi xu ống.
N ếu b ạn không bi ết trông nó th ế nào, b ạn s ẽ bị gi ới h ạn, bị bó bu ộc bị kìm hãm, và c ản
tr ở. N ếu b ạn BI ẾT nó c ụ th ể nh ư th ế nào, nh ưng b ạn không bi ết con đường để đến đó,
thì b ạn s ẽ ph ải tr ả giá đắt cho thành công.
N ếu b ạn bi ết nó c ụ th ể nh ư th ế nào, và b ạn bi ết rõ con đường, thì h ầu h ết m ọi ng ười l ại
không có đủ s ự t ự tin ho ặc tin t ưởng r ằng h ọ x ứng đáng, có th ể và có kh ả n ăng để th ực
s ự đạt được nó, để có th ể ti ến đến và đạt được nhi ều thành tích khác nhau. Do đó h ọ ở


l ại bên l ề đường… bị h ăm d ọa, không ch ắc ch ắn, không an toàn, phân vân và luôn trì
hoãn.
4. Th ứ 4: Cu ối cùng, n ếu b ạn có được rõ rang t ất c ả 3 nhân t ố trên ở nh ững m ức độ,
nhân t ố, l ực d ẫn, ngh ĩa là:


B ạn CÓ TH Ể có được s ự rõ ràng v ề đi ều v ĩ đại, b ạn th ấy được c ũ th ể nó ở

những quy mô, khía cạnh khác nhau.


B ạn CÓ TH Ể có được ý t ưởng v ề “con đường định m ệnh” s ẽ đưa b ạn đến đó,

an toàn và ch ắc ch ắn nh ất.


B ạn CÓ đủ s ự tin t ưởng vào b ản than để b ắt đầu.


Điều gì thường xảy ra, khi thậm chí bạn có được TẤT CẢ những điều trên, thông
thường, bạn cần phải rất dũng cảm, tự giác, cam kết, huy động đầy đủ nguồn lực để bắt
đầu con đường đó và bạn có sự rõ ràng trong tầm nhìn về nơi bạn sẽ đến.
Tuy nhiên, nếu như lần đầu tiên gặp vấn đề, hoặc bạn gặp một khúc quanh, hay bị trật
bánh, hoặc bị cản trở, hay thất bại, hay xấu hổ, thì thông thường đó LÀ lần cuối cùng
bạn làm điều đó.
Hãy suy nghĩ về tất cả những gì bạn đã từng làm khác đi so với lần đầu tiên trong cuộc
sống của bạn, hãy xem đó là sở thích, hãy xem đó là kỹ năng, dù đó là học ngoại ngữ,
chơi golf, chạy đường dài, hay bất cứ thứ gì. Lần đầu tiên có lẽ bạn đã làm, và kết quả
rất tệ hại, và nó sẽ dễ dàng được giải phóng đúng như mong muốn tự do mà nó có –
bạn không làm lại nữa.
Bạn ngay lập tức được đưa về trạng thái mất động lực. Bạn quay trở lại vị trí bạn đã
từng trước đây, và nguyên nhân là do bạn không có ai tin tưởng ở bạn, hỗ trợ bạn, đủ
yêu thương bạn, khuyên răn – bảo ban bạn, tán thưởng bạn và khích lệ bạn.
Bạn cần có đủ cả những nhân tố trên – để đạt được điều VĨ ĐẠI. Đó là niềm tin của tôi.
Bạn cần ai đó rất am hiểu, để hỗ trợ, định hướng, phát triển, điều chỉnh, kích lệ, và đốt
cháy quá trình của bạn từ trung bình đến VĨ ĐẠI. Ai đó đặt bạn vào và giữ bạn luôn ở
trong con đường đúng.
Đây KHÔNG PHẢI là ngợi ca cho các chương trình đào tạo hay seminar. Tôi không bán
cho bạn bất cứ điều gì ở đây. Điều này chỉ nhằm mục đích giải thích TẠI SAO bạn vẫn –
CHƯA đạt được điều vĩ đại mà bạn và doanh nghiệp của bạn xứng đáng – và làm thế
nào để biến sự vĩ đại đó của bạn thể hiện ra như một doanh nhân, một con người tuyệt
vời – hãy bắt đầu ngay từ hôm nay.
Jay AbrahamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×