Tải bản đầy đủ

MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPKB VÀ SỐ DƯ TPCP THEO THÀNH VIÊN DỰ THẦU

Mẫu số 10/TPKB
BÁO CÁO THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẤU THẦU TPKB VÀ SỐ DƯ TPCP THEO THÀNH VIÊN DỰ THẦU
Từ ngày …. đến ngày … năm …
Đơn vị: Đồng
STT
Tên
thành
viên
Thời
hạn
TPKB
Số phiên
Hình
thức
bán
Khối
lượng
dự kiến
Khối
lượng
MG

đăng
ký hợp
lệ
Khối lượng
trúng thầu
Khối
lượng
trúng
thầu còn
thời hạn
Dự
thầu
Trúng
thầu
Mệnh
giá
Số
tiền
TT
I NHA

1
Kỳ hạn
X

2
Kỳ hạn
Y

II NH B

III NH CTổng
cộngTHỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ KHAI THÁC SỐ LIỆU


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×