Tải bản đầy đủ

Giáo án Hóa học 9 bài 55: Thực hành Tính chất của gluxit

GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

BÀI 55: THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA GLUXIT
I. MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Phản ứng tráng gương của glucozơ
- Phân biệt glucozơ , saccarozơ và hồ tinh bột.
- Củng cố những kiến thức về các phản ứng đặc trưng của Glucozơ, saccarozơ,
Tinh bột.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện thành thạo phản ứng tráng gương.
- Lập sơ đồ nhận biết 3 dung dịch glucozơ , saccarozơ và hồ tinh bột.
- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng.
- Trình bày bài làm nhận biết các dung dịch nêu trên – viết phương trình phản ứng
minh họa các thí nghiệm đã thực hiện.
- Tiếp tục rèn luyện kỹ năng về thực hành hoá học.
3. Thái đô: Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập và trong thực hành
hoá học. Biết giữ vệ sinh sạch sẽ phòng thí nghiệm, lớp học.
II. CHUẨN BI:
1. Giáo viên:
- Dụng cụ: Ống nghiệm, giá ống nghiệm, đèn cồn, cốc thuỷ tinh...;

- Hoá chất: Các dd Glucozơ, Saccarozơ, Hồ tinh bột, NaOH, AgNO3, NH3, I2....
2. Học sinh: Phiếu học tập (bản tường trình TN), kiến thức đã học về nhóm hợp
chất gluxit.
III. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số, vệ sinh lớp học.


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

2. Bài cu: không kiểm tra.
3. Bài mới:
Hoạt đông của GV

Hoạt đông của HS

Nôi dung

Hoạt đông 1: I. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:
1. Thí nghiệm 1: Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac:
(10’)
- Cho khoảng 3ml dung dịch NH3 - Quan sát và nhận xét.
vào ống nghiệm, thêm vào đó từng
giọt AgNO3 (khoãng 5 -6 giọt).
Lắc kĩ, sau đó rót nhẹ vào ống
nghiệm trên khoảng 2ml dung dịch
Glucozơ có nồng độ khoảng 10%,
đun nóng nhẹ ống nghiệm rồi để
vào giá ống nghiệm sau khoảng 2
– 3 phút.
Yêu cầu HS quan sát và nhận xét
hiện tượng.
- Nhận xét. Yêu cầu HS viết PTHH
xảy ra.
- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và viết PTHH.

- Nghe và ghi nhớ.
2. Phân biệt glucozơ, sacarozơ và tinh bôt: (15’)
- GV phát cho mỗi nhóm 3 lọ đựng - Quan sát và nhận xét hiện


3 hoá chất riêng biệt là: Glucozơ, tượng.
Saccarozơ, Tinh bột (đánh số thứ
tự 1, 2, 3 không theo quy định).


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

+ Hướng dẫn HS: Cho vào mỗi
ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch
trong mỗi lọ trên; sau đó cho vào
từng ống nghiệm khoảng 2 -3 giọt
I2. Quan sát hiện tượng. Đánh dấu
lọ hoá chất tương ứng với ống
nghiệm có chuyển màu khi cho dd
I2 vào.
+ Hướng dẫn HS lấy 2 ống nghiệm
sạch, cho vào mỗi ống nghiệm
khoảng 3ml dd NH3, sau đó nhỏ
tiếp khoảng 4 – 5 giọt dung dịch
AgNO3 vào, lắc mạnh ống nghiệm.
+ Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng
2ml dung dịch của 2 lọ không có
hiện tượng chuyển màu trong phản
ứng trên. Đun nóng nhẹ từng ống
nghiệm, rồi để lên giá ống nghiệm
sau 2 – 3 phút.
Yêu cầu HS quan sát và nhận xét
hiện tượng.
- Nhận xét. Yêu cầu HS viết PTHH
xảy ra.
- Nhận xét, bổ sung.

- Lắng nghe và viết PTHH.


GIÁO ÁN HÓA HỌC LỚP 9

- Nghe và ghi nhớ.
Hoạt đông 2: VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH: (15’)
- Yêu cầu HS viết bản tường trình
theo mẫu.

- Nghe và thực hiện

Hoạt đông 3: CỦNG CỐ, DẶN DÒ: (5’)
- Hướng dẫn HS thu hồi hoá chất, - Thực hiện theo hướng dẫn
rửa dụng cụ thí nghiệm, thu dọn, của giáo viên
vệ sinh phòng thực hành.
- Yêu cầu HS về nhà ôn lại các
kiến thức đã học ở học kì II để tiết
sau ôn tập học kì II.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×