Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng sản xuất và chất lượng sản phẩm nước khoáng của nhà máy nước khoáng Bang tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan : Khoá luận tốt nghiệp với đề tài "Đánh giá hiện trạng sản
xuất và chất lượng sản phẩm nước khoáng của nhà máy nước khoáng Bang tại
huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” là của cá nhân tôi hoàn thành, mọi tài liệu tham
khảo đã được lập thành mục cuối bài.
Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về công trình nghiên cứu của tôi!
Quảng Bình, ngày 10 tháng 5 năm 2018
Người cam đoan

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn


Lời Cả m Ơ n
Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắ n liề n
vớ i những sự hỗ trợ , giúp đỡ dù ít hay nhiề u, dù trực tiế p hay gián
tiế p củ a ngườ i khác. Trong suố t thờ i gian từ khi bắ t đầ u họ c tậ p
tạ i trườ ng đế n nay, em đã nhậ n đượ c rấ t nhiề u sự quan tâm, giúp
đỡ củ a quý thầ y cô, gia đình và bạ n bè. Vớ i lòng biế t ơ n sâu sắ c
nhấ t, em xin gửi đế n quý thầ y cô ở Nông - Lâm - Ngư – Trườ ng
Đ ạ i họ c Quả ng Bình đã cùng vớ i tri thức và tâm huyế t củ a mình để
truyề n đạ t vố n kiế n thức quý báu cho chúng em trong suố t thờ i

gian họ c tậ p tạ i trườ ng.
Và đặ c biệ t, trong họ c kỳ này. Nế u không có những lờ i
hướ ng dẫ n, dạ y bả o củ a các thầ y cô thì em nghĩ bài báo cáo này
củ a em không thể hoàn thiệ n đượ c. Mộ t lầ n nữa, em xin chân
thành cả m ơ n các thầ y cô. Bài báo cáo thực tậ p thực hiệ n trong
khoả ng thờ i gian gầ n 8 tuầ n. Bướ c đầ u đi vào thực tế củ a em còn
hạ n chế và còn nhiề u bỡ ngỡ . Do vậ y, không tránh khỏ i những
thiế u sót là điề u chắ c chắ n, em rấ t mong nhậ n đượ c những ý kiế n
đóng góp quý báu củ a quý thầ y cô và các bạ n họ c cùng lớ p để
kiế n thức củ a em trong lĩnh vực này đượ c hoàn thiệ n hơ n.
Em xin gở i lờ i cả m ơ n chân thành và sự tri ân sâu sắ c đố i vớ i
các thầ y cô củ a trườ ng Đ ại Học Quạng Bình, đặ c biệ t là các
thầ y cô khoa Nông Lâm Ngư củ a trườ ng đã tạ o điề u kiệ n cho em


để em có thể hoàn opthành tố t bài báo cáo khóa luận tột
nghiệp này. Và em cũ ng xin chân thành cám ơ n thậy Trận Công
Trung đã nhiệ t tình hướ ng dẫ n em hoàn thành tố t bài báo cáo này.
Trong quá trình thực tậ p, cũ ng như là trong quá trình làm bài
báo cáo khóa luận, khó tránh khỏ i sai sót, rấ t mong các thầ y, cô
bỏ qua. Đ ồ ng thờ i do trình độ lý luậ n cũ ng như kinh nghiệ m thực
tiễ n còn hạ n chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏ i những
thiế u sót, em rấ t mong nhậ n đượ c ý kiế n đóng góp thầ y, cô để em
họ c thêm đượ c nhiề u kinh nghiệ m để em hoàn thành bài khóa
luậ n tố t nghiệ p này.
Em xin chân thành cả m ơ n!


MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ..............................................................................................................
LỜI CẢM ƠN ....................................................................................................................
DANH MỤC BẢNG .........................................................................................................
DANH MỤC HÌNH ..........................................................................................................
PHẦN I: MỞ ĐẦU ..........................................................................................................1
1. Lý do chọn đề tài .........................................................................................................1
2. Mục tiêu: ......................................................................................................................1
3. Các nội dung nghiên cứu: ............................................................................................1
4. Phương pháp nghiên cứu: ............................................................................................1
Phần II: NỘI DUNG ........................................................................................................2
Chương I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU................................................2


1.1. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY ...................................................................................2
1.1.1. Quá trình hình thành ..............................................................................................2
1.1.2. Quá trình phát triển ................................................................................................3
1.1.3. Đặc điểm, thuận lợi, khó khăn ...............................................................................4
1.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của nhà máy .......................................................................6
1.2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ BỘ MÁY SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY....7
1.2.1. Tổ chức bộ máy quản lý ........................................................................................7
Chương II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .........................................................................10
2.1. HIỆN TRẠNG NGUỒN NƯỚC ĐẦU VÀO CỦA NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG
BANG ............................................................................................................................10
2.1.1. Giới thiệu về mỏ nước khoáng Bang ...................................................................10
2.1.2. Đặc điểm lý hóa của nguồn nước khoáng Bang ..................................................10
2.1.3. Tác dụng của nước khoáng Bang ........................................................................11
2.2. TÌM HIỂU CÁC KỸ THUẬT VÀ MÁY MÓC XỬ LÝ NƯỚC KHOÁNG
TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT .............................................13
2.2.1. Giai đoạn đầu vào ................................................................................................ 13
2.2.2. Giai đoạn xử lý nước ...........................................................................................14
2.3. QUY TRÌNH SẢN XUẤT CÁC LOẠI SẢN PHẨM ............................................25
2.3.1. Quy trình sản xuất nước khoáng đóng chai PET .................................................25
2.3.2. Quy trình sản xuất nước khoáng đóng chai thủy tinh .........................................27
2.3.3 Quy trình sản xuất nước khoáng 20L tại nhà máy nước khoáng bang. ................30
2.4. NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT NƯỚC KHOÁNG BANG ĐÓNG CHAI ....31
2.4.1. Nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm nước khoáng chai thuỷ tinh có ga. .............31
2.4.2. Nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm nước khoáng chai PET. ..............................32
2.4.3. Nguyên vật liệu sản xuất sản phẩm nước khoáng ngọt chai thuỷ tinh. ...............32
2.5. MỘT SỐ MÁY MÓC ỨNG DỤNG TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT ...........32
2.5.1. Máy rữa chai thủy tinh.........................................................................................32


2.5.2. Máy nạp CO2 .......................................................................................................34
2.5.3. Máy chiết .............................................................................................................35
2.5.4 Thiết bị ÔZÔN .....................................................................................................36
2.6. CÁC QUY ĐỊNH TRONG SẢN XUẤT NƯỚC KHOÁNG ................................ 36
2.6.1. Quy định vệ sinh cá nhân: ...................................................................................36
2.6.2. Quy định vệ sinh nhà xưởng: ..............................................................................37
2.7. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA NHÂN VIÊN KCS ...................................................39
CHƯƠNG III: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CỦA NƯỚC KHOÁNG
BANG TẠI HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH .............................................41
3.1. THEO CẢM QUAN MẮT THƯỜNG CỦA NƯỚC KHOÁNG BANG ..............41
3.2. TIÊU CHUẨN VỀ HÓA LÝ .................................................................................41
3.3. SẢN PHẨM CHÍNH CỦA NHÀ MÁY NƯỚC KHOÁNG BANG .....................42
3.3.1. Nước khoáng có gas ............................................................................................42
3.3.2. Nước khoáng không gas ......................................................................................42
3.3.3. Nước khoáng ngọt ...............................................................................................43
3.3.4. Nước khoáng đóng bình 20L ...............................................................................43
4.1. ƯU ĐIỂM ...............................................................................................................44
4.2. HẠN CHẾ...............................................................................................................44
Phần III: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ ............................................................................45
3.1. KẾT LUẬN ............................................................................................................45
3.2. KIẾN NGHỊ ............................................................................................................47
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................................48


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Thành phần có trong nước khoáng...................................................................11
Bảng 2. Yêu cầu cảm quan đốì với nước khoáng thiên nhiên đóng chai ......................13
Bảng 3. Các chỉ tiêu liên quan đến an toàn sức khoẻ đốì với nước khoáng thiên nhiên
.......................................................................................................................................14
Bảng 4. Bảng kiểm tra vi sinh lần 1 ..............................................................................15
Bảng 5. Lọc sơ bộ trước khi xử lý Ozone .....................................................................18
Bảng 6. Các chỉ số của thiết bị lọc than hoạt tính .........................................................19
Bảng 7. Đặc điểm kỹ thuật của thiết bị lọc lọc nước Micro ..........................................21
Bảng 8. Lịch vệ sinh nhà xưởng ....................................................................................37


DANH MỤC HÌNH
Hình 1. Nhà máy nước khoáng Bang ..............................................................................2
Hình 2. Sơ đồ Bộ máy quản lý ........................................................................................7
Hình 3. Sơ đồ Phân xưởng sản xuất ................................................................................8
Hình 4: Một góc dây chuyền lọc nước ..........................................................................13
Hình 5. Sơ đồ Quy trình chung sản xuất nước khoáng Bang ........................................16
Hình 6: Mô hình thiết bị lọc cát thạch anh ....................................................................17
Hình 7: Thiết bị lọc cát thạch anh .................................................................................18
Hình 8: Hệ thống lọc than hoạt tính ..............................................................................18
Hình 9. Cấu tạo của thiết bị lọc than hoạt tính ..............................................................20
Hình 10: Lõi thiết bị lọc micro ......................................................................................20
Hình 11. Thiết bị lọc micro Kích thước lọc: 0.2 - 50 µim ............................................21
Hình 12. Hệ thống lọc micro liên tục ............................................................................21
Hình 13. Hệ thống xử lý nước UV – Hanovia...............................................................22
Hình 14. Một phần hệ thống xử lý UV-700 ..................................................................23
Hình 15. Hệ thống tiệt trùng nước Model no.420GH ...................................................23
Hình 16. Cấu tạo của hệ thống tiệt trùng nước model GI 400 HP ................................ 24
Hình 17. Tank chứa nước đã qua xử lý .........................................................................25
Hình 18. Sơ đồ quy trình sản xuất nước khoáng đóng chai PET ..................................26
Hình 19. Sơ đồ Quy trình sản xuất nước khoáng chai thủy tinh ...................................28
Hình 20. Sơ đồ Quy trình sản xuất nước khoáng bình 20L...........................................30
Hình 21.Sơ đồ Quy trình rửa chai thủy tinh ..................................................................33
Hình 22. Máy rữa chai thủy tinh....................................................................................33
Hình 23. Máy nạp khí C ................................................................................................ 34
Hình 24. Sơ đồ Qui trình làm việc của máy nạp CO2 ...................................................35
Hình 25.Sơ đồ Quá trình chiết của máy chiết đối áp.....................................................35
Hình 26. Nước khoáng có gas đóng chai thủy tinh .......................................................42
Hình 27. Nước khoáng không gas đóng chai PET ........................................................42
Hình 28. Nước khoáng ngọt đóng chai thủy tinh ..........................................................43
Hình 29. Nước khoáng đóng bình 20L ..........................................................................43


PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nước khoáng là thức uống rất tốt cho sức khỏe của ngưởi sử dụng. Được lấy từ
những nguồn nước ngầm quý hiếm trong tự nhiên, nước khoáng có những thành
phần khoáng chất giúp cho cơ thế khoẻ mạnh.Vì vậy thị trường nước khoáng đang
có lợi thế khi con người đang dần nâng cao đời sống vật chất, quan tâm đến sức
khỏe và có xu hướng quay trở về với thiên nhiên. Hiện nay, thị trường nước khoáng
đang rất sôi động. Bên cạnh đó còn có thị trường nước tinh khiết với Aquafina,
Lavie .Tuy các mặt hàng nước khoáng của Việt Nam đã ra đời rất nhiều, đã tồn tại
trong thời gian dài nhưng vẫn chưa đảm bảo tuyệt đối về chất lượng, vệ sinh của sản
phẩm. Còn một số mặt hàng rất tốt nhưng giá thành lại cao và chưa chọn được thị
trường cũng như khách hàng mục tiêu, mất đi cơ hội tăng thị phần trong thị
trường.Với chất lượng sản phẩm vượt trội của mình, khoáng Bang có thế tạo ra
thêm nhiều sản phẩm cũng như dòng sản phẩm mới, nâng cấp kỹ thuật công nghệ
để cải thiện thêm chất lượng, mở rộng thị trường mục tiêu, đem lại lợi ích cho người
dùng và giành thêm thị phần. Công ty đã bỏ lỡ cơ hội trở thành mặt hàng số một
trong thị trường nước khoáng.
Xuất phát từ những vấn đề trên tôi chọn đề tài “ Đánh giá hiện trạng sản xuất
và chất lượng sản phẩm nước khoáng của nhà máy nước khoáng Bang tại
huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình ” là việc làm tất yếu để nắm bắt công nghệ sản
xuất hiện tại và từ đó đưa ra những công nghệ sản xuất mới nhằm đảm bảo và nâng
cao chất lượng nước khoáng.
2. Mục tiêu:
- Nắm bắt quy mô sản xuất, hiện trạng nguồn nước đầu vào và quy trình công
nghệ sản xuất nước khoáng tại nhà máy nước khoáng Bang.
- Đánh giá chất lượng sản phẩm nước khoáng có ga và nước khoáng không có
ga của nhà máy nước khoang Bang
3. Các nội dung nghiên cứu:
- Tìm hiểu và đánh giá quy mô sản xuất của nhà máy nước khoáng Bang.
- Tìm hiểu hiện trạng nguồn nước đầu vào của nhà máy nước khoáng Bang.
- Đánh giá và tìm hiểu quy trình sản xuất nước khoáng Bang
- Xác định và đánh giá các thông số chất lượng nước thành phẩm.
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp thu thâp tài liệu: thu thập từ các nguồn khác nhau như từ nhà
máy thực tập, ngoài thực tế, sách vở, tài liệu mạng, thư viện,...
- Phương pháp lấy mẫu: mẫu được lấy trực tiếp tại nguồn nước của nhà máy
và sản phẩm sau khi hoàn thiện.
- Xử lý số liệu bằng phần mềm Microsoft Excel
1


Phần II: NỘI DUNG
Chương I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1. GIỚI THIỆU VỀ NHÀ MÁY

Hình 1. Nhà máy nước khoáng Bang
1.1.1. Quá trình hình thành
Công ty cổ phần nước khoáng Bang đóng tại trung tâm Thị trấn Kiến Giang Lệ Thủy - Quảng Bình. Tiền thân của Công ty là Xí nghiệp gạch hoa Lệ Thủy, được
thành lập vào tháng 8-1988 trực thuộc văn phòng huyện Lệ Ninh. Xét thấy nhu cầu
thị trường về nước giải khát ngày một tăng đồng thời nhằm mục đích tồn tại và phát
triển thì ít năm sau xí nghiệp chuyển sang sản xuất các mặt hàng nước giải khát.
Nhưng do nguồn vốn còn ít, cơ sở vật chất nghèo nàn, máy móc kỹ thuật lạc hậu
thêm vào đó là trình độ công nhân viên của xí nghiệp không đồng đều và còn thấp
(nguồn vốn ban đầu là 941 triệu đồng, tổng số lao động là 38 người…) nên việc
kinh doanh còn rất nhỏ lẻ và chỉ sản xuất đơn lẻ 2 loại mặt hàng nước khoáng.
Trước tình hình đó, lãnh đạo Huyện ủy cũng như Uỷ ban nhân dân (UBND)
Huyện Lệ Ninh đã tìm mọi biện pháp khắc phục. Lợi thế đầu tiên là nguồn nước
khoáng Bang, thuộc địa bàn xã Kim Thủy- Lệ Thủy với mạch phun và nhiệt độ sôi
tự nhiên lên tới 105 độ C. Đến tháng 11-1989, lãnh đạo huyện đã trực tiếp gặp khoa
Nước khoáng trường Đại học Dược Hà Nội. Với sự hướng dẫn của khoa mà trực
tiếp là giáo sư chủ nhiệm khoa Hà Như Phú, sau khi phân tích đã đưa ra kết luận:
“Nước khoáng Bang là một thứ nước giải khát tốt và có tác dụng chữa bệnh”. Ngày
15/07/1990 UBND tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định sô 546/QĐ- UB “V/v thành
2


lập xí nghiệp nước khoáng Bang” trực thuộc UBND huyện Lệ Thủy. Ngày
10/04/1993 UBND tỉnh Quảng Bình có quyết định số 65/QĐ-UB “V/v thành lập
doanh nghiệp Nhà nước là Xí nghiệp nước khoáng Bang Quảng Bình” trực thuộc
Sở công nghiệp tỉnh Quảng Bình.
Để phù hợp với nhiêm vụ của đơn vị và cơ chế thị trường, UBND tỉnh Quảng
Bình có quyết định số 96/QĐ- UB ngày 25/01/1999 đổi tên xí nghiệp thành “Công
ty nước khoáng Bang” thuộc Sở công nghiệp Quảng Bình. Ngày 25/02/2002 UBND
Tỉnh Quảng Bình có quyết định số 335/ QĐ-UB chuyển giao Công ty nước khoáng
Bang thuộc Sở công nghiệp Quảng Bình về Tổng công ty xây dựng Miền Trung, trụ
sở công ty đóng tại Thị trấn Kiến Giang- Lệ Thủy. Đến ngày 11/03/2002 Bộ xây
dựng có quyết định số 286/QĐ-BXD tiếp nhận Công ty nước khoáng Bang làm
doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty xây dựng Miền Trung và đổi tên doanh
nghiệp thành Công ty Du lịch & Nước uống dinh dưỡng.
Ngày 03/03/2003- Bộ Xây dựng có quyết định số 183/QĐ-BXD hợp nhất Công
ty Du lịch & Nước uống dinh dưỡng Công ty với Công ty Du lịch Nhật Lệ Công ty
thành Công ty Du lịch và Nước khoáng Công ty thuộc Tổng công ty xây dựng Miền
Trung.
Ngày 10/03/2003 Tổng công ty Xây dựng Miền Trung ra quyết định thành lập
Nhà máy nước khoáng COSEVCO BANG thuộc Công ty Du lịch & Nước khoáng
Cosevco. Đến ngày 15/05/2010 với sự có gắng của toàn thể nhân viên trong nhà
máy cũng như được sự đồng ý của Tổng công ty Xây dựng Miền Trung Nhà máy đã
tiến hành cổ phần và tách ra độc lập với tên gọi “Công ty cổ phần Nước khoáng
Bang”. Mở ra 1 chương mới trong sự phát triển của Công ty.
1.1.2. Quá trình phát triển
Vào những năm 1987-1988 xét thấy thị trường huyện Lệ Ninh và tỉnh Bình Trị
Thiên đang có nhu cầu về gạch hoa lát nền, xí nghiệp gạch hoa Lệ Ninh được thành
lập một mặt nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, mặt khác nhằm giải quyết công ăn
việc làm cho các cán bộ công nhân viên thuộc văn phòng UBND huyện. Những
năm tiếp theo, do nhu cầu thị trường cùng các điều kiện khách quan cũng như chủ
quan khác đòi hỏi xí nghiệp cần phải có sự thay đổi. Do đó, Xí nghiệp gạch hoa Lệ
Ninh chuyển sang sản xuất các mặt hàng mới đó là bia hơi và nước ngọt.
Thời kỳ đầu mới thành lập vốn của nhà máy rất hạn chế, dây chuyền sản xuất cũ
kỹ, lạc hậu; quy trình công nghệ không hoàn chỉnh cùng với trình độ công nhân
không đồng đều nên sản phẩm của Nhà máy sản xuất ra chất lượng còn thấp. Qua
những năm sau đó Công ty lại chuyển sang sản xuất nước khoáng, nước yến ngân
nhĩ, tương ớt (sản phẩm chính là nước khoáng). Nguồn vốn ban đầu của Công ty
không đủ để kinh doanh buộc Công ty phải vay vốn nhằm duy trì hoạt động của
mình nên bên cạnh những chi phí kinh doanh thông thường thì hàng năm đơn vị
3


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×