Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 55: Thực hành Tính chất của gluxit

Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

Bài 55 : Thực hành:
Tính chất của gluxit

Kiến thức cũ liên quan bài học

Kiến thức mới cần hình thành

 Phản ứng tráng gương của
 Thực hiện phản ứng tráng gương tráng gương,
glucôzơ.
 Phân biệt dung dịch glucôzơ, saccarozơ, tinh
 Phản ứng của tinh bột với iốt,
bột.
I) Mục tiêu :
1) Kthức : củng cố các kiến thức về phản ứng đặc trưng của glucozơ, saccarozơ
và tinh bột.
2) Kỹ năng : Rèn kỹ năng thao tác thực hành thí nghiệm, qsát tn.

3) Thái độ : giáo dục ý thức cẩn thận, kiên trì trong thực hành hóa học.
II) Chuẩn bị :
1) Hóa chất : dd AgNO3, dd NH3, dd glucozơ, dd saccarozơ, dd hồ tinh bộtloãng.
2) Dụng cụ : (6 nhóm) (2 ống nhỏ giọt, 2 thìa nhựa), 1 giá ốn., 1 kiềng 3 chân,
1 lưới sắt, 1 đèn cồn, 1 cốc 250 ml, 6 ốn., 1 giá để ố.ng 1 kẹp gỗ, 3 lọ không nhãn.
III) Phương pháp : thực hành
IV) Tiến trình dạy học :
1) KTBC :
2) Mở bài : nhằm khắc sâu các t.c. hhọc đặc trưng của : glucozơ, saccarozơ,
tinh bột, chúng ta sẽ cùng thực hiện bài thực hành hôm nay !

Tg

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động
của học
sinh

10’  Hdẫn hs cách: (làm mẫu các
thao tác)
+ Cách để lưới sắt lên kiềng,  Qsát cách
hóa
để cốc nước len lưới, đốt đèn lấy
chất; lắp đặt
cồn.
dụng
cụ,
+ Nhỏ dd NH3, dd AgNO3, dd thật kín,
C6H12O6.

Đồ dùng
 Dd
glucozo,
AgNO3,
dd
NH4OH,
 Ống
nghiệm,
ống nhỏNội dung
1. Thí nghiệm 1:
Tác dụng của glucozơ với
bạc nitrat trong dd
amoniac:
 Cho vài giọt dd
AgNO3 trong ố.ng có sẵn
dd NH3.


Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014

 Y/c h/s lên nhận dụng cụ hóa
chất.
 Qsát kiểm tra thao tác các
nhóm của hs.
 Y/c h/s tường trình tn.
 Hdẫn hs :
+ Cách lắp dụng cụ.
+ Cách đun,

 Tiến hành
làm
thí
nghiệm,
qsát , nx
h.tượng
x.ra.
 Th.luận
nhóm rút ra
kết
luận.
Viết PTPƯ
x.ra .

+ Cách, qsát.
 Hdẫn hs thực hiện qua sơ
đồ:
dd:C6H12O6; C12H22O11; C6H10O5
Ko đổi màu

+ dd iốt

15’

xanh
C12H22O11;

C6H10O5

C6H12O6
+ Dd NH3

+ Dd AgNO3

Có Ag 
Không có htượng
C6H12O6

C12H22O11

 Qsát các
th tác thực
hiện.
 Tiến hành
thí nghiệm
theo hướng
dẫn.

 Kiểm tra thao tác, nx kết quả
 Th.luận
các nhóm.
nhóm rút ra
kết
luận.
Viết PTPƯ
x.ra.

giọt.
 Cho tiếp 1 ml dd
Kiềng 3
glucozơ vào, lắc nhẹ và
chân, lưới để vào cốc nước ấm trên
sắt, đèn
kiềng 3 chân.
cồn.
 Qsát , ghi chép h
tượng x.ra ?
 Viết PTPƯ minh họa
 Dd
glucozo,
saccarozo,
tinh bột,
ống
2. Thí nghiệm 2: phân
nghiệm,
biệt glucozơ, saccarozơ
ống nhỏ
và tinh bột:
giọt.
 Lấy mẫu thử mỗi lọ,
đánh số thứ tự tương ứng
ở mỗi ố.ng .
 Nhỏ 1 – 2 giọt dd iốt
vào 3 dd trong 3 ố.ng .
 Qsát ghi nhận các
h.tượng qsát được, giải
thích ? xác định chất vừa
nhận biết ?
 Viết PTPƯ minh
họa ?
 Lấy ố.ng đánh số
tương ứng với 3 lọ còn
lại.
 Nhỏ vào mỗi ố.ng 3
ml dd dd NH3 và 3 giọt
dd AgNO3, lắc mạnh.
Cho vào mỗi ố.ng 3 ml
dd còn trong 2 lọ trên rồi
để trong cốc nước nóng
trên.
 Qsát ghi nhận các


Giáo án Hóa học 9

Năm học 2013 - 2014
h.tượng qsát được, giải
thích ? xác định chất vừa
nhận biết ?
 Viết PTPƯ minh
họa ?

3) Tổng kết:
 Cho học sinh thu dọn, vệ sinh ; nộp dụng cụ.
 Thông báo điểm, kết quả các nhóm, thu bài tường trình.
 Nhận xét rút kinh nghiệm các nhóm sau buổi thực hành.
V) Dặn dò: hs ôn tập theo nội dung hướng dẩn để thi học kỳ 2.
VI) Rút kinh nghiệm:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×