Tải bản đầy đủ

Biểu đồ sản xuất chương trình tiếng dân tộc Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa

QUY TRÌNH SẢN XUẤT
CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TIẾNG DÂN TỘC
Bước 1: Biên tập
(Buổi sáng)
Nhiệm vụ
- Sản xuất mới tin, bài bằng tiếng phổ
thông
- Hoặc khai thác tin, bài từ các phòng
ban
(Chọn lọc, biên tập lại các tin bài có
nội dung phù hợp để tuyên truyền
cho đồng bào DTTS)
- Lên khung chương trình đủ thời
lượng 15 phút

Quy trình
- Sang băng hình ảnh từ
chương trình thời sự.
- Sang hình ảnh và âm
thanh từ các phóng sự,
chuyên mục, bao gồm cả

việc ghi chép lời thoại
phỏng vấn ra văn bản.
(Bước này gặp khó khăn
và mất nhiều thời gian vì
hình ảnh cho tin, bài khai
thác nằm ở các phòng
khác nhau và do yếu tố kỹ
thuật)

Người thực hiện
- Biên tập viên
- Kỹ thuật viên

Bước 2: Biên tập phụ đề và
biên dịch
(Buổi chiều)
Nhiệm vụ
- Sau khi đã có tin, bài,
bước này BTV sẽ rút để làm
phụ đề đảm bảo đủ số câu,
từ và nội dung.
- Gửi lên mạng nội bộ cho
kỹ thuật viên để xử lý kỹ
thuật.
- Biên dịch viên dịch các
tin, bài đã được biên tập
viên gửi lên mạng nội bộ.

Quy trình
- Phần tin giữ nguyên lời
bình
- Phóng sự: Rút gọn để đảm
bảo lời bình truyền tải được
nội dung dễ hiểu cho người
xem nhưng không quá dài
- BTV nghe âm thanh
phỏng vấn, chép thành văn
bản chuyển cho biên dịch
viên


-

Người thực hiện
Biên tập viên
Kỹ thuật viên
Biên dịch viên
Phát thanh viên

Bước 3: Dẫn chương trình và
1


đọc tin bài bằng tiếng dân tộc
(Buổi sáng ngày hôm sau)
Nhiệm vụ
Quy trình
- PTV dẫn các nội dung của Thực hiện trong khoảng
chương trình đã được biên thời gian từ 30 đến 45 phút
dịch ở bước 2 tại trường
quay.
- PTV đọc nội dung tin bài
đã biên dịch tại phòng đọc
S2 hoặc S4

-

Người thực hiện
Biên tập viên
Kỹ thuật viên
Biên dịch viên
Phát thanh viên

-

Người thực hiện
Biên tập viên
Kỹ thuật viên
Biên dịch viên
Phát thanh viên

Bước 4: Đạo diễn, khớp nối
chương trình
(Buổi sáng - Dựng CT Thái)
(Buổi chiều – Dựng CT
Mông)
Nhiệm vụ
- Đạo diễn, BTV sẽ trực tiếp
dùng hình ảnh, âm thanh đã
khai thác để cùng KTV
dựng hoàn chỉnh các
chương trình.
- Thực hiện tại phòng dựng
tuyến tính 4

Quy trình
- Chọn băng làm chương
trình, soát lại phụ đề, băng
tư liệu.
- Kết cấu chương trình bao
gồm lần lượt các bước:
Hình hiệu chương trình
tiếng dân tộc, chào đầu,
hình cắt bản tin thời sự, dẫn
các tin, hình hiệu phóng sự,
dẫn phóng sự, hình cắt tiểu
mục, chào cuối, chữ thực
hiện
- Thực hiện trong khoảng
thời gian từ 45 – 1 tiếng
(Do trang thiết đã xuống
cấp nên băng từ hay bị nổ
làm gián đoạn công việc và
kéo dài thời gian thực hiện)

Bước 5: Duyệt băng phát
sóng
2


(Buổi sáng hoặc buổi chiều)
Nhiệm vụ

Quy trình
Thực hiện trong khoảng
thời gian từ 30 phút (cho 2
chương trình)

Người thực hiện
- Ban biên tập
- Biên tập viên
- Kỹ thuật viên

Ghi chú:
• Ê kíp để thực hiện một chương trình, gồm có: 01 biên tập, đạo diễn; 02 biên dịch và
phát thanh viên; 02 kỹ thuật viên đọc, 02 kỹ thuật viên hiện hình; 02 kỹ thuật viên
dựng.
• Tổng thời gian để sản xuất một chương trình truyền hình TDT: 1,5 ngày – 2 ngày.
• Hiện tại quy trình sản xuất chương trình TDT phải qua rất nhiều khâu và tốn thời gian.
Đặc biệt, do Phòng TDT chưa được khai thác trực tiếp hình ảnh đã phát sóng từ BBT,
cho nên chưa chủ động trong việc khai thác, biên tập và biên dịch.
• Về điểm định mức cho mỗi chương trình được thực hiện theo Quy chế chi tiêu nội bộ
cơ quan, ban hành năm 2014 cụ thể như sau:
(Kèm theo bản photo Quy chế chi tiêu nội bộ cho phòng Tiếng dân tộc)
• Nhân lực thực hiện TDT như sau: (Đến thời điểm tháng 2/2015)
+ Biên tập tin, bài và dàn dựng:
1. Phạm Ái Vân
2. Trần Đức Dũng
3. Cầm Bá Phượng
4. Hoàng Thị Hân
5. Hà Thị Thanh Huyền
6. Vi Thị Ngọc
+ Biên dịch, phát thanh viên tiếng Thái:
1. Phạm Ái Vân
2. Cầm Bá Phượng
3. Hoàng Thị Hân
4. Hà Thị Thanh Huyền
3


5. Vi Thị Ngọc
+ Biên dịch, phát thanh viên tiếng Mông:
1. Thao Văn Dính
2. Lâu Thị Xúa
3. Hơ Thị Chứ
4. Thao Thị Hơ (Cộng tác viên)
5. Thao Thị Mè (Cộng tác viên)
6. Thao Thị Dua (Cộng tác viên)
• Hiện tại: Chương trình truyền hình tiếng Thái có thời lượng và tiếng Mông có thời lượng
15 phút 1 chương trình.
+ Tiếng Thái, phát sóng 16h20 hàng ngày.
+ Tiếng Mông, phát sóng 7h20 (trong đó các chương trình phát lại là thứ 3, 5, 7)


Ngoài ra, phóng viên Phòng Tiếng Dân tộc còn đảm nhận các chuyên mục phát thành và truyền
hình như sau:

+ Phát thanh:
1. Chuyên mục : Hoa của núi rừng
2. Chuyên mục: Điểm sáng miền Tây
3. Chuyên mục: Vùng cao hôm nay
+ Truyền hình:
1. Miền Tây trên đường đổi mới
2. Rừng và cuộc sống
3. Các phóng sự phát trong chương trình TDT hàng ngày

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×