Tải bản đầy đủ

KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

KẾ TOÁN DOANH THU – CHI PHÍ – XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦ CHI

BÙI THỊ THIỀN QUYÊN

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN
NGÀNH KẾ TOÁN

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 07/2009


Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại
Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Toán Doanh Thu –
Chi Phí – Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển
Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi” do Bùi Thị Thiền Quyên, sinh viên khoá 31, ngành

.

kế toán, đã bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY
Người hướng dẫn,

Ngày

Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo

Ngày

tháng

năm

tháng

năm

Thư ký hội đồng chấm báo cáo

Ngày

tháng

năm


LỜI CẢM TẠ
Để đạt được kết quả như hôm nay, điều đầu tiên con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc đến ba, mẹ, người đã ân cần nuôi dưỡng, dạy dỗ con nên người, hết lòng chăm lo
và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho con trong suốt chặng đường học tập.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô đã dạy dỗ em trong suốt
bốn năm trên giảng đường của trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn cô Nguyễn Thị Phương Thúy đã tận tình
hướng dẫn, giúp đỡ em để hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát
Triển Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi đã tạo điều kiện cho em thực tập tại công ty.


Cảm ơn các cô, chú phòng Kế toán đặc biệt là cô Vũ Thị Bạch Tuyết - Kế toán trưởng
công ty đã tạo điều kiện thuận lợi cũng như tận tình hướng dẫn, giúp đỡ để em thực
hiện luận văn, và hơn nữa là cho em những kiến thức thực tế về ngành kế toán.
Cuối cùng em xin cảm ơn tất cả bạn bè, những người thân luôn quan tâm và
giúp đỡ em.
Sinh viên
BÙI THỊ THIỀN QUYÊN


NỘI DUNG TÓM TẮT
BÙI THỊ THIỀN QUYÊN. Tháng 07 năm 2009. “Kế Toán Doanh Thu – Chi
Phí – Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển
Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi”.
BUI THI THIEN QUYEN. July 2009. “Turnover - Expenses And
Determined Trading Result Accounting At CUCHI Commercial And Industrial
Developing Investment Joint Stock Company”
Khoá luận tìm hiểu về công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp
Thương Mại Củ Chi với các nội dung chính:
- Từ quá trình thực tập tại công ty sẽ tiến hành mô tả, phân tích, đưa ra các ví dụ
nhằm làm nổi bậc quá trình kế toán doanh thu – chi phí – xác định kết quả kinh doanh
tại công ty gồm:
+ Phương pháp hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa.
+ Phương pháp hạch toán giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý
doanh nghiệp.
+ Phương pháp hạch toán doanh thu và chi phí tài chính, doanh thu và chi phí
khác.
+ Phương pháp hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Quá trình hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh.
- Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán tại công ty.


MỤC LỤC
Trang
Danh mục các chữ viết tắt

viii

Danh mục các bảng

ix

Danh mục các hình

x

CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU

1

1.1. Đặt vấn đề

1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

2

1.3. Phạm vi nghiên cứu

2

1.4. Cấu trúc của luận văn

2

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN

4

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

4

2.1.1. Sơ lược về Công ty

4

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty

5

2.2. Chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức hoạt động của Công ty

5

2.2.1. Chức năng

5

2.2.2. Nhiệm vụ

6

2.2.3. Nguyên tắc tổ chức hoạt động

7

2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp

7

2.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty

7

2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban

8

2.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

11

2.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

11

2.4.2. Chức năng của từng bộ phận

12

2.4.3.Chế độ kế toán áp dụng

14

2.4.4. Hình thức kế toán

15

CHƯƠNG 3. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Nội dung nghiên cứu

17
17

3.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

17

3.1.2. Kế toán các khoản giảm trừ

19

3.1.3. Kế toán giá vốn hàng bán

20
v


3.1.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

22

3.1.5. Kế toán chi phí tài chính

23

3.1.6. Kế toán chi phí bán hàng

24

3.1.8. Kế toán thu nhập khác

26

3.1.9. Kế toán chi phí khác

27

3.1.10. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

28

3.1.11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

29

3.2. Phương pháp nghiên cứu

30

3.2.1. Phương pháp thu thập

30

3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu

30

3.2.3. Phương pháp mô tả

30

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

31

4.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

31

4.2. Kế toán giá vốn hàng bán

46

4.2.1. Nội dung

46

4.2.2. Chứng từ sử dụng

46

4.2.3. Phương pháp hạch toán

46

4.3. Kế toán chi phí bán hàng

49

4.3.1. Nội dung:

49

4.3.2. Chứng từ sử dụng:

49

4.3.3. Phương pháp hạch toán:

49

4.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

53

4.4.1. Nội dung:

53

4.4.2. Chứng từ sử dụng:

53

4.3.3. Phương pháp hạch toán:

53

4.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh hoạt động tài chính

58

4.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính

58

4.5.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính

62

4.6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác

65

4.6.1. Kế toán thu nhập khác

65

4.6.2. Chi phí khác

68
vi


4.7. Kế toán chi phí thuế TNDN

71

4.7.1. Nội dung:

71

4.7.2. Chứng từ sử dụng:

71

4.7.3. Phương pháp hạch toán:

71

4.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

74

4.8.1. Nội dung:

74

4.8.2. Chứng từ sử dụng:

74

4.8.3. Phương pháp hạch toán:

74

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

80

5.1. Kết luận

80

5.2 Một vài kiến nghị để hoàn thiện

84

TÀI LIỆU THAM KHẢO

vii


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BCTC

Báo cáo tài chính

KT

Kế toán

NKC

Nhật kí chung

DTBH

Doanh thu bán hàng

DV

Dịch vụ

SP

Sản phẩm

HH

Hàng hóa

PXSX

Phân xưởng sản xuất

DN

Doanh nghiệp

CKTM

Chiết khấu thương mại

DTT

Doanh thu thuần

GVHB

Giá vốn hàng bán

KQKD

Kết quả kinh doanh

DT HĐTC

Doanh thu hoạt động tài chính

CP

Chi phí

CPTC

Chi phí tài chính

CPBH

Chi phí bán hàng

CPQLDN

Chi phí quản lý doanh nghiệp

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

TN

Thu nhập

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

LPXD

Lệ phí xăng dầu

HĐ GTGT

Hóa đơn giá trị gia tăng

N-X-T

Nhập xuất tồnHóa đơn

PT

Phiếu thu

PC

Phiếu chi
viii


TSCĐ

Tài sản cố định

NH

Ngân hàng

KCN

Khu công nghiệp

ix


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Bảng phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 - 2008 78

x


DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty

8

Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

11

Hình 2.3: Trình tự ghi sổ KT theo hình thức KT trên máy vi tính

15

Hình 4.1: Sơ Đồ Lưu Chuyển Chứng Từ Bán Hàng Trong Nước

35

Hình 4.2: Qui trình kế toán bán hàng trong nước

36

Hinh 4.3: Sơ đồ hạch toán kết quả kinh doanh năm 2008

76

xi


CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề
Đối với hầu hết các doanh nghiệp, việc đứng vững trên thị trường, đạt được kết
quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao nhất luôn luôn là mối quan tâm hàng đầu. Do
đó, xác định kết quả sản xuất kinh doanh hay lợi nhuận là một vấn đề vô cùng quan
trọng. Lợi nhuận được xác định, được quyết định bởi doanh thu và chi phí. Cách tính
đơn giản là lợi nhuận bằng doanh thu trừ chi phí. Tuy nhiên, kế toán xác định kết quả
kinh doanh là không hề đơn giản. Vì vậy, tổ chức công tác kế toán khoản doanh thu,
chi phí một cách khoa học, có hệ thống, đúng nguyên tắc và đúng chuẩn mực kế toán
là điều rất cần thiết, giúp cho việc xác định kết quả kinh doanh chính xác, giúp nhà
quản trị đưa ra các quyết định đúng đắn.
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi là một
doanh nghiệp thương mại. Vì vậy, hoạt động tiêu thụ là một trong những khâu quan
trọng nhất, nó quyết định doanh thu, lợi nhuận, và quan trọng hơn là nó quyết định các
hoạt động khác có thể tiếp tục được hay không? Do đó, việc phản ánh kịp thời, chính
xác và đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về tình hình tiêu thụ của bộ phận kế toán
có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó giúp cho các nhà quản lý có cơ sở để đánh giá hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn được các phương án kinh
doanh tối ưu nhằm đẩy mạnh quá trình tiêu thụ hàng hóa trong tương lai, đem lại lợi
nhuận cao cho doanh nghiệp.
Xuất phát từ thực tế trên, thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán xác
định kết quả kinh doanh, kết hợp với những kiến thức tích lũy ở trường và thời gian
thực tập tiếp xúc thực tế công tác kế toán tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển
Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi, em quyết định chọn đề tài “Kế toán doanh thu,


chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển
Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Nghiên cứu công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần
Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi nhằm:
- Tìm hiểu, phân tích, đánh giá và xác định kết quả kinh doanh của Công Ty,
tìm ra ưu, khuyết điểm của công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh.
1.3. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài được thực hiện trong phạm vi nghiên cứu như sau:
Phạm vi không gian: tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp
Thương Mại Củ Chi.
Phạm vi thời gian: Đề tài được thưc hiện từ ngày 02/03/2009 đến ngày
20/06/2009. Số liệu minh họa cho nghiệp vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh được lấy trong kì kế toán năm 2008.
Nội dung nghiên cứu: nghiên cứu tập trung, mô tả, phân tích, nhận xét và đề
xuất các giải pháp về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư
Phát Triển Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi.
1.4. Cấu trúc của luận văn
Luận văn gồm 5 chương:
Chương 1: Mở đầu
Chương 1 nêu lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu của
đề tài.
Chương 2: Tổng quan
Chương 2 giới thiệu khái quát về Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công
Nghiệp Thương Mại Củ Chi, tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán và các đặc điểm
công tác kế toán.
Chương 3: Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
Chương 3 trình bày những kiến thức về bộ máy kế toán doanh thu, chi phí, xác
định kết quả kinh doanh và phương pháp nghiên cứu đề tài.

2


Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận
Chương 4 mô tả quá trình hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty.
Chương 5:Kết luận và kiến nghị
Chương 5 nêu lên kết luận chung và đưa ra kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác
kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.

3


CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.1. Sơ lược về Công ty
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Thương Mại
Củ Chi
Tên giao dịch: CUCHI Commercial And Industrial Developing Investment
Joint Stock Company
Tên viết tắt: CIDICO
Trụ sở chính: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP HCM
Điện thoại: (08)8920587
Fax: 8921008
Email: cuchiiz@cidico.com.vn
Website: http//www.cidico.com.vn
Vốn điều lệ công ty: 60,000,000,000 VND
Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh thương mại và dịch vụ, cơ sở hạ tầng khu
công nghiệp.
Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký: Thu mua, chế biến, kinh doanh xuất nhập
khẩu các mặt hàng nông sản, thực phẩm, công nghệ phẩm, kim khí điện máy, vật tư
nguyên nhiên liệu, khí hóa lỏng (đối với xăng dầu, gas chỉ hoạt động khi được cấp giấy
chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo qui định của pháp luật), vật liệu xây dựng.
Mua bán thủy hải sản, hàng tiểu thủ công nghiệp, hàng may mặc, nông sản, thực phẩm,
công nghệ phẩm, kim khí điện máy, hàng trang trí nội thất và hàng tiêu dùng cao cấp,
thiết bị, vật tư, nguyên liệu các loại, vật liệu xây dựng. Đầu tư xây dựng và kinh doanh
công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp. Kinh doanh giết mổ heo, trâu, bò (không
giết mổ trong khu dân cư tập trung tại TP HCM). Kinh doanh địa ốc: xây dựng nhà
4


xưởng, kho, nhà bán và cho thuê, chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh nhà trong
khu công nghiệp, dịch vụ lao động, mua bán xương súc vật, xây dựng các công trình
công nghiệp, dân dụng.
Tuy nhiên, hiện nay ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công Ty là mua bán
hàng hóa như xăng, dầu, gas, bã hèm, bia…và cung cấp dịch vụ.
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
Ngày 29/09/1992, Công ty Thương Mại Củ Chi được thành lập theo quyết định
số 21/QĐ_UB của Ủy Ban Nhân Dân TP HCM. Công ty Thương Mại Củ Chi là một
Công ty hoạt động theo hình thức Doanh Nghiệp Nhà Nước.
Trong quá trình hoạt động, theo xu hướng phát triển của nền kinh tế và theo chủ
trương của Chính Phủ việc chuyển đổi một số Doanh Nghiệp Nhà Nước thành các
Công ty Cổ Phần là một điều tất yếu cần thiết. Do vậy, ngày 31/05/2002 theo quyết
định số 2302/QĐ_UB của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân TP HCM chuyển Doanh
Nghiệp Nhà Nước Công ty Thương Mại Củ Chi thành Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát
Triển Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi.
Công ty đã được Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
số 4103001163 ngày 27/08/2002 với số vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. Qua 2 lần tăng vốn
điều lệ, hiện nay vốn điều lệ của Công ty đã nâng lên thành 60 tỷ đồng. Trong đó:
Cổ phần Nhà Nước chiếm 22,5% vốn điều lệ.
Cổ phần của Cổ đông trong và ngoài Công ty chiếm 77,5% vốn điều lệ và Công
ty cũng được Sở Kế Hoạch Đầu Tư TP HCM cấp lại giấy chứng nhận đăng kí kinh
doanh ngày 7/8/2007 có thay đổi tăng vốn điều lệ.
2.2. Chức năng, nhiệm vụ và nguyên tắc tổ chức hoạt động của Công ty
2.2.1. Chức năng
™ Công ty tổ chức thu mua và xuất khẩu hàng hóa tại địa phương, mở rộng thị
trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
™ Tổ chức quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung, bảo vệ môi
trường.
™ Thi công, xây dựng các công trình dân dụng – công nghiệp, kinh doanh bất
động sản.
™ Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp.
5


™ Chủ động tổ chức bộ máy hoạt động, tuyển dụng và đào tạo cán bộ công nhân
viên, quản lí cơ sở vật chất, quản lí lao động tiền lương.
™ Xây dựng chiến lược kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao chất
lượng và đa dạng hóa các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trên địa
bàn huyện Củ Chi và các tỉnh lân cận.
™ Công ty ngày càng có vai trò to lớn trong nền kinh tế của Thành Phố nói riêng
và của cả nước nói chung, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất trong
nước, đồng thời phục vụ tiêu dùng xuất khẩu thông qua tiếp thị và mở rộng thị trường
tiêu thụ hàng hóa, cung ứng nguyên nhiên liệu.
2.2.2. Nhiệm vụ
™ Tổ chức bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh theo hướng tinh gọn
có hiệu quả.
™ Xây dựng hệ thống cơ sở sản xuất chế biến, gắn liền sản xuất với tiêu thụ,
hàng hóa xuất khẩu phải đạt chất lượng tốt, có uy tín.
™ Kinh doanh các mặt hàng công nghệ phẩm, nông sản thực phẩm, kim khí điện
máy, vật tư, nguyên nhiên liệu, vật liệu xây dựng và phế liệu để phục vụ cho yêu cầu
sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, góp phần cung ứng nguồn hàng xuất khẩu theo kế
hoạch, nhiệm vụ chung của huyện Củ Chi.
™ Tổ chức dịch vụ xuất nhập khẩu.
™ Nghiên cứu thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đồng thời gia tăng
khối lượng hàng xuất khẩu, từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ về kinh doanh,
quản lí, thường xuyên tiếp cận mở rộng thị trường đặc biệt là thị trường nước ngoài để
thu hút thêm nhiều ngoại tệ và phát triển xuất nhập khẩu.
™ Sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, nguồn vốn và cơ sở vật chất của công ty
để phát triển sản xuất kinh doanh, ngoài ra Công ty phải không ngừng bảo tồn và phát
triển nguồn vốn ban đầu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
™ Thực hiện các chính sách, chế độ do Nhà Nước ban hành về quản lý tài chính,
tài sản, bảo đảm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà Nước.
™ Thực hiện tốt các chính sách, chế độ lao động tiền lương, đảm bảo công bằng
xã hội, đào tạo bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ tay
nghề cho cán bộ, công nhân viên công ty.
6


™ Làm tốt công tác bảo vệ và an toàn lao động, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường,
quản lí vận hành nhà máy xử lí nước thải tập trung.
™ Ngoài ra công ty còn có nhiệm vụ kinh doanh bất động sản xây dựng dân dụng
- công nghiệp và kinh doanh địa ốc, mua bán nhà đất, mua đất lập dự án nhà ở, xây
dựng nhà xưởng, nhà kho, nhà để bán hoặc cho thuê, chuyển nhượng bất động sản,
kinh doanh nhà hàng khu công nghiệp, dịch vụ trồng và chăm sóc cây xanh, dịch vụ
giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.
2.2.3. Nguyên tắc tổ chức hoạt động
™ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp Thương Mại Củ Chi được
thành lập từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước Công Ty Thương Mại Củ Chi.
™ Cidico là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp giấy đăng kí
kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài
khoản tại Ngân hàng theo qui định của pháp luật, hoạt động theo điều lệ của Công ty
cổ phần, luật doanh nghiệp.
2.3. Cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
2.3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy của Công ty

7


Hình 2.1: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy của Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Ban kiểm soát
Hội Đồng Quản Trị

Tổng Giám Đốc
Phó Tổng Giám Đốc

Phó Tổng Giám Đốc

Phòng kế hoạch
kinh doanh

Phòng tổ chức
hành chánh

Nhà hàng
hoa viên
Tây Bắc

Phòng kế toán
tài chính

Xí nghiệp
xây dựng
kinh
doanh địa
ốc

Ban quản lý dự án
đầu tư xây dựng

Các cửa
hàng kinh
doanh xây
dầu

Nguồn: Phòng tổ chức hành chánh
2.3.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban
™ Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Thảo luận và
thông qua điều lệ của công ty, bầu hội đồng quản trị và ban kiểm soát, thông qua các
phương án sản xuất kinh doanh, quyết định bộ máy kế toán của công ty.

8


™ Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị là cơ quan được đại hội đồng cổ đông bầu ra, là cơ quan
quyền lực cao nhất của công ty giữa 2 kỳ đại hội cổ đông.
Hội đồng quản trị có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề
liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty phù hợp với pháp luật hiện hành, trừ
những vấn đề không thuộc thẩm quyền.
™ Ban kiểm soát
Ban kiểm soát là cơ quan được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông
để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.
Thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kiểm tra từng vấn đề cụ thể
liên quan đến quản lí, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo
quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
Báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông về tính chính xác, trung thực, hợp pháp của
việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và các báo
cáo khác của Công ty.
Kiến nghị các biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lí, điều hành
hoạt động Công ty.
™ Tổng giám đốc
Tổng giám đốc là đại diện của công ty trước pháp luật và trong mọi giao dịch,
là người điều hành hoạt động hằng ngày của công ty, sử dụng có hiệu quả các nguồn
lực của công ty và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị theo nhiệm
vụ và quyền hạn được giao.
™ Phó tổng giám đốc
Các phó tổng giám đốc của công ty là những người hỗ trợ cho tổng giám đốc,
được Tổng giám đốc ủy quyền hoặc chịu trách nhiệm trong một số lĩnh vực quản lý
chuyên môn, chịu trách nhiệm trực tiếp với tổng giám đốc về việc được phân công.
™ Phòng tổ chức hành chánh
Tham mưu cho Tổng giám đốc về tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự cho phù hợp
với yêu cầu phát triển của công ty
Tham mưu giải quyết các chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu,…
Quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chánh, sử dụng và bảo quản con dấu,…
9


Xây dựng quy chế làm việc, thực hiện công tác bảo vệ về nội bộ,..
Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ văn phòng,…
™ Phòng kế toán tài chính
Tổ chức hạch toán kế toán cho toàn công ty theo định kì
Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh,…
Phối hợp các phòng, ban lập các thủ tục thanh toán quốc tế, theo dõi đôn đốc
nhắc nhở, đối chiếu thu hồi công nợ, thanh toán tiền lương,..
Tham mưu cho ban Tổng Giám Đốc về tình hình sử dụng vốn sao cho hiệu quả,
hướng dẫn các cơ sở về việc quản lí sử dụng tài sản, vật tư, hàng hóa, tiền vốn của đơn
vị.
Quản lý danh sách cổ đông góp vốn và thực hiện chia cổ tức đúng quy định của
điều lệ công ty.
™ Phòng kế hoạch kinh doanh
Tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc hoạch định các mục tiêu chiến lược
hoạt động của Công ty.
Xây dựng các kế hoạch ngắn, trung và dài hạn về sản xuất kinh doanh và đầu tư
theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.
Lập báo cáo sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động của đơn vị theo định kì hoặc
đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo .
™ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Lập kế hoạch tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng, thực
hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán công trình,…
Phối hợp với phòng kế hoạch kinh doanh hoặc đơn vị tư vấn lập báo cáo dự án
đầu tư.
Tham mưu cho Hội Đồng Quản Trị, ban Tổng Giám Đốc trong việc tổ chức đấu
thầu.
Tổ chức quản lý đất đai trong khu Công Nghiệp,.. .
Xây dựng kế hoạch vốn để đảm bảo đáp ứng đủ và kịp thời cho kế hoạch đầu tư
xây dựng các công trình, chi phí vận hành cơ sở hạ tầng kĩ thuật cho khu Công
Nghiệp,…

10


™ Nhà hàng hoa viên Tây Bắc
Kinh doanh ngành hàng ăn uống và các dịch vụ có liên quan đến ngành này.
™ Xí nghiệp xây dựng kinh doanh địa ốc
Kinh doanh địa ốc, xây dựng nhà xưởng, kho, nhà để bán hoặc cho thuê.
Chuyển nhượng bất động sản, xây dựng công trình cầu đường, san lấp mặt
bằng.
™ Xí nghiệp dịch vụ khu Công Nghiệp
Tổ chức hoạt động kinh doanh các loại hình dịch vụ khu công nghiệp, liên
doanh với đơn vị khai thác và cung cấp dịch vụ phục vụ khu công nghiệp như: dịch vụ
lao động, quảng cáo thương mại, dịch vụ trồng và chăm sóc cây xanh, dịch vụ giao
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, mua bán văn phòng phẩm,…
™ Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu
Thực hiện các phương thức bán buôn, bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu,
nhớt,…phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng.
Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu tiến hành thực hiện và kinh doanh có hiệu
quả, đảm bảo quyền kinh doanh và chịu trách nhiệm báo cáo quá trình hoạt động kinh
doanh cho Công ty.
2.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.4.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
Hình 2.2: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Tại Công Ty
KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN PHÓ PHỤ
TRÁCH KẾ TOÁN TỔNG
HỢP

KẾ TOÁN
KHO VÀ
KẾ TOÁN
THUẾ VAT

KẾ TOÁN
TÀI SẢN
CỐ ĐỊNH

KẾ TOÁN
THANH
TOÁN

THỦ QUỸ

KẾ TOÁN
CÔNG NỢ

KẾ TOÁN
QUẢN
TRỊ

Nguồn: Phòng tổ chức hành chánh
11


2.4.2. Chức năng của từng bộ phận
™ Kế toán trưởng
Điều hành công tác kế toán của phòng Kế Toán Tài Chánh.
Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám Đốc và kế toán cấp trên về những việc
của phòng Kế Toán Tài Chánh.
Nghiên cứu những nghị định, thông tư, quyết định của cấp trên về chính sách,
chế độ của Nhà Nước để tham mưu cho ban Tổng Giám Đốc chỉ đạo thực hiện.
Cân đối vốn kinh doanh cho các cơ sở trực thuộc Công ty, đồng thời theo dõi
mục đích vốn của đơn vị.
Ký các chứng từ thu chi hằng ngày và ký những hồ sơ liên quan đến ngân hàng
như: hợp đồng vay vốn, ủy nhiệm chi,…
Phân tích các hoạt động kinh tế của công ty.
™ Kế toán phó phụ trách kế toán tổng hợp
Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, ghi chép sổ sách kế toán, sổ
chi tiết, chứng từ, sổ cái biểu mẫu theo đúng quy định của Nhà Nước.
Tổng hợp phân tích chi phí hàng tháng, quí, năm.
Soạn thảo văn bản liên quan đến nhiệm vụ tổng hợp.
Quản lý hồ sơ cổ đông.
™ Kế toán kho và kế toán thuế VAT
Theo dõi tổng hợp hàng hóa nhập xuất kho
Lưu giữ hồ sơ nhập xuất kho hàng hóa
Định kì tham gia kiểm kê hàng hóa
Hướng dẫn các cơ sở ghi chép sử dụng hóa đơn theo đúng quy định của ngành
thuế
Hàng tháng kê khai thuế VAT
Quyết toán hàng tháng các tài khoản quản lý
™ Kế toán tài sản cố định
Quản lý lưu giữ hồ sơ tài sản cố định và những chứng từ liên quan
Có kế hoạch mua, quản lý, cấp phát, sử dụng hóa đơn xuất kho theo đúng mẫu
quy định của Bộ Tài Chính
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cục thuế Thành Phố
12


Định kỳ tham gia kiểm kê tài sản, công cụ lao động của công ty hoặc đánh giá
lại tài sản khi có yêu cầu của Ban Giám Đốc
Ghi phiếu điều tài sản cho các trạm theo đề nghị của trạm đã được sự đồng ý
của ban Tổng Giám Đốc
Báo cáo tình hình sử dụng và khấu hao tài sản cố định khi có yêu cầu của cơ
quan
Quản lý cấp phát hóa đơn, viết phiếu nhập xuất kho
Quyết toán hàng tháng các tài khoản quản lý
™ Kế toán công nợ
Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, chủ động trong việc thu hồi nợ không để
khách hàng chiếm dụng vốn
Hàng quý, 6 tháng, hàng năm khi quyết toán xong công nợ phải có chi tiết kèm
theo biên bản đối chiếu có xác nhận của khách hàng nợ
Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng
Quyết toán những tài khoản và ghi theo mẫu quy định của Bộ Tài Chính
™ Kế toán thanh toán
Kiểm tra và bảo quản các chứng từ thu chi
Hàng ngày ghi số liệu thu, chi vào sổ để biết được tiền tồn quỹ, báo cáo để có
kế hoạch cân đối vốn
Tham gia kiểm kê quỹ, phân tích chi phí hàng tháng
Quyết toán hàng tháng các tài khoản quản lý
™ Thủ quỹ
Thu và chi tiền theo phiếu thu chi của kế toán thanh toán đã được kế toán
trưởng đồng ý
Ghi chép số thu, số chi đầy đủ rõ ràng vào sổ quỹ
Sắp xếp tiền ngăn nắp, lưu trữ bảo quản sổ quỹ
Trực tiếp đến ngân hàng nộp hoặc nhận tiền cho công ty
Hàng tháng tham gia kiểm kê quỹ
™ Kế toán quản trị
Thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin, kinh tế, tài chính từng thời kì
theo yêu cầu của quản trị
13


Lưu trữ tài liệu kế toán quản trị
2.4.3.Chế độ kế toán áp dụng
Công ty áp dụng chế độ kế toán theo QĐ số 15/2006 QĐ – BTC ban hành ngày
20/03/2006.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam.
Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Hình thức kế toán áp dụng là hình thức sổ nhật kí chung.
Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho là phương pháp nhập trước xuất
trước (FIFO).
Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng theo QĐ số 206/QĐ – BTC
ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính.
Nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
2.4.3.1. Chứng từ kế toán:
Các chứng từ thường sử dụng tại Công ty:
• Phiếu thu
• Phiếu chi
• Phiếu nhập kho
• Hóa đơn GTGT
• Giấy đề nghị thanh toán
• Báo cáo bán hàng
• Giấy đề nghị tạm ứng
• Tờ trình
2.4.3.2. Hệ thống tài khoản:
Tài khoản kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài
chính theo nội dung kinh tế.
Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp bao gồm các tài khoản cấp 1, tài
khoản cấp 2, tài khoản trong bảng cân đối kế toán và tài khoản ngoài bảng cân đối kế
toán theo quyết định số 15/2006/ QĐ – BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính.

14


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x