Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn quán hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG

ĐOÀN TRUNG TÂN

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ
TRẤN QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

QUẢNG BÌNH, 2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI THỊ

TRẤN QUÁN HÀU, HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Họ tên sinh viên: Đoàn Trung Tân
Mã số sinh viên: DQB05140093
Chuyên Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường
Giảng viên hướng dẫn: ThS.Võ Thị Nho

QUẢNG BÌNH, 2018


LỜI CAM ĐOAN
Đề tài: “Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả
quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh,
tỉnh Quảng Bình”.
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu và
kết quả nghiên cứu trong khóa luận là trung thực dựa trên cơ sở nghiên cứu lý
thuyết và tham khảo các tài liệu liên quan.
Sinh viên

Đoàn Trung Tân

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
(ký và ghi rõ họ tên)

THS. VÕ THỊ NHO


LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường Đại Học Quảng Bình, khoa
Nông – Lâm – Ngư đã tạo điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành tốt bài báo
cáo khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Nông – Lâm – Ngư đã
hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình trong suốt quá trình làm khóa luận vừa qua. Đặc biệt
cảm ơn sâu sắc tới cô Võ Thị Nho người đã trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt những
kiến thức cũng như những kinh nghiệm trong suốt thời gian qua để em có thể hoàn
thành tốt bài báo cáo khóa luận.
Em xin chân thành cảm toàn bộ các cán bộ thuộc Ban quản lý Công trình công
cộng huyện Quảng Ninh đã nhiệt tình giúp đỡ trong việc cung cấp các số liệu cũng
như đã giải đáp các thắc mắc về các vấn đề liên quan đến đề tài khoa luận
Em xin chân thành cảm ơn!
MỤC LỤC
PHẦN I. MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài. ....................................................................................................1
2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................................1
3. Nội dung nghiên cứu. ..............................................................................................1
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ..........................................................................2
5. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................2
PHẦN II: NỘI DUNG ................................................................................................5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................5
1. Tổng quan về CTRSH. ............................................................................................5
1.1. Khái niệm. ............................................................................................................5
1.2. Nguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt. ..............................................................5
2. Hình thức thu gom và kiểu thu gom CTRSH..........................................................5
2.1. Hình thức thu gom. ..............................................................................................5
2.2. Các kiểu thu gom. ................................................................................................6
2.2.1. Kiểu thu gom ở lề đường. .................................................................................6
2.2.2. Kiểu container di động. .....................................................................................6
2.2.3. Kiều container cố định. .....................................................................................6
3. Các phương pháp xử lý CTRSH. ............................................................................7
3.1. Phương pháp chôn lấp. .........................................................................................7
3.1.1. Khái niệm. .........................................................................................................7
3.1.2. Bãi chôn lấp.......................................................................................................7
3.2. Phương pháp ủ phân compost. .............................................................................8
3.2.1. Khái niệm ủ sinh học.........................................................................................8
3.2.2. Đặc điểm ủ sinh học. .........................................................................................8
4. Ảnh hưởng của CTRSH. .........................................................................................9
4.1. Ảnh hưởng đến môi trường đất. ...........................................................................9
4.2. Ảnh hưởng đến môi trường nước. ........................................................................9
4.3. Ảnh hưởng đến môi trường không khí. ..............................................................10
4.4. Ảnh hưởng đến mỹ quan. ...................................................................................10
5. Tổng Quan Về Điều Kiện Tự Nhiên, Kinh Tế - Xã Hội Tại Thị Trấn Quán Hàu,
Huyện Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Bình. ....................................................................11
5.1. Điều kiện tự nhiên. .............................................................................................11
5.1.1. Vị trí địa lý. .....................................................................................................11
5.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội. ..................................................................................11
CHƯƠNG II: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ...........................................................13
1. Đặc điểm CTRSH tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. 13
1.1 Khối lượng CTR sinh hoạt phát sinh và thu gom. ..............................................13


1.2. Thành phần CTRSH. ..........................................................................................14
2. Hiện trạng quản lý CTRSH tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng
Bình. ..........................................................................................................................15
2.1.Kiểu thu gom, hình thức thu gom. ......................................................................15
2.1.1. Hình thức thu gom CTRSH.............................................................................15
2.1.2. Kiểu thu gom CTRSH. ....................................................................................15
2.2. Thời gian và tần suất và trang thiết bị thu gom CTRSH. ...................................17
2.2.1. Tần suất và thời gian thu gom. ........................................................................17
2.2.2. Trang thiết bị thu gom. ....................................................................................17
2.3. Bãi chôn lấp CTRSH. .........................................................................................17
2.3.1. Vị trí địa lý. .....................................................................................................17
2.3.2. Các hạng mục của BCL...................................................................................17
2.2.3. Quy trình vận hành bãi chôn lấp. ....................................................................18
3. Tính toán tải lượng khí Methane từ CTRSH tại thị trấn Quán Hàu năm 2015 –
2017. ..........................................................................................................................21
3.1. Khối lượng CTRSH thu gom tại thị trấn Quán Hàu năm 2015 – 2017. ............21
3.2. Xác định các thông số đầu vào của mô hình. .....................................................21
3.3. Ước tính tải lượng phát thải khí Methane năm 2017. ........................................22
4. Dự báo KL CTRSH và lượng khí Methane tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng
Ninh, tỉnh Quảng Bình. .............................................................................................23
4.1. Cơ sở dự báo khối lượng CTRSH phát sinh và thu gom. ..................................23
4.2. Dự báo khối lượng CTRSH phát sinh. ...............................................................23
4.3. Dự báo khối lượng thu gom CTRSH năm 2018 – 2020. ...................................24
4.4. Dự báo về khối lượng khí methane phát thải. ....................................................24
5. Đánh giá hệ thống thu gom, vận chuyển CTRSH. ................................................26
5.1. Về hình thức thu gom. ........................................................................................26
5.2. Về kiểu thu gom. ................................................................................................26
5.3. Về tỷ lệ thu gom. ................................................................................................26
5.4. Về thời gian và tần suất thu gom. ......................................................................26
5.5. Về điểm tập kết. .................................................................................................26
5.6. Về trang thiết bị thu gom. ..................................................................................27
5.7. Về phương pháp xử lý CTRSH. .........................................................................28
6. Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý CTRSH tại thị trấn Quán Hàu,
huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình........................................................................28
6.1.Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục. ..................................................................28
6.2. Giải pháp về kỹ thuật, công nghệ. ......................................................................28
6.2.1.Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. .....................................................28
6.2.2. Xây dựng khu xử lý chất thải rắn liên hợp. .....................................................29
6.3. Giải pháp về kinh tế. ..........................................................................................30


PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................32
1. Kết luận. ................................................................................................................32
2. kiến Nghị. .............................................................................................................32
TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................33


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT
Kí hiệu
1
CTR
2
CTRSH
3
BVMT
TNHH
4
5

Ý nghĩa
Chất thải rắn
Chất thải rắn sinh hoạt
Bảo vệ môi trường
Trách nhiệm hữu hạn

BCL
ÔCL

Bãi chôn lấp
Ô chôn lấp

8

ND-CP
Kg/ng.ngđ

Nghị định chính phủ
Kilôgam trên người nhân ngày đêm

9
10

KL
HC

Khối lượng
Hữu cơ

11

CNH – HĐH

Công nghiệp hóa – hiện đại hóa

12

ĐHQB

Đại học Quảng Bình

6
7


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1: Sơ đồ thu gom kiểu container cổ điển.........................................................6
Hình 1.2: Sơ đồ thu gom kiểu container di động trao đổi. ..........................................6
Hình 1.3: Sơ đồ thu gom kiểu container cố định. .......................................................7
Hình 1.4: Sơ đồ vị trí thị trấn Quán Hàu ...................................................................11
Hình 1.5: Cơ cấu kinh tế thị trấn Quán Hàu năm 2017.............................................11
Hình 2.1: Biểu đồ khối lượng CTRSH phát sinh và thu gom từ năm 2015 – 2017 ..13
Hình 2.2: Thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại thị trấn Quán Hàu ........................14
Hình 2.3: Quy trình thu gom CTRSH tại thị trấn Quán Hàu ....................................16
Hình 2.4: Công nhân đang thu gom rác tại một điểm tập kết ...................................16
Hình 2.5: Quy trình hoạt động của bãi chôn lấp CTRSH huyện Quảng Ninh ..........19
Hình 2.6: Bãi chôn lấp huyện Quảng Ninh. ..............................................................19
Hình 2.7: Sơ đồ quy trình xử lý CTRSH tại nhà máy xử lý rác................................20
Hình 2.8: Sơ đồ về quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH có phân loại tại
nguồn .........................................................................................................................29
Hình 2.9: Quy trình vận hành khu xử lý chất thải rắn liên hợp ................................30
Hình 2.10: Sơ đồ dây chuyền và công nghệ thu hồi và sử dụng ...............................31


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Hệ số tương quan hiệu chỉnh MCF của từng loại BCL CTRSH ................3
Bảng 1.2: Dân số thị trấn Quán Hàu năm 2015 – 2017 ............................................12
Bảng 2.1: Khối lượng CTRSH phát sinh và thu gom giai đoạn năm 2015 – 2017 tại
thị trấn Quán Hàu ......................................................................................................13
Bảng 2.2: Thành phần CTRSH tại thị trấn Quán Hàu và thị trấn Kiến Giang năm
2016 ...........................................................................................................................15
Bảng 2.3: Trang thiết bị thu gom CTRSH tại thị trấn Quán Hàu .............................17
Bảng 2.4: Khối lượng CTRSH thu gom tại thị trấn Quán Hàu năm 2015 - 2017 ....21
Bảng 2.5: Kết quả ước tính tải lượng phát thải khí Methane tại thị trấn Quán Hàu
năm 2015 – 2017 theo mô hình mặc định IPCC .......................................................22
Bảng 2.6: Khối lượng CH4 tạo ra trong quá trình chôn lấp tại thị trấn Quán Hàu năm
2015 - 2017 ...............................................................................................................23
Bảng 2.7: Dự báo hệ số phát sinh CTRSH từ năm 2018 – 2025. .............................23
Bảng 2.8: Ước tính khối lượng CTRSH phát sinh tại thị trấn Quán Hàu .................24
Bảng 2.9: Dự báo khối lượng CTRSH thu gom tại thị trấn Quán Hàu .....................24
Bảng 2.10: Dự báo khối lượng khí Methane phát thải tại thị trấn Quán Hàu giai
đoạn 2018 – 2025 ......................................................................................................25
Bảng 2.11: Nhu cầu trang thiết bị cho công tác quản lý, thu gom, vận chuyển
CTRSH cho năm 2017 .............................................................................................27
Bảng 2.12: Nhu cầu trang thiết bị cho công tác quản lý, thu gom, vận chuyển
CTRSH cho năm 2025 ..............................................................................................27


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×