Tải bản đầy đủ

Mẫu kịch bản điều hành đại hội chi bộ

ĐẠI HỘI CHI BỘ TIẾNG DÂN TỘC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

LẦN THỨ 2 NHIỆM KỲ 2015 - 2017

Thanh Hóa,, ngày 24 tháng 03 năm 2015

KỊCH BẢN
ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI CHI BỘ LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2015-2017
STT

1
2

3

NỘI DUNG

NGƯỜI ĐIỀU
HÀNH


* Chào cờ (hát Quốc ca - Quốc tế ca)
Đã đến giờ làm việc, Ban tổ chức xin trân trọng kính mời toàn thể các đồng chí đứng dậy làm lễ chào cờ.
(Cử nhạc hoặc hát Quốc ca, Quốc tế ca)

Đ/ c Phượng

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Kính thưa: - Các vị đại biểu!
- Kính thưa toàn thể đại hội!
Thực hiện Kế hoạch số –KH/ĐU ngày.......... của Đảng ủy Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa về
tiến hành đại hội các chi bộ, nhiệm kỳ 2015-2017. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và thực hiện đầy đủ
các bước, quy trình theo hướng dẫn; Được sự đồng ý của Ban Chấp hành Đảng bộ Đài Phát thanh và truyền
hình Thanh Hóa, hôm nay, Chi bộ Tiếng Dân tộc, khoá 2, nhiệm kỳ 2013-2015, quyết định tổ chức Đại hội chi
bộ lần thứ 3, nhiệm kỳ 2015- 2017.
Về dự và chỉ đạo đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu có:
Đ/c.........................................................................................................................
Đ/c.........................................................................................................................
Đ/c.........................................................................................................................
Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.
Xin được chào mừng các đồng chí đại biểu đại diện chi ủy các chi bộ trong Đảng bộ đã về dự đại hội.
Và đông đủ các đảng viên trong chi bộ Tiếng dân tộc đã về dự đại hội.
3. Bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Để điều hành toàn bộ nội dung công việc của Đại hội, đảm bảo nguyên tắc Điều lệ Đảng quy định và ghi

Đ/c Phượng

1

Đ/c Phượng


4

5

6


lại diễn biến của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội đã có phiên đại hội trù bị và xin được thông qua danh sách chủ
tịch đại hội và thư ký đại hội.
1. Đ/c Nguyễn Đăng Hùng – Bí thư chi bộ - Chủ tịch đại hội
2. Đ/c Cầm Bá Phượng
3. Đ/c Phạm Ái Vân – Thư ký
Sau đây, Ban Tổ chức Đại hội xin trân trọng kính mời Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội lên làm việc.
Thông qua nội dung, chương trình, quy chế làm việc của đại hội
Kính thưa các vị đại biểu!
Kính thưa toàn thể Đại hội!
Thay mặt BTC Đại hội, tôi xin thông qua nội dung, chương trình đại hội chi bộ Tiếng Dân tộc lần thứ III,
nhiệm kỳ 2015-2017 như sau:
1. Ổn định tổ chức
2. Nghi lễ chào cờ (Hát Quốc ca, Quốc tế ca)
3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Thông qua nội dung, chương trình Đại hội.
4. Trình bày báo cáo chính trị
5. Thảo luận báo cáo chính trị
6. Phát biểu chỉ đạo của đại diện Đảng ủy Đài
7. Bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017
8. Bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2015-2017
9. Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư mới ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.
10.Thông qua Nghị quyết Đại hội
11.Bế mạc Đại hội.
12.Chào cờ.
Trình bày báo cáo chính trị:
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Thưa toàn thể đại hội!
Tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đăng Hùng Thay mặt đoàn Chủ tịch
Đại hội lên trình bày dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Chi bộ Tiếng Dân tộc lần thứ lần thứ 2, nhiệm kỳ
2015-2017
Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo chính trị
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
2

Đ/c Phượng

Đ/c Phượng

Đ/c Hùng


7

8

Thưa toàn thể Đại hội
Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội
Kính thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể đại hội!
Trong những năm qua, Chi bộ Tiếng Dân tộc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các
đồng chí trong BTV Đảng ủy – BGĐ Đài. Rất vinh dự cho Đại hội chúng ta hôm nay, được đón các đồng chí
…………….tới dự, chỉ đạo và động viên Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin trân trọng giới thiệu và
kính mời đồng chí….……………………………….........lên phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Xin trân trọng kính mời đồng chí.
Kính thưa các vị Đại biểu khách quý!
Thưa các Đại biểu Đại hội!
Đại hội được nghe ý kiến phát biểu, chỉ đạo Đại hội của đồng chí ................................................Chúng tôi
nhận thức sâu sắc rằng ý kiến phát biểu của đồng chí vừa là động viên, ghi nhận kết quả lãnh đạo của Đảng bộ
trong những năm qua, vừa là gợi mở, định hướng và giao nhiệm vụ cho Đại hội và Chi bộ trong thời gian tới.
Thay mặt Đại hội, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Đại hội chi bộ
khoá ...... xin hứa, sẽ quán triệt và thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí. Sau Đại hội, chi bộ
Tiếng Dân tộc tiếp tục triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, khắc
phục những thiết sót, khuyết điểm và tồn tại; quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn đồng chí ......................................................
Kính chúc đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.
Xin trân trọng cảm ơn!
Bầu cử cấp ủy mới
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Thưa toàn thể đại hội!
Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể cấp ủy (chi bộ) và cá nhân từng đồng chí trong cấp ủy đã phát huy tinh
thần trách nhiệm, đoàn kết lãnh đạo chi bộ triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại hội
Chi bộ Tiếng Dân tộc lần thứ I đã đề ra. Những kết quả đã đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm
trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ gắn liền với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chi bộ.
Đến thời điểm này …… đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. ………..xin chân thành cảm ơn sự quan
tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo…………………..; cảm ơn sự tín nhiệm và cộng đồng
trách nhiệm, đoàn kết của tập thể cấp ủy, chi bộ. Chúng tôi tin tưởng rằng: Ban chi ủy Chi bộ sẽ được bầu ra
tại Đại hội này sẽ tiếp nối, phát huy tốt truyền thống và những thành tích mà cấp ủy, chi bộ Tiếng Dân tộc
nhiệm kỳ 2013- 2015 đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo chi bộ đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn trong nhiệm kỳ
3

Đ/c Hùng

Đoàn Chủ tịch


2015- 2027.
Thưa toàn thể Đại hội!
Tiếp theo chương trình, Đại hội chúng ta chuyển sang phần bầu cử cấp ủy (chức danh Bí thư, Phó Bí
thư chi bộ) khóa mới.
Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội, sau đây tôi xin trình bày đề án nhân sự Ban Chi ủy chi
bộ và chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Tiếng Dân tộc, nhiệm kỳ 2015- 2017.
………………………………………

Trên đây là Đề án nhân sự cấp ủy chi bộ Tiếng Dân tộc nhiệm kỳ 2015- 2017 do cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ
2013- 2015 chuẩn bị. Đoàn Chủ tịch xin trình để Đại hội xem xét, quyết định. Xin ý kiến Đại hội.
- Đại biểu nào nhất trí với Đề án nhân sự mà Đoàn Chủ tịch vừa trình, xin cho biểu quyết.
- Đại biểu nào có ý kiến khác? (không có đại biểu nào có ý kiến khác).
- Như vậy Đại hội đã nhất trí với Đề án nhân sự cấp ủy chi bộ Tiếng Dân tộc khóa 2, nhiệm kỳ 2015- 2017
mà Đoàn Chủ tịch đã trình.
Thưa toàn thể Đại hội!
Căn cứ vào báo cáo đề án nhân sự cấp ủy chi bộ Tiếng Dân tộc, nhiệm kỳ 2015- 2017 đã được cấp ủy,
chi bộ Tiếng Dân tộc, nhiệm kỳ 2013- 2015 xây dựng vừa được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch xin dự kiến
số lượng Chi ủy chi bộ, Chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ Tiếng Dân tộc, khoá III là 03 đồng chí. Xin ý
kiến Đại hội.
+ Đại biểu nào đồng ý với số lượng Ban chi ủy chi bộ khoá III là 03 đồng chí đề nghị cho biểu quyết.
+ Đại biểu nào có ý kiến khác. (Không đại biểu nào có ý kiến khác).
Như vậy, Đại hội nhất trí 100% số lượng Ban chi ủy khoá ........... là ...........đồng chí.
Sau đây Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử:
* Về phần ứng cử: Có đại biểu nào ứng cử vào Ban chi ủy chi bộ Tiếng Dân tộc, khóa II, nhiệm kỳ
2015- 2017 xin cho ý kiến ?
- Như vậy không có đồng chí nào ứng cử.
* Đại hội chuyển sang phần đề cử:
- Kính thưa Đại hội!
* Bầu Ban kiểm phiếu
Để giúp việc bầu cử của Đại hội, sau đây đại hội tiến hành bầu Ban Kiểm phiếu:
+ Đoàn Chủ tịch dự kiến số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí. Xin ý kiến Đại hội.
+ Đồng chí nào nhất trí số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí xin cho biểu quyết.
+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)
+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% số lượng Ban Kiểm phiếu là 03 đồng chí.
4


- Về danh sách Ban Kiểm phiếu:
+ Đoàn Chủ tịch dự kiến giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 đồng chí có tên sau:
1. Đ/c Hoàng Thị Hân – Trưởng ban
2. Đ/c Thao Văn Dính – Ban viên
3. Đ/c Hơ Thị Chứ - Ban viên
Xin ý kiến Đại hội
+ Đồng chí nào nhất trí với danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 3 đồng chí có tên trên, xin cho biểu quyết.
+ Có đồng chí nào có ý kiến khác? (Không có)
+ Như vậy Đại hội đã nhất trí 100% danh sách Ban Kiểm phiếu gồm 03 đồng chí:
1. Đ/c Hoàng Thị Hân – Trưởng ban
2. Đ/c Thao Văn Dính – Ban viên
3. Đ/c Hơ Thị Chứ - Ban viên
Sau đây xin mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc.
15

16

17

Ban kiểm phiếu làm việc
Ban kiểm phiếu
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Thưa toàn thể đại hội!
Được Đại hội tín nhiệm giới thiệu chúng tôi vào Ban Kiểm phiếu, thay mặt Ban Kiểm phiếu, tôi xin
hướng dẫn các đại biểu về cách thức bỏ phiếu và lưu ý một số vấn đề trong bầu cử:
(Đọc văn bản hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu cho đại biểu;
kiểm số phiếu phát ra và số phiếu thu về báo cáo đại hội; kiểm phiếu bầu)
Công bố kết quả bầu cử
Sau đây xin mời Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử
Đoàn Chủ tịch
Kính thưa Đại hội!
Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin công bố kết quả kiểm phiếu bầu cấp ủy (chức danh Bí thư chi bộ) Ban kiểm phiếu
………………………………….khóa………….
( Đọc biên bản kiểm phiếu)
(Lưu ý: các chi bộ bầu trực tiếp cấp ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư tại Đại hội nên sau phần bầu cử chi ủy,
Đại hội tiếp tục bầu lần lượt các chức danh Bí thư, Phó Bí thư)
Lấy ý kiến đại hội giới thiệu nhân sự Bí thư, Phó Bí thư chi bộ khóa mới
Đoàn Chủ tịch
- Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Chi ủy Chi bộ, Đề án nhân sự đã được Đại hội thông qua và kết quả
bầu Ban Chấp hành Chi bộ………………khóa…………. nhiệm kỳ 2015- 2017. Sau đây, Đại hội tiến hành
5


18
19
20
21
22

lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Chi bộ……………khóa ……. nhiệm kỳ 2015-2017.
Căn cứ vào danh sách các đồng chí vừa trúng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ khoá ..... (gồm ...... đồng
chí) các đại biểu Đại hội nghiên cứu, đối chiếu với tiêu chuẩn chức danh Bí thư Đảng uỷ để lựa chọn giới
thiệu 01 đồng chí bầu vào chức danh Bí thư Đảng uỷ…………………..
Sau đây Đoàn Chủ tịch trình Đại hội danh sách nhân sự dự kiến để bầu chức danh Bí thư Chi bộ Tiếng
Dân tộc, nhiệm kỳ 2015- 2017 do Bí thư chi bộ Tiếng Dân tộc nhiệm kỳ 2013- 2015 chuẩn bị để Đại hội xem
xét, quyết định và giới thiệu.
Xin ý kiến Đại hội.
Đồng chí nào có ý kiến khác?
Như vậy không có đồng chí nào có ý kiến khác. 100% các đồng chí đã nhất trí danh sách nhân sự dự
kiến giới thiệu để bầu chức danh Bí thư chi bộ……….khóa…….. nhiệm kỳ 2013- 2015 do Bí thư chi bộ
Tiếng Dân tộc, nhiệm kỳ 2013- 2015 chuẩn bị.
* Về phần bầu Ban Kiểm phiếu:
Thay mặt Đoàn chủ tịch, xin ý kiến đại hội cho được tiếp tục trưng dụng ban kiểm phiếu bầu Ban chi ủy
để tiếp tục làm việc trong quá trình lấy ý kiến giới thiệu tín nhiệm Bí thư chi bộ.
Xin ý kiến đại hội.
Đồng chí nào có ý kiến khác?
Như vậy không có đồng chí nào có ý kiến khác. 100% đại biểu đại hội đã nhất trí tiếp tục trưng dụng Ban
kiểm phiếu bầu Ban Chi ủy Chi bộ tiếp tục làm nhiệm vụ.
Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trong kính mời Ban Kiểm phiếu lên làm việc và hướng dẫn cách thức
bỏ phiếu và phát phiếu giới thiệu chức danh Bí thư chi bộ khóa II.
- Ban Kiểm phiếu làm việc
Ban kiểm phiếu
(Có văn bản riêng)
Đoàn Chủ tịch
Ban Kiểm phiếu làm việc
(Đọc văn bản hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, phát phiếu cho đại biểu;
kiểm số phiếu phát ra và số phiếu thu về báo cáo đại hội; kiểm phiếu bầu; công bố kết quả bầu cử)
Ban Chấp hành mới ra mắt:
Kính thưa Đại hội!
Kính thưa các đồng chí đại biểu.
Thưa toàn thể đại hội
6

Ban kiểm phiếu
Đoàn Chủ tịch
Đ/c Vân


Tiếp theo chương trình xin kính mời đồng chí Phạm Ái Vân thư ký lên trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.
23

24

25

Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội
Kính thưa Đại hội!
Vừa rồi Đại hội đã được nghe toàn văn dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ Tiếng Dân tộc lần thứ III,
nhiệm kỳ 2015- 2017. Xin ý kiến Đại hội.
- Đại biểu nào nhất trí với Dự thảo Nghị quyết Đại hội xin cho biểu quyết.
- Đại biểu nào có ý kiến khác?
- Như vậy Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội.
- Xin cảm ơn các đại biểu.
Bế mạc Đại hội
- Tiếp theo chương trình, tôi xin trận trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Đăng Hùng lên bế
mạc Đại hội.
Xin trân trọng kính mời đồng chí. (Bài bế mạc)
Chào cờ (Quốc ca và Quốc tế ca)

Đ/c Hùng

Đ/c Phượng

Đ/c Phượng

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×