Tải bản đầy đủ

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng việt và hướng dẫn cách viết

Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm
U N XIN VIC BNG
TING VIT
NG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM
c lp – T do – Hnh phúc
__________
N XIN VIC
Kính gi: ...........................................................................................
..........................................................................................................
Tôi tên là:.....................................................................................................
Sinh ngày ....... tháng .........nm............ti....................................................
Giy chng minh nhân dân s: .....................................................................
p ngày ........ tháng .........nm............ ti...................................................
Hin c ng ti:............................................................................................
Trình  vn hóa: .........................................................................................
Ngoi ng: + Anh:........................................................................................
+ Pháp:........................................................................................
Ngh nghip chuyên môn:............................................................................
.....................................................................................................................
c khe:......................................................................................................
Hin nay cha có vic làm, tôi làm n này xin Nhà nc tuyn dng và b

trí công vic làm.
u c Nhà nc thâu nhn tôi xin cam oan thc hin các công vic
c giao và thc hin các ch trng chính sách ch ni quy, k lut ca c
quan xí nghip.
Kính mong c quan xí nghip chp nhn.
...................., ngày... tháng....nm.........
Kính n ký tên
u n xin vic
(tên và a ch ca bn)
Ngày
Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm
(Tên và a ch công ty bn gi n)
Tha.......
Tôi gi n này xin vào v trí (tên v trí) qung cáo trên báo (trên báo và ngày).
Tôi ã tt nghip i hc vi bng (tên bng cp) ti trng (tên trng). Tôi ã
c các môn (tên môn hc) và t kt qu (chi tit kt qu thu hút s chú ý ca
ngi tuyn dng). Hin nay tôi ang làm (chi tit vic bn ang làm) (nu hin
nay bn không làm vic, hãy trình bày các công vic trc kia bn ã làm). Tôi
mong mun tìm mt công vic lâu dài và tôi có th s dng các kin thc tôi mi
c.
Tôi xin gi kèm lý lch.
Tôi rt t tin vi trình  hc vn và kinh nghim làm vic ca mình, tôi có th
thc hin nhim v có hiu qu và tôi có th sn sàng phng vn vào bt c lúc
nào tin cho ông/bà. Ông/bà có th liên lc vi tôi qua (n thoi liên lc ca bn
và a ch email nu có).
Kính th,
Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm
CÁCH VIT N XIN VIC
Vit n xin vic
n xin vic ca bn có th là mi liên lc u tiên cho công ty. Công ty s cn c
vào n xin vic  quyt nh bn có phi là ng c phù hp cho v trí h cn, và
 s mi bn ti phng vn.
Vì vy cn phi cn thn khi son n xin vic, bn phi son n sao cho các
thông tin phi rõ ràng và dc.
n nên in n ra giy kích c phù hp. Không nên dùng giy tp c . C gng
son n xin vic mt cách chuyên nghip bng cách ánh máy hay bng máy
tính. Bn nên ghi phai vào a mm. Cách này s giúp bn nng ng hn khi bn
son các n xin vic khác.
n xin vic
Có rt nhiu cách vit n xin vic. Sau ây là mt cách.


t u là a ch, sn thoi liên lc ca bn, và ngày vit n. Tên ngi bn
i n luôn phi là ngi có tên trong qung cáo tuyn dng. Nu không có chi
tit tên ngi tuyn dng, bn cn vit li chào cho phù hp.
i dung
o Vit v công vic, bn ã thy thông báo tuyn dng âu và khi nào
o Trình bày bt c thông tin nào v công vic bn làm trc ây. Nu bn ã
ng làm vic tng t nh vic ang tuyn dng, hãy chc chn bn trình
bày vic này và nhn mnh vu ó  gây chú ý.
o Cui th, bn nên có các thông tin liên lc ca bn, gm c sn thoi
liên lc, a ch email vv...
o Sau cùng bn nên gii thích ti sao bn là ng c phù hp vi công vic.
Hãy làm cho ngi c có n tng v bn.
o Ký tên rõ ràng và tên y  ca bn  di ch ký nu bn gi th tay.
Các thc gi bng ng n t thng không cn ký tr khi khi phi
scan. Sau khi gi thn th, bn có thng thi gi th tay nu ngi
tuyn dng yêu cu. Nhng phn ln h không yêu cu u này.
Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm
Luôn ghi nh
o Trc khi vit n xin vic, bn hãy c gng tìm hiu v vic làm ó càng
nhiu càng tt.
o Hãy chun b nhng u bn s vit trong n.
o Hãy vit i vit li nhiu ln cho n khi bn bng lòng vi ni dung n
o Hãy chc chn bn phi vit úng ng pháp và kim tra chính t vì ngi ta
 tìm ra nu bn vit li.
o Son n bng cách ánh máy hoc bng chng trình son tho trên máy
tính, nu không bn có th vit tay tht p. Cách trình bày trong n rt
quan trng.
o Hãy dùng loi giy phù hp  vit n.
o u có th, bn gi kèm vi các th gii thiu và bng cp chng ch liên
quan. Gi tt c bn gc. Nhng n xin vic bn phi gi bn gc, không
i bn copy.
o Hãy thông báo vi nhng ngi vit th gii thiu là bn ang xin vic và
i công ty nào. Ngi tuyn dng có th s liên lc vi h trc khi quyt
nh mi bn phng vn.
o Luôn gi mt bn copy n xin vic ca bn.
o Phô tô vài bn lý lch ca bn  mi ln gi n xin vic bn có th kèm
t bn lý lch. Nu có th, hãy u chnh li lý lch cho phù hp vi công
vic bn ang xin.
o Luôn cp nht lý lch ca bn.
Th vin Trung Tâm HQG-HCM su tm
U N XIN VIC BNG
TING ANH
How to Complete a Job Application
When you apply for a job you are typically asked to complete an application for
employment. You may be asked to complete a job application even if you have
already submitted a resume and cover letter. That way, the employer has a record
of your personal and employment history, verified and signed by the applicant.
It's important for your job applications to be complete, correct (no errors) and
accurate. Here is the information you will need to complete an application for
employment and tips and suggestions for writing applications that make a great
impression.
Job Application Form Details:
Personal Information:
• Name
• Address
• City, State, Zip Code
• Phone Number
• Eligibility to Work in US
• Felony convictions
• If under age, working paper certificate
Education:
• Schools/Colleges Attended
• Major
• Degree/Diploma
• Graduation Dates(s)
Position Applied For Information:
• Title of the job you are applying for
• Hours/days available to work

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×