Tải bản đầy đủ

Weather crossword puzzle

Weather Crossword
Name: ___________________

Class: ____________________
1

2

4

3

5

6

Across
7

Down


1. It’s _____.

2. It’s _____.

4. It’s ____.

1.

It’s ___.

3.

It’s ___.

5.

It’s ___.

6.

It’s ____.

7.

It’s ____.

6. It’s _____.

www.eslgamesplus.com


Weather Crossword

Answer Sheet

C
O
L
D


S U N N Y
N
R
H O T
A
W
S
W I N D Y
T
N
L O U D Y
R
M
R Y

www.eslgamesplus.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x