Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 51: SACAROZƠ
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Tính chất hóa học: Phản ứng thủy phân có xúc tác axit hoặc enzim.
- Ứng dụng của Glucozơ: Là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật,
nguyên liệu quan trọng cho công nghiệp thực phẩm.
- Ứng dụng của Sacarozơ: là chất dinh dưỡng quan trọng của người và động vật.
2. Kỹ năng:
- Viết được PTHH (dạng CTPT) của phản ứng thủy phân sacrcozơ.
- Viết được PTHH thực hiện chuyển hóa từ sacarozơ → glucozơ→ rượu etylic
→axit axetic.
- Phân biệt dung dịch sacarozơ, glucozơ với ancol etylic.
- Tính phần trăm khối lượng sacarozơ trong mẫu nước mía.
3. Thái đô: Nghiêm túc trong học tập, yêu thích môn học.
II. CHUẨN BI:
1. Giáo viên:
- Dụng cụ: Đèn cồn , ống nghiệm , kẹp gỗ, cốc thủy tinh.
- Hóa chất : dung dịch sacarozơ, nước, dd NH3, dd AgNO3, dung dịch NaOH, dd
H2SO4.

2. Học sinh: Xem trước nội dung bài học.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.
2. Bài cu:
- Nêu các tính chất hoá học của glucozơ?


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

- Chữa bài tập 2 trang 152/SGK.
3. Bài mới:

Hoạt đông của GV

Hoạt đông của HS

Nôi dung

Hoạt đông 1: IV. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA SACAROZƠ:
- Làm thí nghiệm biểu diễn
trước lớp :

- Quan sát, nhận xét

PTHH :

+ Thí nghiệm 1: Cho dung
dịch saccarozơ vào dung dịch
AgNO3 (trong NH3), sau đó
đun nóng nhẹ, quan sát.

C12H22O11+H2O  axit,t →
0

C6H12O6 + C6H12O6
glucozơ
fructozơ

- Gv gọi Hs nhận xét hiện
tượng.


+ Thí nghiệm 2: Cho dung
dịch saccarozơ vào ống
nghiệm, thêm vào một giọt
dung dịch H2SO4, đuun nóng
2 đến 3 phút.

Saccarozơ bị thủy phân
→ glucozơ và fructozơ

- Không có hiện tượng gì

- Quan sát

Thêm dung dịch NaOH vào
để trung hoà.
Cho dung dịch vừa thu được
vào ống nghiệm chứa dung
dịch AgNO3 trong dung dịch
NH3.
- Gọi một Hs nhận xét hiện
tượng.
- Nhận xét
- Nêu hiện tượng: Có kết


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

tủa Ag xuất hiện.
- Giới thiệu phản ứng thủy
phân và hướng dẫn Hs viết
PTHH minh hoạ.

Nhận xét: Đã xảy ra phản
ứng tráng gương.
- Lắng nghe.

- Giới thiệu về đường
fructozơ.
- Thông báo: Phản ứng thủy
phân saccarozơ cũng xảy ra
dưới tác dụng của enzim ở
nhiệt độ thường.

- Lắng nghe
- Nghe giảng, ghi bài

Hoạt đông 4: IV. ỨNG DỤNG :
1. Glucozơ:
- Gọi Hs nêu ứng dụng.

- Nêu ứng dụng

- Nhận xét, bổ sung.

- Nghe giảng và ghi bài

- Glucozơ là chất dinh
dưỡng quan trọng của
con người và động vật.

2. Sacarozơ:
- Gọi Hs nêu ứng dụng.

- Nêu ứng dụng

- Gọi Hs kể tên một số nhà
mày sản xuất đường ở Việt
Nam.

- Kể tên

- Là chất dinh dưỡng
quan trọng của người và
động vật, nguyên liệu
quan trọng cho công
nghiệp thực phẩm.

- Nhận xét, bổ sung.
- Nghe giảng, ghi bài

Hoạt đông 5: CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- Yêu cầu Hs làm bài tập.

- Làm bài tập.

Bài tập 1:
Bài tập 1: Hoàn thành các
phương trình phản ứng cho sơ
PTHH:


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

đồ chuyển hoá sau:

(1) C12H22O11 + H2O
,t
 axit

→ C6H12O6 + C6H12O6
0

(1)
Saccarozơ →
glucozơ
( 2)
(3)
→ rượu etylic →
( 4)
Axitaxetic →
kali axetat

↓(5)
(6)
Etylaxetat →

natri axetat

→
(2) C6H12O6 men
2C2H5OH + 2CO2

→
(3) C2H5OH +O2  mengiam
CH3COOH+ H2O

(4) CH3COOH +
KOH→CH3COOK + H2O.
(5) CH3COOH + C2H5OH
dac
HSO,
→ CH3COOC2H5
+ H2O.
2

4

(6) CH3COOC2H5 + NaOH

→ CH3COONa +
C2H5OH
- Ghi nhớ.

- Dặn Hs về nhà học bài, làm
bài tập 1, 2,3 ,4, 5, 6
SGK/155Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×