Tải bản đầy đủ

10 2018 codieu baigiang UNIT 1 SPEAKING

Khóa TIẾNG ANH 10 – Cô Phan Điệu – 2018

Facebook: cophandieu

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF…
Bài 4: Speaking & Listening
VIDEO và LỜI GIẢI CHI TIẾT chỉ có tại website MOON.VN
[Truy cập tab: Lớp 10(2k2) – Khoá học: TIẾNG ANH 10 (Cô Phan Điệu) - 2018]
B. Speaking
Task 1:
Quan is a tenth-grade student. He goes to school every morning. Below is his weekly timetable. Ask and
answer questions with a partner, using the information from the timetable.

7:15

Monday

Tuesday

Wednesday


Thursday

Friday

Saturday

Civic Education

Physics

Physical

English

Maths

Literature

Geography

Information

English

Education
8:05

Information

Literature

Literature

technology

Technology

8:55

MathsBiology

9:55

Maths

Chemistry

Physics

History

English

Maths

Physical

Physics

Maths

Education
10:40

Chemistry

Class Meeting

Với dạng bài hỏi và trả lời về thời gian biểu của một người thì các em có thể sử dụng các mẫu câu hỏi sau:
(1) What time + do/does + Subject + have + noun + on + days of the week?
Ví dụ:
A: What time does Quan have an Information Technology lesson on Monday?
B: (He has an IT lesson) at 8:05 a.m. on Monday.
Hoặc:
(2) What lesson + do/does + Subject + have + at + time + on + days of the week?
Ví dụ:
A: What lesson does Quan have at 9:55 a.m. on Tuesday?
B: (At 9:55 a.m. on Tuesday he has) a Chemistry lesson.

Moon.vn – Học để khẳng định mình

1

Hotline: 0432 99 98 98


Khóa TIẾNG ANH 10 – Cô Phan Điệu – 2018

Facebook: cophandieu

Tương tự như vậy, chúng ta có thể tạo thành hội thoại với các câu hỏi như sau:
1. A: What time does Quan have a Civic Education lesson on Monday?
B: (He has a Civic Education lesson) at 7: 15 a.m. on Monday.
2. A: What lesson does Quan have at 7: 15 a.m. on Monday?
B: Physics lesson
3. A: What time does Quan have an English lesson on Thursday?
B: He has an English lesson at 7:15 a.m. on Thursday.
4. What lesson does Quan have at 7:15 a.m. on Friday?
B: Maths lesson.
5. A: What time does Quan have a Literature lesson on Tuesday?
B: He has Literature lesson at 8:05 a.m. on Tuesday.
6. A: What lesson does Quan have at 8:05 a.m. on Wednesday?
B: Literature lesson.
……………..

Task 2: Talk about Quan activities, using the pictures below.

Như các em thấy thì đây là daily rountine (hoạt động trong 1 ngày) của bạn Quân, như vậy, nhiệm vụ của chúng
ta là lần lượt miêu tả các hoạt động của Quân theo thứ tự thời gian. Để làm được một bài miêu tả hay về daily

Moon.vn – Học để khẳng định mình

2

Hotline: 0432 99 98 98


Khóa TIẾNG ANH 10 – Cô Phan Điệu – 2018

Facebook: cophandieu

rountine, thì trước hết chúng ta cần có các động từ miêu tả các hoạt động trong ngày, biết cách nói về thời gian và
nắm được một trình tự miêu tả hợp lý.
1. Some useful verbs to describe your routines.
Một số động từ hữu ích dùng trong mô tả thoạt động hàng ngày.
-

To get up/wake up: thức dậy
To get dressed: mặc quần áo
To have a shower/ a bath: tắm
To have/eat breakfast (lunch/ dinner): ăn sang/ trưa/tối
To go to school/ arrive at school: đi học/đến trường
To get back/get home: về nhà
To watch TV/the news: xem phim; đọc báo
To read a book/ a magazine: đọc báo/ đọc tạp chí
To meet up with friends: gặp bạn bè
To play sports: chơi thể thao
To do homework: làm bài tập
To go to bed: đi ngủ

2. Telling the time
Để nói về daily rountine thì ngoài các từ miêu các hoạt động thì các em còn cần nói cả thời gian nữa đúng không
nào? Nhưng các em đã biết hết những cách nói về thời gian khác nhau để làm bài nói của mình thêm sinh động
chưa? Hãy cùng xem nhé.
a. Talking about the times of the day:
-

In the morning (until 12 / 1 pm)
In the afternoon (from 1 pm – 6 pm)
In the evening (from 6 pm until 12 pm or until you go to bed)
At night (after about 12 pm or until the early morning)

b. Telling the time
 Khi các em muốn nói về thời gian cụ thể, sử dụng “at” trước thời gian.
Ex:
-

I leave home at 8 o'clock.
I get home at 5 o’clock.

 Để nói về giờ hơn (giữa : 00 và :30), chúng ta sử dụng từ “past”:
06:05
06:10
06:15
06:20
06:30

It's five past six
It's ten past six
It's quarter past six
It's twenty past six
It's half past six

Moon.vn – Học để khẳng định mình

3

Hotline: 0432 99 98 98


Khóa TIẾNG ANH 10 – Cô Phan Điệu – 2018

Facebook: cophandieu

 Để nói về giờ kém (giữa :30 và :00) , sử dụng "to":
06:35
06:40
06:45
06:50

It's twenty-five to seven
It's twenty to seven
It's quarter to seven
It's ten to seven

 Hoặc một cách khác nữa là chúng ta chia thời gian thành 2 phần: giờ và phút:
06:05
06:10
06:15
06:30
96:45

It's six oh five
It's six ten
It's six fifteen
It's six thirty
It's six forty-five

Note: Các em lưu ý, người bản xứ thường sử dụng 12 giờ thay cho 24 giờ. Ví dụ: 19:30 là “seven thirty” chứ
không phải “nineteen thirty” nha.
Ex:
A: "What time is your train?"
B: "At 8." (not "at 20")
Tuy nhiên, để phân biệt giữa các buổi trong ngày, các em có thể sử dụng “a.m”; “p.m.” hoặc “in the morning”;
“in the afternoon”.
Ex:
-

I have an English lesson at 8 a.m. Or I have an English lesson at 8 in the morning.

3. Gợi ý trả lời
Nhìn vào các hoạt động của Quân, chúng ta có thể miêu tả như sau:
Quan gets up at 2: 00 p.m., and at 2 : 15, he studies or reads books. At 4 : 00, he watches TV. Then at 5 p.m.. he
cycles to the stadium and plays football with his friends at 5 : 15. At 6 : 30, he cycles/ rides home. At 6 : 45, he
takes a shower/ has a bath, and he has dinner with his family at 7: 00. At 8 : 00, he does his exercises.
Task 3: Tell your classmates about your daily routine.
Gợi ý trả lời.
I usually get up at 5:30 a.m. After a ten-minute morning exercise, I take a bath. Then I have a look at my
exercises and learn all my lessons for the day again. At 6 o’clock, I have breakfast. Then I leave home for school
on my bike at 6:30 a.m. I have five classes every morning, except for Saturday. My class often lasts from 7 to
11:30 a.m and I usually have lunch at 12 a.m. After lunch, I usually take a short nap, about twenty minutes. In the
afternoon, I study all my lessons and do exercises given in the morning classes. After dinner, I usually watch TV
until 7:30 p.m. Then I study and do extra exercises. I usually go to bed at 10: 30 p.m.
take a short nap (giấc ngủ trưa)

Moon.vn – Học để khẳng định mình

4

Hotline: 0432 99 98 98Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×