Tải bản đầy đủ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) TRONG NHÀ SO VỚI MÔ HÌNH NUÔI NGOÀI TRỜI TẠI CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TOÀN CẦU HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
KHOA: NÔNG - LÂM - NGƯ

TRẦN QUANG TOÀN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN
TRẮNG (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) TRONG NHÀ SO
VỚI MÔ HÌNH NUÔI NGOÀI TRỜI TẠI CÔNG TY TNHH
THỦY SẢN TOÀN CẦU HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

QUẢNG BÌNH, 2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
KHOA: NÔNG - LÂM - NGƯ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH NUÔI TÔM THẺ CHÂN

TRẮNG (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) TRONG NHÀ SO
VỚI MÔ HÌNH NUÔI NGOÀI TRỜI TẠI CÔNG TY TNHH
THỦY SẢN TOÀN CẦU HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE
Họ tên sinh viên: Trần Quang Toàn
Mã số sinh viên: DQB 05140132
Chuyên ngành: Phát triển nông thôn K56
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Diệp Thị Lệ Chi

Quảng Bình, 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi.
Các số liệu sử dụng phân tích trong khóa luận có nguồn gốc rõ ràng, đã công bố theo
đúng quy định. Các kết quả nghiên cứu trong khóa luận do tôi tự tìm hiểu, phân tích
một cách trung thực, khách quan và phù hợp với thực tiễn nuôi tôm Thẻ chân trắng
(Litopenaeus vannamei Boone, 1931) của Bến Tre. Các kết quả này chưa từng được
công bố trong bất kỳ nghiên cứu nào khác.
Sinh viên

Trần Quang Toàn

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn

Th.S Diệp Thị Lệ Chi


Lờ i Cả m Ơ n
Trong thờ i gian thự c tậ p tạ i công ty TNHH
thủ y sả n Toàn Cầ u, chi nhánh ấ p Thớ i Bình- xã
Thớ i Thuậ n- Bình Đạ i- Bến Tre, ngoài sự cố
gắ ng củ a bả n thân, tôi đã nhậ n đư ợ c sự giúp
đỡ tậ n tình củ a cô thầ y hư ớ ng dẫ n, các anh
chị trong công ty đã tạ o điều kiệ n thuậ n lợ i
để tôi hoàn thành tố t quá trình thự c tậ p củ a
tôi.
Tôi xin chân thành cả m ơ n đến các thầ y, cô
giáo trong khoa Nông lâm ngư , Trư ờ ng đạ i họ c
Quả ng Bình đã quan tâm giúp đỡ tôi hoàn thành
quá trình thự c tậ p.


Đặ c biệ t, tôi xin bày tỏ lòng biết ơ n sâu
sắ c tớ i Th.S Diệ p Thị
Lệ Chi đã tậ n tình
giúp đỡ , hư ớ ng dẫ n, độ ng viên và đóng góp
nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành khóa
luậ n tố t nghiệ p.
Xin chân thành cả m ơ n ban lãnh đạ o công ty
TNHH thủ y sả n Toàn Cầ u, chi nhánh ấ p Thớ i
Bình- xã Thớ i Thuậ n- Bình Đạ i- Bến Tre, các
anh, chị kỹ sư trong công ty đã tậ n tình giúp
đỡ tôi trong suố t thờ i gian thự c tậ p tạ i
công ty.
Cả m ơ n gia đình, bạ n bè và nhữ ng ngư ờ i
thân đã độ ng viên giúp đỡ tôi hoàn thành
chư ơ ng trình họ c tậ p và thự c hiệ n khóa luậ n
tố t nghiệ p.
Trong thờ i gian thự c hiệ n đề tài tố t
nghiệ p, mặ c dù tôi đã có rấ t nhiều cố gắ ng,


tuy nhiên do thờ i gian, điều kiệ n có hạ n và
năng lự c còn hạ n chế nên không thể tránh khỏ i
nhữ ng sai sót. Rấ t mong đư ợ c sự quan tâm, góp
ý củ a quý thầ y, cô giáo và bạ n bè để khóa
luậ n đư ợ c hoàn thiệ n hơ n.
Tôi xin trân trọ ng cả m ơ n!

Đồ ng

Hớ i,

tháng

năm 2018
Sinh
viên

Trầ n Quang Toàn

5


MỤC LỤC
Phần I. MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
1.1. Lí do chọn đề tài ...................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................................ 2
1.2.1. Mục tiêu chung ..................................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................... 2
Phần II. NỘI DUNG .................................................................................................... 3
Chương I. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................... 3
1.1. Tổng quan về Công ty TNHH Toàn Cầu chi nhánh ấp Thời Bình- xã Thới Thuậnhuyện Bình Đại- tỉnh Bến Tre. ........................................................................................3
1.2. Tổng quan đặc điểm sinh học của tôm Thẻ chân trắng ............................................4
1.2.1. Khóa phân loại tôm Thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) .........4
1.2.2. Đặc điểm về hình thái ............................................................................................4
1.2.3. Đặc điểm phân bố ..................................................................................................5
1.2.4. Đặc điểm về sinh thái ............................................................................................6
1.2.5. Đặc điểm sinh trưởng ............................................................................................7
1.2.6. Đặc điểm dinh dưỡng ............................................................................................9
1.2.7. Đặc điểm sinh sản và hoạt động giao vĩ ..............................................................10
1.3. Tổng quan nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến khả năng sinh
trưởng và phát triển tôm Thẻ chân trắng .......................................................................11
1.3.1. Nhiệt độ ...............................................................................................................11
1.3.2. Độ mặn ................................................................................................................11
1.3.3. pH ........................................................................................................................12
1.3.4. Độ kiềm ...............................................................................................................12
1.3.5. Oxy hòa tan (DO) ................................................................................................12
1.3.6. Độ trong ...............................................................................................................13
1.3.7. Các khí hòa tan ....................................................................................................13
1.4. Tổng quan nghiên cứu về dinh dưỡng tôm Thẻ chân trắng....................................14
1.4.1. Protein ..................................................................................................................14
1.4.2. Lipid.....................................................................................................................14
1.4.3. Hydratcacbon .......................................................................................................14
1.4.4. Vitamin ................................................................................................................15
1.4.5. Khoáng.................................................................................................................15
1.5. Tổng quan tình hình nuôi tôm Thẻ chân trắng trên thế giới và Việt Nam .............15
1.5.1. Tình hình nuôi tôm Thẻ chân trắng trên thế giới.................................................15
1.5.2. Tình hình nuôi tôm Thẻ chân trắng ở Việt Nam .................................................17
Chương II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................. 21
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ......................................................................... 21
2.2. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................ 21


2.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................................. 21
2.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................... 21
2.4.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết ..................................................................... 21
2.4.2. Phương pháp thực nghiệm .................................................................................. 21
2.5. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu ...................................................................24
Chương III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .............................................................. 25
3.1. Sự biến động của một số yếu tố môi trường ao nuôi trong quá trình thí nghiệm...25
3.1.1. pH ........................................................................................................................25
3.1.2. Sự biến động của hàm lượng Oxy hoà tan (DO) .................................................26
3.1.3. Độ mặn ................................................................................................................28
3.1.4. Nhiệt độ ...............................................................................................................30
3.1.5. Hàm lượng ammoniac trong nước ở các ao nuôi ................................................31
3.1.6. Kiềm ....................................................................................................................32
3.2. Ảnh hưởng của mô hình nuôi đến tốc độ tăng trưởng tôm thẻ chân trắng ........33
3.2.1. Tốc độ tăng trưởng về khối lượng tôm Thẻ chân trắng nuôi tại các mô hình .....34
3.2.1.1. Khối lượng trung bình của tôm Thẻ chân trắng (g/con) ...................................34
3.2.1.2. Khối lượng tích lũy tuyệt đối theo từng giai đoạn thí nghiệm (g/con/ngày) ....35
3.2.2. Ảnh hưởng của mô hình nuôi đến tăng trưởng chiều dài thân của tôm ............ 36
3.2.2.1. Chiều dài trung bình của tôm Thẻ chân trắng (cm/con).....................................36
3.2.2.2. Tăng trưởng chiều dài tuyệt đối theo giai đoạn theo dõi (cm/con/ngày) ...........37
3.3. Hệ số tiêu tốn thức ăn (FCR) ..................................................................................38
3.4. Hoạch toán kinh tế kết quả vụ nuôi tôm ................................................................ 39
Phần III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................... 41
4.1. Kết luận.................................................................................................................. 41
4.2. Kiến nghị ................................................................................................................41
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................... 42


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1. Các yếu tố môi trường ở điều kiện tự nhiên của tôm .................................... 6
Bảng 1.2. Một số thông số thích hợp trong ao nuôi tôm Thẻ chân trắng ....................... 6
Bảng 1.3. Các giai đoạn phát triển của ấu trùng tôm biển ............................................. 8
Bảng 1.4. Tỷ lệ protein tối ưu trong thức ăn của một số loài tôm .................................. 9
Bảng 2.1. Đặc điểm của ao thí nghiệm ......................................................................... 22
Bảng 2.2. Bảng giá trị dinh dưỡng của thức ăn Grobest .............................................. 22
Bảng 3.1. Sự biến động pH trong ao nuôi tôm ............................................................. 25
Bảng 3.2. Sự biến động DO (mg/l) trong ao nuôi tôm ................................................. 27
Bảng 3.3. Sự biến động độ mặn (S‰) trong ao nuôi tôm ............................................ 29
Bảng 3.4. Sự biến động của nhiệt độ (oC) trong ao nuôi tôm ......................................... 30
Bảng 3.5. Biến động của NH3 trong nước(mg/l) trong ao nuôi tôm............................. 31
Bảng 3.6. Biến động kiềm trong quá trình nuôi(mg/l) trong ao nuôi tôm ................... 33
Bảng 3.7 Khối lượng trung bình của tôm Thẻ chân trắng tại các thời điểm(g/con) .... 34
Bảng 3.8. Tốc độ tăng trưởng về khối lượng (g/con/ngày) .......................................... 35
Bảng 3.9. Chiều dài trung bình của tôm Thẻ chân trắng (cm/con) .............................. 36
Bảng 3.10. Bảng tốc độ tăng trưởng chiều dài(cm/con/ngày) theo giai đoạn .............. 37
Bảng 3.11. Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) ở các nghiệm thức ................................. 38
Bảng 3.12. So sánh hiệu quả kinh tế của 2 mô hình nuôi tôm ..................................... 39


DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ
Đồ thị 3.1. Biến động pH trong quá trình nuôi ............................................................. 26
Đồ thị 3.2. Diễn biến hàm lượng oxy ........................................................................... 28
Đồ thị 3.3. Sự biến động độ mặn (S‰) ........................................................................ 29
Đồ thị 3.4. Trung bình nhiệt độ trong các ngày (oC) .................................................... 31
Đồ thị 3.5. Biến động của NH3 trong nước của các ao nuôi tôm ................................. 32
Đồ thị 3.6. Biến động kiềm trong quá trình nuôi ......................................................... 33
Đồ thị 3.7. Đồ thị biểu diễn khối lượng trung bình của tôm Thẻ chân trắng ............... 34
Đồ thị 3.8. Tốc độ tăng trưởng về khối lượng của tôm nuôi ........................................ 35
Đồ thị 3.9. Biểu đồ mô tả chiều dài trung bình (cm) .................................................... 37
Đồ thị 3.10. Tốc độ tăng trưởng chiều dài (cm/con/ngày) ........................................... 38


DANH SÁCH CỦA CÁC HÌNH

Hình 1.1 Bản đồ chi nhánh công ty TNHH Thủy sản Toàn cầu tại tỉnh Bến Tre .......... 3
Hình 1.2. Tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) ........................... 4
Hình 1.3. Hình thái ngoài của tôm Thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei, Boone, 1931)5
Hình 1.4. Vòng đời tôm He. ........................................................................................... 7
Hình 1.5. Các giai đoạn phát triển ấu trùng tôm Thẻ chân trắng ................................... 9


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×