Tải bản đầy đủ

HƯỚNG DÂN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ, NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG KCN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH
VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

CÔNG TRÌNH

NHÀ MAY XƯ LY NƯỚC THẢI TẬP TRUNG KCN THUẬN ĐẠO
CÔNG SUẤT - Q = 2.500 M3/NGÀY.ĐÊM

CHỦ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN KCN ĐỒNG TÂM

ĐƠN VỊ THI CÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN


Page 1 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

MUC LUC
I.

VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG BƠM CHÌM NƯỚC THẢI SULZER....................................3
I.1. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý......................................................................................................................... 3
I.2. BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA.....................................................................................................................4
I.3. TÓM TẮT SỰ CỐ, NGUYÊN NHÂN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC..........................................................6

II.

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG BƠM ĐỊNH LƯỢNG IWAKI..........................................................7
III.1. VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG BƠM ĐỊNH LƯỢNG.................................................................11
III.2. KHỞI ĐỘNG BƠM.................................................................................................................................. 15
III.3. BẢO TRÌ BƠM........................................................................................................................................... 17
III.4. SỰ CỐ TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH........................................................................................18

III. ........................................................................................................................................................ 11
IV. HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MAY THỔI KHÍ SHINMAYWA ...........................................20
V.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MAY ÉP BÙN BĂNG TẢI YUANCHANG............................23
V.1. LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH.........................................................................................................................26
V.1.1. LẮP ĐẶT MÁY:........................................................................................................................................ 26
V.1.2. VẬN HÀNH MÁY:.....................................................................................................................................27
V.1.3. SỰ CỐ HƯ HONG.................................................................................................................................. 29
V.2. TỪNG BƯỚC THAY THẾ CÁC BỘ PHẬN CHÍNH.........................................................................33
V.2. BẢO DƯỠNG MÁY.................................................................................................................................... 46
V.3. THÔNG CÁO VỀ VẬN HÀNH MÁY....................................................................................................... 47

VI.

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ MAY NÉN KHÍ FUSHENG................................48VI.1. CÁCH KIỂM TRA VÀ SỬ DỤNG MÁY NÉN KHÍ............................................................................48
VI.2. QUY TRÌNH KHỞI ĐỘNG MÁY NÉN KHÍ.......................................................................................49
VI.3. VẬN HÀNH MÁY NÉN KHÍ................................................................................................................... 49
VI.4. CÁCH BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ..................................................................................................50
VII. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ BƠM BÙN TRUC
VÍT………………………………....68
VIII. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ BƠM BÙN TRUC
VÍT………………………………...75
IX. HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐO HIỆN TRƯỜNG.......................78

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 2 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

Trong qua trinh hoat đông cua hê th ông xư ly n ươc thai, môt phân không
thê thiêu la viêc bao dương, bao tri cac thiêt bi trong hê thông. Nha th âu SEEN sẽ
thực hiên chê đô kiêm tra va bao dương đinh kỳ hê thông cũng nh ư liên l ac
thường xuyên vơi nha may xư ly.


Dươi đây chúng tôi sẽ trinh bay chi tiêt quy trinh bao tri va b ao d ương cac
thiêt bi sư dụng cho nha may xư ly nươc thai Thuận Đao như sau:

Những biểu tượng về sự an toàn sau đây có nghĩa là:
Những biểu tượng an toàn bên dưới được sử dụng cho nhiều bộ phận khác nhau của hướng dẫn
này
Biêu
tượng

Canh

Nôi dung biêu tượng

Biêu tượng nay cho biêt rằng qua
trinh vận hanh không đúng vơi sự
cẩu tha có thê gây nên kêt qua cho
những thương tật hoặc gây chêt
người.

Biêu
tượng

Nôi dung biêu tượng

Sự tiêp đất được yêu câu hoặc
được hương dẫn.

bao

Thận

Biêu tượng nay cho biêt rằng qua
trinh vận hanh không đúng vơi sự
cẩu tha có thê gây nên kêt qua cho
những thương tật hoặc lam hư hai
tai san.

Môt sô yêu câu hoặc chỉ dẫn
phai được tuân theo.

trọng
Canh giac bên ngoai vòng quay cua
may.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Canh giac môt sô vi trí /điêm có
nhiêt đô cao

Page 3 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

Warning
Cảnh báo
Always attach the belt cover during operation!
Luôn gắn tấm bảo vệ cho dây curoa trong suốt quá trình hoạt động
Hãy chắc rằng gắn môt tấm bao vê dây curoa trong suôt qua trinh hoat đông đê
ngăn ngừa tai nan cho tay, quân ao…bi vương vao thiêt bi.
Disconnect the electric power source before maintenance/service!
Không kết nối nguồn điện trước khi bảo trì /bảo dưỡng!
May thổi khí có thê la bắt đâu cho qua trinh bao dương,, ví dụ như trong thời
gian hoat đông, đó la nguyên nhân đâu tiên gây nên tai nan cho tay…bi vương vao
cac bô phận cua vòng quay. Do đó, chắc chắn phai tắt may thổi khí va đặt môt
nhãn thê hiên rằng “đang trong tinh trang bao dương! Không được bật nguồn
điên!” ở những nơi có nguồn điên chính trươc khi bắt đâu qua trinh bao dương
may.
Ground the product securely! Sản phẩm tiếp đất an toàn!
Đê giam đi sự nguy hiêm do viêc va cham điên, tất ca những công viêc liên quan
đên điên phai được thực hiên bởi sự chỉ dẫn cua những kỹ sư điên, tuân theo
những tiêu chuẩn cua những thiêt bi trong mang lươi điên va hê thông mang
lươi điên nôi bô trươc khi sư dụng thiêt bi.(hỏi thêm thông tin từ những tram
điên trong khu vực)

Caution : Thận trọng
Hot surface. Do not touch! Bề mặt nóng. Không được chạm vào!
Tranh cham vao may thổi khí vi nó có thê rất nóng do phat nhi êt trong suôt qua
trinh hoat đông.
Use a power cable of proper size! Sử dụng dây điện đúng kích cỡ !
Viêc sư dụng môt dây cap điên dai hoặc môt dây vơi đường kính nhỏ có thê la
nguyên nhân gây ra hiên tượng giam hiêu điên thê đang kê, languyên nhân đâu
tiên cho viêc giam hiêu suất hoặc những sự cô khac.
Do not disassemble or alter! Không tháo rời hoặc sửa đổi lại!
Không được thao rời hoặc sưa đổi lai bô phận hoặc phụ kiên cua may thổi khí
theo như đặt hang đê ngăn chặn sự đỗ vơ cua may hoặc cham điên.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 4 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

I. VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG BƠM CHÌM NƯỚC THẢI HÃNG SULZER.
(Bao gồm bơm: bể gom, bể điều hòa, bơm xả bùn hóa lý, b ơm bùn tu ần
hoàn lắng sinh học, bơm tuần hoàn bể aroten )
I.1. CAC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Y
-

Trươc khi cho bơm hoat đông cân phai chắc chắn rằng dâu may đã cho
vao đây đu đúng sô lượng chung loai va cac thông s ô kỹ thu ật, đi ên đã
lắp đấu đúng tiêu chuẩn. Trong qua trinh lam viêc cua b ơm c ân ph ai
đam bao dâu bôi trơn được liên tục, tranh khô can ho ặc có đ ô nh ờn - đ ô
cach điên kém. Dâu lam mat la loai dâu không dẫn điên.

-

Điêm đấu nôi điên phai thật cẩn thận, đam bao đô cach đi ên cao. C ân
đấu nôi trong hôp rồi đổ Epoxy được lam bởi người có chuyên môn được
đao tao.

-

Nêu đông cơ có tín hiêu khac thường như lưu lượng nươc, tiêng ồn, đô
rung cua may, hoặc có mùi khac thường thi phai dừng ngay đông cơ bằng
cach ngắt nguồn cấp điên cho đông cơ. Tiên hanh ki êm tra, ho ặc bao
ngay cho nha cung cấp.

-

Khi nguồn cung cấp điên la may phat điên thi không nên đưa bơm vao
hoat đông cùng vơi cac thiêt bi tiêu thụ điên khac.

-

Khi có sự cô xay ra. Người vận hanh cân mang giây dép có chức năng cach
điên tôt nhằm đam bao tuyêt đôi an toan cho con người, không được đi
chân không vao khu vực phòng điều khiên hoặc cac nơi mang điên.

-

Liên tục hoan đổi chức năng cua tổ may dự phòng. Ph ương phap tôt nh ất
la điều khiên cho may hoat đông theo phương thức dự phòng luân phiên.

-

Bao dương may khi nguôi: Cân sư dụng nươc sach đê vê sinh may tr ươc
khi thao cac chi tiêt may.

-

Kiêm tra dâu bôi trơn: Theo khuyên cao cua hãng bơm SULZER thi lượng
dâu bôi trơn cho vòng bi có thê cho phép vận hanh may bơm liên tục
trong khoang thời gian la 5.000 đên 6.000 giờ trong điều kiên vận hanh
tôt mơi thay.

-

Trục may va vòng bi: Khi may bơm hoat đông trong thời gian dai, vòng bi
không còn được trơn nữa, vòng bi bi mai mòn, cân phai thay thê đê đam
bao chắc chắn rằng trong qua trinh vận hanh vòng bi không b i v ơ, không

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 5 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

rơi rụng (theo khuyên cao cua hãng bơm SULZER thi vòng bi có tuổi thọ
50.000 giờ trong điều kiên vận hanh tôt).
-

Khi có sự cô về tu điên điều khiên va may bơm, can bô vận hanh cân
kiêm tra trang thai cua cac đèn tín hiêu bao trên tu đê xac đ inh nguyên
nhân hê thông bơm không hoat đông. Đo kiêm tra đi ên trở cuôn dây,
cach điên cuôn dây va cac thiêt bi khac có liên quan, ngu ồn đi ên năng
cung cấp,…Nêu cac đèn bao tín hiêu va phương phap ki êm tra cho bi êt
thiêt bi ổn đinh, không có bất thường, cho phép thao tac vận hanh may
bơm nhưng sau khi nhấn nút Start trên tu đê điều khi ên may bơm hoat
đông trở lai ma may bơm vẫn không hoat đông được thi người vận hanh
có trach nhiêm ngắt ngay lập tức câu dao (ap tô mat) đê cach ly hoan toan
may bơm ra khỏi hê thông va bao ngay cho bô phận kỹ thuật biêt. Đồng
thời thông bao ngay cho bô phận kỹ thuật cua đơn vi cung cấp cac thiêt bi
trên đê kip thời khắc phục sự cô.

-

Tuyêt đôi không tự y sưa chữa tu điên điều khiên hoặc may bơm khi
chưa có sự đồng y cua can bô kỹ thuật, hoặc chưa có s ự đồng y c ua nha
cung cấp (đôi vơi trường hợp còn thời gian bao hanh).

I.2. BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA
Loại bơm chìm cần có chế độ bảo dưỡng định kỳ và đặc biệt. Khi tiến
hành bảo dưỡng định kỳ phải đảm bảo đã ngắt nguồn cấp đi ện cho
bơm:
Bao dương nhằm mục đích sau
* Lam sach thân bơm va đường ông phai sach sẽ không bi tắc,
đóng cặn.
* Buồng bơm: Trục canh bơm không bi kẹt. Đam bao thông thoang
buồng bơm, dùng khí nén thổi sach bụi bẩn. Di chuy ên cẩn th ận
canh bơm, cac chi tiêt trong trong vùng bao dương buồng bơm.
Đam bao khô rao buồng bơm trươc khi lắp đặt.
* Đông cơ: Đam bao đô nhơt cân thiêt cua dâu. Kiêm tra đô cach
điên cho phép. Tranh va đập manh vao vùng tiêp giap dây cấp
nguồn.
Dầu làm mát:
* Thay dâu đinh kỳ 5.000 – 6.000 giờ động cơ hoạt động hoặc
tùy thuôc vao điều kiên vận hanh thực tê, khi thay dâu thi bơm
phai ngừng hoat đông, đê nguôi.
* Sử dụng dầu VG8FP153C
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 6 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

* Không nên đê mất, lam hỏng cac chi tiêt cua bơm.
* Sau khi bao dương xong, cân thiêt phai kiêm tra lai cac đi ều
kiên ở mục quy trinh vận hanh.
QUI TRÌNH BẢO DƯỠNG BƠM
* Kiêm tra tinh trang lam viêc, trục vòng bi, đêm kín nươc – phôt
cơ khí, xa khí - air cho bơm, bôi trơn trục vòng bi, thay dâu bôi
trơn,…
* Kiêm tra ap suất trươc/sau bơm đam bao lươi chắn rac, ông x a,
van,… không bi nghẹt tắt.
* Hoan đổi chức năng cua cac bơm dự phòng.
* Thường xuyên kiêm tra điên ap, dòng điên va so sanh v ơi đi ều
kiên binh thường.
* Kiêm tra đô ồn, rung đông bất thường.
* Vê sinh canh quat, trong trường hợp canh quat chay không êm
cân tiên hanh sưa chữa đê cân bằng đông tôt nhất.
* Không được đê bơm hoat đông khi mực nươc thấp hơn đỉnh
bơm
* Môi trường hoat đông từ 0 – 32 oC
BẢNG BẢO DƯỠNG THAY DẦU ĐỊNH KỲ
Stt

Tên thiết bị

1

Bơm bê gom

2

BơmLượng dầu thay

Thời gian thay dầu

( lít )

( giờ hoạt động)

Tên dầu

0,68

điều

hòa
3

Bơm bùn hóa ly

4

Bơm Aroten

5

Bơm bùn sinh

5.000 – 6.000

VG8FP153C

0,43

học

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 7 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

I.3. TÓM TẮT SỰ CỐ, NGUYÊN NHÂN VÀ CACH KHẮC PHUC
TT

Sự cố

Nguyên nhân

Cách khắc phục

I

Bơm các loại

1

Không khởi đông
được

(1)
điên

Mấ t

(1) Kiêm tra lai nguồn điên va
dây dẫn

Chay nhưng
dừng ngay lập
tức

(2)
pha đông cơ

Đấu sai

(2) Đổi pha đông cơ

(3) Kiêm tra đâu hút va đẩy
vật
đồng thời vê sinh bơm

(3)

la lam tắc bơm
(4)
đông cơ

Chay

(5)
Ổ trục
đông cơ bi hỏng
2

Khởi đông được
nhưng lưu lượng
không đat hoặc
không lên nươc

(1)
chiều quay

Ngược

(1) Đổi chiều quay motor

(2)
nươc

Mấ t

(2) Kiêm tra chiều cao mực
trong bê

(3)
Đường
ông đẩy bi rò rỉ hoặc tắc

3

Bơm bi rung,
vượt qua đô ồn
cho phép

(4) (5) Sưa chữa hoặc thay
thê, nêu còn thời han bao
hanh thi gọi cho nha cung
cấp

(3) – (4) Kiêm tra va sưa chữa
đường ông
(5) Sưa chữa va thay thê

(4)
đường hút

Tắc

(5)
canh bơm

Mòn

(1)
chiều quay

Ngược

(2)
tắc

Bơm bi (3) Cai tao đường ông

(3)
ông tiêng dôi

Đường

(1) Đổi chiều quay motor
(2) Thao bơm va vê sinh

(4)
Van
chặn bi đóng qua chặt

(4) Mở van chặn
(5) Kiêm tra va cô đinh lai vi
trí giữ bơm
(6) Kiêm tra thay mơi

(5)
Vi
trí
giữ bơm chưa được cô
đinh
(6)
quat bi vơ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Canh

Page 8 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

II.

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG BƠM ĐỊNH LƯỢNG IWAKI

II.1. VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG BƠM ĐỊNH LƯỢNG
 Mô tả bơm định lượng.
- Bơm đinh lượng IWAKI la bơm điều chỉnh dung dich bơm, banh đĩa lêch tâm
được truyền đông bởi muto va tân suât giao đông cua mang bơm, được xac
đinh theo sô nguyên, va theo sự chuyên đông cua hôp giam tôc được bôi trơn
bằng dâu theo kiêu phun tia.
- Đôi vơi bơm đinh lượng mang trang thai đẩy( chu trinh ngược cua mang) la
do lực phan hồi lò xo.
- Do cac chuyên đông qua lai cua bơm đinh lượng, được chuyên từ hôp sô banh
răng nên series được gọi la bơm đinh lượng mang cơ học.
- Chê đô hoat đông kiêu mang, hoat đông dựa trên nguyên ly pittong va hôp
giam tôc đê điều chỉnh lưu lượng .
- Qua trinh chuyên đông qua lai cua mang bơm xac đinh lưu lượng nhờ vao van
1 chiều đâu hút đâu đẩy trên thân bơm.
- Ở trang thai hút dươi lực nén cua mang thi van hút mở, trong khi van đâu đẩy
vẫn đóng. Ở trang thai đẩy dung dich đi vao đâu hút bơm va được mang bơm
đẩy ra ngoai qua đâu đẩy.
 Tra dầu cho hộp số
-

500 giờ hoạt động cho lần đầu tiên chạy bơm

-

Định kỳ cứ 2.000 - 3.000 giờ hoạt động thì thay dầu một lần.

-

Thay dâu khi bơm ngừng hoat đông

-

Thao bỏ dâu cũ bằng cach mở nắp đậy lỗ tra dâu va l ỗ thai dâu, b ỏ hêt
dâu cũ va vặn nắp đậy lỗ thai dâu lai.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 9 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

-

Tiêp theo đưa nút điều chỉnh lưu lượng về vi trí 0% đổ dâu vao h ôp s ô
đên mức ngang vach đỏ cua mắt kiêm tra dâu.

 Chú ý:
- Không vận hành bơm khi không có dầu trong máy.
- Người vận hành phải thường xuyên theo dõi trạng thái của bơm trước
khi khởi động. Chẳng hạng, nếu bơm chưa đủ thời gian bảo dưỡng,
nhưng người vận hành phát hiện mức nhớt thấp hơn định mức, hoặc
nhớt chuyển sang màu đen, lúc này người vận hành phải dừng hoạt
động kiểm tra ngay, không được cho đến thời gian bảo dưỡng mới làm,
Lúc này người vận hành tìm nguyên nhân, khắc phục và châm dầu đầy
đủ trước khi khởi động bơm lại.
 Bảo dưỡng định kỳ
-Kiêm tra mức dâu thường xuyên.
-Trường hợp lưu lượng thấp va bất thường, kiêm tra cac bô phận như sau:
+ Chú y đên trinh tự xắp xêp cac bô phận cua van, mỗi môt viên bi sẽ
nằm ở vi trí nghỉ khac nhau.
+ Lân lượt nơi ôc ở cac đâu hút va đâu đẩy bằng khóa. Kiêm tra cac bô
phận có sach va ở trang thai tôt không. Lau chùi sach sẽ cẩn thận tất ca
cac bô phận như viên bi van, ổ đơ van, trục dẫn hương va thân van.
*Chú ý châm đúng lượng dầu mà nhà sản xuất ghi trên thân bơm, trường hợp
châm nhiều hoặc ít dầu đều gây ảnh hưởng với bơm.
Xem bảng dưới để tra đúng loại dầu:
Hãng
ESSO
MOBILL
SHELL
Lượng nhớt thay

Loại dầu
GP80W-90, Spaltan EP220
MOBIL GEAR 630, PEGASUS GEAR OIL
OMALA OIL 220, SPIRAX/EP80
220 ml cho Model LK……
500 ml cho Model 2LK…..

II.2. Khởi Động Bơm
a. Trước khi khởi động

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 10 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

Trươc khi khởi đông phai kiêm tra lai cac điều kiên sau:
 Phai chắc chắn rằng gia đơ ổn đinh va bằng phẳng. Không l ắp bơm tr ực
tiêp lên nền bê tông.
 Cô đinh chân bơm trên gia đơ bằng sắt
 Phai chắc chắn rằng trục van phai hoan toan thẳng đứng
 Trươc khi nôi ông vơi bơm, nhất thiêt phai đặt đường ông va dung dich
ngang bằng đặc biêt la đường vao va bê chứa dung dich.
 Mở toan bô van trên đường ông vao va ra khỏi b ơm. Tranh hiên tượng

van đang đóng ma bật bơm gây hư hỏng bơm va vơ đường ông.
 Sự ngang bằng nay thường được xac đinh bởi người lắp đặt, nêu qua
trinh vận hanh không được thao tac đúng, bơm sẽ hút nh ững v ật s ẵn có
mặt trong đường ông, bê. ví dụ như: những vay han, những manh đêm,
chất bẩn va nhiều thứ khac
 Đường ông phai có gia đơ riêng biêt đê tranh những rung đông đ ôt ng ôt
ở đâu bơm. Do đó, ngoai gia đơ, bơm cân môt khung đơ cho ca đường
ông vao va đường ông ra.
b. Khởi động bơm
Thực hiên như sau:
 Vơi bơm đang không hoat đông, kiêm tra lai dâu nhơt
 Kiêm tra lai ổ cắm cũng như chiều quay cua motor (xem mũi tên trên
thân motor)
 Phải chắc chắn rằng tất cả các van On/Off trên ống hút, ống xả đã
được mở hoàn toàn.
 Phai chắc chắn rằng dung dich không bi cứng hóa hoặc bi đóng cặn trong
đường ông.
 Khi khởi đông bơm lân đâu tiên vơi ap suất đâu ra th ấp b ằng vi êc đi ều
chỉnh núm đên 20%, giữ điều kiên nay từ 3-5 phút. Tăng d ân d ân t ôc đ ô
dòng lên đên gia tri lơn nhất, sau đó đặt đi ều kiên lam vi êc cho b ơm tai
vận tôc va ap suất cân thiêt.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 11 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

 Trong lân kiêm tra đâu tiên ap suất cua bơm bằng vơi ap suất đồng h ồ
đo. Gia tri ap suất (theo đồng hồ đo) phai không được vượt qua ap su ất
lơn nhất được chỉ ra trong bang công suất trên bơm.
Chú ý: Bơm không được đặt ở áp suất lớn hơn áp suất được chỉ ra ở
bảng công suất trên bơm.

NHỮNG SỰ CỐ CÓ THỂ XẢY RA TRONG QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG
BƠM
Nguyên nhân

Cách giải quyết

Không khí đi vao ông hút qua những Kiêm tra lai cac khơp nôi
khơp nôi
Không khí bi giữ trong bơm

Tăng vận tôc bơm lên gia
tri lơn nhất hoặc thao van
xa va đổ đây dung dich

Do vi trí đâu vao qua cao

Ha thấp đâu vao

Dung dich có đô nhơt qua cao

Lắp đặt ông hút có kích
thươc lơn. Tăng ap suất
thuy tĩnh ở đâu hút

Đâu vao bi tắc hoặc van bi đóng

Kiêm tra lai

Bô lọc đâu vao bi tắc

Vê sinh bô lọc

Cac van bi tắc do cac chất bên ngoai Thao van va vê sinh chúng
được đâu hút hút vao

môt cach cẩn thận

Tốc độ dòng không ổn định hoặc cao hơn mức cần thiết

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 12 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

Nguyên nhân

Cách giải quyết

Áp suất thuy tĩnh đâu vao vượt qua ap Tăng ap suất đâu ra bằng
suất đâu ra

môt van giam ap

Van giam ap mở nhưng bi tắc do cac Kiêm tra lai
chất bẩn bên ngoai hoặc ap suất đặt
qua thấp so vơi đâu vao
Cac van mở nhưng bi tắc

Kiêm tra lai

II.3. Sự Cố Trong Quá Trình Vận Hành
a. Tốc độ dòng thấp hơn yêu cầu

Nguyên nhân

Cách giải quyết

Không khí đi vao ông hút qua cac khơp Kiêm tra lai
nôi
Không khí bi giữ trong bơm

Giữ tôc đô dòng lơn nhất
trong môt thời gian ngắn

Đâu hút bi nâng qua cao

Ha thấp đâu hút

Áp suất bay hơi cua dung dich qua cao

Tăng ap suất thuy tĩnh ở
đâu vao

Nhiêt đô bơm qua cao

Tăng ap suất thuy tĩnh ở
đâu vao

Dung dich có đô nhơt qua cao

Lắp đặt ông hút có kích
thươc lơn. Tăng ap suất
thuy tĩnh ở đâu vao

Bê chứa dung dich được bit kín mít va Tao môt lỗ thông khí trên
không có lỗ thông

nắp bê

Ống đâu vao bi tắt hoặc van bi đóng

Kiêm tra lai

Bô lọc đâu vao bi tắc

Vê sinh bô lọc

Cac van bi tắc do cặn bẩn

Thao van va vê sinh chúng
cẩn thận

b. Tốc độ dòng không ổn định hoặc cao hơn mức cần thiết
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 13 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

Nguyên nhân

Cách giải quyết

Áp suất đâu vao cao hơn ap suất đâu ra

Nâng ap suất đâu ra cao hơn
ap suất đâu

Xem vi trí lắp đặt bơm có cao hơn đâu Kiêm tra lai cach lắp đặt
ra
c. Nhiệt độ thân bơm và motor quá cao:

Nguyên nhân

Cách giải quyết

Lỗi mach

Kiêm tra

Nhiêt đô cao do bơm lam viêc ở ap suất Kiêm tra lai đường ông đâu
cao hơn ap suất cho phép

ra có bi tắt nghẽn

Áp suất cao hơn mức cho phép

(xem ap suất lơn nhất trên
bang công suất trên thân
bơm) Giam ap suất đâu ra
hoặc lắp đặt môt ... trong
trường hợp đường ông ra qua
hẹp

Mặt bích bi căng

Nơi lỏng cac ông được nôi vơi
đâu bơm va kiêm tra lai

Đường ông ra bi tắc hoặc van bi đóng

Kiêm tra lai

Van giam ap đặt ở môt ap suất cao hơn Kiêm tra lai
mức cho phép
Mức dâu trong hôp sô thấp

Bổ sung thêm dâu

Mức dâu trong hôp sô qua cao

Thao bơt dâu

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 14 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

III.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MAY THỔI KHÍ SHINMAYWA.

III.1.

Hướng dẫn vận hành thiết bị.

(1)Van an toan
Nguyên ly hoat đông cua Van an toan
-

Môt vi trí Van được nén dựa vao môt Van hương dẫn vơi
môt lực đan hồi đê duy tri ap lực cua dòng khí thổi ra.

-

Khi ap lực cua dòng khí tăng lên va vượt qua lực đan hồi vi môt
nguyên nhân nao đó thi Van được bật lên cho phép khí
thoat ra qua khe hở giữa Van
va Van hương dẫn đê ngăn chặn sự gia tăng ap suất.
(2) Cach thức cai đặt Van an toan
Từ từ đóng cổng Van lai cho đên khi ap suất cua dòng khí cao hơn khoang
7 % so vơi ap suất lam viêc binh thường.
Ví dụ: Áp suất nâng lên 43kPa (0.43kgf/cm2) nêu như ap suất lam viêc binh
thường la 40kPa (0.4kgf/cm2)
- Mở nút khóa va dân nơi lỏng ra về phía chôt điều chỉnh cho đên khi dòng
khí bắt đâu thổi ra ngoai cua Van an toan.
- Khóa nút khóa trở lai
- Mở hoàn toàn cổng Van ra. Áp suất khí giam đi đên khi dừng hẵn lượng khí
-

thoát ra ngoài từ Van

Không dùng Van an toan đê điều chỉnh thê tích cua dòng khí. Nêu
lượng khí liên tục thoat ra ngoai từ Van an toan, Van có thê sẽ bi gãy .
Cảnh báo

Không kiêm tra dòng khí thoat ra từ Van bằng ban tay hoặc lấy ngón
tay đê đóng Van an toan.

Đọc gia tri trên đồng hồ đo ap suất có thấp hơn gia tri ghi trên mac hay
không?
Đồng hồ đo ap suất dễ dang bi vơ dươi sự rung đông cua may thổi khí. Đê duy
tri sự hoat đông môt cach lâu dai cua đồng hồ thi không gắn nó vao may th ổi
khí khi không cân sư dụng hoặc lắp nó vao vi trí cô đinh đê kêt nôi vao may
thổi khí thông qua môt cai ông.
-

-

Đo dòng điện

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 15 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

Dòng điên đo được có thấp hơn gia tri ghi trên mac hay không?
Dòng điên vượt qua gia tri có thê xay ra bởi những nguyên nhân như la đi ên trở
bất thường cua dòng vao hoặc dòng ra hoặc sự hút nươc gây ra bởi sự đao
ngược vòng quay. Do đó, dừng ngay lập tức qua trinh hoat đông va tim nguyên
nhân.
Luôn quan tâm đên âm thanh cua qua trinh hoat đông nêu nghe bất kỳ ti êng ồn
nao bất thường, kiêm tra nguyên nhân xay ra.
Những may thổi khí cua cùng môt model có thê phat ra tiêng ồn ở nhiều cấp đô
khac nhau không đang kê. Thêm vao đó, tiêng ồn có thê cao hơn gia tri thê hi ên
trên catalogue do sự khac nhau trong điều kiên cua phòng may.
(3)

Lam sach bô lọc khí vao

Lam sach bô lọc khí trong bô phận giam thanh đâu vao trươc khi đóng chặt lai
Filter bearing is inside
Wing nut or eyenut

Filter

Filter

Cap

Inlet silencer cross-sectional view
Mặt cắt ngang của bộ giảm thanh
đầu vào

( 4 ) Cách làm sạch bộ lọc khí
- Mở ôc vít trên phân đỉnh cua bô giam thanh đâu vao va dich chuyên
cai nắp.
- Chỉ lấy đâu lọc (2cai) bên trong cai gia đêm bô lọc.
- Lau chùi bô lọc bằng nươc. Dùng môt chất tẩy trung tính thi hi êu qua
nêu nó bi lam bẩn bởi dâu.
- Sau khi lau chùi bô lọc, đê khô hoan toan trong không khí tranh anh
nắng trực tiêp cua mặt trời.
- Lắp lai bô lọc đã khô bằng qua trinh ngược lai.
Thay thê bô lọc khi nó bi hỏng. Nó tiêp tục sư dụng thi may thổi khí có
thê bi kẹt bởi những manh vơ cua đâu lọc vừa bi hỏng.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 16 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

Canh bao
III.2.

Hướng dẫn bảo trì bảo dưỡng.

Trong trường hợp áp suất dòng khí ra là 60kPa và thấp hơn, thay
dầu bôi trơn cho mỗi 6 tháng một lần. Trong trường hợp vượt
quá 60kPa, lắp đặt bên ngoài và nối một cái ống ở phía hút vào,
Canh bao thay dầu bôi trơn cho mỗi 3 tháng một lần.
Sự hư hỏng của phốt dầu có thể là nguyên nhân gây ra việc rò rỉ
dầu từ đáy khoang chứa dầu của hộp chứa bạt đạn. Trong
trường hợp này, việc thay đổi phốt dầu và đặt một khay hứng
dầu là cần thiết.
Canh bao Nó không là bất thường nếu một lượng nhỏ mỡ chảy ra từ bộ
phận phốt dầu lúc bắt đầu sử dụng.
Bảng: Số lượng mỡ và dầu được ứng dụng (chỉ để tham khảo)

Model

ARS50
ARS65A
ARS80
ARS100
ARS125
ARS150
ARS200
ARS250

Amount of grease refilling (in grams)
Sô lượng dâu nap đây lai (tính đơn vi gam)
Pulley side
Total
Phía puli
Tổng công
Driving pulley Driven pulley
(g)
side
side
Puli truyền
Puli dẫn
đông
đông
6
11
5
11
16

Amount of oil
Sô lượng dâu
(in liters)
Đơn vi lít

0.37

21

11

32

0.4

48

28

76

0.9
2.0

180

140

320

3.1

 Cách lắp đặt dây đai
Khoa chặt đâu may thổi khí lên trên chân đê môt cach chắc chắn
 Móc dây đai
Móc dây đai vòng qua puli cua may thổi khí va motor, di chuyên motor ra xa may
thổi khí cho đên khi dây đai căng ra hoan toan. Đanh dấu vi trí cua motor, va l ấy
dây đai ra.
Cẩn thận không làm vỡ chân đế của motor bởi việc căng dây đai và kéo
mạnh motor

Xêp may thổi khí va motor song song vơi nhau.
(a) Đặt cây thươc bằng thép trên puli cua may thổi khí va xêp nó song song v ơi
puli cua motor.
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 17 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

Motor

Blower
Pulley

Refer to Table 3

Refer to Table 3

(b) Tiêp đên đặt cây thươc bằng thép trên puli cua motor va xêp nó song song
vơi puli cua may thổi khí.

Motor

Blower
Pulley

Lắp motor vao vi trí
Gắn thật chặt motor vao chân đê. Tiên hanh xêp lai theo như bươc 3 bên trên
(đô chênh lêch cua sự thẳng Steel
hang
giữa những Puli phai nằSteel
m trong
gia tri trong
rule
rule
bang 3)

Đô chênh lêch cho phép model
Model
ARS50,65A
ARS80,100

Allowable
misalignment
Đô chênh lêch cho
phép
1 mm
1.5 mm

Model
ARS125 to 250

Allowable
misalignment
Đô chênh lêch cho
phép
2 mm

Căng chặt dây đai
Đo đô căng cua dây đai bằng cach sư dụng thươc đo đô
căng. Điều chỉnh đô cằng tơi gia tri cho phép

Thận trọng

Đừng buột chặt motor với dây đai được cài và kéo căng, nó sẽ gây
nên tình trạng bị lệch. Cẩn thận không làm vỡ chân đế của
motor bởi việc căng dây đai và kéo mạnh motor. Luôn thắt motor
với dây đai có thể dịch chuyển được…

 Kéo căng dây đai sau lân đâu sư dụng. Kéo căng trở lai sau vai ngay sư dụng
Chú y 1) Chắc rằng puli va dây đai không bi dính mơ , dâu …
Chú y 1) Sư dụng loai dây đai theo những loai sau:
ARS50 to 100: Type 3V; ARS125 to 250: Type 5V
ARS50 đến ARS100: loại 3V; ARS125 đến ARS250: loại 5V
III.3.

Các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành

Sự cố
May thổi khí
không chay

Nguyên nhân có thể
• Power voltage drop.
(Tụt hiêu điên thê)
• Motor failure or wiring

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Hoạt đông sửa chữa
• Contact a technician for repairs.
Liên hê vơi kỹ thuật viên đê sưa
chữa
Page 18 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

failure.
(Hỏng motor hoặc dây dẫn
điên)
• Foreign matter inside the
casing
(Tap chất bên trong đâu may)
• Belt slip.
(Trượt dây đai )
• Broken belt.
(Hỏng dây đai)
• Blown fuse.
( nổ câu chi)
• Rotors are adhering.
(Canh quat bi dính lai)
• Rotors are rusted.
(Canh quat bi gỉ sét)

• Gate valve is closed.
Van cổng bi khoa
• Clogged pipes.
Khí không
ông bi nghẹt
thoat ra.
• Leakage at pipe joint.
Đâu nôi cua ông bi rò rỉ
• Blower rotates in reverse.
May thổi khí quay ngược
• Lubricant runs short.
Thiêu dâu bôi trơn
• Worn gear.
Mòn banh răng
• Abnormal sound from the
bearing.
Âm thanh bất thường từ bac
đan
• Bad installation.
Lắp đặt sai
• Extremely high discharge
pressure.
Áp
su
t khí đâu ra cực kỳ cao
Âm thanh bất • Belt ấ
slip.
thường
Trượt dây đai
• Alien substances are found.
Có tap chất
• Rotors are contacting each
other.
Canh quat cham vơi bô phận
khac
• Safety valve is working.
Van an toan đang hoat đông
• Belt cover is contacting with
pulley.
Tấm bao vê dây đai cham vao
puli
Nhiêt đô qua • Excessive lubricant.
cao
Thừa dâu bôi trơn
• Ambient temperature too
high.
Nhiêt đô chung quanh qua cao
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

• Contact a technician for repairs.
Liên hê vơi kỹ thuật viên đê sưa
chữa
• Remove the foreign matter.
Loai bỏ tap chất
• Re-adjust the belt tension.
(Replace the belt if contaminated
with oil etc.)
Điều chỉnh lai đô căng cua dây
đai(thay thê dây đai nêu bi bam
dâu…)
• Replace the belt.
Thay thê dây đai
• Identify the cause and replace the
fuse.
Xac đinh rõ nguyên nhân va thay
thê lai câu chi
• Rotate rotors by hand and inch by
inch.
Quay canh quat bằng tay va lam
từng bươc
• Contact a technician for repairs.
Liên hê vơi kỹ thuật viên đê sưa
chữa
• Open the gate valve.
Mở Van cổng
• Remove the foreign matter.
Loai bỏ tap chất
• Seal the joint.
Bit kín cac đâu nôi lai
• Swap any of 2 phases.
Đao pha
• Refill lubricant up to the proper
level.
Đổ thêm dâu bôi trơn đên mức
thích hợp
• Replace the gear.
Thay thê banh răng
• Replace the bearing.
Thay thê bac đan
• Redo the installation.
Lắp đặt lai
• Reduce the discharge pressure.
Ha bơt ap suất đâu ra
• Re-adjust the belt tension.
Điều chỉnh lai đô căng dây đai
• Remove alien substances.
Loai bỏ tap chất
• Contact a technician for repairs.
Liên hê vơi kỹ thuật viên đê sưa
chữa
• Re-adjust the safety valve.
Điều chỉnh lai van an toan
• Re-adjust the belt cover position
not to contact with the pulley.
Điều chỉnh lai tấm bao vê vao
đúng vi trí đê nó không cham vao
puli
• Reduce lubricant.
Giam bơt dâu bôi trơn
• Lower the temperature with a
ventilation fan etc.
Giam nhiêt đô bằng quat thông
gió…
Page 19 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

• Belt tension too tight.
Dây đai căng qua mức
• Discharge pressure too high.
Áp suất dòng khí ra qua cao
• Clogged filter.
Nghẹt bô lọc
• Belt slip.
Trượt dây đai
• Rotation speed decreases.
Tôc đô vòng quay giam
• Wrong piping connection.
Nôi ông sai
Thiêu lượng
khí

Van an toan
bi xi

• Conversion failure of
flowmeter.
Đồng hồ đo lưu lượng khí bi
sai
• Safety valve is working.
Van an toan đang hoat đông
• Gate valve is partly opened.
Van cổng mơi được mở môt
phân
• Discharge pressure too high.
Áp suất qua cao
• Not adjusted yet.
Chưa được điều chỉnh

• Re-adjust the belt tension.
Điều chỉnh lai đô căng dây đai
• Reduce the discharge load.
Giam tai khí đâu ra
• Clean the filter.
Lam sach bô lọc
• Re-adjust the belt tension.
Điều chỉnh lai đô căng dây đai
• Check the motor and the applied
voltage.
Kiêm tra motor va hiêu điên thê
hiên hanh
• Identify the cause and correct the
piping.
Xac đinh nguyên nhân va nôi đúng
lai đường ông
• Convert the air flow rate in
accordance with pressure and
temperature of flowmeter.
Đổi dòng khí vơi tỉ lê phù hợp vơi
nhiêt đô va ap suât cua đồng hồ đo
• Re-adjust the safety valve.
Điều chỉnh lai van an toan
• Open the gate valve.
Mở Van cổng
• Reduce the discharge pressure.
Giam ap suất đâu ra
• Adjust the valve with an adjusting
bolt.
Điều chỉnh lai van bằng chôt điều
chỉnh

 CAC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Y
Bao đam gia tri ap su ất thê hi ên trên đồng hồ ap l ực ≤ thông s ô ap l ực in
trên nhãn may.
Chỉ khi nao có nhu câu kiêm tra ap l ực ta mơi m ở van phía tr ươc đ ồng h ồ ap
lực, binh thường van nhỏ nay “ THƯỜNG ĐÓNG”. Đồng hồ ap l ực rất dễ b i
hỏng do nhiêt hoặc những rung đông trong khi may chay. Cach tôt nh ất la
khóa van vao đồng hồ ap lực => thao đồng hồ ap l ực ra kh ỏi may đem cất khi
cân kiêm tra thi người vận hanh mang ra gắng vao.
Thay nhơt nhông (banh răng ở 2 đâu côt may)
Bao đam xa h êt nhơt cũ trươc khi châm nhơt mơi. Châm nhơt mơi vao đên
ngang mực giữa cua đồng hồ nhơt (nằm ở bên hông h ôc nhơt, lam b ằng th uy
tinh đê ta có thê thấy được lượng nhơt trong may).
 Khi máy ở tr ạng thái hoạt động phải bảo đảm lượng nhớt ở
ngang mưc giưa của đồng hồ nhớt.
 Nếu châm nhớt quá nhiều: Nhớt trong máy se bị nóng ho ặc bị rò ra
ngòai.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 20 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

 Nếu châm nhớt quá it: máy se bị ồn, nhông đầu côt se bị nóng, “cháy
nhông”.
- Các loại nhớt sau được nhà sản xuất khuyến khích sử dụng:

Nhãn hiêu

Loai nhơt

Nhãn hiêu

Loai nhơt

Fuji Kyosan

Mild EP Gear Oil 220 Showa Shell

Omula 220

Idemitsu Oil

Super Gear Oil 220

Bon Nock M 220

Mitsubishi Oil

Super Gear
SP220

General

SP Gear Roll 220

Mobil

Mobil Gear 630

Esso

Spaltan EP220

JOM O

Ledakutas 220

Nisseki

Lube Cosmo

Cosmo
SE220

Gear

- Tuy nhiên, chúng ta có thê s ư d ụng loai nhơt xe gắn may thông th ường
(nhơt 40), trong trường hợp khẩn cấp, không cung cấp kip những loai nhơt
do nha san xuất yêu câu.
- Trung binh chu kỳ thay nhơt la 3 thang hoat đông 1 l ân
- Bơm (châm) dâu mơ cho vòng bi, tôt nhất la bơm mơ NGAY SAU KHI TẮT
MAY 30 PHÚT
Cho may chay khoang 15 phút sau khi bơm mơ va lau s ach lượng mơ th ừa b i
trao ra.
Phai dùng MỠ CHỊU NHIỆT. Nhà sản xuất khuyên dùng mỡ Toshiba
Silicon TSK-540IL hoặc những loai mơ chiu nhiêt tương đương như SHELL
hoặc MOBIL...
 Chu kỳ bơm mỡ là 170h hoạt động 1 lần. Bơm ở hình thức vừa bơm
vừa xoay dây curo, mục đich để mỡ thoa đều ô bi, khi thấy mỡ vừa
tràn ra ngoài bạc đạn thì ngưng, không cần phải thay mới hoàn
toàn, mỡ trong bạc đạn.
- Dây đai: Nếu dây đai quá căng, vòng bi sẽ bị nóng. Ng ược l ại quá
chung, dây đai sẽ rất mau hỏng.
 Cân pulley: Phai bao đam pulley cua đông cơ va pulley cua đâu may thẳng
hang vơi nhau trong pham vi sai sô không qua 1mm
- Ống hãm thanh đầu ra/ đầu vào:

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 21 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

Trươc khi chay may lân đâu, phai đam bao không có đồ v ật gây nghẽn trong
ông hãm thanh (gach, đa, dụng cụ thi công,….) N êu có qua nhi ều b ụi bên trong,
phai rưa hoặc thay mơi ông hãm thanh.
Điều kiên không khí đâu vao cho may: Không khí sach -15oC – 40oC
LƯU Y: Nêu ông hãm thanh không được kiêm tra thường xuyên theo đ inh
kỳ, cac vật liêu cach âm bên trong có thê b i bong ra, tr ở thanh v ật th ê gây
tắc nghẽn.

 Khi may hoat đông mức dâu nằm giữa nút đỏ trên mắt thăm dâu la
được.
 Viêc sư dụng qua nhiều dâu sẽ lam cho may bi kẹt dâu hay lam tăng
nhiêt đô cua dâu
 Viêc sư dụng thiêu dâu sẽ lam may bi kẹt banh răng, sinh nhi êt l ượng
hay lam nhiễu âm
 BẢO TRÌ MAY THỔI KHÍ
STT

(Tên) linh kiên, thiêt bi

Sô lượng

Tâng suất thay thê

1

Dâu bôi trơn

-

3 thang
170 h ( hoặc 1 tuần hoạt động)

2

Bơm mơ bac đan

-

Bơm ở hình thức châm thêm không
phải thay mới hoàn toàn

3

Bô lọc bụi

1 hê

Rach thay

4

Dây Cuaroa hinh chữ V

1 bô

1 năm

5

Bac đan

4 hê

Kiêm tra theo dõi thường xuyên tiêng

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 22 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

kêu cua may ở mỗi ca trực, tuổi thọ bac
đan ít nhất 5 năm mơi thay mơi
6

Vòng đêm chặn dâu

3 hê

3 năm ( thời gian dự kiên)

7

Van điều khiên

1 hê

3 năm ( thời gian dự kiên)

8

Hôp sô

2 hê

10 năm

9

Đêm khí

1 bô

Mỗi lân bi phân tach

10

Đâu vao/ đâu ra bô giam
thanh

Mỗi 1 bô

6 năm

Phai luôn sư dụng đúng bac đan cua chính hãng khi đó chúng mơi đi ều ch ỉnh
được vơi may thổi khí
IV. HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG MAY ÉP BÙN BĂNG TẢI
A. GIỚI THIỆU MAY ÉP BÙN BĂNG TẢI
MODEL: BFP 1000
­
Cấu trúc cua may được lam bằng nguyên liêu thép SUS304, được phu
sơn bên ngoai.
­

Tấm băng tai được lam bằng P.E.S (sợi Polyester) có kha năng chiu đựng

được vơi acid/alkaline.
­

Bề rông cua tấm băng tai: tùy thuôc vao series may (VD: + BFP 1000: bề

rông băng tai 1000mm; + BFP 750: bề rông băng tai 750mm).
­

Motor chính truyền đông kéo băng tai chay

­

Bê chứa bùn được lam bằng thép SUS304, vơi motor khuấy trôn bùn

­

Motor cua Drum Thickener ( bô tiền tach nươc)

­

Hê thông cấp nươc, dùng đê rưa băng tai trong khi ép bùn, tranh tinh

trang bùn lam nghẹt lỗ băng tai (có thê sư dụng nguồn nươc cấp hoặc sư dụng
bơm đê cấp nươc).
­

Tu điên điều khiên va đèn bao tín hiêu hoat đông cua may được g ắn ở

ngay trên thân may.
­

Có khay SUS304 bên dươi đê hứng phân nươc sau khi ép lọc ra.

­

Điều chỉnh đô căng băng tai bằng lò xo.

­

Cân bằng băng tai khi chay may bằng cach gắn thêm may nén khí.

­

Thời gian vận hanh trong ngay: tùy thuôc vao yêu câu thực tê, khuy ên

cao nhỏ hơn 16 giờ/ ngay đêm.
­

Nguồn điên sư dụng : 380VAC / 3 Pha / 50Hz

Chê đô vận hanh: liên tục, chay tự đông hoặc bằng tay
 Qui trình xử lý cụ thể như sau:
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 23 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

Bùn lỏng  Tach nươc (bổ sung hóa chất Polymer)  Ép bùn  Banh bùn  Lam
phân bón hoặc chôn lắp.
 QUY TRÌNH VẬN HÀNH:
* Quy trình vận hành được thưc hiện cụ thể như sau:
CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI VẬN HÀNH.
- Trươc khi cho may hoat đông, người vận hanh phai kiêm tra toan bô hê th ông
liên quan đên hoat đông cua may, cụ thê như sau:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
không.

Kiêm tra nguồn cấp điên hê thông va cac thiêt bi liên quan.
Kiêm tra viêc cấp bùn.
Kiêm tra hóa chất (Polymer) - dung dich đã đat yêu câu chưa.
Nguồn nươc rưa băng tai có hoat đông hay không.
Kiêm tra may nén khí, van khí, ap lực khí.
Kiêm tra sự hoat đông cua tất ca cac van.
Kiêm tra đô võng cua băng tai.
Kiêm tra cac công tắc điều chỉnh băng tai.
Kiêm tra xem có vật can trên băng tai cũng như trên thiêt bi ép bùn hay

MỘT SỐ CÔNG TAC CHUẨN BỊ KHAC:
Kiểm tra mức độ keo tụ của bun (định lượng Polymer sử dụng) :
Lấy mẫu bùn từ bê chứa bùn bằng côc (kiêm tra gia tr i pH cua b ê ch ứa bùn,
pH đat yêu câu khi có gia tri trong khoang pH 6 ~ 9), va sau đó nhỏ Polymer vao
côc, xem chất lượng cua bùn keo tụ, tiêp tục thay đổi liều l ượng cua polymer cho
đên khi bùn keo tụ được tôt nhất. Chọn Polymer có thê tao ra bùn keo tụ t ôt nh ất
như polymer tiêu chuẩn đê xư ly. Viêc keo tụ tôt nhất cua bùn sẽ giúp đ at đ ược
hiêu qua tôt nhất trong viêc tach nươc.
Yêu tô đê xac đinh chất lượng keo tụ la:
+ Viêc kêt tua cua bùn keo tụ sẽ la rắn va ổn đinh, không thê dễ dang bi phân huy.
+ Keo tụ cua bùn được tach ra từ chất lỏng vơi ranh giơi rõ rang trong côc đo.
Nếu dung dịch bùn với giá trị pH nhỏ hơn PH 6 hoặc l ớn h ơn PH 10, nó se làm
mất tác dụng của Polymer trong quá trình tạo bông tách nước c ủa bùn, do đó
se gây ra tình trạng bùn keo tụ kém. Nó se là nguyên nhân c ủa vi ệc tách n ước
kém, hoặc xấu hơn, không thể tách nước.
Việc chuẩn bị dung dịch Polymer:
 CAC BƯỚC PHA POLYMER.

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 24 of 70


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ
Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu Công Nghi ệp Thuận Đ ạo
công suất Q = 2.500m 3/ngày.đêm

Bươc 1:

Trươc khi pha Polymer cân phai đam bao cac quy đinh về an toan đ ôi
vơi viêc sư dụng va tiêp xúc hóa chất.

Bươc 2:

Đóng cac van xa đay bồn va van dẫn hoa chất về bơm mang sau đó mở
van cho nươc sach vao khoang 300 – 600 (lít) rồi giam van nươc lai.

Bươc 3:

Bật may khuấy lên.

Bươc 4:

Cho từ từ 1-2 kg polyemer vao bồn pha. Vi trong qua trinh pha Polymer
dễ bi vón cục, do đó phai cho đều va từ từ môt lượng rất nhỏ vao bồn.

Bươc 5:

Khi cho hêt polymer vao ta đê cho may khuấy chay Polymer tan h êt va
không bi vón cục va kiêm tra tranh tinh trang nươc tran bồn. Đê lam
tan hoan toan Polymer thời gian sẽ la 0,5 ~ 1 giờ.

Bươc 6:

Chờ cho Polymer tan hoan toan rồi mơi bơm vao s ư dụng cho may ép
bùn.

Chú ý:
+

Khi mở van cho nước vào bồn người vận hành phải để ý và không đ ược ra làm
việc khác. Tránh làm nước chảy tràn ra sàn nhà hoá chất

+

Khi khuấy hoá chất phải lưu ý tránh để hoá chất bắt ra ngoài.

Kiểm soát nồng độ bun: Bùn phai được khuấy đồng đều va tập trung tai bô tiền
tach nươc nồng đô bởi stirrer đê kiêm soat lưu lượng dòng chay va đê điều chỉnh
tỉ lê Polymer cho phù hợp.
 CAC BƯỚC VẬN HÀNH:
* Vận hành ở chế độ AUTO:
- Thông thường cac thiêt bi được vận hanh ở chê đô AUTO.
- Chê đô Manual dùng đê kiêm tra cac motor. Khi cân kiêm tra motor nao thi b ật
công tắc tương ứng về Manual.
- Cac vận hanh may ép bùn băng tai được thực hiên cụ thê như sau:
Bước 1: công tác chuẩn bị và kiểm tra ban đầu:
Công viêc đâu tiên cua can bô vận hanh may ép bùn băng tai cân lam la ki êm
tra toan bô cac may móc thiêt bi va cac khu vực có liên quan:
a) Cac thiêt bi điên, cac công tắc điên phai sẵn sang.
b) Polymer đã pha đúng nồng đô, cac van cấp polymer phai ở trang thai M Ở.
c) Bơm bùn đã sẵn sang, cac van đâu hút va đẩy cua bơm bùn ph ai ở trang thai
MỞ .
d) Quan sat không gian xung quanh khu vực vận hanh xem có chương ngai vật
nao gây anh hưởng đên thao tac cua cac bô vận hanh, thi tiên hanh thu dọn
trươc khi vận hanh may.
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT SEEN

Page 25 of 70


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×