Tải bản đầy đủ

Ảnh hưởng của độ mặn và hàm lượng chất hữu cơ đến sự hoà tan và xử lý nước của ozon trong các ao nuôi trồng thuỷ sản tại công ty TNHH Toàn cầu (Khóa luận tốt nghiệp)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG

CHÂU BÁ THIÊN

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN VÀ HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU
CƠ ĐẾN SỰ HÒA TAN VÀ XỬ LÝ NƯỚC CỦA OZON
TRONG CÁC AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI CÔNG TY
TNHH TOÀN CẦU

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

QUẢNG BÌNH, 2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
BỘ MÔN SINH HỌC – MÔI TRƯỜNG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN VÀ HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU

CƠ ĐẾN SỰ HÒA TAN VÀ XỬ LÝ NƯỚC CỦA OZON
TRONG CÁC AO NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI CÔNG TY
TNHH TOÀN CẦU

Họ tên sinh viên: CHÂU BÁ THIÊN
Mã số sinh viên: DQB05140096
Chuyên ngành: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Giảng viên hướng dẫn: Th.S TRẦN THỊ YÊN

QUẢNG BÌNH, 2018


LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Ảnh hưởng của độ mặn và
hàm lượng chất hữu cơ đến sự hòa tan và xử lý nước của ozon trong các ao nuôi trồng
thủy sản tại Công ty TNHH Toàn Cầu” là sản phẩm thực hiện của tôi. Các số liệu, báo
cáo trong Khóa luận được tôi thu thập, phân tích và xử lý. Kết quả đề tài được tôi thực
hiện tại Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu, phù hợp với thực tiễn của Công ty.
Sinh viên

Châu Bá Thiên

Xác nhận của giảng viên hướng dẫn

Th.S Trần Thị Yên


Lời Cảm Ơn
Đầu tiên tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô: Th.S
Trần Thị Yên, khoa Nông - Lâm - Ngư, trường Đại học Quảng Bình, người
đã tận tình dìu dắt, hướng dẫn và chỉ bảo tôi trong suốt thờigian học tâp và
nghiêncứu. Ngoài ra tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy, Cô trong Khoa

Nông – Lâm - Ngư đã đóng góp những ý kiến quý báu cho luận văn.
Nhân dịp này, tôi cũng xin cảm ơn Khoa Nông – Lâm – Ngư, Trường
Đại học Quảng Bình đã tạo điều kiện và thời gian cho tôi trong suốt quá trình
nghiên cứu.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những người thân, bạn bè đã luôn bên tôi,
động viên tôi hoàn thành khóa học và bài luận văn này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
BOD

Nhu cầu oxy sinh hóa

COD

Nhu cầu oxy hóa hóa học

USD

Đô la Mỹ

NN&PTNT

Nông nghiệp và phát triển nông thôn

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

FAO

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc

TSS

Tổng rắn lơ lửng

OSS

Vật chất hữu cơ lơ lửng

DO

Oxy hòa tan

NT

Nước thải


MỤC LỤC
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ....................................................................................... 1
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI ...................................................................................... 1
2. MỤC DÍCH NGHIÊN CỨU............................................................................. 1
3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ............................................................................. 2
4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .......................................................................... 2
5. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.................................................... 2
6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU..................................................................... 2
Phần II: NỘI DUNG ............................................................................................. 5
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU.............................. 5
1. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH THỦY SẢN ......................................... 5
1.1. Trên thế giới ................................................................................................... 5
1.2. Ở Việt Nam .................................................................................................... 5
1.3. Chất thải và biện pháp xử lý nước thải ngành nuôi trồng thủy sản ............... 7
2. OZON VÀ NHỮNG ỨNG DỤNG CỦA OZON TRONG THỦY SẢN ......... 8
2.1. Sơ lược về ozon.............................................................................................. 8
2.2. Công dụng của ozon....................................................................................... 8
2.3. Ứng dụng của Ozon trong nuôi trồng thủy sản.............................................. 9
3. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU .................................................... 14
3.1. Cơ sở vật chất............................................................................................... 14
2. Điều kiện tự nhiên ........................................................................................... 15
CHƯƠNG II: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ..................................................... 16
1. KHẢ NĂNG HÒA TAN VÀ HIỆU QUẢ XỬ LÍ NƯỚC CỦA OZON Ở
TỪNG ĐỘ MẶN KHÁC NHAU ....................................................................... 16
1.1. Nồng độ ozon hòa tan trong các nghiệm thức với các độ mặn khác nhau... 16
1.2. Biến động các yếu tố môi trường khi xử lý ozon......................................... 17
1.2.1. Nhiệt độ ..................................................................................................... 17
1.2.2. pH .............................................................................................................. 18
1.2.3. Oxy hòa tan (DO)...................................................................................... 19
1.2.4. Tiêu hao Oxy hóa học (COD) ................................................................... 20
1.2.5. Nitrite (N-NO2-) ....................................................................................... 21
1.2.5. Nitrate (N-NO3-) ........................................................................................ 21
2. KHẢ NĂNG HÒA TAN VÀ HIỆU QUẢ XỬ LÝ CỦA OZON TRONG
MÔI TRƯỜNG NƯỚC CÓ HÀM LƯỢNG CHẤT HỮU CƠ KHÁC NHAU. 23
2.1. Nồng độ ozon hòa tan trong các nghiệm thức với hàm lượng chất hữu cơ
khác nhau............................................................................................................. 23


2.2. Biến động các yếu tố môi trường sau khi xử lý ozon................................... 24
2.2.1. Nhiệt độ ..................................................................................................... 24
2.2.3. Oxy hòa tan(DO)....................................................................................... 25
2.2.4. Tiêu hao oxy hóa học(COD) ..................................................................... 26
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................... 30
3.1. KẾT LUẬN .................................................................................................. 30
3.2. KIẾN NGHỊ ................................................................................................. 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO................................................................................... 31


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1 Hàm lượng ozon hòa tan ở các độ mặn khác nhau theo thời gian
(mg/l) ................................................................................................................... 16
Bảng 2.2: Biến động nhiệt độ ở các độ mặn khác nhau trong suốt quá trình sục
ozon (OC) ............................................................................................................. 17
Bảng 2.3: Biến động pH ở các độ mặn khác nhau trong suốt quá trình sục
ozon ..................................................................................................................... 18
Bảng 2.4: Hàm lượng oxy hòa tan ở các độ mặn khác nhau trong suốt quá trình
sục ozon (mg/l).................................................................................................... 19
Bảng 2.5: Hàm lượng COD ở các độ mặn khác nhau trong suốt quá trình sục
ozon (mg/l) .......................................................................................................... 20
Bảng 2.6: Hàm lượng nitrite ở các độ mặn khác nhau trong suốt quá trình sục
ozon (mg/l) .......................................................................................................... 21
Bảng 2.7: Hàm lượng nitrate ở các độ mặn khác nhau trong suốt quá trình sục
ozon (mg/l) .......................................................................................................... 22
Bảng 2.8: Nồng độ ozon hòa tan ở các hàm lượng chất hữu cơ khác nhau theo
thời gian............................................................................................................... 23
Bảng 2.9: Biến động nhiệt độ ở các hàm lượng chất hữu cơ khác nhau trong suốt
quá trình xử lý ozon ............................................................................................ 24
Bảng 2.10: Biến động pH ở các hàm lượng chất hữu cơ khác nhau trong suốt
quá trình xử lý ozon ............................................................................................ 25
Bảng 2.11: Biến động oxy hòa tan ở các hàm lượng chất hữu cơ khác nhau trong
suốt quá trình xử lý ozon..................................................................................... 25
Bảng 2.12: Biến động COD ở các hàm lượng chất hữu cơ khác nhau trong suốt
quá trình xử lý ozon ............................................................................................ 27
Bảng 2.13: Hàm lượng nitrite ở các hàm lượng chất hữu cơ khác nhau trong suốt
quá trình sục ozon (mg/l) .................................................................................... 27
Bảng 2.14: Hàm lượng nitrate ở các hàm lượng chất hữu cơ khác nhau trong
suốt quá trình sục ozon (mg/l)............................................................................. 29


DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Hoạt động nuôi tôm công nghệ cao ở Việt Nam................................... 6
Hình 1.2. Hệ thống sục ozon trong trại sản xuất giống NTTS............................ 10
Hình 1.3. Hệ thống Ozon hóa nước Nextozone xử lý nước tôm giống tại Quảng
Trị (nguồn Internet)............................................................................................. 11
Hình 1.4. Ứng dụng sục khí ozon trong sản xuất giống tôm thẻ chân trắng ...... 12
Hình 1.5. Tổng quan về trại sản xuất giống của công ty TNHH Thủy sản Toàn
câu, chi nhánh Bến Tre........................................................................................ 15
Hình 2.1. Hàm lượng oxy hòa tan ở các độ mặn khác nhau trong suốt quá trình
sục ozon (mg/l).................................................................................................... 19
Hình 2.2. Hàm lượng nitrate ở các độ mặn khác nhau trong suốt quá trình sục
ozon (mg/l) .......................................................................................................... 22
Hình 2.3. Biến động oxy hòa tan ở các hàm lượng chất hữu cơ khác nhau trong
suốt quá trình xử lý ozon..................................................................................... 26
Hình 2.4:Biến động Nitrite ở các hàm lượng chất hữu cơ khác nhau trong suốt
quá trình sục ozon................................................................................................ 28
Hình 2.5: Biến động Nitrate ở các hàm lượng chất hữu cơ khác nhau trong suốt
quá trình sục ozon ............................................................................................... 29


TÓM TẮT ĐỀ TÀI
- Đề tài: “Ảnh hưởng của độ mặn và hàm lượng chất hữu cơ đến sự hòa tan và
xử lý nước của ozon trong các ao nuôi trồng thủy sản tại Công ty TNHH Thủy sản
Toàn Cầu”.
Đề tài được bố trí 2 thí nghiệm:
Thí nghiệm 1:Nghiên cứu khả năng xử lý nước của ozon ở các độ mặn khác
nhau.
Thí nghiệm 2: Nghiên cứu khả năng xử lý nước của ozon ở các hàm lượng hữu
cơ khác nhau trong các ao nuôi trồng thủy sản tại Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu.
Kết quả nghiên cứu cho rằng:
Độ mặn có ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hòa tan và hiệu quả xử lý nước của
ozon. Độ mặn càng cao thì khả năng hòa tan của ozon càng nhiều, khả năng hòa tan của
ozon dao động trong khoảng 0,12- 0,34mg/L, nhiệt độ dao động từ 27,3 – 36oC, pH
dao động trong khoảng 6,8-8,2, hàm lượng oxy hòa tan dao động từ 5,78 mg/L – 12
mg/L, lượng tiêu hao oxy hóa học giảm từ 8,18 mg/L còn 4,9mg/L, hàm lượng nitrite
giảm từ 0,34mg/L xuống 0,11mg/L, hàm lượng nitrate 3,7 – 5,72mg/L.
Nồng độ hòa tan của ozon thấp trong môi trường có hàm lượng chất hữu cơ
thấp và tăng dần khi hàm lượng chất hữu cơ tăng. khả năng hòa tan của ozon dao động
trong khoảng 0,12- 0,21mg/L, nhiệt độ dao động từ 26,8 – 36,35oC, pH dao động trong
khoảng 6,8-8,05, hàm lượng oxy hòa tan dao động từ 5,4 mg/L – 7,86 mg/L, lượng
tiêu hao oxy hóa học giảm 6,86mg/Lxuống 4mg/L, hàm lượng nitrite giảm từ 0,27
mg/L còn 0,03, hàm lượng nitrate 0,31 – 4,26mg/L.


Khóa luận đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×