Tải bản đầy đủ

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA SẢN PHẨM DỆT MAY TẠI CÔNG TY TNHH JANICE

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
THƯƠNG HIỆU CỦA SẢN PHẨM DỆT- MAY TẠI CÔNG TY
TNHH JANICE

VŨ NGỌC LIÊM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 06/2009


Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại
Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khoá luận “NGHIÊN CỨU CHIẾN
LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM DỆT MAY
TẠI CÔNG TY TNHH JANICE” do VŨ NGỌC LIÊM, sinh viên khoá 31, ngành

QTKDTH, đã bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày___________________.

Thầy NGUYỄN VIẾT SẢN
Giáo viên hướng dẫn

________________________
Ngày
tháng
năm

Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo

__________________
Ngày
tháng
năm

Thư ký hội đồng chấm báo cáo

_______________
Ngày
tháng năm


LỜI CẢM TẠ
Thời gian bốn năm không phải là ngắn nhưng không đủ dài để làm cho một con
người hiểu biết và vận dụng hết những kiến thức mình được học tại trường. Đối với
tôi, bốn năm ấy là một thử thách rất lớn và thử thách ấy đã được chinh phục bằng
chính luận văn tốt nghiệp này. Bên cạnh những nỗ lực, cố gắng của chính bản thân tôi,
đó còn là sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của Thầy Nguyễn Viết Sản và các thầy cô khác
trong Khoa Kinh tế,trường Đại Học Nông Lâm TPHCM.
Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến gia đình tôi, cha mẹ tôi là những người
đã có công sinh thành, dưỡng dục tôi nên người.
Đặc biệt tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Viết Sản người đã tận
tình giảng dạy, chỉ bảo và hướng dẫn tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Tôi xin chân thành gửi lòng biết ơn đến toàn thể ban giám đốc và các anh chị
cán bộ công nhân viên của công ty TNHH Janice.
Sau cùng xin cảm ơn tất cả bạn bè, người thân đã hết lòng ủng hộ và giúp đỡ tôi
thực hiện đề tài này.
Với một lòng tri ân sâu sắc gia đình, thầy cô, bạn bè, công ty TNHH Janice, tôi


hi vọng mình sẽ có những kiến thức vững vàng, sẵn sàng cho một chặng đường mới
trong tương lai với những thử thách mới đang chờ đón tôi.
Đại Học Nông Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày

tháng

năm 2009

Vũ Ngọc Liêm


NỘI DUNG TÓM TẮT
VŨ NGỌC LIÊM. Tháng 06 năm 2009. “Nghiên Cứu Chiến Lược Xây Dựng
và Phát Triển Thương Hiệu của Sản Phẩm Dệt- May Tại Công Ty TNHH Janice”.
VU NGOC LIEM. June 2009. “Construction and Development Brand strategic
Research Of Janice Company Limited”.
Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, cuộc chiến gay
gắt giữa các doanh nghiệp không còn là cuộc chiến về chất lượng với giá rẻ như trước
mà đây thật sự là cuộc chiến giữa các thương hiệu uy tín. Để tồn tại và phát triển thì
doanh nghiệp cần có chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu một cách hiệu quả
nhất.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh
vực này được sự đồng ý của khoa Kinh Tế, sự chấp thuận của Công ty Trách nhiệm
hữu hạn JANICE và sự hướng dẫn tận tình của thầy NguyễnViết Sản, chúng tôi đã
thực hiện đề tài:“ Nghiên Cứu Chiến Lược Xây Dựng và Phát Triển Thương Hiệu
của Sản Phẩm Dệt - May tại Công ty TNHH JANICE ” để nghiên cứu các vấn đề
sau:
-

Đánh giá khái quát kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

-

Đánh Giá Thực Trạng Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu của công ty.

-

Nghiên cứu và Phân tích môi trường kinh doanh đối với công ty.

Thông qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm Định hướng Chiến lược Xây
Dựng và Phát Triển Thương hiệu cho công ty, giúp công ty ổn định cũng như giữ vững
tốc độ tăng trưởng và ngày càng phát triển.


MỤC LỤC
Trang
Danh mục các chữ viết tắt

viii

Danh mục các bảng

ix

Danh mục các hình

x

Danh mục phụ lục

xi

CHƯƠNG 1.....................................................................................................................1
MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1
U

1.1. Đặt vấn đề .............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .............................................................................................2
1.3. Phạm vi nghiên cứu của khóa luận .......................................................................2
1.4. Cấu trúc của khóa luận..........................................................................................2
CHƯƠNG 2.....................................................................................................................4
TỔNG QUAN..................................................................................................................4
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.....................................................4
2.1.1. Giới thiệu về Công ty.........................................................................................4
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty....................................................4
2.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty......................................................................5
2.2.1. Chức năng ......................................................................................................5
2.2.2. Nhiệm vụ........................................................................................................5
2.3.Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty .......................................................6
2.4.Cơ cấu tổ chức .......................................................................................................6
2.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty ........................................................................6
2.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban ..................................................7
2.5. Hoạt động quản lí nguồn nhân lực......................................................................10
2.6. Tình hình sản xuất của công ty TNHH Janice ....................................................12
2.6.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức sản xuất ...........................................................12
2.6.2. Quy trình công nghệ sản xuất ......................................................................13

v


CHƯƠNG 3...................................................................................................................15
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....................................................15
U

3.1.Cơ sở lí luận .........................................................................................................15
3.1.1. Quá trình hình thành Thương hiệu...............................................................15
3.1.2. Khái niệm _ Đặc điểm _ Thành phần của Thương hiệu ..............................15
3.1.3. Giá trị thương hiệu .......................................................................................17
3.1.4. Hoạch định chiến lược xây dựng và phát triển Thương Hiệu......................18
3.2. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................23
CHƯƠNG 4...................................................................................................................24
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN.......................................................................................24
4.1. Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh........................................................24
4.1.1 Tình hình sử dụng vốn của công ty...............................................................24
4.1.2 Phân tích chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 2
năm 2007 – 2008 ...................................................................................................25
4.1.3. Một số chỉ tiêu hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty qua 2
năm 2007 – 2008...................................................................................................27
4.1.4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước ..........................................29
4.1.5. Tình hình sản xuất và tiêu thụ của sản phẩm mang thương hiệu Janice......29
4.2. Đánh Giá Thực Trạng Xây Dựng và Phát Triển Thương Hiệu ..........................33
4.2.1.Nhận thức của Công ty về vấn đề Thương hiệu............................................33
4.2.2.Ý thức phát triển Thương hiệu của Công ty hiện nay...................................34
4.2.3. Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty ......................35
4.3. Nghiên cứu và Phân tích môi trường kinh doanh. ..............................................42
4.3.1. Môi trường kinh doanh ................................................................................42
4.3.2. Hành vi khách hàng......................................................................................48
4.4. Định Hướng Chiến Lược Xây Dựng Và Phát Triển Thương Hiệu ....................51
4.4.1. Định hướng phát triển và mục tiêu của Công ty ..........................................51
4.4.2. Phương án hình thành chiến lược thương hiệu ............................................53
4.4.3. Tầm quan trọng và ý nghĩa của việc xây dựng thương hiệu........................53
4.4.4.Định hướng chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho công ty
Janice......................................................................................................................54
vi


4.4.5.Ước lượng kết quả đạt được từ việc hoạch định chiến lược .........................66
CHƯƠNG 5...................................................................................................................69
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................................................69
5.1 Kết luận................................................................................................................69
5.2.Kiến nghị..............................................................................................................69
5.2.1 Đối với nhà nước...........................................................................................69
5.2.2.Đối với Công ty.............................................................................................70
Tài Liệu Tham khảo
Phụ Lục

vii


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BH

Bán Hàng

BHXH

Bảo Hiểm Xã Hội

BP

Bộ Phận

CCDV

Cung Cấp Dịch Vụ

CHXHCN

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa

CNH-HĐH

Công Nghiệp Hóa Hiện Đại Hóa

DTT

Doanh Thu Thuần

KCS

Bộ Phận Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm

KD

Kinh Doanh

KTTV

Phòng Kế Toán Tài Vụ

KTSX

Kỹ Thuật Sản Xuất

HĐQT

Hội Đồng Quản Trị

ISO 9001:2000

Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo Tiêu Chuẩn
Quốc Tế

LNTT

Lợi Nhuận Trước Thuế

LNST

Lợi Nhuận Sau Thuế

QTCL

Quản Trị Chiến Lược

QTKDTH

Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp

SX

Sản Xuất

TNDN

Thu Nhập Doanh Nghiệp

TNHH

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn

TGĐ

Tổng Giám Đốc

TPHCM

Thành Phố Hồ Chí Minh

TSCĐ

Tài Sản Cố Định

VCSH

Vốn Chủ Sở Hữu

VKD

Vốn Kinh Doanh

WTO

Tổ Chức Thương Mại Thế Giới

XNK

Xuất Nhập Khẩu
viii


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Trình Độ Chuyên Môn Công Nhân Viên
Bảng 4.1.Cơ Cấu Vốn Đầu Tư mở rộng của Công Ty
Bảng 4..2. Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Qua 2 Năm 2007 –
2008
Bảng 4.3. Tình Hình Biến Động Các Chỉ Tiêu Hiệu Quả Hoạt Động Sản Xuất Kinh
Doanh Trong 2 Năm 2007 – 2008
Bảng 4.4.Tình Hình Sản Xuất của Công Ty Janice qua các năm 2007-2008
Bảng 4.5. Phân Bố Thị Trường Tiêu Thụ
Bảng 4.6.Tình Hình Xuất Khẩu Sản Phẩm mang Thương Hiệu Janice
Bảng 4.7.Tình Hình Tiêu Thụ Nội Địa Sản Phẩm mang Thương Hiệu Janice
Bảng 4.8..Đánh Giá Lợi ích của Thương Hiệu
Bảng 4.9. Cơ Cấu các Sản Phẩm mang Thương Hiệu Janice
Bảng 4.10. Một Số Chỉ Tiêu Đánh Giá Tăng Trưởng Kinh Tế Giai Đoạn 2000-2008
Bảng 4.3.2.Chỉ Tiêu Đánh Giá Mức Độ Hài Lòng của Khách Hàng
Bảng 4.11. Dự Báo Mức Tăng Trưởng Lợi Nhuận của Công Ty Janice

ix


DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1. Sơ Đồ Bộ Máy Quản Lý của Công Ty TNHH JANICE
Hình 2.2.Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Phòng Kinh Doanh – Xuất Nhập Khẩu
Hình 2.3.Sơ Đồ Tổ Chức Nhà Máy Sản Xuất của Công Ty
Hình 2.4.Quy Trình Sản Xuất Tấm Đệm Bảo Hộ
Hình 2.5.Quy Trình Sản Xuất Drap Trải- Drap Bọc
Hình 2.6.Quy Trình Sản Xuất Ruột Gối
Hình 4.1.Biểu Đồ Tình Hình Sản Xuất của Công Ty qua các Năm 2007- 2008
Hình 4.2.Logo Thương Hiệu Janice
Hình 4.3.Sơ Đồ Kênh Phân Phối của Công Ty TNHH Janice
Hình 4.4.Biểu Đồ Cơ Cấu Khách Hàng Hiện Tại của Công Ty
Hình 4.5.Sơ Đồ Chu Kỳ Sống của Sản Phẩm

x


DANH MỤC PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Một Số Hình Ảnh về Sản Phẩm của Công Ty Janice.
Phụ lục 2. Phiếu Thăm Dò Ý Kiến Của Công Ty Về Vấn Đề Xây Dựng và Phát Triển
Thương Hiệu.
Phụ Lục 3. Phiếu Thăm Dò Ý Kiến Khách Hàng.

xi


CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề
Một thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn và tín nhiệm không chỉ bởi
những đặc tính của sản phẩm mang lại mà còn bởi những giá trị bên trong chính sản
phẩm đó được nhà sản xuất kết tinh trong sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu ngày một đa
dạng và phong phú của khách hàng.
Ngoài ra,Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, cuộc
chiến gay gắt giữa các doanh nghiệp không còn là cuộc chiến về chất lượng với giá rẻ
như trước mà đây thật sự là cuộc chiến giữa các thương hiệu uy tín. Bản chất của
thương hiệu uy tín là sức sống lâu dài, mang nét riêng của doanh nghiệp và sản phẩm,
nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm đó trên thị trường đồng
thời làm cho khách hàng sử dụng hàng hoá thương hiệu tự hào hơn..Để tồn tại và phát
triển thì doanh nghiệp cần có chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu một cách
hiệu quả nhất thông qua việc đảm bảo chất lượng sản phẩm trong sản xuất và các phối
thức Marketing hợp lý và thiết thực, từ đó khách hàng có thể lựa chọn những sản phẩm
của doanh nghiệp với tất cả sự thỏa mãn, niềm tin cũng như sự tự hào.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh
vực này được sự đồng ý của khoa Kinh Tế, sự chấp thuận của Công ty Trách nhiệm
hữu hạn JANICE và sự hướng dẫn tận tình của thầy NguyễnViết Sản, chúng tôi tiến
hành thực hiện đề tài:“ Nghiên Cứu Chiến Lược Xây Dựng và Phát Triển Thương
Hiệu của Sản Phẩm Dệt May tại Công ty TNHH JANICE ”.


1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Tìm hiểu, phân tích thực trạng quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của
sản phẩm Dệt-May mang thương hiệu Janice .
Từ việc phân tích trên nhằm rút ra những mặt còn hạn chế từ đó đề xuất một số
giải pháp để nâng cao hiệu quả cho việc xây dựng và phát triển thương hiệu của công
ty.
1.3. Phạm vi nghiên cứu của khóa luận
Đề tài tiến hành nghiên cứu về thương hiệu sản phẩm dệt may của công ty
Janice cũng như những thuận lợi, khó khăn và những tồn tại trong quá trình xây dựng
và phát triển thương hiệu của công ty. Thông qua việc phân tích, đánh giá được hiện
trạng của công ty để từ đó đưa ra những chiến lược phù hợp.Đề tài được tiến hành
thông qua việc sử dụng số liệu nghiên cứu năm 2007 và năm 2008
1.4. Cấu trúc của khóa luận
Luận văn bao gồm 5 chương :
Chương 1

: ĐẶT VẤN ĐỀ

Nêu ra những lí do, tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển thương hiệu
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và đưa ra
những giả thiết, lập luận ban đầu về việc xây dựng và phát triển thương hiệu trong hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 1 còn trình bày được nội dung và mục
đích của đề tài cũng như phạm vi nghiên cứu và cấu trúc của đề tài.
Chương 2

: TỔNG QUAN

Chương 2 đã nêu ra giới thiệu chung về công ty, chức năng , nhiệm vụ, cơ cấu tổ
chức, quá trình phát triển cùng những mục tiêu, nhiệm vụ đã đạt được trong năm
2007,2008 và những mục tiêu phương hướng phát triển trong năm 2009 và thời gian
tới. Ngoài ra chương 2 còn giới thiệu về tình hình sơ lược của công ty, trụ sở, chi
nhánh, đưa ra những thuận lợi khó khăn tình hình vốn, cơ cấu lao động cũng như hiện
trạng cơ sở vật chất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm để có một cái nhìn tổng
quan về công ty nhằm nắm bắt sơ lược những điểm mạnh, điểm yếu và có những đánh
giá đầu tiên về năng lực của công ty.

2


Chương 3

: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Với việc nêu ra những khái niệm Thương Hiệu và các chỉ tiêu, phương pháp nhằm
đánh giá thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty, chương 3 cung
cấp cách thức phương pháp nhằm thực hiện mục tiêu của đề tài. Chương 3 còn đưa ra
khái niệm cũng như giới thiệu về các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược xây dựng và
phát triển thương hiệu của một công ty, bao gồm các yếu tố nội tại và các yếu tố bên
ngoài.
Chương 4

: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Thông qua việc nêu tình hình chung về hoạt động sản xuất, kinh doanh, chương 4
đã đi sâu vào phân tích tình hình sản xuất, tiêu thụ, phân phối, tồn kho, tình hình đầu
tư tài chính của công ty trong giai đoạn năm 2007-2008. Bên cạnh đó, chương 4 còn
đánh giá, phân tích về các nhân tố chủ quan và các nhân tố khách quan có ảnh hưởng
trực tiếp và gián tiếp đến tình hình hoạt động sản xuất. Ngoài ra, chương 4 còn đưa ra
một cái nhìn khái quát về môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với công
ty.Qua việc phân tích trên nhằm đưa ra những định hướng khả thi cho chiến lược xây
dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm dệt may Janice.
Chương 5

: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Chương 5 đưa ra nhận xét, kết luận chung về nội dung của đề tài, đồng thời từ đó
đưa ra những một số kiến nghị đối với Công ty nhằm tăng cường hoạt động cạnh tranh
cho các công ty hiện nay và đối với công ty nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động nhằm
xây dựng một thương hiệu vững mạnh, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của
thương hiệu Janice trên thị trường.

3


CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN

2.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
2.1.1. Giới thiệu về Công ty
Tên Công ty: Cty TNHH JANICE
Tên giao dịch: JANICE Company Limited.
Trụ sở chính của công ty tại: 85B,ấp Tân Bình,phường Bửu Hòa,TP. Biên
Hòa,Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại:

0613859655

Fax:

0613956638

Vốn Đầu Tư

300000 USD

Vốn Pháp Định

100000 USD

Số Tài khoản:

43110100031264

Mã số thuế:

3600654874

Email:

Yi_Fang@hcm.vm.vn

2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty
Công ty TNHH Janice là doanh nghiệp liên doanh theo quy định của pháp luật
đầu tư nước ngoài tại việt nam.Được thành lập theo giấy phép đầu tư số 74/GP-DN do
ủy ban nhân dân tỉnh Đồng nai cấp ngày 27 tháng 08 năm 2003 như sau:
Các bên tham gia liên doanh

cơ cấu vốn

Bên Nước Ngoài: ông Shen Feng Yi

70%

Bên Việt Nam: công ty TNHH Nghệ Phương

30%

Sau 5 năm được xây dựng và củng cố, công ty cũng đã từng bước đứng vững
trên thị trường. Thời gian qua, công ty đã xây dựng được sự tín nhiệm của khách hàng,
trở thành một trong số những doanh nghiệp được khách hàng tin tưởng và ủng hộ.


Trong những năm qua, công ty đã bước đầu thực hiện được những mục tiêu đề
ra. Việc đi sâu vào các hoạt động khác còn gặp nhiều khó khăn, trở ngại do chưa có
đầu ra phù hợp và do nhiều yếu tố khách quan tác động.
Mục tiêu trong tương lai của công ty chính là trở thành một tổ chức hàng đầu
cả nước, góp phần nâng cao khả năng phục vụ, phát triển đầy đủ hơn đời sống vật chất
cũng như tinh thần cho CB-CNV của Công ty. Tuy nhiên nhờ có chính sách khuyến
khích sự phát triển của nền kinh tế, công ty đã tăng cường và mở rộng hoạt động kinh
doanh phù hợp với chính sách của nhà nước. Công ty cũng đã tạo được sự quan tâm
của khách hàng với thị trường tương đối ổn định, đảm bảo mức lợi nhuận cho công ty
và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường.
Marketing là một yếu tố hết sức quan trọng đối với các doanh nghiệp đang hoạt
động trên thị trường hiện nay nhưng công ty chưa khai thác chức năng này một cách
tối đa để phục vụ cho quá trình kinh doanh, công ty chưa có phòng Marketing mà chỉ
có bộ phận Marketing trực thuộc phòng kinh doanh-xuất nhập khẩu.Thêm vào đó công
ty cũng còn yếu trong việc thu thập thông tin về thị trường, gây không ít khó khăn
trong nhu cầu tiếp cận thị trường của công ty.
2.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty
2.2.1. Chức năng
Chức năng chính của công ty là sản xuất kinh doanh mặt hàng Dệt may, được
thể hiện cụ thể bằng các ngành kinh doanh trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Các hoạt động chủ yếu của công ty là Sản xuất gia công các sản phẩm gia dụng bằng
vải như Chăn,Drap,Gối,Nệm…
Công ty đã và đang từng bước xây dựng, cải thiện bản thân thành một tổ chức
hoạt động với mục tiêu: lấy sự hài lòng của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu, góp
phần làm gia tăng lợi nhuận cho công ty,góp phần giải quyết công ăn việc làm cho
người dân đồng thời làm tốt trách nhiệm đối với đất nước.
2.2.2. Nhiệm vụ
Trở thành một tổ chức chủ động trong mọi hoạt động của mình, tận dụng tối đa
các nguồn lực có sẵn, luôn cải tiến chất lượng phục vụ nhằm tạo ấn tượng tốt với
khách hàng. Đồng thời, công ty cũng tăng cường tìm kiếm thêm khách hàng tiềm năng
nhằm mở rộng thị trường. Phát triển công ty với cơ cấu gọn nhẹ, hoạt động có hiệu
5


, phù hợp với yêu cầu của từng thời kì, đáp ứng một cách đầy đủ đòi hỏi của thị
trường.Tăng cường hoạt động kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tài chính ổn
định, tạo việc làm cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với nhà nước.
Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh theo
đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, nhằm đạt được hiệu quả kinh tế ngày
càng cao. Tự tạo các nguồn vốn bổ sung, thực hiện cân đối tài chính- kế toán chính
xác, quản lý và sử dụng vốn có hiệu quả, tuân thủ đầy đủ các pháp lệnh của nhà nước,
thực hiện hợp lý chế độ lao động theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo đời sống cho
người lao động.
Nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết trong hợp đồng kinh tế, định hướng và lập
kế hoạch hoạt động trên cơ sở nhu cầu của khách hàng sao cho phù hợp với chức năng,
khả năng và điều kiện hiện có của công ty nhằm đảm bảo tính khả thi của hợp đồng.
Thực hiện tốt các chính sách: lao động, tiền lương,nâng cao đời sống của nhân
viên, tạo môi trường thuận lợi và thoải mái trong công việc.
Làm tốt công tác bảo hộ lao động, thực hiện đầy đủ nội quy, an ninh trật tự xã
hội, bảo vệ an ninh quốc phòng, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước…
2.3. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty
Công ty TNHH JANICE là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm
gia dụng trên các lĩnh vực sau:
Sản xuất các sản phẩm gia dụng: Drap trải,Drap bọc,Gối, Mền,Nệm baby,Nệm
ngồi,Tấm đệm Bảo hộ,Màn cửa…
Nhập khẩu và cung ứng các sản phẩm ngoại nhập: Bộ đồ tạo dáng,Áo lá,Quần
Gell nhỏ, Áo nịt ngực và bụng ,Dây nịt bụng,Dây nịt lưng, vớ phụ nữ.
2.4. Cơ cấu tổ chức
2.4.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty
Công ty TNHH JANICE xây dựng mô hình tổ chức theo cơ cấu quan hệ trực
tuyến – chức năng giữa người lãnh đạo cao nhất (Tổng Giám Đốc) và các cấp. Các bộ
phận quản lý chức năng hình thành một mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ, các phòng ban
chức năng đóng vai trò tham mưu giúp cho các cấp lãnh đạo điều hành hoạt động sản
xuất kinh doanh được toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

6


Hình 2.1. Sơ Đồ Bộ Máy Quản Lý của Công Ty TNHH JANICE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng Giám Đốc

P.TGĐ
Phụ
Trách
SX

Phòng
kỹ
Thuật

Phòng
Kế
Hoạch
SX

P.TGĐ
Phụ
Trách
kinh
Doanh

P.TGĐ
Phụ
Trách
Tài
Chính

P.TGĐ
Phụ
Trách
Nhân Sự

Phòng
kinh
doanhXNK

Phòng
Kế
ToánTài Vụ

Phòng
Tổ Chức
Hành
Chính

( Nguồn Phòng Tổ Chức Hành Chánh)
2.4.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
Đại hội cổ đông: Là tổ chức cao nhất của công ty, đại hội cổ đông thường niên
được triệu tập một năm một lần sau khi kết thúc một năm tài chính. Đại hội cổ đông
thường niên có nhiệm vụ giải quyết các công việc kinh doanh của công ty trong khuôn
khổ điều lệ.
- Hội đồng quản trị: Do Đại Hội cổ đông bầu ra, triển khai định hướng chiến
lược lâu dài và tổ chức thực hiện các vấn đề đã được đại hội thống nhất.
7


Ban điều hành.
- Tổng giám đốc: Do HĐQT bổ nhiệm, thay mặt HĐQT điều hành các hoạt
động hàng ngày của công ty, là người đại diện hợp pháp theo pháp luật và chịu trách
nhiệm trước HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Phó TGĐ công ty – phụ trách sản xuất: Là người tham mưu cho TGĐ trong
lĩnh vực quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp,
nghiên cứu sản phẩm mới, đào tạo công nhân sản xuất.
- Phó TGĐ công ty – phụ trách kinh doanh: Là người tham mưu cho tổng giám
đốc trong lĩnh vực kinh doanh, chịu trách nhiệm về kết quả quản lý và điều hành các
hoạt động xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn: tiêu thụ sản
phẩm, Marketing, huy động nguyên liệu và XNK hàng hóa.
- Phó TGĐ công ty – phụ trách Tài chính: Là người theo dõi tình hình sử dụng
nguồn vốn,xây dựng kế hoạch phân bố tài chính sao của công ty vào các hoạt động sản
xuất kinh doanh đồng thời có những kiến nghị trực tiếp cho tổng giám đốc về việc cân
nhắc cho việc sử dụng nguồn vốn sao cho hợp lý.
- Phó TGĐ công ty – phụ trách Nhân sự: Là người tổ chức thực hiện và giám
sát việc thực hiện các quy chế, chính sách về hành chính, nhân sự phù hợp với thực tế
của Công ty và với quy định, chế độ hiện hành của Nhà nước, Tư vấn cho Ban điều
hành các hoạt động hành chính nhân sự
Các phòng ban chức năng.
- Phòng kỹ thuật: Thực hiện công tác quản lý thiết bị công nghệ sản xuất và đào
tạo công nhân làm việc đúng với thao tác kỹ thuật.
- Phòng kế hoạch Sản xuất: Thực hiện cung ứng nguyên liệu phục vụ sản xuất
và các vật tư, kiểm tra theo dõi tình hình hoạt động sản xuất của các phân xưởng sản
xuất.
- Phòng kinh doanh-xuất Nhập Khẩu: Thực hiện công tác tiêu thụ sản phẩm,
quản lý kho hàng cùng với công tác nghiên cứu thị trường, điều độ sản xuất, xây dựng
các kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chiến lược Marketing, công tác mua bán
XNK.

8


Hình 2.2.Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Phòng Kinh Doanh – Xuất Nhập Khẩu
P.TGĐ Phụ Trách Kinh
Doanh
(Trưởng phòng)

Nhân viên
phụ trách
tiếp thị

Nhân viên
nghiệp vụ
xuất nhập
khẩu

Nhân viên
nghiệp vụ
theo dõi xuất
nhập kho

Nhân viên
phụ trách
kế hoạch
Kinh Doanh

(Nguồn phòng kinh doanh-XNK)
Nhân viên phụ trách tiếp thị: Lập kế hoạch tiếp thị, tiêu thụ hàng
hóa.Nghiên cứu thị trường, đề xuất phát triển mặt hàng mới. Tham dự các hội chợ
trong và ngoài nước.
Nhân viên nghiệp vụ xuất nhập khẩu: Lập và theo dõi hợp đồng xuất
nhập khẩu, tiến độ thực hiện hợp đồng (làm lệnh sản xuất cho các phân xưởng sản
xuất, đặt tàu,điều xe tải, thông báo lịch giao hàng với khách hàng, chuyển giao chứng
từ cho khách hàng,…) Thống kê số liệu trì hoãn việc giao/nhận hàng (nếu có) và xác
định nguyên nhân trong sổ theo dõi hợp đồng. Gửi và nhận thư từ giao dịch với khách
hàng, theo dõi và thống kê những khiếu nại của khách hàng.
Nhân viên nghiệp vụ theo dõi xuất nhập kho: Lập hóa đơn xuất, nhập
hàng hóa.Theo dõi thẻ kho việc xuất nhập vật tư thành phẩm từ các kho thành phẩm.
Định kỳ kiểm kê hàng hóa của công ty và các phân xưởng sản xuất.
Nhân viên phụ trách kế hoạch kinh doanh:lập các kế hoạch kinh
doanh cho công ty trong các quý tiếp theo,đồng thời theo dõi tiến độ kinh doanh có
phù hợp với kế hoạch.Lập các dự báo cho thị trường trong thời gian tới,tham mưu cho
ban giám đốc kế hoạch kinh doanh trong tương lai.

9


- Phòng kế Toán Tài vụ: có nhiệm vụ thực hiện theo các quy định trong pháp
lệnh kế toán, tham mưu cho ban lãnh đạo của công ty, xây dựng kế hoạch tài chính,
theo dõi tình hình sử dụng vốn.
- Phòng Tổ Chức Hành Chánh: Thực hiện công tác quản lý hành chính, văn thư,
tài sản công cộng, bảo vệ an ninh kinh tế cùng với chức năng quản lý lao động và tiền
lương, BHXH, ATLĐ và thi đua.
2.5. Hoạt động quản lí nguồn nhân lực
Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị trong giai đoạn
hiện nay và những năm sắp tới, Công ty đang từng bước ổn định, tổ chức lại lực lượng
quản lý và lao động tại doanh nghiệp với phương châm gọn nhẹ, hiệu quả và linh hoạt.
Tuy nhiên, do tình hình tài chính của đơn vị còn nhiều khó khăn nên việc tổ chức lực
lượng lao động cũng còn những bất cập như chưa thể chuyển xếp cho toàn bộ lực
lượng lao động, cạnh tranh thu hút lao động có tay nghề cao chưa mạnh,….Mặc dù
vậy đến cuối năm 2008, về cơ bản Công ty đã bước đầu ổn định được lực lượng quản
lý và lao động tại đơn vị.Tính đến cuối năm 2008 tổng số công nhân viên của công ty
là 340 người, trong đó cán bộ công nhân viên các cấp quản lý là 55 người.
Bảng 2.1. Trình Độ Chuyên Môn Công Nhân Viên
Phòng ban /

Số

Đơn vị trực thuộc

người

Trình Độ chuyên môn
Đại

Trung

Công

Phổ

Học

cấp

Nhân

thông

Kỹ thuật
Ban Giám Đốc

5

5

Phòng Kỹ thuật

4

1

Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

10

2

4

4

Phòng KinhDoanh-XNK

10

4

4

2

Phòng Kế Toán Tài vụ

3

3

Phòng Tổ Chức Hành Chính

3

1

Các Phân Xưởng sản xuất

300

4

Bảo vệ

5

Tổng cộng

340

3

2
16

280
5

20

10

19

291

(Nguồn: Phòng Tổ chức hành chính)
10


Qua bảng thống kê tình hình lao động trên có thể thấy được sự phân bố lao
động cũng như trình độ của các công nhân viên là tương đối phù hợp cho từng bộ
phận,đồng thời cũng thể hiện sự phân trách nhiệm và quyền hạn là tương đối phù hợp
trong phân cấp quản lý của công ty.Tuy nhiên sự phân chia này cũng xuất phát từ đặc
thù công việc trong ngành dệt may,vì đặc thù của công việc nên đòi hỏi công nhân cần
có tay nghề vững vàng chứ không cần đòi hỏi công nhân phải có trình độ khá cao.
Theo quy định chung của Công ty, các tiêu chuẩn để tuyển dụng cho từng bộ
phận thích hợp do phòng Tổ chức Hành Chính có chức năng tuyển dụng. Kiểm tra hồ
sơ thực tế dựa vào các phòng ban, phân xưởng có chức năng cần tuyển dụng. Chế độ
tuyển dụng tùy thuộc vào công việc cần cho công ty mà tuyển dụng với các chế độ
khác nhau.

11


2.6. Tình hình sản xuất của công ty TNHH Janice
2.6.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức sản xuất
Hình 2.3.Sơ Đồ Tổ Chức Nhà Máy Sản Xuất của Công Ty
Ban Giám Đốc

P. Kỹ Thuật

P.Kế Hoạch Sản Xuất

Tổ vận hành thiết bị

Tổ tiếp nhận NVL

Tổ sửa chữa- bảo trì

Tổ kế hoạch SX

Tổ kiểm tra KTSX

Bộ phận KCS
P.Kế Toán Tài Vụ

P. Kinh Doanh-XNK

Tổ kế toán tiền lương

Bộ phận Marketing

Tổ kế toán thanh
toán

Bộ phận XNK & kho
Bộ phận kế hoạch

P. Tổ chức Hành Chính
Bộ phận Nhân sự
Tổ Bảo Vệ

Phân Xưởng 1

Phân Xưởng 2

Phân Xưởng 3

Quan hệ chức năng
Quan hệ trực tuyến
(Nguồn phòng tổ chức hành chính)

12


2.6.2. Quy trình công nghệ sản xuất
Hình 2.4.Quy Trình Sản Xuất Tấm Đệm Bảo Hộ
Vải

Máy
Viền

Máy
Đính
Bông

Gòn tấm

Khâu cắt
( theo các
quy cách )

Khâu may
viền

Bộ phận
KCS

Thành
phẩm

Kho Thành Phẩm

Tổ Bao bì

(Nguồn Phòng kế hoạch sản xuất)
Hình 2.5.Quy Trình Sản Xuất Drap Trải- Drap Bọc
Vải

Máy cuộn

Khâu cắt

Bộ phận KCS

Kho thành
phẩm

Tổ bao bì

Khâu may

Cắt chỉ

Thành
phẩm

(Nguồn Phòng kế hoạch sản xuất)

13


Hình 2.6.Quy Trình Sản Xuất Ruột Gối
Sợi polyeste

Máy tua

Máy sấy

Vô vỏ gối

May kết chỉ

Kho thành
phẩm

Tổ bao bì

Bộ phận KCS

Thành phẩm

Đập gối
+ vỗ gối

Máy ép
PE chân
không

(Nguồn Phòng kế hoạch sản xuất)

14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×