Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiện trạng rừng và đề xuất giải pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng tại công ty TNHH một thành viên LCN Long Đại Quảng Bình (Khóa luận tốt nghiệp)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG

NGUYỄN MỸ LINH

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI
PHÁP QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI
CÔNG TY TNHH MTV LCN LONG ĐẠI TỈNH QUẢNG
BÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

QUẢNG BÌNH, 2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG RỪNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI

PHÁP QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI
CÔNG TY TNHH MTV LCN LONG ĐẠI TỈNH QUẢNG
BÌNH
Họ tên sinh viên: Nguyễn Mỹ Linh
Mã số sinh viên: DQB05140073
Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường
Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thế Hùng

QUẢNG BÌNH, 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi là Nguyễn Mỹ Linh, sau thời gian theo học tại trường Đại Học Quảng Bình
chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi. Nay tôi đã hoàm thành luận văn tốt nghịệp
của mình với đề tài “Đánh giá hiện trạng rừng và đề xuất giải pháp quản lý và bảo
vệ tài nguyên rừng tại công ty TNHH MTV LCN Lâm nghiệp Long Đại tỉnh Quảng
Bình.” . Các số liệu sử dụng trong luận văn hoàn toàn là số liệu thực. Tôi xin cam
đoan tự mình thực hiện luận văn này, không sao chép luận văn của bất cứ ai dưới bất
kỳ hình thức nào. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm về lời cam đoan của mình.

Sinh viên

Nguyễn Mỹ Linh

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn

TS. Trần Thế Hùng


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành tốt bài luận văn này tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới trường
Đại Học Quảng Bình, Khoa Nông Lâm Ngư đã tạo điều kiện học tập tốt nhất cho tôi
và toàn thể các bạn sinh viên trong bốn năm vừa qua.
Xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH MTV LCN Lâm nghiệp Long Đại cũng
như các cán bộ đã hướng dẫn tận tình cho tôi có thể hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp
của mình.
Và chân thành cảm ơn thầy cô giáo hướng dẫn đã chỉ bảo tận tình cho tôi để tôi
hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
Xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên: Nguyễn Mỹ Linh
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG.......................................................................................... 3
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT................................................................................... 1
TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ..................................................................... 1
PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN VĂN ........................................................ 1
PHẦN I: MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .......................................................................................... 1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.................................................................................... 2
3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ................................................................................... 2
4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ................................................................................ 2
5. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.......................................................... 2
5.1. Thời gian nghiên cứu ........................................................................................... 2
5.2. Phạm vi nghiên cứu .............................................................................................. 2
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU........................................................................... 2
6.1. Phương pháp thu thập tài lệu thứ cấp ................................................................... 2
6.2. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa ............................................................... 2
6.2.1. Điều tra thu thập số liệu .................................................................................... 2
6.2.2. Tham vấn chuyên gia ........................................................................................ 2
6.3. Phương pháp phân tích, xử lý số liệu ................................................................... 2
PHẦN II: NỘI DUNG ................................................................................................ 4
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .................................... 4
I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ HOẠT ĐỘNG
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI NGUYÊN RỪNG ................................................ 4
1.1.1. Khái niệm về rừng ............................................................................................. 4
1.1.2. Vai trò của rừng................................................................................................. 5
1.1.3. Quản lý nhà nước về tài nguyên rừng ............................................................... 6
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TNHH MTV LCN LONG ĐẠI ....... 9
1.2.1. Điều kiện tự nhiên ............................................................................................. 9
1.2.2. Đặc điểm kinh tế xã hội .................................................................................. 10
III. ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN RỪNG TỈNH QUẢNG BÌNH .............................. 10
CHƯƠNG II: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ........................................................... 11
I. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN RỪNG TẠI CÔNG TY TNHH MTV LCN LONG
ĐẠI ............................................................................................................................ 11
II. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QLBVR, PCCCR, PCCN TẠI CÔNG TY ................ 17
2.2.1.Thuận lợi, khó khăn ......................................................................................... 17
2.2.2. Kết quả đạt được ............................................................................................. 17
III. GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG ......................... 21
2.3.1. Giải pháp quản lý bảo vệ rừng ........................................................................ 21


2.3.2. Phương án phòng cháy chữa cháy rừng .......................................................... 24
2.3.4. Phương án phòng chống cháy nổ .................................................................... 27
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................ 30
I. KẾT LUẬN............................................................................................................ 30
II. KIẾN NGHỊ .......................................................................................................... 30
3.2.1. Công ty ............................................................................................................ 30
3.2.2. Chi nhánh ........................................................................................................ 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 32


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Hiện trạng rừng sản xuất năm 2016 ......................................................... 11
Bảng 2.2: Hiện trạng rừng phòng hộ năm 2016 ........................................................ 12
Bảng 2.3: Phân bố tài nguyên rừng tại các chi nhánh lâm trường năm 2016 ........... 13
Bảng 2.4: Trữ lượng gỗ rừng của công ty TNHH MTV LCN Long Đại theo kết quả
kiểm kê rừng năm 2016 ............................................................................................. 15


DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Ký hiệu
Giải thích
BCH
Ban chỉ huy
BQL
Ban quản lý
BVR
Bảo vệ rừng
CB
Cán bộ
CGDCND Lào
Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
CNLĐ
Công nhân lao động
CNLT
Chi nhánh lâm trường
KKR
Kiểm kê rừng
PCCN
Phòng chóng cháy nổ
PCCCR
Phòng cháy chữa cháy rừng
QLBVR
Quản lý bảo vệ rừng
Công ty TNHH MTV Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công
LCN Long Đại
nghiệp Long Đại


TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài khóa luận: “Đánh giá hiện trạng rừng và đề xuất giải pháp quản lý và
bảo vệ tài nguyên rừng tại công ty TNHH MTV LCN Lâm nghiệp Long Đại tỉnh
Quảng Bình.”
Nội dung nghiên cứu:
- Tìm hiểu một số vấn đề chung về tài nguyên rừng và hoạt động quản lý nhà nước
về tài nguyên rừng.
- Hiện trạng tài nguyên rừng tại công ty TNHH MTV LCN Lâm nghiệp Long Đại.
- Đánh giá hiện trạng rừng, công tác bảo vệ và quản lý tài nguyên rừng tại công ty
TNHH MTV LCN Lâm nghiệp Long Đại.
- Đề xuất giải pháp quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng.
Kết quả đạt được:
- Đánh giá được hiện trạng tài nguyên rừng và công tác quản lý bảo vệ tài nguyên
rừng tại công ty TNHH MTV LCN Long Đại.
- Đề xuất được các giải pháp Quản lý và bảo vệ hiệu quả tài nguyên rừng đối với
công ty TNHH MTV LCN Long Đại.


PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA LUẬN VĂN
PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Như chúng ta đều đã biết, rừng là lá phổi xanh của trái đất và rừng rất quan trọng
đối với cuộc sống của con người. Rừng đem đến cho ta rất nhiều những nguồn lợi và
hơn thế nữa, rừng cung cấp cho chúng ta một lượng lớn khí oxy – hay còn chính là
nguồn sống của mỗi con người. Không phải tự nhiên mà ta lại nói rừng là lá phổi
xanh của trái đất. Cây xanh hấp thụ khí cacbonic và cung cấp khí oxy cho chúng ta.
Đặc biệt là đối với tất cả các quốc gia, khi mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang
phát triển rất mạnh mẽ thì đi cùng với nó luôn là khói bụi từ nhà máy, từ các công
trường, từ các phương tiện giao thông. Lượng chất thải này nếu không được xử lý
hoặc cây rừng hấp thụ sẽ gây ra tình trạng ô nhiễm không khí mạnh mẽ. Từ đó gây ra
các hiện tượng cực đoan gây cản trở cho mọi hoạt động của con người. Bởi vậy, nếu
với tình trạng xả thải hiện nay nếu không có rừng, các khí thải độc hại không được
xử lý thì lượng oxy con người cần cho sự sống sẽ sớm cạn kiệt.
Hơn thế nữa, rừng còn là những cỗ máy vệ sinh cần mẫn góp phần làm cho môi
trường trong lành, bớt độc hại bởi chúng có khả năng hấp thụ, lọc, hút bớt lượng các
chất khí độc hại, chống ô nhiễm, làm sạch không khí, giảm tiếng ồn giúp tránh được
những nguy hại cho sức khỏe con người và tạo được quá trình sinh thái bình thường
của sinh vật. Theo các kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của các nhà khoa học trên
thế giới và ở nước ta thì rừng có khả năng hấp thụ 50% bụi phóng xạ, quét dọn hơi,
bụi độc cùng những cặn bã công nghiệp. Chúng có khả năng hút một số chất độc hại
như Cácbonic, Anhidric, Sunfua, Fuo, Clo, Amôniắc và trả lại cho khí quyển nhiều
dưỡng khí. Rừng cũng có tác dụng làm giảm tiếng tiếng ồn.
Ngày nay, do dân số tăng nhanh, nhu cầu về tài nguyên ngày càng lớn nên đã
gây sức ép đối với các loại tài ngyên nói chung và tài nguyên rừng nói riêng. Tài
nguyên rừng đã được huy động ngày càng nhiều nhằm đáp ứng nhu cầu tăng nhanh
về lương thực, thực phẩm, gỗ củi và các nguyên liệu cho sự phát triển kinh tế xã hội
của con người. Vấn đề suy giảm tài nguyên rừng đã và đang trở thành vấn đề chung,
cấp bách của toàn thế giới đặc biệt là ở các nước đang phát triển trong đó có Việt
Nam. Việt Nam là đất nước nhiều đồi núi, dân số lại đông và tăng nhanh nên tài
nguyên rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên trong những năm gần đây do
việc khai thác quá mức của con người cùng với thiên tai cháy rừng, tài nguyên rừng
của Việt Nam đã bị suy giảm đến mức báo động cả về số lượng và chất lượng. Do đó
bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng đang là vấn đề đặt ra hàng đầu hiện nay. Vì vậy
nên tôi chọn đề tài “Đánh giá hiện trạng rừng và đề xuất giải pháp quản lý và bảo
vệ tài nguyên rừng tại công ty TNHH MTV LCN Long Đại tỉnh Quảng Bình.” làm
đề tài luận văn tốt nghiệp. Thông qua các vấn đề được trình bày trong khóa luận để
Nguyễn Mỹ Linh - ĐH QLTN & MT K56

1


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×