Tải bản đầy đủ

School supplies crossword

School Supplies - Crossword
Name: ___________________

Class: ____________________

1

2

3

4

6

7

5

8


Down

9
10

11

12

1.

Across
2.
3.

4.
7.

5.

6.

10.

8.

11.
9.
12.
www.eslgamesplus.com


School Supplies - Crossword
Answer Sheet
N
O
T
S
E
H


B A C K P A C K
O
R
B O O K
P A P E R
K
E
P E N
P
N
R
E
G
E
C R A Y O N
R U L E R
S
C
U
P E N C I L C A S E
R
L

www.eslgamesplus.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x