Tải bản đầy đủ

ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CHO CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY DONAFOODS

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CHO CỔ PHẦN HÓA
TẠI CÔNG TY DONAFOODS

VŨ THỊNH TRƯỜNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 07/2009


Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại
Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐỊNH GIÁ DOANH
NGHIỆP CHO CỔ PHẦN HÓA TẠI CÔNG TY DONAFOODS”, do Vũ Thịnh
Trường, sinh viên khoá 31, Ngành Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp, đã bảo vệ thành
công trước hội đồng vào ngày


.

TS. ĐẶNG MINH PHƯƠNG
Người hướng dẫn,

Ngày

Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo

Ngày

tháng

năm 2009

tháng

năm 2009

Thư ký hội đồng chấm báo cáo

Ngày

tháng

năm 2009


LỜI CẢM TẠ
Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, trước hết tôi xin bày tỏ lòng
biết ơn sâu sắc đến Bố, Mẹ, em gái trong gia đình đã luôn động viên, ủng hộ để
tôi có được như ngày hôm nay.
Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô giáo, đặc biệt là quý thầy cô
Khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh đã tận tâm truyền
đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt quá trình học
tập tại trường. Đó sẽ là hành trang vững chắc cho tôi bước vào đời.
Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Đặng Minh Phương,
người đã tận tình giảng dạy, chỉ bảo và hướng dẫn cho tôi hoàn thành luận văn
tốt nghiệp.


Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo Công ty Chế Biến XNK
NSTP Đồng Nai, cùng tất cả các cô chú, anh chị tại các phòng ban của Công ty
đã tận tình giúp đỡ tôi trong suốt thời gian thực tập tại Công ty.
Sau cùng, tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè, những người đã giúp đỡ tôi về
mặt tinh thần, cũng như đóng góp những ý kiến quý báu để tôi hoàn thành luận
văn này.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2009
Sinh viên
Vũ Thịnh Trường


NỘI DUNG TÓM TẮT
Vũ Thịnh Trường. Tháng 07 năm 2009. “Định Giá Doanh Nghiệp Cho Cổ
Phần Hoá Tại Công Ty Donafoods”.
Vu Thinh Truong. July 2009. “Enterprise Pricing For Equitization At
Donafoods Company”.
Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương lớn của Đảng và
Chính Phủ ta. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan đã làm
cho tiến trình sắp xếp lại DNNN diễn ra chậm so với kế hoạch đề ra ban đầu.
Trong đó, định giá DN là khâu quan trọng nhất trong quá trình cổ phần
hoá doanh nghiệp, đồng thời cũng là vướng mắc lớn cần phải tháo gỡ để tốc độ
CPH được đẩy nhanh hơn. Từ lí do đó, đề tài tiến hành định giá DN nhằm tìm
ra các biện pháp cần thiết để hoàn thiện công tác xác định giá trị DN.
Đầu tiên, đề tài đi vào đánh giá chung về tình hình tài chính và kinh
doanh của công ty trong hai năm gần đây để thấy được tình trạng các loại tài
sản, nguồn vốn, các khoản công nợ của công ty như thế nào nhằm chuẩn bị cho
bước xử lí tài chính sau này.
Tiếp theo, khoá luận đi vào xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định
của Bộ Tài Chính để đạt tới mục tiêu cuối cùng là xác định giá trị thực tế DN
và phần vốn nhà nước tại công ty. Trên cơ sở này, đề tài xây dựng phương án
cổ phần hoá cho công ty, đồng thời nhấn mạnh những tồn tại cần phải giải
quyết trong công tác định giá. Đề tài cũng đưa ra một số kiến nghị đối với nhà
nước và doanh nghiệp để tốc độ cổ phần hoá DN được đẩy mạnh hơn nữa và
đóng góp một số biện pháp nâng cao giá trị doanh nghiệp.


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

viii

T

DANH MỤC CÁC BẢNG

ix

DANH MỤC CÁC HÌNH

x

DANH MỤC PHỤ LỤC

xi

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1

1.1. Đặt vấn đề

1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

2

1.3. Phạm vi nghiên cứu

2

1.4. Cấu trúc khóa luận

3

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN

4

2.1. Giới thiệu sơ lược về công ty Donafoods

4

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

5

2.1.2. Đặc điểm sản xuất – kinh doanh

6

2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận trong công ty

7

2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

10

2.2. Chủ trương cổ phần hóa DNNN, sự đồng thuận của Lãnh đạo tỉnh và Ban giám
đốc công ty

10

2.3. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn của công ty

11

CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung nghiên cứu

12
12

3.1.1. Khái niệm cổ phần hóa

12

3.1.2. Quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghịêp nhà nước

12

3.1.3. Khái niệm thẩm định giá

13

3.1.4. Khái niệm giá trị doanh nghiệp

14

3.1.5. Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp

15

3.1.6. Các phương pháp xác định giá trị thương hiệu

20

3.1.7. Công ty cổ phần

22

3.1.8. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính

22

v


3.2. Phương pháp nghiên cứu

23

3.2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu

23

3.2.2. Phương pháp so sánh

23

3.2.3. Phương pháp thống kê kinh tế

24

3.2.4. Phương pháp hoạch định theo xu hướng

24

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

25

4.1. Đánh giá chung tình hình tài chính và kinh doanh công ty trong những năm gần
đây

25

4.1.1. Vốn cố định

26

4.1.2. Vốn lưu động

26

4.1.3. Tình hình công nợ của công ty qua 2 năm 2007-2008

28

4.1.4. Tình hình kinh doanh trong vài năm gần đây

28

4.2. Lựa chọn phương thức định giá

29

4.3. Kiểm kê và phân lọai và đánh giá lại tài sản, công nợ

30

4.3.1. Tài sản cố định

30

4.3.2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

30

4.3.3. Tài sản dài hạn khác

31

4.3.4. Hàng tồn kho

31

4.3.5. Tài sản ngắn hạn khác

32

4.3.6. Tài sản bằng tiền

32

4.3.7 Các khoản phải thu, phải trả

32

4.3.8. Tình hình các quỹ của công ty

33

4.4. Xử lí tài chính

33

4.4.1. Kinh nghiệm thực tiễn

33

4.4.2. Xử lí tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp

34

4.5. Xác định lợi thế kinh doanh

35

4.5.1. Phương pháp thứ nhất

35

4.5.2. Phương pháp thứ hai

36

4.6. Xác định giá trị doanh nghiệp

43

4.7. Phương hướng cổ phần

45

4.7.1. Mục tiêu phương hướng

45
vi


4.7.2. Hình thức cổ phần hóa và chức năng kinh doanh

46

4.7.3. Vốn điều lệ và dự kiến cơ cấu vốn

46

4.7.4. Bán cổ phần

47

4.7.5. Phương hướng sản xuất kinh doanh của công ty sau khi CPH

47

4.8. Những vấn đề còn tồn tại trong quá trình định giá doanh nghiệp

48

4.8.1. Phương pháp định giá doanh nghiệp

48

4.8.2. Xác định giá trị thương hiệu

48

4.8.3. Giá trị vị trí địa lý

49

4.8.4. Thông tin thị trường

49

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

50

5.1 Kết luận

50

5.2 Kiến nghị

50

TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

vii


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DN

Doanh Nghiệp

DNNN

Doanh Nghiệp Nhà Nước

CPH

Cổ Phần Hoá

GTDN

Giá Trị Doanh Nghiệp

TSCĐ

Tài Sản Cố Định

SSKT

Sổ Sách Kế Toán

TH

Thương Hiệu

TSVH

Tài Sản Vô Hình

TSHH

Tài Sản Hữu Hình

ĐTDH

Đầu tư dài hạn

ĐTNH

Đầu tư ngắn hạn

viii


DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1. Cơ Cấu Tài Sản & Nguồn Vốn Của Công Ty Donafoods Hai Năm
2007-2008

25

Bảng 4.2. Tình Hình Tài Sản Ngắn Hạn 2007-2008

27

Bảng 4.3. Tình Hình Thanh Toán Của Công Ty Hai Năm 2007-2008

27

Bảng 4.4. Công nợ phải thu, phải trả

32

Bảng 4.5. Tình hình các quỹ của công ty

33

Bảng 4.6. Lợi Nhuận Sau Thuế Và Vốn Nhà Nước Từ Năm 2006-2008

35

Bảng 4.7. Giá trị vị trí địa lý để cổ phần hoá

37

Bảng 4.8. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế từ 2003-2008

38

Bảng 4.9. Doanh Thu Và Lợi Nhuận Sau Thuế Dự Báo Năm 2009-2013

39

Bảng 4.10. Thu Nhập Từ TSVH

40

Bảng 4.11. Giá Trị Thương Hiệu Vào Năm 2009

41

Bảng 4.12. Xác định giá trị doanh nghiệp

44

ix


DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức mô hình công ty Mẹ-Con

8

Hình 3.1. Sơ đồ quá trình định giá doanh nghiệp

13

Hình 4.1. Biểu Đồ Doanh Thu Và Lợi Nhuận Từ Năm 2003-2008

28

x


DANH MỤC PHỤ LỤC

Phụ lục 1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Phụ lục 2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Phụ lục 3. DỰ BÁO LỢI NHUẬN
Phụ lục 4. DỰ BÁO DOANH THU
Phụ lục 5. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN (WACC)

xi


CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề
Trong nhiều năm về trước, nền kinh tế Việt Nam với chính sách mở cửa đã trở
nên khởi sắc rất nhiều so với thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp
nhưng trên thực tế, kinh tế nước ta vẫn kém phát triển so với các nước trong khu vực
và trên thế giới. Số lượng các doanh nghiệp do nhà nước cấp vốn hoạt động vẫn chiếm
số đông. Trong đó, hầu hết các doanh nghiệp (DN) này đều có tâm lý ỷ lại, hoạt động
sản xuất kinh doanh thiếu hiệu quả, gây thua lỗ trong một thời gian dài, làm tổn hại
đến lợi ích của nhà nước. Với bối cảnh ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế quốc
tế và khu vực, tiến tới một nền kinh tế hoạt động theo cơ chế thị trường thì yêu cầu
cần phải cải cách doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là một tất yếu khách quan.
Hội nghị TW II của BCH TW Đảng khoá VII (11/1991) đã đề ra chủ trương cổ
phần hóa (CPH) DNNN. CPH là một nội dung quan trọng trong tiến trình đổi mới và
sắp xếp doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
Nhìn chung, các doanh nghiệp sau khi CPH hoạt động hiệu quả hơn như: vốn,
tài sản cố định tăng, lợi nhuận đạt cao, đời sống người lao động được cải thiện nhiều
so với trước, DN trở nên năng động và tự chủ hơn rất nhiều, thương hiệu được phát
triển rộng rãi v.v. Tuy vậy, trên thực tế lại phát sinh tâm lý lo sợ CPH do ngại mất đi
sự bảo hộ của nhà nước ở một số cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp. Nhưng trên hết, lợi
ích mà cổ phần hóa đem lại thể hiện đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng
và nhà nước ta.
Chương trình cải cách doanh nghiệp trong DNNN đã bắt đầu được hơn 10 năm.
Tuy nhiên, trong những năm gần đây việc đẩy nhanh quá trình này trở thành một
nhiệm vụ cấp thiết nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh của các DNNN khi Việt Nam
đã gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Mặc dù, chính phủ đã có biện pháp


và chính sách mạnh mẽ hơn trong việc sắp xếp đổi mới DNNN, việc cải cách DNNN
vẫn bị chậm hơn so với mục tiêu. Một trong những nguyên nhân chính của tình trạng
này là khó khăn mà các nhà quản lý, cũng như bản thân các doanh nghiệp nhà nước đã
và đang gặp phải trong việc định giá để cổ phần hóa.
Mặc dù, cổ phần hóa (CPH) DNNN là đề tài tuy đã cũ nhưng nếu đứng ở góc
độ công ty đang trong quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp quốc doanh sang doanh
nghiệp cổ phần thì được xem là còn khá mới mẻ, mà định giá doanh nghiệp vẫn là
khâu gây lúng túng nhiều nhất. Việc xác định đúng và đủ giá trị của doanh nghiệp đã
trở nên thực sự quan trọng và cần thiết, tạo điều kiện cho công ty thuận lợi hơn khi
thực hiện cổ phần hoá, thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư. Thêm nữa, từ quá
trình nghiên cứu và xác định giá trị doanh nghiệp sẽ đưa ra cho chúng ta quy trình các
bước và phương thức tiến hành, đồng thời tìm hiểu những thuận lợi cũng như những
khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải. Để từ đó tìm biện pháp tháo gỡ khâu vướng mắc
lớn nhất trong quá trình CPH doanh nghiệp nhà nước, góp phần đẩy nhanh tốc độ
CPH, đồng thời nâng cao giá trị doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, tôi quyết định đi sâu nghiên
cứu đề tài sau: “ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP CHO CPH TẠI CÔNG TY
DONAFOODS”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung:
Xác định giá trị doanh nghiệp cho cổ phần hóa.
Mục tiêu cụ thể:
-

Phân tích kết quả SX-KD và tài chính công ty.

-

Xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp.

-

Đề xuất giải pháp nâng cao giá trị doanh nghiệp.

1.3. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian: Đề tài được thực hiện tại công ty CB XNK NSTP Đồng
Nai- Donafoods.
Phạm vi thời gian: Từ 10/03/2009 đến ngày 15/06/09.
2


1.4. Cấu trúc khóa luận
Chương 1 : Mở Đầu
Đây là chương giới thiệu chung về lý do chọn đề tài, mục tiêu mà đề tài muốn
hướng tới và cấu trúc của khóa luận để có cái nhìn tổng quát về tòan bộ bài luận.
Chương 2: Tổng Quan
Chương sẽ giới thiệu sơ lược về công ty CB XNK NSTP Đồng Nai, nêu lên
tình hình tổng thể, nhấn mạnh những thực trạng liên quan đến mục tiêu cần
nghiên cứu.
Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu
Nội dung của chương 3 là trình bày những cơ sở lý luận chung về cổ phần hóa
doanh nghiệp, đặc biệt đi sâu vào những khái niệm và hai mô hình định giá DN.
Ngòai ra, chương còn nói rõ thêm các phương pháp nghiên cứu khoa học được sử
dụng để phân tích, diễn giải nhằm tìm ra kết quả nghiên cứu của đề tài
Chương 4: Kết Quả Nghiên Cứu và Thảo Luận
Đây là chương được xem là trọng tâm và quan trọng nhất của khóa luận, là
kết quả sau quá trình tìm tòi nghiên cứu. Chương đi sâu vào việc định giá doanh
nghiệp tại công ty, bao gồm: nhận diện và giải thích các vấn đề còn tồn tại về mặt
tài chính, trình bày các biện pháp xử lý cần thiết và cuối cùng là xác định giá trị
thực tế của công ty.
Chương 5: Kết luận và Đề Nghị
Tổng hợp kết quả nghiên cứu ở chương trước, nêu lên những thuận lợi và khó
khăn, đồng thời cũng đưa ra một vài kiến nghị, đề xuất giải pháp đối với công ty và
nhà nước nhằm nâng cao công tác định giá doanh nghiệp chuẩn bị cổ phần hóa.

3


CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN

2.1. Giới thiệu sơ lược về công ty Donafoods
Tên công ty: Công ty chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai.
Tên tiếng Anh: Dong Nai import export processing agricultural products and
foods company.
Điạ chỉ: Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Biên Hoà- Đồng Nai.
Điện thoại: +84(61) 3891637

Fax: +84 (61) 3891549

Email: donafoods@hcm.vnn.vn
Giấy phép kinh doanh số:47.06.000001
Vốn điều lệ là: 114.636 triệu đồng
Tổng số vốn điều lệ của Công ty chia thành:
- Vốn lưu động: 55.018 triệu đồng.
- Vốn cố định: 59.618 triệu đồng..
Logo cuả công ty:

Ngành nghề kinh doanh: Theo giấy chứng nhận kinh doanh do Sở Kế Hoạch và
Đầu Tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 01/07/2005 và đăng kí thay đổi lần thứ nhất ngày
18/09/2007, công ty có các chức năng hoạt động sau:
- Đầu tư vùng nguyên liệu nông sản.
- Sản xuất, chế biến, mua bán, xuất nhập khẩu các loại nông sản, thực phẩm, vật
tư sản xuất nông nghiệp, các loại hạt ăn được, sản phẩm rau quả và trái cây các loại.
- Sản xuất điều giống cây cao sản.


- Đầu tư chế biến dầu vỏ điều và các loại sản phẩm từ dầu vỏ điều, các sản phẩm
từ cây điều.
- Nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật cho người trồng điều, nghiên cứu chuyển đổi
một số giống cây trồng để chế biến sản phẩm xuất khẩu.
- Đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh địa ốc, bất động sản.
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông.
- Kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ thủ tục xuất nhập khẩu.
- Đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác.
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
Tiền thân của công ty Donafoods là xí nghiệp chế biến thực phẩm xuất khẩu
Đồng Nai, được thành lập vào năm 1990, do ông Nguyễn Thái Học làm Giám Đốc.
Sản phẩm chính của công ty lúc mới thành lập là nhân hạt điều xuất khẩu.
Sau gần 15 năm hình thành và phát triển đã từ quy mô một xí nghiệp nhỏ trở
thành DNNN hạng I của Tỉnh Đồng Nai, là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành Điều
Việt Nam về công suất chế biến – đi đầu trong nhiều lĩnh vực về thị trường các sản
phẩm mới, cơ sở vật chất kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng, nghiên cứu khoa học
phục vụ sản xuất v.v .Công ty có 12 đơn vị nhà máy trực thuộc sản xuất kinh doanh và
chế biến , với hơn 8000 lao động, thu nhập bình quân 1,2-1,5 triệu đồng/người/tháng.
Năng lực sản xuất, chế biến của công ty là 23.000 đến 25.000 tấn sản phẩm/năm cho
tiêu thu nội địa và xuất khẩu, với 6 mặt hàng, trên 70 chủng loại sản phẩm có mặt trên
thị trường tại hơn 20 quốc gia. Trong đó, hơn 80% sản phẩm xuất khẩu vào các nước
phát triển.
Năm 2004, công ty kiến nghị thành lập công ty Donafoods theo mô hình Công
ty Mẹ- Công ty con. Công ty Mẹ giữ 100% vốn Nhà nước, các công ty con cổ phần
hóa, liên kết sản xuất với đa thành phần sở hữu, công ty Mẹ chỉ nắm giữ cổ phần chi
phối ở những công ty con có sức mạnh về sản phẩm, công nghệ, vốn và thị trường để
chi phối trong toàn hệ thống Donafoods và phát huy được thế mạnh vùng nguyên liệu
nông sản của Đồng Nai, ổn định cuộc sống người dân sản xuất nông nghiệp.
Công ty đã được Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh tỉnh Đồng Nai có quyết định
chuyển đổi hoạt động sang mô hình công ty Mẹ - công ty Con vào ngày 29/06/2005,

5


với vốn điều lệ công ty Mẹ là 57 tỷ đồng. Hiện nay, Donafoods với 12 đơn vị thành
viên, gồm:
- Gồm 04 Công ty thành viên hoạt động độc lập: gồm 04 công ty thành viên:
Công ty TNHH 01 TV Cao su công nghiệp; Công ty TNHH 01 TV Thọ Vực; Công ty
Cổ phần Dược Đồng Nai và Công ty Cổ Phần Gốm Việt Thành.
- Gồm 08 Chi nhánh trực thuộc: Nhà máy Chế biến thực phẩm xuất khẩu
Trung tâm Long Bình; Nhà máy Chế biến sản phẩm mới xuất khẩu; Nhà máy Chế
biến hạt điều xuất khẩu Long Thành; Nhà máy Chế biến thực phẩm xuất khẩu Long
Khánh; Nhà máy Chế biến hạt điều xuất khẩu Định Quán; Nhà máy Chế biến nông
sản thực phẩm xuất khẩu Xuân Lộc; Nhà máy Chế biến hạt điều xuất xuất khẩu Tân
Phú và Nhà máy Chế biến dầu điều xuất khẩu.
Theo kế hoạch sắp xếp đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc
UBND tỉnh Đồng Nai quản lý giai đoạn 2007-2009, sẽ có 10 doanh nghiệp sẽ tiến
hành cổ phần hoá, trong đó có công ty Donafoods. Mặc dù, công ty đã được định giá
xong vào tháng 10/2008 nhưng trong bối cảnh nền kinh tế bị khủng hoảng làm cho
sức cầu giảm sút, không hấp dẫn được nhà đầu tư mua cổ phiếu của công ty. Do vậy
nên, Ban chỉ đạo CPH xin phép Ủy Ban Nhân Dân tỉnh được hoãn công bố giá trị
doanh nghiệp và đã được chấp thuận.
Trong thông tư 146/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: sau 12 tháng kể
từ thời điểm xác định giá trị DN, nếu doanh nghiệp chưa tổ chức bán cổ phần thì Ban
CPH có trách nhiệm phải tổ chức xác định lại GTDN. Như vậy, sau hơn một năm
chưa thực hiện được việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Donafoods cần
phải được định giá lại và có thể thay đổi phương án CPH nếu thấy cần thiết.
Với tình hình như trên cho thấy, những kết quả và kiến nghị của khóa luận sẽ là tài
liệu tham khảo giúp cho Ban CPH hoàn thiện hơn công tác định giá công ty sau này.
2.1.2. Đặc điểm sản xuất – kinh doanh
Sản phẩm chủ lực của công ty Donafoods là nhân điều xuất khẩu, dầu vỏ điều,
cây giống điều cao sản và các loại sản phẩm mới. Không chỉ chế biến hạt điều xuất
khẩu mà công ty còn tạo ra được vùng nguyên liệu có chất lượng cao, là nguồn cung
đầu vào chủ yếu phục vụ cho sản xuất hàng năm. Công ty có các nhà máy trực thuộc
6


nằm ở các huyện luôn đảm bảo cho sản xuất được liên tục, giao hàng đúng hẹn theo
hợp đồng cho khách hàng.
Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa, công ty đã không
ngừng đầu tư công nghệ và xây dựng nhà xưởng mới, đồng thời, ứng dụng quy trình
quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế vào sản phẩm như hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001 : 2000, tiêu chuẩn nhà xưởng Châu Âu GMP, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực
phẩm HACCP và các quy định về môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14000.
Với sự đầu tư mạnh mẽ như vậy, Donafoods đã trở thành một thương hiệu
mạnh về xuất khẩu các sản phẩm được chế biến từ hạt điều, được nhiều khách hàng
trong nước và quốc tế biết đến. Thị trường tiêu thụ của công ty khá rộng, bao gồm cả
thị trường nội địa và một số thị trường ở nước ngoài như Mỹ, Canada, Úc, New
Zealan, Trung Quốc v.v. Kim ngạch xuất khẩu hàng năm của công ty khoảng 65 triệu
Đô-la Mỹ.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các bộ phận trong công ty

7


Hình 2.1. Sơ đồ tổ chức mơ hình cơng ty Mẹ-Con

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN KIỂM
SỐT
Chủ tịch HĐQT Kiêm
Tổng Giám Đốc

Các Phó tổng GĐ và kế
tóan trưởng

Các Phòng ban
chuyên môn

- Các đơn vò hạch tóan phụ thuộc
- Các Công ty liên kết
- Các Công ty con
Nguồn: Phòng Tổ chức-Hành chính.

Hội Đồng Quản Trị: bao gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 04 ủy viên HĐQT.
Hội đồng quản trị có chức năng quản lý cơng ty, có tồn quyền nhân danh cơng
ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của cơng ty.
Ban giám đốc: gồm 01 Tổng giám đốc và 02 P.Tổng Giám Đốc và 01 Kế tốn
trưởng.
-

Tổng giám đốc: quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động

hàng ngày của cơng ty, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong cơng
ty, kể cả cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc, bổ nhiệm,
miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong cơng ty, tổ chức thực hiện kế
hoạch kinh doanh và phương án đầu tư, kiến nghị phương án bố trí cơ cấu tổ chức, quy

8


chế quản lý nội bộ công ty, và các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp
luật, điều lệ và quyết định của Hội đồng quản trị.
-

P.Tổng giám đốc-phụ trách sản xuất: Tham mưu cho Tổng giám đốc

trong lĩnh vực sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng ISO, an toàn vệ sinh thực phẩm
HACCP, quản lý điều hành phòng kỹ thuật sản xuất và các nhà máy trực thuộc.
-

P.Tổng giám đốc-phụ trách phòng tổ chức –hành chánh: Tham mưu

cho TGĐ về các chính sách đối với người lao động, lương, thưởng, đào tạo, bồi dưỡng
nguồn nhân lực trong công ty.
-

Kế toán trưởng: trợ giúp cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực quản trị tài

chính, kế toán và hoạch định chính sách tài chính theo hướng phát triển của công ty
trong thời gian ngắn hạn, trung và dài hạn.
Phòng Tổ chức-Hành chánh: có chức năng quản lý về nhân sự, lao động tiền
lương, bảo hiểm lao động, các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng kỷ luật,
thực hiện công tác tổ chức hành chánh, văn phòng. Ngoài ra, còn có nhiệm vụ quản lý
nhà ăn tập thể, bộ phận y tế chăm sóc sức khoẻ cho công nhân viên, quản lý điều động
tổ lái phục vụ cho công tác.
Phòng Kế toán –Thống kê: có chức năng quản lý tài chính của công ty, thực
hiện nhiệm vụ kế toán và thủ quỹ, thống kê, nghiệp vụ ngân hàng, lập các báo cáo
quyết toán quý, năm, và quyết toán đầu tư, thực hiện lập báo cáo kế toán quản trị, phân
tích và lập kế hoạch tài chính năm.
Phòng Kế Hoạch –Thị Trường: có chức năng nghiên cứu tham mưu cho ban
lãnh đạo công ty trong việc xác định mục tiêu, hoạch định chiến lược cho hoạt động
kinh doanh của công ty, phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu cũng
như kinh doanh nội địa của công ty. Thực hiện nhiệm vụ mở rộng thị trường, tìm kiếm
đối tác trong kinh doanh.
Phòng Sản xuất- Kỹ thuật: Đảm bảo sản xuất, trực tiếp quản lý các kho
nguyên liệu toàn công ty, kho công cụ dụng cụ, cung cấp vật tư, bảo hộ cho sản xuất,
quản lý điều tiết, kiểm tra sản xuất toàn công ty.
Trung tâm kiểm tra chất lượng sản phẩm –ISO HACCP: kiểm tra toàn bộ
hàng hoá vật tư đầu vào, và thành phẩm của công ty, thực hiện việc quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn ISO-HACCP trong toàn công ty.
9


2.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
a) Chức năng
Hiện tại, công ty Donafoods là DNNN trực thuộc UBND tỉnh, là đơn vị hạch
toán độc lập, có tư cách pháp nhân, là một trong những thành viên lớn của Hiệp hội
cây điều Việt Nam trong nhập khẩu hạt điều thô và xuất khẩu nhân điều. Nguồn vốn
chủ sở hữu của công ty chủ yếu do nhà nước cấp để hoạt động kinh doanh nên công ty
có nhiệm vụ duy trì, bảo dưỡng, phát triển nguồn vốn theo chế độ hạch toán trung thực
và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công ty có quyền thực hiện các chức năng
đối nội và đối ngoại, các hợp đồng kinh tế, hợp tác quốc tế, liên doanh với các đơn vị
kinh tế trong và ngoài nước. Ngoài ra, công ty cũng có quyền tham gia các hội thảo
khoa học và quyền ký kết các hợp đồng gia công ngoài.
b) Nhiệm vụ của công ty
Công ty Donafoods được Ủy Ban Nhân Nhân tỉnh Đồng Nai giao nhiệm vụ chủ
nhiệm nhóm nông sản thực phẩm của tỉnh. Công ty có nhiệm vụ đầu tư gắn nhà máy
chế biến với việc xây dựng, phát triển vùng nguyên liệu, giải quyết việc làm cho bà
con nông dân vùng sâu, vùng xa và các huyện có đồng bào dân tộc thiểu số, chế biến
tối đa nguồn nông sản địa phương để xuất khẩu nhằm thu nhiều ngoại tệ về cho quốc
gia và hội nhập ngành hàng khu vực và thế giới.
2.2. Chủ trương cổ phần hóa DNNN, sự đồng thuận của Lãnh đạo tỉnh và Ban
giám đốc công ty
Đồng Nai là tỉnh công nghiệp ở khu vực phiá Nam, có mức tăng trưởng GDP
hàng năm ở mức cao trong cả nước, là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp quốc doanh
và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc tạo điều kiện đầu tư và môi trường
kinh doanh thuận lợi cho các công ty an tâm kinh doanh-sản xuất luôn là chủ trương
hàng đầu của lãnh đạo tỉnh trong phát triển kinh tế.
Nhằm thực hiện chủ trương cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của Chính phủ,
cũng như thu hút mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, Hội Đồng Nhân Dân
tỉnh đã ra nghị quyết chỉ đạo tiến hành sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp theo hướng cổ
phần với mong muốn các doanh nghiệp nhà nước sau khi chuyển đổi sang hình thức
mới sẽ hoạt động tốt hơn.

10


Đối với công ty Donafoods, từ chủ trương của tỉnh, cũng như từ việc thấy được
hiệu quả sản xuất-kinh doanh tăng lên rõ rệt ở hầu hết các DNNN đã được cổ phần
hoá, Ban Giám Đốc và tập thể cán bộ, công nhân viên công ty Donafoods nhận thức
được CPH là chủ trương đúng đắn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển đi lên,
phát huy tối đa mọi tiềm năng, nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả đầu tư và sức
cạnh tranh của công ty trên thị trường.
2.3. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn của công ty
a) Thuận lợi
- Công ty luôn được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Tỉnh uỷ, Hội Đồng Nhân Dân , Uỷ
Ban Nhân Dân, cùng các Sở ngành đã tạo điều kiện cho công ty thực hiện và hoàn
thành nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh hàng năm.
- Tập thể cán bộ, công nhân viên công ty, các tổ chức đoàn thể trong công ty luôn
đoàn kết nhất trí trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, chăm
lo thu nhập và đời sống người lao động.
- Thương hiệu Donafoods có uy tín ngày càng cao đối với các khách hàng trong
và ngoài nước.
- Hệ thống tiêu thụ của công ty ngày càng được hoàn thiện và đạt hiệu quả. Chất
lượng sản phẩm được công ty đặt lên hàng đầu, tạo niềm tin cho khách hàng.
- Sau khi chuyển đổi sang mô hình công ty Mẹ - công ty Con, năng lực kinh
doanh, cạnh tranh tăng, đội ngũ cán bộ, công nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm.
b) Khó khăn
- Tham gia hội nhập nền kinh tế thế giới đã tạo điều ra sự cạnh tranh gay gắt giữa
các doanh nghiệp nói chung và nghành chế biến nông sản thực phẩm nói riêng.
- Sản phẩm chính của công ty là nhân điều, chủ yếu là xuất khẩu, trong thời gian
qua giá bán lên, xuống không ổn định, cùng sự biến động về tỷ giá làm ảnh hưởng tới
tình hình sản xuất của công ty.
- Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tác động không nhỏ tới kim ngạch xuất
khẩu cuả công ty, làm giảm cầu đối với sản phẩm.

11


CHƯƠNG 3
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Nội dung nghiên cứu
3.1.1. Khái niệm cổ phần hóa
Cổ phần hóa là chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần, nhằm
xác định lại chủ sở hữu thực sự cụ thể của doanh nghiệp. Cổ phần hóa thực sự là quá
trình xã hội hóa các doanh nghiệp nhà nước.
Mục tiêu cổ phần hoá
-

Xoá bỏ cơ chế quản lý tập trung.

-

Giảm thâm hụt ngân sách nhà nước.

-

Thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

-

Tạo động lực kinh doanh cho các nhà quản lý.

-

Đảm bảo lợi ích hài hoà lợi ích nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và
người lao động.

3.1.2. Quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghịêp nhà nước
Theo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 109/2007/NĐ-CP của Bộ Tài
Chính, gồm 3 bước sau đây:
Bước 1. Xây dựng Phương án cổ phần hoá
Thành lập ban chỉ đạo CPH, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, lựa chọn phương pháp xác
định giá tri doanh nghiệp và thời điểm xác định phù hợp với điều kiện doanh nghiệp,
thực hiện kiểm kê, xử lí những vấn đề về tài chính và tổ chức xác định giá trị doanh
nghiệp. Sau đó xây dựng phương án cổ phần hóa.
Bước 2. Tổ chức bán cổ phần
Ban chỉ đạo CPH lựa chọn phương thức bán cổ phần theo quy định và tiến
hành phát hành cổ phần ra công chúng


Bước 3. Hoàn tất việc chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần
Tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu tiên thông qua điều lệ tổ chức và họat động,
phương án sản xuất – kinh doanh, bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm sóat và bộ máy
điều hành công ty cổ phần.
Khâu thẩm định giá trị doanh nghiệp nằm trong bước một của quá trình trên.
Hình 3.1. Sơ đồ quá trình định giá doanh nghiệp
Bước 1
XD phương án
CPH

Bước 3

Bước 2
Tổ chức bán cổ
phần

Hòan tất việc
chuyển DN
thành công ty CP

Lựa chọn
phương
thức định
giá

Thuê tổ
chức tư vấn
định
giá(nếu có)

Kiểm kê, phân lọai
tài sản, công nợ

Xử lí tài chính


giá
trị
TS
thực
tế

Công
bố
giá
trị
DN

Nguồn: Thông tin tổng hợp
3.1.3. Khái niệm thẩm định giá
Có rất nhiều khái niệm khác nhau về Thẩm định giá. Theo điều 4, pháp lệnh về
giá của nước CH XHCN Việt Nam thì: Thẩm định giá là việc đánh giá lại giá trị tài
sản phù hợp với thị trường tại một thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hay
thông lệ quốc tế.
Quá trình thẩm định giá bao gồm :

13


-

Xác định tổng quát về tài sản cần thẩm định giá và xác định giá trị thị
trường hoặc phi thị trường làm cơ sở thẩm định giá.

-

Lập kế hoạch thẩm định giá.

-

Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin.

-

Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.

-

Lập báo cáo và chứng thư kết quả thẩm định giá.

3.1.4. Khái niệm giá trị doanh nghiệp
Nhằm các mục tiêu khác nhau, việc đánh giá các doanh nghiệp có thể xảy ra
bất kì thời điểm nào trong chu trình sống của một doanh nghiệp từ lúc thành lập cho
đến khi giải thể. Do đó giá trị doanh nghiệp cũng được xác định theo nhiều cách khác
nhau dưới nhiều giác độ.
Một số định nghĩa có ích về giá trị doanh nghiệp
Giá trị kiểm kê
Giá trị kiểm kê thường gắn liền với công tác kiểm kê tòan bộ tài sản của một
doanh nghiệp.Việc kiểm kê bao gồm việc nêu đích danh, đếm số và đánh giá tòan bộ
các thành phần của tài sản.
Giá trị tài chính
Giá trị tài chính doanh nghiệp thường được xác định qua họat động của thị
trường chứng khóan. Với nguyên tắc công khai thông tin trên thị trường chứng khóan,
các nhà đầu tư cũng như các nhà phân tích tài chính đã có thể đánh giá được giá trị
doanh nghiệp qua các họat động phân tích tài chính, qua các số liệu trên các báo cáo
tài chính tại một thời điểm nhất định.
Giá trị kinh tế
Để định giá tốt hơn khả năng phát triển cũng là khả năng sinh lời cũng các kỳ
vọng về tương lai của doanh nghiệp, giá trị kinh tế đòi hỏi một sự hiểu biết doanh
nghiệp, về mặt nội bộ của nó mà một số người gọi là mặt cấu trúc của nó. Có thể nói
giá trị kinh tế cần hội tụ và thâu gom các giá trị khác để vẽ lên một bức tranh tổng thể
về doanh nghiệp.

14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×