Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 55: Thực hành Tính chất của gluxit

GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

Bài 55: THỰC HÀNH:
TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT
I. MỤC TIÊU:
Sau bài này HS phải:
1. Kiến thức:
− Phản ứng tráng gương của glucozơ.
− Phân biệt glucozơ, saccarozơ và hồ tinh bột.
2. Kĩ năng:
− Thực hiện thành thạo phản ứng tráng gương.
− Lập sơ đồ nhận biết 3 dung dịch glucozơ , saccarozơ và hồ tinh bột.
− Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng .
− Trình bày bài làm nhận biết các dung dịch nêu trên - viết phương trình HH minh họa các thí
nghiệm đã thực hiện.
3. Thái độ:
- Có ý thức học tập cẩn thận, kiên trì trong học tập và thực hành thí nghiệm hóa học.
4. Trọng tâm:
− Phản ứng tráng bạc.
− Phân biệt glucozơ, saccarozơ và tinh bột
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng dạy – học:
a. GV:
- Hóa chất: dung dịch AgNO3, dd NH3, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, dd iot, H2O.
- Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thủy tinh, đèn cồn, quẹt diêm, giá ống nghiệm.
b. HS:
- Tìm hiểu nội dung bài thực hành trước khi lên lớp.
- Chuẩn bị trước mẫu bài thu hoạch.
2. Phương pháp:
- Thực hành – Thảo luận nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp(1’):
9A1………./……....... 9A2………../………..
9A3………./…………
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Glucozơ, saccarozơ, tinh bột là những gluxit có ứng dụng rất quan trọng
trong đời sống và trong sản xuất. Bài thực hành hôm nay giúp chúng ta củng cố kiến thức đã
họ về gluxit, đồng thời rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh.
b. Các hoạt động chính:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1. Kiểm tra sự chuẩn bị của HS(6’).
-GV: Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Trong các
- HS: Tìm hiểu kiến thức và trả lời câu hỏi
chất glucozơ, saccarozơ, tinh bột chất nào có GV đặt ra.
phản ứng tráng gương? Chất nào có phản
ứng với dung dịch iot?
- GV: Yêu cầu HS đưa mẫu bài thu hoạch lên - HS: Đưa mẫu bài thu hoạch cho GV kiểm
cho GV kiểm tra.
tra.
- GV: Nhắc nhở những HS chưa có sự chuẩn
bị chu đáo cho bài thực hành.
Hoạt động 2. Hướng dẫn thực hành(7’).


GIÁO ÁN HÓA HỌC 9

- GV: Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm:
-HS:
+ Thực hiện mẫu các thao tác thí nghiệm.
+ Theo dõi các thao tác thí nghiệm của GV


Yêu cầu HS theo dõi và ghi nhớ các bước
và ghi nhớ các thao tác đó để phục vụ cho
thực hành phục vụ cho phần thực hành tiếp
quá trình thí nghiệm của nhóm.
theo.
+ Lắng nghe và ghi nhớ những lưu ý của
+ Nêu một số lưu ý đối với HS trong quá
GV.
trình thực hành để quá trình thực hành đạt
kết quả cao và chính xác.
Hoạt động 3. Thực hành thí nghiệm(13’).
- GV: Phân công các nhóm HS tiến hành thí - HS: Thực hiện chia nhóm theo sự phân
nghiệm theo nhóm.
theo sự phân công của GV.
Bầu nhóm trưởng, thư kí và phân
công công việc cho các thành viên trong
nhóm.
- GV: Gọi đại diện các nhóm lên bảng nhận
- HS: Đại diện các nhóm lên nhận dụng cụ,
hóa chất, dụng cụ chuẩn bị thí nghiệm.
hóa chất về cho nhóm chuẩn bị tiến hành
thực hành.
- GV: Theo dõi các nhóm trong quá trình
- HS: Tiến hành thực hành theo sự hướng
thực hành, điều chỉnh, nhắc nhở HS thực
dẫn, uốn nắn của GV và lưu ý sao cho kết
hành cho chính xác.
quả chính xác.
Hoạt động 4. Công việc cuối buổi(10’).
- GV: Yêu cầu các nhóm HS hoàn thành thí
- HS: Thu dọn và trả hóa chất, dụng cụ lại
nghiệm, thu dọn hóa chất, dụng cụ, trả dụng cho GV.
cụ lại cho GV.
- GV: Yêu cầu HS dọn vệ sinh khu vực làm
- HS: Tiến hành dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực
việc của nhóm mình.
của nhóm mình.
- GV: Yêu cầu HS tiếp tục hoàn thành bài thu - HS: Tiếp tục hoàn thành bài thu hoạch của
hoạch của nhóm mình. Nếu có vấn đề gì thắc nhóm mình theo yêu cầu của GV.
mắc có thể hởi trực tiếp GV.
3. Nhận xét, đánh giá (5’):
- GV: Nhận xét kết quả buổi thực hành.
- Tuyên dương các nhóm tiến hành thí nghiệm tích cực, nhắc nhở các nhóm chưa tích cực
trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
4. Dặn dò về nhà(3’):
- GV: Yêu cầu các nhóm HS về nhà tiếp tục hoàn thành bài thu hoạch
- Yêu cầu HS ôn tập kiến thức chuẩn bị ôn tập cuối năm.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×