Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự có môi trường tại KCN Dầu Giây

PHẦN NỘI DUNG
I.
CÁC NGUY CƠ, SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG CÓ THỂ XẢY RA
1. Sự cố môi trường trong khu công nghiệp

Các nguy cơ, sự cố môi trường có
Nguyên nhân thường găp
thể xảy ra
Sự cố rò rỉ, tắt nghẽn hệ thống - Các mối nối bị rò rỉ;
1
thoát nước mưa
- Rác, cỏ, cây làm tắt nghẽn
Sự cố rò rỉ nước thải từ các doanh
- Các doanh nghiệp chưa tách rời hệ thống thoát
2
nghiệp vào hệ thống thoát nước
nước mưa và nước thải;
mưa của KCN;
- Đấu nối nhầm nước thải sang nước mưa;

Sự cố tràn bể trung chuyển nước
- Thiết bị bơm bị hỏng;
3
thải của KCN;
- Nước chảy về bể trung chuyển đột ngột nhiều;
Sự cố về rò rỉ, tràn hóa chất và dầu - Tràn đổ hoá chất và tràn dầu trong quá trình
4
của các doanh nghiệp ra môi
nhập, xuất;
trường
- Vỡ, rò rỏ hoá chất/dầu;
2. Sự cố môi trường tại NMXLNT tập trung

Stt

Stt
1
2

3

Các sự cố môi
trường có thể xảy
ra
Phòng vận Cháy nổ hệ thống
hành
điều khiển và tủ điện
Kho chứa Tràn đổ hoá chất
hoá chất
(lượng lớn/nhỏ)
Tràn đổ hoá chất
(lượng lớn/nhỏ)
Nhà
pha
hoá chất
Thiết bị hỏng (bơm
định lượng hoá chất)
Vị trí có
thể xảy ra


Nguyên nhân thường găp
- Sét đánh, chạm chập điện;
-

Tràn đổ hoá chất nhập, xuất hoá chất;
Vỡ, rò rỏ hoá chất
Tràn đổ hoá chất khi pha chế;
Vỡ, rò rỏ đường ống dẫn hoá chất;
Do sự dụng lâu ngày;
Do sử dụng quá tải;
Do sự cố (chập điện,….);

- Nước thải từ các doanh nghiệp về bể gom đôt

Tràn bể gom

ngột;
- Thiết bị bơm bị hư hỏng;

- Do chất lượng nước thải đầu vào cao, biến
Khu xử lý,
Chất lượng nước thải
động đột ngột;
4
khu vực các
đầu ra chưa đạt theo - Sự cố tại các cụm bể xử lý;
bể chứa
quy chuẩn tiếp nhận - Sự cố mất điện làm ảnh hưởng đến quá trình
xử lý;
- Do sự dụng lâu ngày;
Thiết bị hỏng
- Do sử dụng quá tải;
- Do sự cố (chập điện,….)
II.
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI
TRƯỜNG
2.1.
Sự cố môi trường trong khu công nghiệp.
 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tắc nghẽn hệ thống thoát nước
mưa
1


Phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự có môi trường tại KCN Dầu Giây
- Hệ thống thoát nước mưa phải có đường cách ly an toàn;
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mỗi nối;
- Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn;
- Định kỳ hàng năm (trước mùa mưa) tiến hành nạo vét các hố ga và đường ông thu

gom nước mưa;
- Đối với các nhà máy đang xây dưng trước khi xin đấu nối thoát nước mưa vào hệ
thống thoát nước mưa tập trung của KCN phải vệ sinh sạch các hố ga trong nhà
máy;
 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ nước thải từ các doanh nghiệp
vào hệ thống thoát nước mưa của KCN
- Hệ thống thoát nước thải phải có đường cách ly an toàn;
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mỗi nối;
- Sử dụng các nguyên liệu có độ bền cao và chống ăn mòn;
- Định kỳ hàng năm tiến hành nạo vét các hố ga và đường ông thu gom nước thải;
- Trước khi doanh nghiệp đấu nối phải thông báo cho KCN xuống kiểm tra khu vực
phát sinh nước thải xem có đấu nối sang hệ thống thoát nước mưa không.
- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, khi phát hiện vi phạm phải yêu cầu doanh nghiệp
kiểm tra khúc phục ngay. Trường hợp doanh nghiệp không phối hợp, tổ chức lấy
mẫu, ghi hình lại hành vi vi phạm và thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước để
phối hợp xử lý.
 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn bể trung chuyển nước thải.
- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.
- Thường xuyên kiểm tra và vệ sinh bể trung chuyển nước thải;
- Trường hợp nước thải của các doanh nghiệp về bể trung chuyển nhiều và đột ngột
thì cho chạy 02 bơm nước thải về bể gom của hệ thống xử lý nước thải, đồng thời
đi kiểm tra và tìm nguyên nhân để khắc phục.
- Trường hợp thiết bị bơm nước thải bị hư thì thay thế bằng thiết bị khác (lấy bơm
từ bể trung chuyển khác) và đồng thời đem đi sửa chữa.
 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố rò rỉ, tràn hóa chất và dầu của doanh
nghiệp ra môi trường
- Tất cả các bên có trách nhiệm phải đảm bảo là các nguồn nhân lực, thiết bị (kể cả
thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị bảo hộ cá nhân), tài chính và các nguồn lực
cần thiết khác luôn sẵn sàng để triển khai ngay trong trường hợp sự cố sắp xảy ra,
hoặc khi xảy ra.
2.2.
Sự cố môi trường tại NMXLNT tập trung
2.2.1. Sự cố về cháy nổ
2.2.2. Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất tại kho chứa hóa chất
III.
Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố/tình huống khẩn cấp
3.1.
Kế hoạch diễn tập
STT Các sự cố môi trường và tình huống khẩn cấp
1
Cháy nổ
2
Tràn đổ dầu/hóa chất/chất thải
3
Tai nạn lao đông
3.2.
Nội dung diễn tập

Tuần suất diễn tập
Ít nhất 01 lần/năm cho
mỗi vị trí

2


Phương án phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự có môi trường tại KCN Dầu Giây
- Căn cứ vào kế hoạch diễn tập đã được phê duyệt, quản đốc nhà máy chủ trì tổ

-

chức các đợt diễn tập ứng phó các sự cố/tình huống khuẩn cấp lần lượt tại những
vị trí có khả năng xảy ra xự cố.
Trước mỗi đợt diễn tập Quản đốc nhà máy lập kế hoạch diễn tập trình TGĐ phê
duyệt, sau đó thông báo diễn tập đến các NVVH tại các hạng mục xử lý v

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×